Declaratii de avere Constanta

Declaraţie de avere - Laura Niculae Economista din cadrul CN APMC, cu un teren, o casă şi un autoturism (document)

Laura Niculae, economist juridic în cadrul CN APM SA Constanţa, a precizat, la rubrica „terenuri“ din declaraţia de avere completată în martie 2017, că deţine „case - curţi“. Sunt menţionate detalii despre imobil, după cum urmează: anul dobândirii este 2010, suprafaţa - 540 mp, modul de dobândire - prin alipire.
 
La secţiunea „clădiri“ este precizat un imobil cu aceeaşi denumire - „case curţi“ -, cu menţiunea că a fost dobândit prin alipire, în 2010, având suprafaţa de 168 mp. Aceasta conduce un autoturism, marca Suzuki Swift, fabricat în 2010. Nu deţine bunuri mobile sau imobile. Nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Nu are nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii sau forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depăşească 5.000 de euro.
 
În ultimul an nu a obţinut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depăşească 500 de euro.
Potrivit declaraţiei de avere aferente anului fiscal 2016, Laura Niculae a obţinut venituri în valoare de 52.202 lei, de la CN APM SA Constanţa. În acelaşi an, copilul acesteia a obţinut 1.008 lei, sumă ce reprezintă alocaţia de stat încasată anual de către minori. În declaraţia de interese completată în anul 2017 nu sunt menţiuni. 
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale Laurei Niculae, economist în cadrul CN APM SA Constanţa.
 
Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.