Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

Primăria ConstanțaSe convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 30 septembrie 2022, ora 13.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.         

Proiectul ordinii de zi
  
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 04.08.2022;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.08.2022;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.08.2022;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.08.2022;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2022;
 
 1. Raportul Direcției generale de asistență socială Constanța privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2022;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2022;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. Constanța pentru semestrul I al anului 2022;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 364/2021 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea, strada Veteranilor, strada Comandor Constantin “Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi”;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul ”Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;
inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța‟;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru ”Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința socială în baza O.U.G. 74/2007, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 2, ap. 14;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11205/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 3, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 8308/04.12.2003;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11204/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 4, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4043/19.11.2003;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karazali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța;
inițiatori: grup consilieri USR
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Bărăgan nr. 2-4, Cimitirul Ortodox Central, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Medeea nr.25A, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Roșu Vanghele, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Zlatcu Stere, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 86,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) și a unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de amplasare a echipamentelor tehnice care intră în componența sistemelor de transport și alimentare cu energie electrică, aferente investițiilor publice și private pentru care se solicită emiterea autorizației de construire;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
                                                                                                                                                                                                       
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE-VIDEO+TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință. Scandal pe tema CT BUS între primar și liderul opoziției! (VIDEO)

29 Nov 2022 1110

Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Proiecte importante. Vezi ordinea de zi completă

24 Nov 2022 628

UPDATE Ședință de Consiliu Județean! Mandate speciale pentru ADD, bani pentru primăriile din județ și transformarea RADJP în societate pe acțiuni

22 Nov 2022 906

LIVE VIDEO-TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa a decis - Parcarea va fi gratuită zilnic între orele 20.00 și 8.00 pe tot parcursul anului

22 Nov 2022 2503

LIVE- VIDEO-TEXT Ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (VIDEO)

21 Nov 2022 969

Consilierii județeni aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de conservare și punere în valoare a ansamblului rupestru de la Murfatlar( DOCUMENTE)

19 Nov 2022 1087

Consiliul local al municipiului Constanţa a aprobat o nouă rectificare bugetară și indicativii tehnico-economici pentru Policlinica Municipală

14 Nov 2022 859

Actele la control! Operatorii de pompe funebre din Constanța trebuie să primească avizul Consiliului Local Municipal pentru prestarea serviciilor funerare(DOCUMENTE)

28 Oct 2022 1520

Ședință ordinară a Consiliului local al Municipiului Constanța. Noul Regulament al parcărilor și înființarea OMD pe ordinea de zi

25 Oct 2022 1015

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

24 Oct 2022 546

Consiliul Local al Comunei 23 August județul Constanța, convocat în ședință. Ce se află pe ordinea de zi (DOCUMENTE)

21 Oct 2022 597

LIVE TEXT+VIDEO Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară. Cât vor plăti constănțenii racordați la sistemul centralizat de termoficare pentru o gigacalorie în sezonul rece 2022-2023(VIDEO+DOCUMENT)

21 Oct 2022 1469

Ședință extraordinară de Consiliu Local. Se stabilește prețul gigacaloriei pentru constănțenii racordați în sistemul centralizat de termoficare!

20 Oct 2022 1025

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

10 Oct 2022 740

Ședință extraordinară de Consiliu Județean. Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor de la Regia Județene de Drumuri și Poduri

09 Oct 2022 856