Parcul de transport public din municipiul Tulcea se înnoiește cu autobuze electrice. Se vor realiza 13 stații de încărcare (DOCUMENT)


 
  • Contractul are data 9 decembrie a.c., valoarea - 3.421.008.4 lei, iar ofertanți câștigători sunt SC Exe Green Engineering SRL și Seira RAV Automatic SRL.
 
Municipiul Tulcea, ca autoritate contractantă, a atribuit contractul „Servicii de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuția lucrărilor în cadrul proiectului Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, Tulcea”, cod SMIS 129399, POR/2019/3/3.2/2/ITI“, achiziția fiind atribuită prin anunț de atribuire la anunțul simplificat.
 
Contractul are data 9 decembrie a.c., valoarea - 3.421.008.4 lei, iar ofertanți câștigători sunt SC Exe Green Engineering SRL și Seira RAV Automatic SRL.
 
După cum se arată pe e-licitatie.ro, contractul care va fi atribuit în baza prezentei proceduri de achiziție publică are ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuția lucrărilor pentru proiectul „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, Tulcea”.
 
Investiția urmărește înnoirea parcului de transport public din Municipiul Tulcea ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO 2, prin dotarea cu autobuze electrice, determinând astfel reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și gaze poluante și creșterea calității vieții în Municipiul Tulcea.
 
Obiectul contractului se va realiza etapizat, după cum urmează:
 
1. Etapa I: Servicii de elaborarea proiectului tehnic;
 
2. Etapa a II-a: Servicii de asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor;
 

3. Etapa a III-a - Execuția lucrării, la care se adaugă și perioada de garanție acordată lucrărilor.
 
Pentru funcționarea autobuzelor electrice este necesară infrastructura specifică. În acest sens, se propune realizarea unor stații de încărcare echipate cu tehnologie pentru încărcarea cu energie electrică a vehiculelor. Încărcarea bateriilor autobuzelor electrice se va realiza prin intermediul stațiilor de încărcare rapidă și lentă. Toate autobuzele electrice vor permite atât încărcare lentă, cât și încărcare rapidă.

 
Stațiile de încărcare lentă vor fi astfel concepute pentru a se asigura simultan tuturor autobuzelor cel puțin 40 kW per autobuz. Încărcarea lentă va fi realizată pe timpul nopții prin cuplarea autobuzului electric la rețeaua trifazată de joasă tensiune (400 Vca).
 
În funcție de capacitatea totală de stocare a bateriilor, acestea vor fi încărcate la capacitatea maximă într-un interval de până la 6 ore. Încărcarea rapidă a autobuzelor electrice se va realiza prin intermediul unui pantograf cu construcție specială montat pe acoperișul autobuzelor, sau echivalent (spre exemplu pantograf invers). Sistemul de încărcare rapidă (minim 300 kW) va introduce în baterii o cantitate mare de energie într-un interval scurt de timp (2... 10 minute) prin conectarea autobuzului electric cu ajutorul pantografului la o stație de încărcare rapidă.
 
Autobuzele electrice și stațiile de încărcare nu fac obiectul prezentei achiziții.
 
Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Tulcea în calitate de partener, pentru implementarea proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, Tulcea”, cod SMIS 129399 achiziționează serviciile de elaborarea proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, inclusiv obținerea de acorduri, avize și execuție lucrări, pentru realizarea a 10 stații de încărcare lentă şi 3 stații de încărcare rapidă, determinând astfel reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și gaze poluante și creșterea calității vieții în Municipiul Tulcea.
 
Punctele/stațiile de reîncărcare rapide se vor amplasa și vor fi instalate în următoarele stații și pe următoarele străzi: - Navaliștilor - capăt rute:1, 5, 14; situat pe Str. Navaliștilor; - Colegiul N. Cornățeanu – capăt rute: 1B, 3, 8, 9; situat pe Str. Isaccei; - Șantierul Naval – rute: 2, 2B, 7; situat pe str. Inginer Dumitru Ivanov.
 
Din perspectiva dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în servicii și lucrări, se aplică dispoziţiile actului normativ indicat aplicabile pentru tipul de achiziţie care constituie obiectul principal al contractului în cauză (respectiv lucrări), achiziția având caracter mixt.
 
Valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, Tulcea”, cod SMIS 129399, POR/2019/3/3.2/ITI/ în parteneriat este de 3.421.008,40 lei fără TVA din care: - serviciile de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului – 900.000,00 lei fără TVA; - lucrări aferente obiectivului de investiții– 2.521.008,40 lei fără TVA.
 
Conform sursei citate, prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create condițiile unor servicii, accesibile, eficiente, în condiții de confort și siguranță, care contribuie la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică.
 
Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampă-kneeling), fără etaj, caroserie CE, destinate transportului urban de călători.
 
Autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minimum 50 de persoane din care minimum 24 de persoane pe scaune (calculată la 0,125 m2/călător în picioare, conform CEE-ONU R 107), plus conducătorul auto.
 
Realizarea documentațiilor tehnice conform Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și execuția lucrărilor cu asistență tehnică din partea proiectantului, asigurată pe toata durata de execuție, pentru realizarea a 10 stații de încărcare lentă şi 3 stații de încărcare rapidă se va face astfel:
 
- Faza 1 - Elaborarea documentației tehnico-economice conform Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru P.A.C, P.T. + D.E., inclusiv documentațiile pentru obținerea acordurilor și avizelor conform Certificatelor de Urbanism; Totodată, în cadrul acestei etape, Proiectul tehnic (P.T.) va fi verificat pentru toate exigențele conform cerințelor esențiale de calitate, de specialiști atestați MDLPA în condițiile legii. În acest interval de timp, elaboratorul Proiectului Tehnic va fi la dispoziția verificatorilor tehnici atestați pe specialităţi/experților tehnici desemnați de autoritatea contractantă, în vederea verificării tehnice de calitate a proiectului. Verificarea tehnică de calitate a proiectului conform H.G. nr. 925/1995 nu face obiectul prezentului contract.
 
- Faza 2 - asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor la care se adaugă durata de garanție acordată lucrărilor;
 
- Faza 3 - execuția lucrărilor de execuție branșamente electrice pentru stații încărcare autobuze electrice
 
Descrierea detaliata a serviciilor și lucrărilor care fac obiectului contractului se regaseste in caietul de sarcini.
 
Durata contractului este de 74 de luni, etapizată astfel:
 
  1. Etapa I (elaborare proiect tehnic): maxim 2 luni calendaristice de la data semnării contractului: - 2 luni: elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini pe specialități, detaliilor de execuție, proiectul pentru autorizația de construire, proiectul pentru organizarea execuției lucrărilor, aferente obiectivului de investiții, verificarea documentațiilor de către autoritatea contractantă - se va realiza etapizat pe parcursul elaborării fiecărui livrabil. - 1 lună va fi durata de verificare a proiectului tehnic, inclusiv detaliile de execuție de către verificatori tehnici atestați pe specialităţi/ expert tehnic, conform Legii nr. 10/1995, republicată cu modificările ulterioare şi a ”Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995” – cade în sarcina Beneficiarului. Proiectul tehnic (P.T.) va fi verificat (beneficiarul va pune la dispoziție verificatori de proiect) pentru toate exigențele conform cerințelor esențiale de calitate, de specialiști atestați MDLPA în condițiile legii. Documentația D.T.A.C. va fi semnată și ștampilată de expert autorizat pe fiecare pagină.
 
1) Durata totală de 2 luni a Etapei I (elaborare proiect tehnic) include și verificarea tehnică de calitate a proiectului conform prevederilor H.G. nr. 925/1995.
 
2) Durata de verificare a proiectului tehnic, inclusiv a detaliilor de execuție de către verificatori tehnici atestați pe specialităţi/expert tehnic corespunde cu a doua lună a ETAPEI I pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini pe specialități, detaliilor de execuție, proiectul pentru autorizația de construire, proiectul pentru organizarea execuției lucrărilor, aferente obiectivului de investiții, verificarea documentațiilor de către autoritatea contractantă. Perioada de timp maximă pe care proiectantul o are la dispoziție pentru integrarea observațiilor din partea verificatorilor, dacă acestea vor exista, este de 5 zile.
 
3) Verificarea tehnică de calitate a proiectului conform H.G. 925/1995 nu face obiectul prezentului contract. Se va face o achiziție distinctă pentru verificarea tehnică de calitate a proiectului conform H.G. 925/1995.
 
4) Ofertanții nu vor include Verificarea tehnică de calitate a proiectului conform H.G. 925/1995 în Formularul de ofertă. În acest interval de timp, elaboratorul Proiectului Tehnic va fi la dispoziția verificatorilor tehnici atestați pe specialităţi/experților tehnici desemnați de autoritatea contractantă, în vederea verificării tehnice de calitate a proiectului.
 
B) Etapa a - II a (asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor): - 12 luni durata serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor + durata de garanție a lucrărilor (60 luni), din care: - 10 luni - durata de execuție a lucrărilor (stabilită conform ofertei desemnate câștigătoare); - 1 (una) lună – recepția lucrărilor. - 1 (una) lună – realizarea plății facturii finale. Durata de realizare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului coincide cu durata execuției lucrărilor și începe de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
 
C)     Etapa a - III a (execuția lucrărilor): 12 luni + durata de garanție a lucrărilor (60 luni), din care: - 10 luni - durata de execuție a lucrărilor (stabilită conform ofertei desemnate câștigătoare); - 1 (una) lună – recepția lucrărilor. - 1 (una) lună – realizarea plății facturii finale.
 
Termenul de prestare/execuție aferent etapelor II și III se calculează de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către Autoritatea Contractantă. Perioada de garanţie acordată lucrării este de 60 de luni (5 ani) + 15 zile şi începe de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 
Despre Exe Green Engineering SRL
 
Potrivit Recom, platformă consultată miercuri, 21 decembrie a.c., societatea Exe Green Engineering SRL a fost înființată în anul 2020, are adresa sediului social în orașul Voluntari, județul Ilfov, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a firmei este „Lucrări de instalaţii electrice“.
 
Conform sursei citate, în 2021 Exe Green Engineering SRL a avut o cifră de afaceri de 18.234.135 lei, un profit net de 2.272.273 lei și 50 de angajați. Situația financiară a anului 2020 prezintă o cifră de afaceri netă de 13.271.765 lei, un profit net de 2.319.825 lei și 23 de angajați.
 
Potrivit Recom, asociat unic în firmă este Claudia Mihaela Copaci, iar administrator - Raluca - Elena Coman. 
 
Claudia Mihaela Copaci mai apare în două firme: Exe Finance Holding SRL Ilfov (în funcțiune) – asociat unic (100%), administrator și Publivol Creativ SA Ilfov (în funcțiune) – administrator.
 
Despre Seira RAV Automatic SRL
 
Potrivit Confidas, platformă consultată miercuri, 21 decembrie a.c., societatea Seira RAV Automatic SRL a fost înființată în anul 2016, are adresa în municipiul București, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a firmei este „Lucrări de instalaţii electrice“.
 
Conform sursei citate, în 2021 Seira RAV Automatic SRL a avut o cifră de afaceri de 669.856 lei, un profit net de 7.145 lei și 10 angajați. Situația financiară a anului 2020 prezintă o cifră de afaceri de 1.362.050 lei, un profit net de 605.231 lei și același număr de angajațide angajați.
 
Potrivit Confidas, asociați în firmă sunt Vlad Răzvan Zamfirescu (cu 50%) și Radu -  Alexandru Zamfirescu (cu 50%), cel de-al doilea fiind și administrator. 
 
Vlad Răzvan Zamfirescu mai apare în Seira RAV Arhitectura SRL București (în funcțiune) – asociat (50%), Seira RAV Instal SRL București (radiată) – asociat unic (100%), administrator și Seira RAV Consulting SRL București (în funcțiune) – asociat (50%).
 
Radu – Alexandru Zamfirescu mai apare în firmele Seira RAV Arhitectura SRL București (în funcțiune) – asociat (50%), administrator, Seira RAV Construct SRL București (în funcțiune) – asociat unic (100%), administrator, Seira RAV Engineers SRL București (în funcțiune) – asociat (50%), administrator, Seira RAV Consulting SRL București (în funcțiune) – asociat (50%), administrator și Dynamic Ecotar SRL București (în funcțiune) – asociat (80%), administrator.     
 
Confidas informează și că firma Seira RAV Automatic SRL a încheiat 31 contracte de achiziții publice, în valoare totală de 8.596.078,36 lei, printre autoritățile contractante, în afară de Municipiul Tulcea, mai figurând Consiliul Local al Municipiului Calafat, Inspectoratul de Poliție al județului Gorj, Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov, Inspectoratul de Poliție al județului Ialomița, Județul Mehedinți, Ministerul Apărării - Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare, Municipiul Orșova, Primăria Orașului Bocșa, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, UM 0658 Tg. Jiu sau Universitatea Ovidius Constanța. 
 
Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria „Combaterea criminalității în achizițiile publice“.
 
În secțiunea „Documente“, puteți consulta anunțul de atribuire a contractului, de pe e-licitatie.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Sursa foto: Facebook (Primăria Tulcea)

 
Citește și:
 
Cine a câștigat contractul de 34 milioane de lei, pentru reabilitarea sistemului rutier din municipiul Tulcea? (DOCUMENT)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Contract de aproximativ 40 de milioane de lei atribuit de Primăria Tulcea pentru achiziția autobuzelor electrice (DOCUMENT)

16 Feb 2023 998

Transportul public de călători, în condiții prietenoase cu mediul. Zece autobuze electrice vor ajunge la Tulcea. Ce valoare are contractul

24 Nov 2021 1265

Proiecte de achiziție, în evaluare Transport public de călători, în condiții moderne în Constanța și Tulcea

19 Jan 2021 2668

Municipiul Tulcea cumpără reclame la autobuze electrice (document)

24 Sep 2020 3057