Județul Tulcea Consiliul Local al comunei Niculițel, convocat în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi (document)

  • Consiliul Local al comunei Niculițel din județul Tulcea a fost convocat în ședință ordinară pe data de 330 august 2021, la ora 15.00. 
„Art.1 - Se convoacă membrii Consiliului Local al Comunei Niculițel în ședință ordinară în data de 30 august 2021, ora 15,00, la Sala de Consiliu a Primăriei comunei Niculițel.

Art.2 - Proiectul ordinii de zi a ședinței este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 - (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe e-mailul personal, site-ul primăriei, iar in format letric de la secretarul general al comunei.

(2) Membrii Consiliului Local al comunei Niculițel sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art.4 - Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Niculițel și la sediul Primăriei comunei Niculițel.

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni.

2. Aprobarea procesului - verbal al ședinței din 15 iulie 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării serviciului social CENTRU DE ZI NICULIȚEL al furnizorului de servicii sociale PRIMĂRIA COMUNEI NICULIȚEL - compartiment asistență socială.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, judetul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2021.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al celorlalte activităţi derulate prin bugetul local pe trimestrul II 2021.

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) situat în extravilanul Comunei Niculițel.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3460/25.04.2012 prin act adițional pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 01.09.2026

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţie având ca obiect „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Niculiţel, judeţul Tulcea.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul comunei Niculiţel – dl. Sechila Florin și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Niculiţel astfel:
  • Comisiei programe de dezvoltare economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, proiectele de hotărâri de la nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9.
  • Comisiei administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, proiectele de hotărâri de la nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9.
  • Comisiei învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, activități sportive și de agrement, proiectele de hotărâri de la nr. 4 și 7.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local al Comunei Niculițel, județul Tulcea, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (DOCUMENT)

16 Dec 2021 935

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Niculițel, județul Tulcea. Ce cuprinde odinea de zi

19 Nov 2021 1010

Ședință ordinară la Consiliul Local al comunei Niculițel, județul Tulcea. Ce se află pe ordinea de zi (document)

23 Sep 2021 1302

Județul Tulcea Consiliul Local al Comunei Niculițel, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta

09 Jul 2021 1037