Stiri calde

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu judeţele Constanţa şi Tulcea

Guvernul României se întruneşte astăzi, 5 septembrie, în şedinţă. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței sunt următoarele:
 
 
 1. PROIECTE DE LEGE
 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 2. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 4. PROIECT DE LEGE privind Fondul de Compensare a Investitorilor
 5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 
 1. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENȚĂ
 
 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea articolul 67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 09 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea pct.42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea mijlocului fix "Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC" din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A.
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "E-cultura: Biblioteca digitală a României"
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de căutare-salvare ''INSARAG Team Leaders Meeting'' şi a activităţilor conexe, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea"
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi a altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol, organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare " cuprins în Proiectul nr. 4 "Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor"
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ibăneşti, judeţul Mureş
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gilău, judeţul Cluj
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui avans de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în valoare de până la 2,5 mil. USD pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării proiectului "Cartierul pentru justiţie"
 2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă
 3. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea "Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind acordarea personalului militar român a statutului corespunzător personalului administrativ şi tehnic al unei misiuni diplomatice, potrivit Convenţiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice", încheiat prin schimb de note verbale, din data de 13 iulie 2017, respectiv 02 august 2017, personalului militar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 4. MEMORANDUM cu tema: Pregătirea documentelor naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene post 2020
 5. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 privind sectorul deşeurilor şi evitarea suspendării plăţilor intermediare aferente sectorului deşeuri din Programul Operaţional Infrastructură Mare
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Memorandumului de Înţelegere între Institutul Naţional de Administraţie din România (INA) şi Institutul Naţional de Administraţie Publică din Regatul Spaniei (INAP)"
 7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul combaterii căderilor de grindină în zona de frontieră dintre România şi Republica Moldova
 8. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Transporturilor cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 
 1. INFORMĂRI
 
 1. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 18 iniţiative legislative parlamentare

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Astăzi s-ar putea decide dacă Municipiul Constanţa primeşte 50 de milioane de euro

13 Nov 2018 668

Asociația Națională a Surzilor din România a primit statutul de utilitate publică, printr-o hotărâre de Guvern

12 Nov 2018 186

Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată de Guvern

09 Nov 2018 231

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

09 Nov 2018 488

Guvernul cofinanţează reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie termică. Câţi bani ajung la Constanţa şi Tulcea

09 Nov 2018 243

Pod suspendat peste Dunăre, între Brăila şi Tulcea. Lista persoanelor expropriate şi despăgubite de Guvern

09 Nov 2018 3214

Decrete semnate de Klaus Iohannis. Ce prevăd acestea

08 Nov 2018 205

Mii de hectare urmează să fie împădurite de-a lungul Autostrăzii A2. Care este valoarea investiţiei, stabilită de Guvern

08 Nov 2018 310

Exproprieri de-a lungul Autostrăzii A2. Iată lista persoanelor despăgubite!

07 Nov 2018 2483

Deschiderea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu prilejul vizitei premierului Viorica Dăncilă la Muscat

05 Nov 2018 217

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

31 Oct 2018 436

Statul se împrumută de la copii Contul de economii Junior asigură o primă de 50% pentru fiecare copil din suma minimă anuală (document)

27 Oct 2018 386

Şedinţă la Guvernul României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe agendă

24 Oct 2018 393

Parteneriat strategic economic între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite

18 Oct 2018 249

Celebrele datorii istorice Curtea de Apel Galaţi decide dacă Municipiul Constanţa primeşte 50 de milioane de euro

16 Oct 2018 694

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

15 Oct 2018 288

Simulare Cum se va calcula pensia după ce Guvernul a aprobat noua lege, la propunerea Ministerului Muncii

12 Oct 2018 724

Militarii răniţi participanţi la Jocurile Invictus, sprijiniți de Guvern. Ce prevede ordonanța adoptată de Executiv

10 Oct 2018 2182

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu

10 Oct 2018 693

Primăria Constanţa ar putea primi 50 de milioane de euro. Sunt vizate datoriile istorice. Ce au decis judecătorii

06 Oct 2018 1093

Şedinţă la Guvernul României. Lista proiectelor care ar putea fi incluse pe agendă

04 Oct 2018 485

Guvernul României convocat în ședință. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi. Unul are legătură cu achiziţia unei nave maritime de patrulare

27 Sep 2018 454

Guvernul a aprobat sute de locuri în două universităţi constănţene pentru studii de master. Lista specializărilor

17 Sep 2018 987

Guvernul a aprobat! Peste 1.200 de ambulanțe pentru serviciile județene de ambulanță și pentru SMURD vor fi achiziţionate

13 Sep 2018 744

Guvernul a adoptat redeschiderea birourilor de promovare externă

13 Sep 2018 349

Despăgubiri pentru locuitorii din Babadag! Sunt expropriaţi peste 150 de proprietari de terenuri pentru construirea unui dig

13 Sep 2018 4484

Punctul de Trecere a Frontierei Lipniţa a intrat sub administrarea Primăriei localităţii. Ce trebuie să facă aceasta în termen de cinci ani

12 Sep 2018 543

Rectificarea bugetară 2018. Cât a primit fiecare localitate din judeţul Constanţa. Multe nu s-au ales cu nimic

10 Sep 2018 2788

Lista persoanelor expropriate pentru amenajarea perdelelor forestiere pe A2 - zonele Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar, Valu lui Traian

07 Sep 2018 2387

Fostul prefect al Constanţei, printre cei despăgubiţi Lista persoanelor expropriate pe zonele Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar pentru perdelele forestiere de pe A2

06 Sep 2018 3847

​Președintele Klaus Iohannis condamnă adoptarea proiectului rectificării bugetare de către Guvern fără avizul CSAT

05 Sep 2018 338

Guvernul a aprobat demararea proiectului „'E-cultura Biblioteca digitală a României'

05 Sep 2018 323

Guvernul a ales să meargă mai departe cu adoptarea rectificării bugetare. Ce a declarat premierul Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern

05 Sep 2018 500

Guvernul se întruneşte astăzi după ce Klaus Iohannis a suspendat şedinţa CSAT

05 Sep 2018 305

Premierul Viorica Dăncilă a prezidat întâlnire de lucru a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

04 Sep 2018 328

Guvernul României face apel la preşedintele Klaus Iohannis - "Să înceteze să exploateze politic situaţia pestei porcine"

31 Aug 2018 285

Președintele Klaus Iohannis „Cheltuielile din fondul de rezervă pe care Guvernul le-a făcut pentru pesta porcină africană sunt zero“

31 Aug 2018 404

Semnal de alarmă tras de președintele Klaus Iohannis în cazul pestei porcine africane. Ce mesaj a transmis șeful statului

29 Aug 2018 616

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi. Două au legătură cu județul Constanța. Despre ce este vorba

29 Aug 2018 583

Modificări în funcționarea Comisiei Naționale de Arheologie. Proiect de ordonanță, publicat de Guvern

26 Aug 2018 297

Guvernul reacționează după decizia convocării CSA în 4 septembrie. „Blocarea adoptării primei rectificări bugetare afectează negativ economia“

24 Aug 2018 306

Oficial de la MApN. Programul de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”, aprobat în ședința Guvernului României

23 Aug 2018 354

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Iată ordinea de zi!

23 Aug 2018 619

Clasare de la DNA Constanţa! Solicitare de ultim moment în dosarul în care Municipiul Constanţa cere 50 de milioane de euro

23 Aug 2018 1000

Guvernul României a solicitat convocarea CSAT

22 Aug 2018 420

Viorica Dăncilă către Comisia Europeană „Încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim”

17 Aug 2018 760

S-a stabilit ziua cea mare! Când şi de la cine ar putea câştiga Municipiul Constanţa 50 de milioane de euro în instanţă

06 Aug 2018 1747

Oficial de la Guvernul României. Dumitru Jeacă este noul prefect al județului Constanța

02 Aug 2018 729

Astăzi este şedinţă a Guvernului României. Proiectele de acte normative de pe agendă

02 Aug 2018 1102

Sala de tenis de masă de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa va fi reabilitată şi modernizată

02 Aug 2018 471