Anunturi speciale

Primăria Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa anunţă


 
În conformitate cu prevederile art. 58 , alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Năvodari, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplină în construcţii;
            2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători Topo;
            3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi;
            4. Poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie; 
            5. Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie; 
            6. Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi  din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Năvodari în data de 1 martie 2016, ora 13 - proba scrisă şi 1 martie 2016 ora 10 - proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare, Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv până la data de 18.01.2016.
            Candidaţii trebuie să îndeplinească codiţiile prevăzute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (r2) privind Statutul Funcţionarilor Publici.
            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute de Art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:
- formularul de înscriere
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
Copiile actelor menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 
Condiţii de participare la concurs:
1. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii :
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Arhitectură-urbanism, specializarea Arhitectură-urbanism;
            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
2. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători topo:
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
            -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
            -  curs de formare profesională în domeniul administraţiei publice.
            3. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi:
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau în domeniul administraţiei publice;
            - cunoştinte PC, Word, Excel – nivel avansat;
            4. Pentru ocuparea funcţiei publice de poliţist local, clasa III, grad profesional  principal din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
-  studii medii liceale absolvite cu diplomă;
            -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice: minimum 5 ani
            -  permis de conducere auto, categoria B.
            5. Pentru ocuparea funcţiilor publice de poliţist local, clasa III, grad profesional  debutant – 2 posturi, din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
-  studii medii liceale absolvite cu diplomă;
            -  permis de conducere auto, categoria B.
6. Pentru ocuparea funcţiilor publice de poliţist local, clasa I, grad profesional  debutant – 2 posturi, din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
            -  permis de conducere auto, categoria B.
 
BIBLIOGRAFIE
 
1. Pentru ocuparea funcţiilor publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii şi de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Măsurători Topo:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizată
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3 Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
2. Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spaţii Verzi:
1. Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, actualizată
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizată
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
4. Ordonanţa nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată
5. Hotararea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată
3. Pentru ocuparea funcţiilor publice de Poliţist local, clasa III, grad profesional principal,  Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi, Politist local, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi  din cadrul Serviciului ordine şi linişte publică-pază-intervenţie:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), actualizată
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
3. Legea nr.155/2010 poliţiei locale, republicată, actualizată
4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un nou administrator în Consiliul de Administraţie al societăţii Termica Distribuţie Năvodari SRL

11 Apr 2019 510

Un bărbat din Năvodari, condamnat pentru agresiune sexuală. Va presta muncă în folosul comunităţii

11 Apr 2019 399

Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

19 Mar 2019 857

Licitaţia pentru reabilitare străzi şi echipare tehnico-edilitară, contestată Primăria Năvodari, obligată de CNSC să reevalueze oferta firmei Autoprima Serv

21 Feb 2019 787

Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cine poate participa

29 Jan 2019 726

Posturi vacante la Primăria Năvodari, județul Constanța. Cine poate participa

24 Jan 2019 1013

Posturi vacante la Primăria Năvodari. Condiţii de participare

08 Jan 2019 1235

Primăria Năvodari scoate la concurs mai multe posturi vacante

18 Nov 2018 995

Primăria orașului Năvodari, județul Constanța angajează. Ce posturi sunt vacante

25 Oct 2018 492

Primăria Năvodari are nevoie de un inspector de specialitate

10 Oct 2018 590

Tabăra Năvodari SA a vândut un hectar de teren şi a dat Primăriei localităţii un altul

07 Sep 2018 1550

Primăria Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa, scoate la concurs mai multe posturi vacante

22 Aug 2018 776

Parc de machete în Năvodari! Primăria reînvie un proiect demult apus. În ce stadiu este şi unde va fi amenajat

10 Aug 2018 1978

Post vacant la Primăria Năvodari. Află care sunt condițiile de participare la concurs

25 Jun 2018 1001

Primăria Orașului Năvodari, Județul Constanța angajează polițist local. Ce condiții trebuie îndeplinite

22 Jun 2018 674