Stiri calde

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

Guvernul României s-a întrunit astăzi în ședință. Următoarele proiecte de acte normative au fost aprobate sau guvernul a luat act de ele. 
 
PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția de Combatere a Fraudelor 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Codul administrativ al României
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române 

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş -Turda" - Lot 4, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizare DN5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7+573 - km 19+220", precum şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa''- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav''-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69", judeţul Timiş
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare clădire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007
HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2019 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Neamţ
HOTĂRÂRE privind actualizarea adresei, valorilor de inventar şi a codului de clasificaţie ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, a realizării lucrărilor de amplasare şi branşament electric, precum şi a actualizării legislaţiei specifice
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea CONPET S.A Ploieşti
HOTĂRÂRE privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ"
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral
HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Ciacova, judeţul Timiş
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1014/2010 privind aprobarea înființării pe lângă Senatul României a unor activități finanțate integral din venituri proprii
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului ”Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015-2020
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014 și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
HOTĂRÂRE privind declararea proiectului de investiții ”Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale 
INFORMĂRI

INFORMARE referitoare la automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită 
PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, precum și la amendamentele asupra acestui proiect de lege cuprinse în Raportul preliminar al Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții „Spitale pentru România”
PUNCT DE VEDERE referitor la  propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar
PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, provenit dintr-o propunere legislativă
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea articolului 1 al Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Republicată
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea  nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

​Consultări între reprezentanții Guvernului și cei ai Confederației Patronatului Român

21 Aug 2019 435

Ministerul Transporturilor Proiect ce vizează porturile Medgidia, Luminița și Ovidiu

16 Aug 2019 763

OUG 51/2019, motiv de scandal între liberali şi conducerea Consiliului Judeţean Constanţa. „Transportul public, comercial, al elevilor şi al persoanelor cu handicap, în pericol“ (documente)

14 Aug 2019 258

Eugen Teodorovici „Rectificarea bugetară asigură plata în întregime a salariilor, pensiilor şi sumele pentru proiectele de investiţii”

12 Aug 2019 328

Viorica Dăncilă Rectificarea bugetară, adoptată azi în ședința de Guvern

12 Aug 2019 429

Radionav SA, din nou pe ordinea de zi a Guvernului. Se pune în discuţie dizolvarea Companiei Naţionale

12 Aug 2019 440

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu CN APM Constanţa

11 Aug 2019 637

Angajaţii Ministerului Apărării Naţionale vor primi salariile mai devreme

11 Aug 2019 14572

Ajutoare de urgenţă Un copil din comuna Agigea cu probleme medicale a primit 7.000 de lei de la Guvernul României

09 Aug 2019 389

Acte normative dezbătute în ședința Guvernului de astăzi

08 Aug 2019 386

Turismul balnear din România - șanse de revigorare?

08 Aug 2019 356

Ședință la Guvernul României, programată joi. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

07 Aug 2019 416

Federația Elevilor din România „Guvernul, măsuri anti-elevi! Solicităm oprirea atentatului la sistemul educațional!”

07 Aug 2019 387

Organizarea şi funcţionarea Rețelei electorale naționale

02 Aug 2019 273

Dăncilă „Guvernul nu va tăia veniturile românilor.”

01 Aug 2019 505