Consiliul Local al Municipiului Constanța, convocat în ședință ordinară. Mai multe proiecte pe ordinea de zi (VIDEO)

Primăria municipiului Constanța
Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, joi, 28 iulie 2022, ora 1200 .
Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.  La ședință sunt prezenți 27 de consilieri locali.

Există o înscriere la cuvânt la începutul ședinței din partea sentorului USR, Remus Negoi. Acesta l-a întrebat pe primarul Vergil Chițac: de ce nu s-au desfășurat până acum ședințele în format fizic și când acestea vor fi organizate în format fizic sau mixt, așa cum toate celelalte instituții o fac?

Vergil Chițac i-a transmis senatorului că formatul online al ședințelor de CLM se organizează în spiritul digitalizării și nu a sesizat deficiențe în derularea acestor ședinții de la adoptarea acestui format. Chițac mai spune că între timp a crescut și incidența cazurilor Covid și probabil la următoarea ședință toată lumea ar putea purta mască.

În debutul ședinței a depus jurământul și Daniel Georgescu, consilier local municipal din partea PSD.


Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 
 
 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Daniel Georgescu; - adoptat
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.06.2022; - adoptat
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.06.2022; - adoptat
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;   - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II din anul 2022;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;  -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 294/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;   - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Realizare stradă/arteră colectoare între strada Topazului și strada Rubinului din municipiul Constanța”;  -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța; - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
  
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021; - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director al  Clubului Sportiv Municipal Constanța și a contractului de management;  -adoptat. Amendamentul USR privind conditiile de participare la concurs a fost respins.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local; - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța;   - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța str. Antim Ivireanu nr. 10 (zona C), format din corp C1(S+P+ET.1+M)+C2, în suprafaţă utilă de 674,70 mp, teren liber în suprafață de 958,00 mp si teren construit în suprafață de 328,00 mp; - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității închirierii unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
  
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 154/2022 privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru proiectul „Reabilitarea rețelelor termice secundare și contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanța - Etapa IV”;   - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a  Registrului agricol la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Constanța;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unui teren situat în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, Parcul Rotterdam;   - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 482/2021 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului-teren, proprietate privată, în suprafaţă totală de 230 mp, situat pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei – TicTac din Municipiul Constanţa”; - proiectul a fost adoptat cu 8 abtineri.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către SC E-Distribuție Dobrogea SA asupra imobilelor terenuri identificate cu nr. cadastrale 256336, 256304, 256337 situate în cartierul „Veterani”, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;   - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării aplicabilității HCL nr. 124/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28 din domeniul public al Statului Român și administrarea Direcției județene pentru sport și tineret Constanța din cadrul Ministerului Sportului în domeniul public al municipiului Constanța; -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța; -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Dumitrescu Gheorghe Romeo, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Tănase Stere, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Mihai Leahu, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Dănuț Stănică, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;  -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Gheorghe Tănase, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Alexandrian Jorj, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;  -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Constantin Alexandru, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Lupașcu Romică Costică, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; -adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire atelier de jaluzele, str. Septimius Severus nr. 19, investitor Enache Marian;   - adoptat cu o abținere
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+4-5-7E - locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT Intertrade Logistic SRL; Proiectul a primit aviz negativ de la Comisia de Urbanism, iar vecinii și-au exprimat dezacordul pentru această investiție imobiliară. Proiectul a fost respins - 7 voturi pentru, 9 impotriva si 11 abtineri.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate „Reabilitarea urbană a terenurilor situate în zona Hotel Dobrogea din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”;  - adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractelor având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică;  Proiectul a primit aviz negativ de la Comisia Juridică a Consiliului Local.   Consilierul local PSD, Costin Răsăuțeanu îi cere primarului lămuriri în legătură cu aprobarea unui sfert de milion de euro pentru procesele Primăriei,multe dintre ele împotriva constănțenilor și agenților economici, peste 2200 de litigii. Edilul, Vergil Chițac susține că unele procese nu pot fi evitate și a dat exemplul celor care fac comerț în Satul de Vacanță fără să dețină un titlu de proprietate. Proiectul nu a fost adoptat. Au fost 10 voturi pentru, unul împotrivă și 16 abțineri.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL; - propunere Marius Horia Căliminte - proiectul a fost adoptat
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța; - proiectul a fost adoptat, membri provizoriu este Marius Alexandru Timofte.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL. Propunerile sunt: Iulian Groposila, Laurentiu Chirtop, Ion Zaifu si Liviu Popa. Proiectul a fost aprobat.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
  Ordine suplimentară: 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile – construcții situate în municipiul Constanța, str. Eliberării nr. 46 din patrimoniul societății CT BUS SA în domeniul public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac   - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 - adoptat

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 - adoptat


Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării către Electrocentrale Constanța SA privind constituirea unui drept de superficie asupra unui teren în suprafață de 3,5 ha situat în municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123;  iniţiator: primar Vergil Chița; aviz Comisia de specialitate nr. 5  -adoptat

Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța în vederea elaborării documentației tehnico-economice aferente zonei DC89 și artere adiacente, inclusiv obținerea de avize/acorduri pentru „Reabilitare, modificare, modernizare drum, realizare arteră adiacentă, rută ocolitoare Constanța”.  iniţiator: primar Vergil Chițac    - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5     - adoptat                                                                                                                                                                                              


Ordine suplimentară 2: 
 

Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității PUD aprobat prin HCL nr. 168/2011;  iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr. 2 - adoptat

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Construire creșă în zona de sud a municipiului Constanța”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiect;  iniţiator: primar Vergil Chițac avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  - adoptat

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 272/2022 privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța prin concesiune nr. 70717/09.05.2008 încheiat cu SC Polaris M Holding SRL;  iniţiator: primar Vergil Chițac avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 .

Grupul de consilieri PSD nu este de acord cu acest proiect și au anunțat că se vor abține. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 8 abtineri.

Ședința ordinara a CLM s-a incheiat.


 

                                                                                                                                                                                                     


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședință. Proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate

06 Oct 2022 544

LIVE TEXT Consiliul Local al Municipiului Constanța, convocat în ședință extraordinară. Ce se discută

06 Oct 2022 498

Consiliul Local al Municipiului Constanța, convocat în ședință extraordinară. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

05 Oct 2022 514

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară. Reabilitarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori“, pe ordinea de zi

05 Oct 2022 413

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință extraordinară

03 Oct 2022 372

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății COMCM SA Constanța, convocată în ședință

01 Oct 2022 495

LIVE VIDEO-TEXT Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară. Membrii provizorii noi în CA City Bus și Confort Urban

30 Sep 2022 770

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

29 Sep 2022 571

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară. S-a suplimentat ordinea de zi

28 Sep 2022 550

AGOA Societăţii Neptun Olimp, convocată în ședință. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie, pe ordinea de zi

27 Sep 2022 513

Consiliul Local al comunei Castelu, județul Constanța, convocat în şedinţa extraordinară

27 Sep 2022 488

Consiliul Local Municipal chemat să aprobe diferența de preț pentru un teren din Mamaia. Doi dezvoltatori vor să transforme două terase din Piațeta Cazino în hoteluri (DOCUMENTE)

27 Sep 2022 792

Consiliul Local Constanța adoptă Regulamentul spațiilor verzi. Ce obligații au persoanele fizice și Asociațiile de proprietari (DOCUMENTE)

26 Sep 2022 862

Marius - Ștefan Vintilă, numit director general al Crucea Wind Farm SA Constanța. Mandatul i-a fost prelungit

26 Sep 2022 535

Se modifică structura Direcției Poliția Locală Constanța. Noi atribuții în sarcina polițiștilor locali (DOCUMENTE)

25 Sep 2022 1273