Stiri calde

Klaus Iohannis sesizează CCR! Ce lege importantă contestă preşedintele

Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale, miercuri, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Textul integral al sesizării:

București, 6 iunie 2018

Domnului VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulez următoarea

SESIZARE  DE  NECONSTITUŢIONALITATE

asupra

Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din  Ordonanța de urgență Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații                                                              
Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din  Ordonanța de urgență Guvernului   nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații are în vedere intervenții legislative privind procedura de numire și de demitere a conducerii acestei autorităţi.  Prin Decizia nr. 64/2018  (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 366 din 26 aprilie 2018), Curtea Constituțională a constatat constituționalitatea legii menționate, stabilind că dispozițiile acesteia sunt constituționale față de criticile formulate prin raportare la art. 75, art. 115 alin. (4) precum și ale art. 148 alin. (2) și alin. (4) din Constituție.  Ulterior, la data de 3 mai 2018, Președintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea acestei legi.

Având în vedere forma rezultată după  reexaminarea de către Parlament, diferită față de cea transmisă inițial la promulgare, considerăm că unele dintre dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații contravin prevederilor art. 21 alin. (1) și (2), art. 52, art. 77 alin. (2),  și  art. 76 din Constituție.

I. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art. 77 alin. (2)  din Constituție

1. La art. unic pct. 3 – modificarea  art. 11 alin. (1) din OUG nr. 22/2009 - al legii în forma anterioară cererii de reexaminare, se prevedea că președintele și cei doi vicepreședinți ai ANCOM sunt numiți de către Parlament, în ședința comună a celor două Camere, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți. Analizând această ipoteză juridică cuprinsă în art. 11 alin. (1), observăm faptul că aceasta conține dispoziții referitoare la: organismele de conducere ale ANCOM (președintele și vicepreședinții), autoritatea competentă să numească această conducere (cele două Camere ale Parlamentului), precum și modalitatea prin care se realizează numirea conducerii ANCOM (votul majorității deputaților și senatorilor prezenți). 

După reexaminare, textul art. 11 alin. (1) a suferit modificări, Parlamentul stabilind că numirea conducerii ANCOM se face cu votul majorității deputaților și senatorilor. Așadar, potrivit acestor noi prevederi, majoritatea necesară pentru numirea conducerii acestei autorități devine una absolută, față de forma precedentă, potrivit căreia majoritatea stabilită în acest scop era una simplă – majoritatea deputaților și senatorilor prezenți. Deşi una dintre solicitările Președintelui României, din cererea de reexaminare privește chiar art. 11 alin. (1), aceasta avea însă un cu totul alt obiect, vizând problematica eliminării din cadrul procedurii de numire a conducerii ANCOM a implicării întregii puteri executive (atât a Guvernului, cât și a Președintelui României). Or, în urma reexaminării modificarea Parlamentul a intervenit într-o cu totul altă problematică din conținutul art. 11 alin. (1), respectiv cea a majorității necesare numirii conducerii ANCOM.

2. Art. unic pct. 5 al legii în forma anterioară cererii de reexaminare (art. 11 alin. (51) din OUG nr. 22/2009) prevedea că demiterea din funcție a conducerii ANCOM se face de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți. Ca urmare a dezbaterii solicitării de reexaminare, Parlamentul a modificat aceste dispoziții, în sensul că majoritatea necesară pentru demiterea conducerii acestei autorități devine una absolută. O astfel de modificare încalcă limitele reexaminării întrucât acest articol nu a făcut obiectul cererii de reexaminare, aspect care contravine dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Constituție, precum și jurisprudenței Curții Constituționale. 

II. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații încalcă dispozițiile art. 76 din Constituție

Stabilind că numirea/demiterea conducerii ANCOM se poate realiza cu votul majorității deputaților și senatorilor, dispozițiile art. unic pct. 3 și pct. 5 din legea criticată contravin și prevederilor art. 76 din Constituție. Astfel, art. 76 alin. (1) din Legea fundamentală prevede că legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere, în timp ce  art. 76 alin. (2) prevede că legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră.

Tehnic-legislativ, numirea, respectiv demiterea de către Parlament a conducerii ANCOM se materializează într-o hotărâre a celor două Camere ale Parlamentului. În conformitate cu dispozițiile art. 76 alin. (2) din Constituție, pentru a fi adoptat, un asemenea act ar trebui să întrunească votul majorității deputaților și senatorilor prezenți și nu votul majorității membrilor celor două Camere. În acest sens,  Curtea Constituțională a stabilit următoarele: „În ceea ce privește adoptarea hotărârilor fiecărei Camere sau ale Camerelor reunite ale Parlamentului, legiuitorul face distincție între hotărârile parlamentare care se adoptă cu majoritatea absolută de voturi, sens în care exemplificăm cu prevederile art. 76 alin. (1) din Constituție, referitoare la adoptarea sau modificarea regulamentelor parlamentare, și hotărârile care se adoptă cu majoritate simplă de voturi, de exemplu hotărârile așa cum dispune alin. (2) al aceluiași articol constituțional. (...)” (Decizia nr. 392/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11  alin. (83) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 15 mai 2007). Prin aceeași decizie, instanța de contencios constituțional a statuat că, de regulă, hotărârile Parlamentului se adoptă cu majoritate simplă de voturi, dacă Legea fundamentală nu prevede altfel. Or, cu privire la numirea ori demiterea conducerii ANCOM Constituția nu prevede expres o majoritate necesară adoptării hotărârii parlamentare în cauză. Prin urmare, dispozițiile art. unic, pct. 3 și pct. 5 din legea supusă controlului de constituționalitate contravin prevederilor art. 76 din Constituție, hotărârea celor două Camere, în acest caz, urmând să se adopte cu votul majorității membrilor prezenți, instituirea unei alte majorități fiind contrară Legii fundamentale.

III. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații încalcă dispozițiile art. 21 alin. (1) și (2) și art. 52 din Constituție

Alin. (51) al art. 11 din OUG nr. 22/2009 (articolul unic pct. 5 din legea criticată) prevede: „Demiterea din funcție se face de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, pe baza unui raport comun al comisiilor prevăzute la art. 15 alin. 1. Raportul se publică pe paginile de internet ale Camerei Deputaților și Senatului și se comunică persoanei demise”.

Referitor la această problematică, în cererea de reexaminare formulată de Președintele României s-a arătat faptul că „legea nu prevede (...) niciun remediu efectiv, așa cum expres impune Directiva (2002/21/CE). Presupunând că demiterea ar fi dispusă printr-o hotărâre a Parlamentului, precizăm că hotărârile, ca acte individuale ale Parlamentului, nu pot fi atacate în justiție pentru a ne putea afla în prezența unui remediu efectiv”.

Față de această critică, în procedura de reexaminare a legii, Parlamentul a modificat textul de la articolul unic pct. 5. Considerăm că modul în care este reglementată procedura de demitere din funcție a președintelui și vicepreședintelui ANCOM este contrară atât dispozițiilor art. 76 din Constituție, cât și celor ale art. 21 alin. (1) și (2), respectiv art. 52 din Constituție, întrucât din analiza sistematică a dispozițiilor legii criticate nu rezultă dacă și conform cărei proceduri persoana care se consideră vătămată prin actul de demitere din funcție se poate adresa unei instanțe de judecată.

Astfel, în această situație, a unui act de autoritate individual adoptat în temeiul legii (hotărârea Parlamentului), legiuitorul nu prevede niciun remediu efectiv pentru a proteja persoana vătămată ca urmare a existenței unui viciu de nelegalitate al respectivului act de demitere. Desigur, se poate considera că hotărârile Parlamentului sunt acte juridice care pot fi atacate la Curtea Constituțională, însă, la fel de adevărat este și faptul că persoana vizată de o eventuală hotărâre de demitere din funcția de conducere de la ANCOM nu este subiect de sezină în fața Curții Constituționale. Totodată, nu s-ar putea reține argumentul conform căruia actul de demitere din funcție este un act exceptat de la controlul în contencios administrativ întrucât face parte din finele de neprimire prevăzute la art. 126 alin. (6) din Constituție. Art. 126 alin. (6) se referă doar la actele de comandament militar și la actele autorităților publice în raporturile acestora cu Parlamentul, iar nu la actele administrative, de autoritate, ale Parlamentului însuși. În aceste condiții, considerăm că legea criticată încalcă prevederile privind dreptul la un proces echitabil reglementat în art. 6 al CEDO, cât și accesul liber la justiție (art. 21 din Constituția României) și dreptul de a obține recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei (art. 52 din Constituție).

În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteți sesizarea de neconstituționalitate și să constatați că prevederile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sunt neconstituționale.

Sursă foto: Facebook/ CCR

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

CCR a admis sesizarea președintelui Iohannis cu privire la modificarea şi completarea legii referitoare la executarea pedepselor

18 Sep 2018 208

Revista presei locale

18 Sep 2018 326

USR a contestat la CCR noul regulament al Camerei Deputaţilor

13 Sep 2018 198

Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei referitoare la familie, analizată de CCR pe 17 septembrie

12 Sep 2018 468

Ce decizie a luat Curtea Constituțională în cazul conflictului juridic dintre președinte și premier după ce Viorica Dăncilă a plecat în concediu

12 Sep 2018 424

Conflict juridic de natură constituțională între prim-ministrul și președintele României. Se cere intervenția CCR

03 Aug 2018 293

Președintele Klaus Iohannis a trimis către CCR o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii privind Statutul aleșilor locali

01 Aug 2018 312

Darius Vâlcov Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii ar putea fi înfiinţat în două săptămâni după publicarea motivării deciziei CCR

27 Jul 2018 275

Klaus Iohannis sesizează CCR cu privire la Legea privind Statutul deputaților și al senatorilor

26 Jul 2018 654

Legea prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputaţilor, promulgată de președintele Iohannis

25 Jul 2018 285

Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, declarată neconstituțională

18 Jul 2018 345

CCR. Hotărârea Parlamentului privind numirea în funcție a unui membru la CNCD, neconstituțională

17 Jul 2018 281

Tudorel Toader, precizări cu privire la modificările aduse Codului penal şi Codului de procedură penală

16 Jul 2018 325

Scrisoarea președintelui Iohannis, adresată președintelui CCR

10 Jul 2018 544

O nouă sesizare de neconstituționalitate, trimisă la CCR, de președintele Iohannis. Despre ce lege este vorba

04 Jul 2018 592

Modalitate „paralelă” de titularizare a cadrelor didactice, incriminată de președintele Iohannis. CCR discută astăzi sesizarea de neconstituționalitate

04 Jul 2018 700

Consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a demisionat

20 Jun 2018 406

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează CCR în legătură cu proiectul de modificare a Codului de procedură penală

19 Jun 2018 337

CCR va sesiza Comisia de la Veneţia după întâlnirea dintre consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu şi judecătorul Petre Lăzăroiu

19 Jun 2018 508

CCR a respins sesizarea lui Klaus Iohannis privind Legea referendumului

19 Jun 2018 516

Lia Olguţa Vasilescu, declarații dure la adresa președintelui - ”Klaus Iohannis va fi suspendat dacă nu aplică decizia CCR”

12 Jun 2018 396

Va aplica sau nu președintele Iohannis decizia Curții Constituționale. Ce spune președintele despre o eventuală demisie a Laurei Codruța Kovesi

12 Jun 2018 2812

Excepţie ridicată de fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja în dosarul "Gala Bute"

12 Jun 2018 678

Prima reacție a președintelui Klaus Iohannis după publicarea motivării CCR în cazul Kovesi. Ce a declarat șeful statului

12 Jun 2018 509

Klaus Iohannis sesizeazi Curtea Constituțională asupra unei legi privind securitatea informatică

11 Jun 2018 502

Decizia CCR în cazul revocării şefei DNA, publicată (document)

08 Jun 2018 525

Odată cu înfiinţarea FSDI Deputatul Bogdan Huţucă vorbeşte despre dispariţia mai multor companii de stat. Unele sunt din Constanţa!

08 Jun 2018 1387

Ce a spus fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) Augustin Zegrean despre motivarea deciziei CCR în cazul şefei DNA

07 Jun 2018 898

Motivarea deciziei prin care a stabilit că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, publicată de CCR

07 Jun 2018 700

Decizia Curţii Constituţionale în cazul revocării Laurei Codruţa Kovesi va fi citită astăzi în plen

07 Jun 2018 474

Curtea Constituțională sesizează Comisia de la Veneția în legătură cu atacurile la adresa instituției

05 Jun 2018 620

Revista presei locale

05 Jun 2018 473

Mai mulţi judecători şi procurori din Constanţa fac scut în jurul Laurei Codruţa Kovesi, şefa DNA

02 Jun 2018 3005

Ce spune ministrul Justiției despre decizia CCR în cazul Laurei Codruța Kovesi și despre declarația de principiu transmisă de procurori

31 May 2018 464

Protest în Piața Victoriei din București. Manifestanţii afişează pancarte cu mesaje împotriva CCR şi a actualei puteri

31 May 2018 396

Oficial de la SRI. Câte mandate de securitate naţională (iniţiale, prelungiri şi completări) solicitate de SRI în perioada 2004 - 2016

31 May 2018 530

Declarație de principiu transmisă de mai mulți procurori după decizia CCR. Printre semnatari sunt și procurori din Constanța. Lista completă

31 May 2018 1306

Procurorii DNA, reacţie după decizia CCR - "Este momentul să tragem un semnal de alarmă și să ne exprimăm îngrijorarea"

31 May 2018 356

Procurorii din Constanţa reacţionează ferm după decizia CCR „Ceea ce era de neimaginat în ultimii 15 ani poate deveni o realitate“

31 May 2018 5461

Revista presei locale

31 May 2018 502

Procurorul-şef al DIICOT consideră că, prin decizia luată CCR a plasat parchetele „sub exerciţiul potenţial discreţionar al ministrului Justiţiei“

30 May 2018 436

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că a așteptat cu interes decizia CCR

30 May 2018 389

”#Nu cedăm! Apărăm democrația!” Protest în fața Prefecturii Constanța după decizia Curții Constituționale

30 May 2018 1889

Ce spune fostul preşedinte Traian Băsescu despre decizia Curții Constituționale în cazul Kovesi

30 May 2018 581

UPDATE. Protest în Piața Victoriei din București. Manifestanții sunt nemulțumiți de decizia Curții Constituționale în cazul șefei DNA (video)

30 May 2018 1100

CCR, decizie de ultimă oră! Laura Codruţa Kovesi poate fi revocată

30 May 2018 676

Președintele CCR, Valer Dorneanu, în vizită în Rusia. Ar fi ignorat recomandarea primită din partea MAE

16 May 2018 631

O nouă lovitură pentru DNA. Fost judecător CCR judecat pentru fapte de corupție, achitat de ÎCCJ

11 May 2018 796

Dezbaterile din cazul revocării șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, amânată de Curtea Constituțională. Când va fi luată o decizie

10 May 2018 438

Un tânăr a căzut într-o groapă adâncă. A fost surprins când a aflat cine este salvatorul său

08 May 2018 1106