Declaratii de avere Constanta

Declarație de avere - Laura Geacu Economista din cadrul CN APM SA Constanța, cu două bunuri imobile (document)

Laura Geacu, economistă în cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APMC), deține, așa cum reiese din declarația de avere completată în mai 2017, 50% dintr-un apartament, pe care îl împarte cu soțul său, Marius Geacu Enachis. Apartamentul a fost dobândit în 2007, prin contract de ipotecă, și are suprafața de 95 mp. Aceasta a mai declarat un apartament cu suprafața de 39 mp, care a fost dobândit în 2012 prin aceeași procedură.
 
Laura Geacu nu deține bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro. Nu are nici conturi și depozite bancare, fonduri de investiții sau forme echivalente de economisire și investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depășească 5.000 de euro.
 
În ultimul an nu a obținut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depășească 500 de euro.
 
Conform declarației de avere aferente anului fiscal 2016, Laura Geacu a contractat, în 2012, un credit în valoare de 47.000 de euro, cu termen scadent în 2042. Potrivit aceluiași document, economista a câștigat 48.816 (unitate monetară neprecizată), de la CN APM SA Constanța, iar soțul ei a obținut 44.154 (monedă nespecificată), de la Autoritatea Navală Română. La veniturile familiei s-a adăugat alocația copilului, în valoare de 1.008 de lei.
 
În ultimul an nu a avut calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice.

În secțiunea „Documente“ puteți vizualiza declarațiile de avere și de interese ale Laurei Geacu, economistă în cadrul CN APM SA Constanța.
 
Aleșii locali, demnitarii, persoanele cu funcții de conducere și control, precum și funcționarii publici au obligația să își depună sau să își actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanța prezintă averile și interesele demnitarilor și ale angajaților celor mai importante instituții publice din județul Constanța și ai companiilor naționale, așa cum apar acestea fie pe site-urile instituțiilor, fie pe cel al Agenției Naționale de Integritate.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.