Stiri calde

Ce solicită fostul director Dorin Tudora de la CONPET după desfiinţarea postului său

SC Conpet SA a transmis astăzi Bursei de Valori București Hotararea Adunarii Generate Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si Hotararea Adunarii Generate Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 23.10.2014, precum si informații privind situatia dosarului nr. 1269/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, avand ca parti pe Dorin Tudora (fost director general al Conpet S.A. si administrator al Consiliului de Administratie) si Conpet S.A.

HOTARAREA NR. 7 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) din data de 23.10.2014

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea KPMG AUDIT SRL ca auditor fmanciar, pentru o perioada de minim 2 (doi) ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare incheiate in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1286 / 2012 aferente anilor 2014 si 2015.
Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea:
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind datele auditorului fmanciar si durata contractului, precum si pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, inregistrarii formei actualizate a a Actului Constitutiv privind auditorul fmanciar la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate. Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, (i) aproba data de 10.11.2014 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.OA. si (ii) aproba data de 07.11.2014 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

HOTARAREA NR. 3 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) din data de 23.10.2014

Art. 1 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba prezentarea de catre Consiliul de Administratie de informari trimestriale privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 Euro / achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari), si respectiv 100.000 Euro / achizitie (pentru servicii) si implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizitiilor publice la nivelul societatii, operational incepand cu data de 01.01.2015. Informatiile vor fi cuprinse intr-un raport al Consiliului de Administratie care se publica trimestrial pe pagina de internet a societatii. In raport vor fi incluse informatii referitoare la temeiul legal in baza caruia s-a desfasurat achizitia, procedure de achizitie desfasurata, obiectul contractului de achizitie, valoarea si durata acestuia. In vederea monitorizarii implementarii sistemului centralizat se vor prezenta informari periodice referitoare la stadiul procesului.
Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba elaborarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport anual privind situatia sponsorizarilor acordate de societate si publicarea, pe pagina de internet a societatii, pana eel tarziu sfarsitul lunii ianuarie a raportului intocmit pentru anul anterior.
Art. 3 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba elaborarea de catre Consiliul de Administratie, pana la sfarsitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu Planul de administrare intocmit de Consiliul de Administratie.
Art. 4 Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba imputernicirea;
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform prevederilor legale; 
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
Art. 5 Cu unanimitate de voturi exprimate, (i) aproba data de 10.11.2014, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.E.A. si (ii) aproba data de 07.11.2014 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

Despre dosarul fostului director general Dorin Tudora


Cu privire la dosarul nr. 1269/105/2014 pe rol la Tribunalul Prahova, avand ca parti Dorin Tudora (fost director general al Conpet SA si administrator al Consiliului de Administratie) in calitate de reclamant prin imputernicitul sau CASA DE AVOCATURA ROTARU & ASOCIATII, si respectiv Conpet SA in calitate de parat-reconvenient, avand termen la data de 22.10.2014, se precizează urmatoarele:
In cauza s-a acordat un nou termen de judecata pentru data de 17.12.2014.
Reamintim ca materia litigiului dedus judecatii este „Litigii de munca" iar obiectul cauzei il constituie „drepturi banesti". Reclamantul dl. Dorin Tudora solicita instantei de judecata urmatoarele: „1. Obligarea CONPET la piata unei sume echivalente cu „contravaloarea a 36 salarii, corespunzatoare ultimului salariu brut de director HSEQ, corectat cu inflatia";
2. Obligarea CONPET la piata unei sume echivalente cu diferenta dintre „salariul acordat pentru functia de executie"si 9/10 din „salariul maxim, platit de societate pentru o functie de executie";
3. Obligarea paratei la piata dobanzii cuvenite pentru suma ce reprezinta c/val a 36 salarii, precum si pentru suma ce reprezinta diferenta dintre salariul acordat pentru functia de executie si cele 9/10 din salariul maxim, platit pentru o functie de executie, calculata de la data desfiintarii functiei de director HSEQ;
4. Obligarea CONPET la piata cheltuielilor de judecata."
Conpet a formulat la randu-i in cauza, cerere reconventionala solicitand instantei sa constatate nulitatea absoluta partiala a Contractului de mandat a nr. 1/2010 incheiat intre noi, Conpet, in calitate de Mandant, si domnul DORIN TUDORA, in calitate de Mandatar, si anume nulitatea absoluta a art. 11 punctul 11.4. din contractul susmentionat.

sursă foto: observatorulph.ro

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.