Administrația Națională “Apele Române” - A.B.A. Dobrogea-Litoral anunță publicul interesat de organizarea licitației publice pentru închirierea unor sectoare/subsectoare de plajă din Ostrov și Călărași

 
Administrația Națională “Apele Române” - A.B.A. Dobrogea-Litoral, cod unic de înregistrare fiscală RO 23877359, cu sediul în Constanța, str Mircea cel Bătrân nr 127, tel nr. 0241/673.036, fax nr. 0241/673.025, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ  conform OUG 57/2019, HG 183/2020 actualizată pentru:
  • Închirierea unei suprafețe de 105.018,00 mp,  teren albie minoră a fluviului Dunăre- UAT Ostrov, județul Constanța și UAT Călărași, județul Călărași, cu următoarele coordonate stereo:
                 X: 295633.000; 295339.000; 295475.000; 295769.000;
                 Y: 686764.000; 687400.000; 687463.000; 686827.000;
Durata închirierii: 2 ani.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este licitație publică.
Tipul contractului: contract de închiriere.
        La licitație are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, română sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  1. a achiziționat documentația de atribuire și a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
  2. a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
  3. are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
  4. nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
  Caietul de sarcini se poate procura de la sediul ABADL - Serviciul Mecanism Economic și Sinteze Economice – din Constanța, str Mircea cel Bătrân nr. 127. Prețul unui caiet este de 1000 lei (cu TVA) și conține  informațiile privind documentația de atribuire. Ofertele pentru licitație se vor depune  într-un exemplar la secretariatul ABA Dobogea-Litoral. Ofertantul trebuie să constituie garanția de participare la licitație, în cuantum de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA pentru bunul imobil ce face obiectul licitației, în una din următoarele forme:
  1. Depozit bancar constituit în contul locatorului RO98 TREZ 2315 005X XX00 6429, deschis la Trezoreria Constanța, CIF 18279146 (OP vizat de banca emitentă) sau
  2. Scrisoare de garanție bancară;
  3. Pentru garanția de participare cu valoare sub 5000 de lei, garanția de participare se poate constitui și prin depunere la caseria unității.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 13 Iunie 2023, ora 16.00. Data limită de depunere a ofertelor este 20 Iunie 2023, ora 16.00 . Dechiderea ofertelor va avea loc la sediul ABA Dobrogea-Litoral, din Constanța, str Mircea cel Bătrân nr. 127, în data de 21 Iunie 2023, ora 10.00. Durata de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la data deschiderii acestora. Limba de redactare a ofertei: LIMBA ROMÂNĂ
Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.