Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala

Noi sesiuni pentru depunerea proiectelor de modernizare a exploataţiilor agricole şi pentru procesarea produselor agricole şi forestiere

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă deschiderea unor noi sesiuni pentru depunerea proiectelor care vizează Măsura 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole" şi Schema de Ajutor de Stat N578/2009 aferentă Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.

Cererile de finanţare vor putea fi depuse la Oficiile Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în perioada 01 - 29 aprilie 2011.

Pentru această sesiune, alocarea totală pentru Măsura 121 este de 150 de milioane de euro, fiind defalcată pe fiecare din cele două sectoare principale agricole. Astfel, sectorul vegetal va beneficia de 56 de milioane de euro, iar cel de creştere a animalelor de 84 de milioane de euro.

Totodată, pentru a facilita accesul la sprijinul financiar oferit, beneficiarii Măsurii 141 - "Sprijinirea exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă" vor avea alocaţi separat 10 milioane de euro pentru această sesiune, pentru a depune proiecte şi pentru Măsura 121.

Cu alte cuvinte, beneficiarii Măsurii 141 care vor dori să depună proiecte pentru dezvoltarea exploataţiei agricole pe care o deţin vor avea o alocare separată care îi va ajuta să aibă mai multe şanse de succes.

Prin Măsura 121 fermierii pot primi sprijin nerambursabil de până la 1,6 milioane de euro pentru investiţii în exploataţiile agricole, într-un procent de cofinanţare care porneşte de la 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

În ceea ce priveşte Schema de Ajutor de Stat N578/2009 aceasta beneficiază de o alocare de 101 milioane de euro, din care 80,8 milioane de euro pentru sectorul agricol şi 20,2 milioane de euro pentru sectorul forestier.

Investiţiile finanţabile în sectorul agricol prin Schema de Ajutor de Stat N578/2009, vizează sectorul panificaţie (pâine, produse de patiserie, biscuiţi, paste făinoase, etc), dulciuri (de exemplu ciocolata sau îngheţata) sau alte preparate alimentare (lapte praf, alimente pentru diferite tipuri de regim sau fabricarea de supe sau ciorbe). De asemenea, în ceea ce priveşte procesarea din sectorul forestier, vor primi sprijin financiar proiectele care au ca scop valorificarea produselor lemnoase (exploatarea forestieră) sau a produselor nelemnoase (ciuperci, fructe de pădure, etc). Ca o categorie de investiţie specială, Schema de Ajutor de Stat oferă finanţare şi pentru producerea de biocombustibili - biodiesel şi bioetanol - pentru transporturi.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Schemei de Ajutor de Stat N578/2009 este de 3 milioane de Euro, iar procentul de cofinanţare publică nu va depăşi 50% din valoarea eligibilă a investiţiei.

Începând cu anul 2008, APDRP a primit pentru Măsura 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole", 5.545 de cereri de finanţare, in valoare de peste 2,12 miliarde de euro, fiind contractate, până în acest moment, 1.649 de proiecte în valoare de peste 608 milioane de euro. Cu alte cuvinte, au fost deja angajaţi peste 66% din cei aproximativ 913 de milioane de euro alocaţi pentru această măsură de investiţii în perioada 2007 - 2013.

Schema de Ajutor de Stat N578/2009 a fost lansată pentru prima dată în anul 2010, iar Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a selectat în vederea finanţării 130 de cereri de finanţare în valoare de 86,63 milioane de euro.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Măsura 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole" se încadrează în Axa I - „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic" şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane cât şi a factorilor de producţie, dar şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice ale Măsurii 121 se referă la introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. Se are de asemenea în vedere necesitatea adaptării exploataţiilor la standardele comunitare şi creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite.

Un alt obiectiv care se preconizează a fi atins prin implementarea acestei măsuri este sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE şi este înregistrată în Registrul fermelor sau Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.

Pentru perioada 2010-2013, prin Măsura 121 fondurile nerambursabile acordate vor fi în proporţie de 40%, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de Euro - această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Astfel, pentru perioada 2010 - 2013, valoarea maximă a cofinanţării publice este de 800 de mii de Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2 milioane Euro.

Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare;

Alţi 10% pot fi obţinuţi pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000.

Tot un procent de 10% va fi acordat pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat", „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare". Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operaţiuni;

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăşi 1,2 milioane de Euro pentru proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maximă a cofinanţării publice poate ajunge la 1,6 milioane de Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care aparţin unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumătate plus unul din membri). Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4 milioane de Euro.

Verificarea respectării intensităţii maxime a ajutorului se va face înaintea semnării contractului de finanţare de către APDRP.

Obiectivele generale ale Schemei de Ajutor de Stat N578/2009 Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole", instituită potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 12/ 2010, vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în sectoarele:

- procesarea de produse agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE în vederea obţinerii de produse neagricole;

- procesarea primară a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase;

- procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de biocombustibil.

Obiectivele specifice ale Schemei de Ajutor de Stat vizează:

1. Introducerea şi dezvoltarea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agroalimentare, forestiere şi a bicombustibililor;

2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;

3. Crearea de noi locuri de muncă.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Schema de Ajutor de Stat - sunt întreprinderile care sunt înregistrate conform Legii nr 31/ 1990, privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi realizează investiţii în domeniile eligibile.

Schema de Ajutor de Stat se adresează tuturor întreprinderilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, indiferent de sectorul de activitate, care realizează investiţii iniţiale în:

 imobilizări corporale şi/ sau necorporale în industria alimentară;

 pentru prelucrarea primară a produselor forestiere;

 pentru producerea de biocombustibili, conform domeniilor de mai jos:

1. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

PANIFICAŢIE

1.1 Fabricarea pâinii şi a produselor proaspete de patiserie (Clasa CAEN 1071)

1.2 Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare (Clasa CAEN 1072)

1.3 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare (Clasa CAEN 1073)

DULCIURI ŞI PRODUSE ZAHAROASE

1.4 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase (Clasa CAEN 1082)

LACTATE

1.5 Fabricarea îngheţatei (Clasa CAEN 1052)

PREPARATE ALIMENTARE OMOGENIZATE ŞI ALIMENTE DIETETICE

1.6 Fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutriţionale speciale (directivele Consiliului, JO L 186, 30.06.1989): lapte praf pentru sugari; lapte şi alte alimente pentru copii mici; alimente pentru sugari; alimente cu conţinut redus de calorii, pentru controlul greutăţii; alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale; alimente cu conţinut redus de sodiu, exclusiv sare şi sare fără sodiu; alimente fără gluten; alimente recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi; alimente pentru persoane ce suferă de dereglări ale metabolismului carbohidraţilor (diabet) (Clasa CAEN 1086)

ALTE PRODUSE ALIMENTARE N.C.A.:

1.7 Fabricarea de supe şi ciorbe - prafului de ouă etc.; fabricarea produselor alimentare îmbogăţite cu vitamine, proteine etc. (Clasa CAEN 1089)

2. PRELUCRAREA PRIMARĂ A PRODUSELOR FORESTIERE

VALORIFICAREA PRODUSELOR LEMNOASE

2.1 Tăierea şi rindeluirea lemnului (Clasa CAEN 1610)

2.2 Exploatare forestieră (Clasa CAEN 0220)

VALORIFICAREA PRODUSELOR NELEMNOASE

2.3 Colectarea, sortarea, ambalarea şi depozitarea temporară în vederea comercializării, a ciupercilor de pădure, a fructelor de pădure şi a altor produse naturale provenite din flora spontană forestieră (lac, răşini, balsamuri, păr vegetal, iarbă, seminţe forestiere, muşchi, licheni, plante medicinale, flori şi frunze cu calităţi aromoterapeutice) (Clasa CAEN 0230)

3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR

3.1 Producerea de biocombustibili - biodiesel şi bioetanol - pentru transport (Clasa CAEN 2059)

Prin Schema de Ajutor de Stat se pot acorda beneficiarilor eligibili şi selectaţi fonduri nerambursabile în procent de până la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge cofinanţarea privată. Intensitatea ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este:

Pentru IMM-uri

a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în regiunea 8 Bucureşti-Ilfov;

b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni de dezvoltare.

Pentru Întreprinderi mari

a) 20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în regiunea 8 Bucureşti-Ilfov;

b) 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni de dezvoltare.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin prezenta Schemă de Ajutor de Stat este de 5.000 Euro.

Proiectele de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc suma de 50 milioane Euro nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Editorial Campania din spatele prezidenţiabililor

19 Oct 2019 1496

Interviu live Punem proiectele pe masă. Priorităţile Consiliului Judeţean Constanţa în 2019!

14 Jan 2019 3765

ZIUA de Constanța angajează REDACTOR ONLINE 

01 Feb 2018 6068

Palaz se realege duminică preşedinte la PMP Constanţa. Tensiuni între conducerea filialei şi deputatul Turcescu? Miza alegerilor, funcţia de prim-vicepreşedinte

18 Nov 2017 3765

Editorial Poliţia Constanţa, scurgerile de informaţii şi purtătorii de cuvânt degeaba

10 Mar 2017 4124

Comunicat de presa - Coalitia pentru Educatie „Viitorul educatiei” sau cum sa aducem curajul in educatia din Romania

13 Apr 2016 2009

Comunicat de presa - DIICOT 2 13 Aprilie 2016

13 Apr 2016 2004

Comunicat de presa - DIICOT 13 Aprilie 2016

13 Apr 2016 1901

Comunicat de presa M.Ap.N. Carta Alba a Apararii a fost aprobata

13 Apr 2016 1790

Comunicat de presa - DIICOT 12 Aprilie 2016

12 Apr 2016 1874

Comunicat de presa - Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

12 Apr 2016 1715

Comunicat presa ANOFM -Bursa Generală a Locurilor de Munca - date preliminarii

12 Apr 2016 1858

Comunicat de presa - Participarea domnului senator Petru Filip, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Senatului, şi a domnului senator Florea Voinea, membru al Comisiei, la cea de-a treia întâlnire trilaterală România-Polonia-Turcia a Comisiilor pentru afaceri externe, Ankara, 14-15 aprilie 2016

12 Apr 2016 2038

Comunicat - Arestare preventivă- omor ş.a.-SUPC-PÎCCJ

12 Apr 2016 1678

Comunicat de presă - Agenda dezbaterii științifice

11 Apr 2016 1708