Stiri calde

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Iată ordinea de zi!

Astăzi, Guvernul României se întruneşte în şedinţă. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:
 
 
 1. PROIECTE DE LEGE
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
 3. PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 
 1. PROIECTE DE ORDONANŢE
 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008
 3. PROIECT DE ORDONANŢĂ privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2018
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR''-S.A-Sucursala Regională CF Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'' precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.729/2015
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.775/2015
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Avioane Craiova'' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor şi municipiul Bucureşti
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Covasna, Prahova, Argeş, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureş, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt şi Ialomiţa
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara'' precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şincai, judeţul Mureş
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judeţul Arad
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ograda, judeţul Ialomiţa
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coltău, judeţul Maramureş
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ''Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea ''-Etapa 1
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2018 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2018
 2. MEMORANDUM cu tema: Promovarea, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, a unei acţiuni în anularea parţială, în ceea ce priveşte România, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/873 a Comisiei din 13 iunie 2018 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal
 4. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea demersurilor pentru obţinerea de către Jandarmeria Română a calităţii de membru tip C la Comisia Internaţională de Salvare Alpină
 5. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor şi a Acordului de implementare a Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor
 6. MEMORANDUM cu tema: Aderarea Ucrainei la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi, la 31 mai 2011
 7. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman
 8. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale
 
V. RAPOARTE
 1. RAPORT privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2017
 
VI. PUNCTE DE VEDERE
<>1.Proiecte de puncte de vedere cu privire la 26 iniţiative legislative parlamentare

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 17 iulie

17 Jul 2019 414

Ședință la Guvernul României. Un proiect are legătură cu orașul Constanța

16 Jul 2019 453

Guvernul României va dezbate în ședința de mâine mai multe proiecte de acte normative

08 Jul 2019 549

Şedinţă la Guvernul României, programată astăzi. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

04 Jul 2019 491

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

03 Jul 2019 583

Ședință la Guvernul României, programată miercuri. Două proiecte au legătură cu județul Constanța

02 Jul 2019 572

Ședință la Guvernul României. Iată proiectele incluse pe ordinea de zi!

24 Jun 2019 872

UPDATE Preşedinţii de consilii judeţene, aleşi direct de cetăţeni

03 Jun 2019 454

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

29 May 2019 476

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

22 May 2019 573

Ședință la Guvernul României. Care sunt proiectele incluse pe ordinea de zi

13 May 2019 496

Guvernul a înființat Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă. Ce atribuții are noul comitet

08 May 2019 319

Ședință la Guvernul României, programată miercuri. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

07 May 2019 412

Ordonanţa de urgenţă privind referendumul va fi adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri

07 May 2019 359

Ședință la Guvernul României. Iată proiectele incluse pe ordinea de zi

23 Apr 2019 512