Consiliul Local Cernavodă, convocat în şedinţă ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

  • Consiliul Local Cernavodă, în ședință în data de 28 iulie 2021, ora 16.00.
Se convoacă membrii Consiliului local Cernavoda în ședință ordinară în data de 28 iulie 2021, ora 16.00, la sediul din orașul Cernavodă, din strada Ovidiu, nr. 11, sala Casei de Cultura I. D. Chirescu, pentru dezbaterea proiectelor de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi.

Iată proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit pentru 30 de terenuri aflate in domeniul public al UAT Cemavoda in vederea inregistrarii acestora in patrimoniul entitatii publice cu o valoare contabila

Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

2. Proiect de hotărăre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Clădire birouri şi fundatie Spitalul Orăşenesc Cemavodă"

Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenţei la domeniul privat al Oraşului Cernavodă a terenului şi construcţiei situate în strada Unirii nr. 49
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unor terenuri din patrimoniul privat al UAT Cernavodă, conform anexei

Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

5. Proiect de hotărăre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.214/19.12.2005 - "privind aprobarea modificării suprafeţei concesionate din HCL nr.208/2005"

Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

6. Proiect de hotărăre privind aprobarea atestării apartenenţei la domeniul public al Oraşului Cernavoda a unor imobile terenuri
Primar, Negoiţă Liviu- Cristian

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii şi de personal pentru Spitalul orăşenese Cernavodă
Primar, Negoiţă Liviu- Cristian

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Oraşului Cemavodă a terenurilor având număr cadastral şi carte funcianl 103415 şi 103419
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare Intocrnit pentru imobilul teren aparţinând domeniului privat al UAT Cernavoda situat în strada Prelungirea Seirneni, nr. 55
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 141/10.05.2021 privind reorganizarea Aparatului de specialitate al Primarului ora.şului Cernavoda, aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru Primăria oraşului Cemavoda şi serviciile publice locale infiintate în subordinea Consiliului Local
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de inchiriere nr. 8982/20.03.2017 pentru locuima situată în str.Salciei, nr.14A, et.2, ap.29, oraş Cernavoda de către dna Cîrciu Maricica, în calitate de soţ supravietuitor, în urma decesului titularului de contract
Primar, Negoiță Liviu - Cristian

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul situat în str. 9 Mai, nr.5, bl.C5, sc.C, et.2, ap.38, aprobat spre vânzare conforrn HCL nr. 181/30.06.2021
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

13. Proiect de hotărfue privind aprobarea profilului Consiliului de Administraţie şi a matricei Consiliului de Administratie al Societătii "Utilităţi Publice Cemavoda" SRL, a profilului candidatului, a matricei profilului candidatului şi a anunţului pentru selecţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societătii "Utilităţi Publice Cernavoda" SRL
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local al Oraşului Cernavoda pentru trimestrul II 2021
Primar, Negoig Liviu - Cristian

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea n3odificării Anexei nr. 1 — Lista investițiilor, obiectivelor şi dotărilor independente a UAT Cernavoda pe anul 2021 şi a Anexei nr. 2 — Creditele de angajament a obiectivelor de investilii ale UAT Cemavoda pentru perioada 2021-2023 aprobate prin HCL
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Cemavoda
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

17.Proiect de hotărkre privind aprobarea predării unor bunuri proprietate privată a UAT Cemavoda ciltre SC Utilităli Publice — Gospodăria Comunală SRL
Primar, Negoilă Liviu - Cristian

18.Proiect de hotărilre privind aprobarea acordării ajutorului de stat sub forma unei compensalii pentru obligatia de serviciu public operatorului SC UTILITĂTI PUBLICE CERNAVODĂ SRL în perioada 01 iulie 2021 — 30 iunie 2023 necesară acoperirii integrale a diferentei dintre pretul de distribuţie şi furnizare a energiei temdce livrate populatiei şi preţul local al energiei termice facturate populatiei
Primar, Negoită Liviu - Cristian

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Documentul de Pozilie, avizarea Documentatiei de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Constanta" şi acordarea unor mandate
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

20.Proiect de botărâre privind aprobarea extinderii spatiului locativ situat în oraşul Cernavoda, str. Mihail Sadoveanu, nr. 6, ap. 1 deţinut de dl Bulgaru Ion prin contractul de închiriere nr. 39645/08.01.2014 în suprafată de 40,16 mp la o suprafată totală de 51,11 mp  
Primar, Negoiţil Liviu - Cristian

21. Proiect de hotărtire privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei investitiilor, obiectivelor şi dotărilor independente pe anul 2021 ale Clubului Sportiv Axiopolis Cernavoda — sursa de finantare G
Primar, Negoiţă Liviu - Cristian

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

„Via Verde Cernavodă“ ABC Val SRL a semnat un contract cu Primăria Cernavodă. Ce servicii va furniza firma (document)

19 Sep 2021 672

Primăria Cernavodă angajează. Când are loc concursul

18 Sep 2021 855

Licitație la Primăria Cernavodă. Iată ce cumpără (document)

09 Sep 2021 2166

Taca Construcții & Consultanță SRL a „împușcat” un nou contract pe bani publici în județul Constanța

20 Aug 2021 1596

Primăria Oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa angajează asistent medical

18 Aug 2021 645

A semnat cu Primăria Cernavodă Ce firmă va oferi lucrări de execuție în cadrul proiectului „Restaurarea moştenirii culturale şi promovarea produsului turistic Hamangia“ (document)

10 Aug 2021 3234

Primăria oraşului Cernavodă angajează. Ce posturi sunt disponibile

28 Jul 2021 823

Cine va asigura serviciul de iluminat public în Cernavodă (document)

28 Jul 2021 1927

Primăria Cernavodă, contract cu o firmă din Iași. Ce va furniza (document)

27 Jul 2021 1986

O firmă din Galați va efectua dezinsecția în Cernavodă (document)

27 Jul 2021 1841

Primăria Cernavodă a semnat un contract cu o firmă din București pentru servicii de cadastru (document)

26 Jul 2021 1778

Două firme vor reabilita termic cinci blocuri din Cernavodă (document)

26 Jul 2021 1921

Primăria Cernavodă angajează. Când are loc concursul

14 Jul 2021 1416

Oportunitate de angajare la Primăria Orașului Cernavodă, județul Constanța

21 Jun 2021 898

Primăria orașului Cernavodă angajează director pentru Clubul Sportiv „Axiopolis”

09 Jun 2021 780