Stiri calde

Ședință a Guvernului României. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al CN APM Constanţa printre proiectele de pe ordinea de zi

Guvernul României se întrunește astăzi în ședință, iar pe ordinea de zi ar putea fi incluse următoarele proiecte de acte normative. 
 
I.          PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie  2016
 
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
 
3. PROIECT DE LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere
 
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 
II.        PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor cetăţenilor români afectaţi de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă
 
2.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018
 
3.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 6 noiembrie 2017 şi la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul -cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007
 
4.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 
5.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 18 decembrie 2017
 
6.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' -S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
 
7.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti''
 
8.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
9.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM '' S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
10.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
11.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
12.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime''-S.A Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
13.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R''- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
14.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"-S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 
15.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine
 
16.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
 
17.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
18.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
19.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii ''Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de eguvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei''
 
20.       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 
21.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
III.       MEMORANDUMURI
1.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor Tratatului între România şi Republica Peru privind asistenţa judiciară în materie penală
 
2.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor Tratatului de extrădare între România şi Republica Peru
 
3.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a şase funcţii publice vacante, dintre care o funcţie publică de conducere şi cinci funcţii publice de execuţie din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Secretariatul General al Guvernului
 
4.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiţiei
 
IV.       PUNCTE DE VEDERE
 
1.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 267/2017, Plx.514/2017)
 
2.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 lit. ad) şi a art. 42 lit. o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (Bp. 510/2017)
 
3.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp.616/2017)
 
4.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Plx. 597/2017)
 
5.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș (Bp. 110/2017, Plx. 428/2017)
 
6.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România, provenită dintr-o propunere legislativă – aflată în reexaminare la solicitarea Preşedintelui României (Bp.340/2007, Plx.844/2007)
 
7.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăților (Bp. 644/2017)
 
8.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (Bp. 531/2017)
 
9.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(Bp. 513/2017)
 
10.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp.394/2017, Plx.115/2018)
 
11.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp. 532/2017)
 
12.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Bp. 129/2017, Plx. 410/2017)
 
13.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 605/2017, L 100/2018)
 
14.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (Bp. 332/2017, Plx 59/2018)
 
15.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Bp. 608/2017, L 102/2017)
 
16.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Bp.304/2017; Plx. 17/2018)
 
17.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp.229/2017, Plx. 523/2017)
 
18.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 (Bp. 480/2017, L 559/2017)
 
19.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Bp. 610/2017)
 
20.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 (Bp.648/2017)
 
21.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (Bp. 540/2017, L 62/2018)
 
22.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp.645/2017)
 
23.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, provenit dintr-o propunere legislativă precum şi referitor la amendamentul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor (Bp. 98/2017,Plx.261/2017)
 
24.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 653/2017)
 
25.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp.258/2017, Plx.513/2017)
 
26.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (Plx. 4/2018)
27.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Bp.551/2017)
 
28.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Bp.548/2017)
 
29.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale ale persoanelor (Bp. 10/2018)
 
30.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (Bp. 535/2017)
 
31.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 578/2017)
 
32.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Plx.46/2018)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Astăzi s-ar putea decide dacă Municipiul Constanţa primeşte 50 de milioane de euro

13 Nov 2018 739

Asociația Națională a Surzilor din România a primit statutul de utilitate publică, printr-o hotărâre de Guvern

12 Nov 2018 191

Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată de Guvern

09 Nov 2018 232

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

09 Nov 2018 493

Guvernul cofinanţează reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie termică. Câţi bani ajung la Constanţa şi Tulcea

09 Nov 2018 248

Pod suspendat peste Dunăre, între Brăila şi Tulcea. Lista persoanelor expropriate şi despăgubite de Guvern

09 Nov 2018 3564

Decrete semnate de Klaus Iohannis. Ce prevăd acestea

08 Nov 2018 211

Mii de hectare urmează să fie împădurite de-a lungul Autostrăzii A2. Care este valoarea investiţiei, stabilită de Guvern

08 Nov 2018 312

Exproprieri de-a lungul Autostrăzii A2. Iată lista persoanelor despăgubite!

07 Nov 2018 2506

Deschiderea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu prilejul vizitei premierului Viorica Dăncilă la Muscat

05 Nov 2018 218

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

31 Oct 2018 441

Statul se împrumută de la copii Contul de economii Junior asigură o primă de 50% pentru fiecare copil din suma minimă anuală (document)

27 Oct 2018 387

Şedinţă la Guvernul României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe agendă

24 Oct 2018 397

Parteneriat strategic economic între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite

18 Oct 2018 250

Celebrele datorii istorice Curtea de Apel Galaţi decide dacă Municipiul Constanţa primeşte 50 de milioane de euro

16 Oct 2018 695

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

15 Oct 2018 289

Simulare Cum se va calcula pensia după ce Guvernul a aprobat noua lege, la propunerea Ministerului Muncii

12 Oct 2018 730

Militarii răniţi participanţi la Jocurile Invictus, sprijiniți de Guvern. Ce prevede ordonanța adoptată de Executiv

10 Oct 2018 2183

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu

10 Oct 2018 694

Primăria Constanţa ar putea primi 50 de milioane de euro. Sunt vizate datoriile istorice. Ce au decis judecătorii

06 Oct 2018 1100

Şedinţă la Guvernul României. Lista proiectelor care ar putea fi incluse pe agendă

04 Oct 2018 487

Guvernul României convocat în ședință. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi. Unul are legătură cu achiziţia unei nave maritime de patrulare

27 Sep 2018 455

Guvernul a aprobat sute de locuri în două universităţi constănţene pentru studii de master. Lista specializărilor

17 Sep 2018 988

Guvernul a aprobat! Peste 1.200 de ambulanțe pentru serviciile județene de ambulanță și pentru SMURD vor fi achiziţionate

13 Sep 2018 745

Guvernul a adoptat redeschiderea birourilor de promovare externă

13 Sep 2018 349

Despăgubiri pentru locuitorii din Babadag! Sunt expropriaţi peste 150 de proprietari de terenuri pentru construirea unui dig

13 Sep 2018 4486

Punctul de Trecere a Frontierei Lipniţa a intrat sub administrarea Primăriei localităţii. Ce trebuie să facă aceasta în termen de cinci ani

12 Sep 2018 547

Rectificarea bugetară 2018. Cât a primit fiecare localitate din judeţul Constanţa. Multe nu s-au ales cu nimic

10 Sep 2018 2792

Lista persoanelor expropriate pentru amenajarea perdelelor forestiere pe A2 - zonele Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar, Valu lui Traian

07 Sep 2018 2389

Fostul prefect al Constanţei, printre cei despăgubiţi Lista persoanelor expropriate pe zonele Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar pentru perdelele forestiere de pe A2

06 Sep 2018 3849

​Președintele Klaus Iohannis condamnă adoptarea proiectului rectificării bugetare de către Guvern fără avizul CSAT

05 Sep 2018 339

Guvernul a aprobat demararea proiectului „'E-cultura Biblioteca digitală a României'

05 Sep 2018 323

Guvernul a ales să meargă mai departe cu adoptarea rectificării bugetare. Ce a declarat premierul Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern

05 Sep 2018 500

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu judeţele Constanţa şi Tulcea

05 Sep 2018 770

Guvernul se întruneşte astăzi după ce Klaus Iohannis a suspendat şedinţa CSAT

05 Sep 2018 305

Premierul Viorica Dăncilă a prezidat întâlnire de lucru a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

04 Sep 2018 328

Guvernul României face apel la preşedintele Klaus Iohannis - "Să înceteze să exploateze politic situaţia pestei porcine"

31 Aug 2018 286

Președintele Klaus Iohannis „Cheltuielile din fondul de rezervă pe care Guvernul le-a făcut pentru pesta porcină africană sunt zero“

31 Aug 2018 404

Semnal de alarmă tras de președintele Klaus Iohannis în cazul pestei porcine africane. Ce mesaj a transmis șeful statului

29 Aug 2018 617

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi. Două au legătură cu județul Constanța. Despre ce este vorba

29 Aug 2018 584

Modificări în funcționarea Comisiei Naționale de Arheologie. Proiect de ordonanță, publicat de Guvern

26 Aug 2018 299

Guvernul reacționează după decizia convocării CSA în 4 septembrie. „Blocarea adoptării primei rectificări bugetare afectează negativ economia“

24 Aug 2018 307

Oficial de la MApN. Programul de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”, aprobat în ședința Guvernului României

23 Aug 2018 355

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Iată ordinea de zi!

23 Aug 2018 624

Clasare de la DNA Constanţa! Solicitare de ultim moment în dosarul în care Municipiul Constanţa cere 50 de milioane de euro

23 Aug 2018 1000

Guvernul României a solicitat convocarea CSAT

22 Aug 2018 421

Viorica Dăncilă către Comisia Europeană „Încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim”

17 Aug 2018 760

S-a stabilit ziua cea mare! Când şi de la cine ar putea câştiga Municipiul Constanţa 50 de milioane de euro în instanţă

06 Aug 2018 1748

Oficial de la Guvernul României. Dumitru Jeacă este noul prefect al județului Constanța

02 Aug 2018 731

Astăzi este şedinţă a Guvernului României. Proiectele de acte normative de pe agendă

02 Aug 2018 1107