Stiri calde

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu judeţele Constanţa şi Tulcea

Guvernul României se întruneşte astăzi, 5 septembrie, în şedinţă. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței sunt următoarele:
 
 
 1. PROIECTE DE LEGE
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 2. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 4. PROIECT DE LEGE privind Fondul de Compensare a Investitorilor
 5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 
 1. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENȚĂ
 
 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea articolul 67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 09 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea pct.42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea mijlocului fix "Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC" din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A.
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "E-cultura: Biblioteca digitală a României"
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de căutare-salvare ''INSARAG Team Leaders Meeting'' şi a activităţilor conexe, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea"
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi a altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol, organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare " cuprins în Proiectul nr. 4 "Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor"
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ibăneşti, judeţul Mureş
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gilău, judeţul Cluj
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui avans de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în valoare de până la 2,5 mil. USD pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării proiectului "Cartierul pentru justiţie"
 2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă
 3. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea "Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind acordarea personalului militar român a statutului corespunzător personalului administrativ şi tehnic al unei misiuni diplomatice, potrivit Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice", încheiat prin schimb de note verbale, din data de 13 iulie 2017, respectiv 02 august 2017, personalului militar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 4. MEMORANDUM cu tema: Pregătirea documentelor naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene post 2020
 5. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 privind sectorul deşeurilor şi evitarea suspendării plăţilor intermediare aferente sectorului deşeuri din Programul Operaţional Infrastructură Mare
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Memorandumului de Înţelegere între Institutul Naţional de Administraţie din România (INA) şi Institutul Naţional de Administraţie Publică din Regatul Spaniei (INAP)"
 7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul combaterii căderilor de grindină în zona de frontieră dintre România şi Republica Moldova
 8. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Transporturilor cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 
 1. INFORMĂRI
 
 1. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 18 iniţiative legislative parlamentare

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Guvernul va aproba în ședința de mâine ce terenuri fac obiectul proiectului „Conducta Ţărmul Mării NegrePodişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră”

16 Jan 2019 240

Decret de decorare, semnat de președintele Klaus Iohannis. Ce disticție a fost oferită și pentru cine

09 Jan 2019 352

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Unul are legătură cu abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

08 Jan 2019 270

Subprefectul Ali Șenol, învestit în funcție. Ce a declarat la preluarea mandatului (galerie foto+video)

08 Jan 2019 627

Oficial de la MAE despre reducerea alocațiilor copiilor nerezidenți ai lucrătorilor din Austria

05 Jan 2019 439

România va prelua de mâine Președinția Consiliului UE Steagurile României și Uniunii Europene, proiectate pe clădirea Palatului Victoria

31 Dec 2018 470

Şedinţă la Guvernul României. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

27 Dec 2018 425

Proiect. Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, centru internaţional multicultural. Finanţarea, asigurată de Guvernul României

25 Dec 2018 612

Guvernul a adoptat Autoritățile publice locale vor putea obține mai ușor fonduri pentru investiții în turism

21 Dec 2018 330

Ședință la Guvernul României, programată vineri. Iată ordinea de zi!

20 Dec 2018 863

Șenol Ali, al doilea subprefect al județului Constanța (document)

20 Dec 2018 2977

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost respinsă

20 Dec 2018 307

UPDATE Moțiune de cenzură dezbătută în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului

20 Dec 2018 291

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Unele au legătură cu județul Constanța

19 Dec 2018 827

CCR a stabilit că există conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis

19 Dec 2018 311