Stiri calde

Ședință a Guvernului României. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al CN APM Constanţa printre proiectele de pe ordinea de zi

Guvernul României se întrunește astăzi în ședință, iar pe ordinea de zi ar putea fi incluse următoarele proiecte de acte normative. 
 
I.          PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie  2016
 
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
 
3. PROIECT DE LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere
 
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 
II.        PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor cetăţenilor români afectaţi de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă
 
2.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018
 
3.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 6 noiembrie 2017 şi la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul -cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007
 
4.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 
5.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 18 decembrie 2017
 
6.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' -S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
 
7.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti''
 
8.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
9.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM '' S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
10.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
11.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
12.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime''-S.A Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
13.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R''- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 
14.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"-S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 
15.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine
 
16.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
 
17.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
18.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
19.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii ''Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de eguvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei''
 
20.       PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 
21.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
III.       MEMORANDUMURI
1.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor Tratatului între România şi Republica Peru privind asistenţa judiciară în materie penală
 
2.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor Tratatului de extrădare între România şi Republica Peru
 
3.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a şase funcţii publice vacante, dintre care o funcţie publică de conducere şi cinci funcţii publice de execuţie din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Secretariatul General al Guvernului
 
4.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiţiei
 
IV.       PUNCTE DE VEDERE
 
1.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 267/2017, Plx.514/2017)
 
2.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 lit. ad) şi a art. 42 lit. o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (Bp. 510/2017)
 
3.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp.616/2017)
 
4.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Plx. 597/2017)
 
5.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș (Bp. 110/2017, Plx. 428/2017)
 
6.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România, provenită dintr-o propunere legislativă – aflată în reexaminare la solicitarea Preşedintelui României (Bp.340/2007, Plx.844/2007)
 
7.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăților (Bp. 644/2017)
 
8.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (Bp. 531/2017)
 
9.         PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(Bp. 513/2017)
 
10.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp.394/2017, Plx.115/2018)
 
11.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp. 532/2017)
 
12.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului (Bp. 129/2017, Plx. 410/2017)
 
13.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art. 7, alin (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 605/2017, L 100/2018)
 
14.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (Bp. 332/2017, Plx 59/2018)
 
15.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Bp. 608/2017, L 102/2017)
 
16.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Bp.304/2017; Plx. 17/2018)
 
17.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp.229/2017, Plx. 523/2017)
 
18.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 (Bp. 480/2017, L 559/2017)
 
19.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Bp. 610/2017)
 
20.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 (Bp.648/2017)
 
21.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (Bp. 540/2017, L 62/2018)
 
22.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp.645/2017)
 
23.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, provenit dintr-o propunere legislativă precum şi referitor la amendamentul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor (Bp. 98/2017,Plx.261/2017)
 
24.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 653/2017)
 
25.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp.258/2017, Plx.513/2017)
 
26.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (Plx. 4/2018)
27.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Bp.551/2017)
 
28.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Bp.548/2017)
 
29.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale ale persoanelor (Bp. 10/2018)
 
30.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (Bp. 535/2017)
 
31.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 578/2017)
 
32.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Plx.46/2018)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Guvernul va aproba în ședința de mâine ce terenuri fac obiectul proiectului „Conducta Ţărmul Mării NegrePodişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră”

16 Jan 2019 235

Decret de decorare, semnat de președintele Klaus Iohannis. Ce disticție a fost oferită și pentru cine

09 Jan 2019 349

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Unul are legătură cu abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

08 Jan 2019 267

Subprefectul Ali Șenol, învestit în funcție. Ce a declarat la preluarea mandatului (galerie foto+video)

08 Jan 2019 618

Oficial de la MAE despre reducerea alocațiilor copiilor nerezidenți ai lucrătorilor din Austria

05 Jan 2019 438

România va prelua de mâine Președinția Consiliului UE Steagurile României și Uniunii Europene, proiectate pe clădirea Palatului Victoria

31 Dec 2018 468

Şedinţă la Guvernul României. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

27 Dec 2018 424

Proiect. Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, centru internaţional multicultural. Finanţarea, asigurată de Guvernul României

25 Dec 2018 606

Guvernul a adoptat Autoritățile publice locale vor putea obține mai ușor fonduri pentru investiții în turism

21 Dec 2018 328

Ședință la Guvernul României, programată vineri. Iată ordinea de zi!

20 Dec 2018 861

Șenol Ali, al doilea subprefect al județului Constanța (document)

20 Dec 2018 2973

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost respinsă

20 Dec 2018 305

UPDATE Moțiune de cenzură dezbătută în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului

20 Dec 2018 286

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Unele au legătură cu județul Constanța

19 Dec 2018 826

CCR a stabilit că există conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis

19 Dec 2018 309