Stiri calde

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Iată ordinea de zi!

Astăzi, Guvernul României se întruneşte în şedinţă. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:
 
 
 1. PROIECTE DE LEGE
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
 3. PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 
 1. PROIECTE DE ORDONANŢE
 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008
 3. PROIECT DE ORDONANŢĂ privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2018
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR''-S.A-Sucursala Regională CF Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'' precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.729/2015
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.775/2015
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Avioane Craiova'' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor şi municipiul Bucureşti
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Covasna, Prahova, Argeş, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureş, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt şi Ialomiţa
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara'' precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şincai, judeţul Mureş
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judeţul Arad
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ograda, judeţul Ialomiţa
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coltău, judeţul Maramureş
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ''Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea ''-Etapa 1
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2018 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2018
 2. MEMORANDUM cu tema: Promovarea, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, a unei acţiuni în anularea parţială, în ceea ce priveşte România, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/873 a Comisiei din 13 iunie 2018 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal
 4. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea demersurilor pentru obţinerea de către Jandarmeria Română a calităţii de membru tip C la Comisia Internaţională de Salvare Alpină
 5. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor şi a Acordului de implementare a Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor
 6. MEMORANDUM cu tema: Aderarea Ucrainei la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi, la 31 mai 2011
 7. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman
 8. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale
 
V. RAPOARTE
 1. RAPORT privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2017
 
VI. PUNCTE DE VEDERE
<>1.Proiecte de puncte de vedere cu privire la 26 iniţiative legislative parlamentare

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu un imobil din Constanţa

15 Nov 2018 336

Demisie în Guvernul Dăncilă. Ministrul pentru Afaceri Europene a demisionat din funcție

10 Nov 2018 345

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

09 Nov 2018 535

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

31 Oct 2018 450

Şedinţă la Guvernul României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe agendă

24 Oct 2018 404

Războiul pe justiţie continuă Stelian Ion (USR) - „Tudorel Toader a promovat o ordonanţă de urgenţă prin care încalcă recomandarea Comisiei de la Veneţia!“

12 Oct 2018 693

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu

10 Oct 2018 703

Şedinţă la Guvernul României. Lista proiectelor care ar putea fi incluse pe agendă

04 Oct 2018 492

Liderul PSD Constanţa, despre susţinerea lui Liviu Dragnea la CEx - "Poziţia noastră nu a fost condiţionată în niciun fel de obţinerea vreunei poziţii în Guvern"

29 Sep 2018 978

Guvernul României convocat în ședință. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi. Unul are legătură cu achiziţia unei nave maritime de patrulare

27 Sep 2018 460

Modificări la Legea adopțiilor aprobate de Guvern. Se majorează durata de valabilitate a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte

20 Sep 2018 792

Guvernul a decis. Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție va fi organizat pe 6 și 7 octombrie

18 Sep 2018 760

Guvernul anunţă autorităţile locale să ia măsuri pentru combaterea şi distrugerea ambroziei

07 Sep 2018 539

Guvernul a aprobat demararea proiectului „'E-cultura Biblioteca digitală a României'

05 Sep 2018 331

Guvernul se întruneşte astăzi după ce Klaus Iohannis a suspendat şedinţa CSAT

05 Sep 2018 308

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi. Două au legătură cu județul Constanța. Despre ce este vorba

29 Aug 2018 589

Sindicateuropol.ro Mai multe zile libere pentru poliţişti!

04 Aug 2018 976

Imagini de la eveniment Suporterii cer Consiliului Local ca SSC Farul să poată folosi în continuare stadionul Farul. Ce a spus Sorin Mihăilescu (galerie foto)

31 Jul 2018 1999

La un an de la solicitarea adresată Guvernului Consiliul Local Constanţa primeşte în administrare Complexul Stadion „Gheorghe Hagi“! (document)

25 Jul 2018 1566

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi. Unul are legătură cu municipiul Constanța. Despre ce este vorba

24 Jul 2018 602

Ședință a Guvernului României. A doua în doar câteva zile. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

19 Jul 2018 469

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Unul are legătură cu pensiile militare de stat

17 Jul 2018 1835

Elevii cu media 10 la Bacalaureat şi la Evaluarea Naţională, premiaţi de Guvernul României. Cine sunt tinerii din Constanţa care vor primi bani

13 Jul 2018 1979

„Casa Soarelui“ din Constanţa va redeveni funcţională. Pacienţii oncologici vor beneficia de tratament paliativ gratuit (galerie foto)

11 Jul 2018 989

Prefectul județului Constanța, Ioan Albu a demisionat din funcție. Demisia aprobată în ședința de guvern

05 Jul 2018 1875

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

13 Jun 2018 609

Ce proiecte sunt propuse pentru şedinţa de astăzi a Guvernului României

08 Jun 2018 552

"Casa Soarelui", pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern

08 Jun 2018 1387

Astăzi, şedinţă de Guvern. Iată proiectele care ar putea fi incluse pe agendă!

31 May 2018 875

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Un proiect are legătură cu județul Constanța

24 May 2018 1122

Oficial de la Ministerul Muncii. Modificările agreate cu reprezentanții sindicatelor privind Legea salarizării au fost adoptate de Guvern

16 May 2018 1352

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

10 May 2018 872

Liviu Dragnea - ”Nu suntem de acord să se privatizeze Poşta Română”

07 May 2018 428

Astăzi, şedinţă de Guvern. Lista proiectelor care ar putea fi incluse pe agendă

03 May 2018 962

Primăria Constanţa ar putea câştiga în instanţă 50 de milioane de euro. Ce investiţii aţi vrea să facă municipalitatea?

28 Apr 2018 2467

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Care sunt proiectele ce au legătură cu județul Constanța

24 Apr 2018 1055

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu judeţul Constanţa. Lista completă

18 Apr 2018 1010

Este oficial. Bugetarii vor avea o nouă minivacanță la sfârșitul lunii aprilie. Ce s-a decis în ședința de Guvern

12 Apr 2018 1514

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea incluse pe ordinea de zi. Două au legătură cu Constanța

12 Apr 2018 870

Nimic despre „Casa Soarelui“ După 13 ani, Executivul a aprobat totuşi noii indicatori tehnico-economici pentru „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă“! (documente)

05 Apr 2018 2241

Ce proiecte au fost adoptate în ședința Guvernului României. Unul vizează aprobarea bugetului pentru Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța

04 Apr 2018 1688

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Lista proiectelor

04 Apr 2018 1047

Proiecte importante, în ședința de Guvern de joi. Ce modificări va suferi Codul fiscal

28 Mar 2018 595

Ce proiecte ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României. Unul vizează organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

15 Mar 2018 459

Constanţa. Şedinţă extraordinară de CLM. Se aprobă transmiterea în administrarea MApN a imobilului în care va funcţiona Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza“! (document)

12 Mar 2018 1140

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern

07 Mar 2018 563

Dragnea a făcut un anunţ important. Va avea PSD Constanţa candidaţi în lupta pentru desemnarea vicepreşedinţilor regionali ai partidului?

06 Mar 2018 1383

Şedinţă a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

01 Mar 2018 828

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea incluse pe ordinea de zi

22 Feb 2018 858

Programul „Corvetă multifuncțională”, aprobată de Guvern

15 Feb 2018 474