Un politician din sudul litoralului, chemat la judecată pentru situația în care a ajuns Bialco Design SRL

  • Firma în cauză este Bialco Design SRL, condusă de un bărbat de 92 de ani, din Albești.
  • Administratorul judiciar al firmei arată că „administratori de fapt ai debitoarei au fost numiții Codreanu Ionuț și Codreanu Aurelian, avându-se în vedere și obiectul de activitate al acesteia, dar și vârsta administratorului statutar“.
  • Codreanu Aurelian a deținut și SC Camuflaj Vama Veche SRL, care a administrat teresa Camuflaj din Vama Veche.

Aurelian Codreanu, fost secretar executiv al PDL Limanu și fost consilier local Limanu din partea PDL, în perioada 2008-2012, ar putea fi tras la răspundere pentru situația în care a ajuns societatea comercială Bialco Design SRL, cu sediul social în satul 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța. SC Bialco Design SRL se află în insolvență – vezi dosar 6207/118/2020, iar noul termen a fost stabilit pentru data de 03 iunie 2021.
 
Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de Registrul Comerțului, SC Bialco Design SRL, cu domeniul de activitate principal – restaurante, îl are ca asociat unic pe Vasilache Toader, de 92 de ani, din Albești, județul Constanța.
 
Situaţia financiară pe anul 2018 raportată de Bialco Design SRL este următoarea:
Profit – 444.588 lei
Pierdere – 0 lei
Numar mediu de salariati: 7
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 77.274 lei
Cifra de afaceri netă – 1075.219 lei
 
Situaţia financiară pe anul 2019
 
Profit – 0 lei
Pierdere – 295.650 lei

Numar mediu de salariati: 0
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 69.496 lei
Cifra de afaceri netă – 8850 lei

 
Nu există înregistrări privind situaţia financiară pe anul 2020
 

Angajarea raspunderii

 
Pe data de 07 aprilie 2021, pe rolul Tribunalului Constanța a fost înregistrat dosarul 6207/118/2020/a1, cu obiect „Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006“, cauză în care Cabinet Individual de Insolvență (CII) Popovici Florinela administrator judiciar al SC Bialco Design SRL are calitatea de reclamant, iar, de partea cealaltă, Codreanu Aurelian și Codreanu Ionuţ sunt pârâți.
 
Până în prezent nu a fost stabilit un prim termen de judecată.
 
Revenind la dosarul privind insolvența Bialco Design SRL, prin Hotărârea intermediară nr. 1181/2020, din 05 noiembrie 2020, Aniela Adriana Staicu, judecător sindic în cadrul Tribunalului Constanța, a admis cererea formulată de creditorul Direcţia Generală Reională a Finanţelor Publice Galaţi - AJFP Constanţa, în contradictoriu cu debitoarea SC Bialco Design SRL. Pe cale de consecință, Tribunalul a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Bialco Design SRL și a desemnat provizoriu, pe practicianul în insolvenţă CII Popovici Florinela, în calitate de administrator judiciar.
 
Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvenţă nr. 20102, din 25 noiembrie 2020, Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitoarea SC Bialco Design SRL, arătând că are asupra patrimoniului debitoarei o creanță certă, lichidă și exigibilă, în valoare de 84.959 dovedită cu titluri executorii.
 

Raportul cauzelor ce au dus la apariția stării de insolvență

 
În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5950, din 02 aprilie 2021, a fost publicat Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor ce au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei Bialco Design SRL, document din care aflăm, printre altele, că, după întocmirea tabelului definitiv actualizat de obligații al debitoarei, Bialco Design SRL SRL figura cu un debit către DGRFP Galați-AJFP Constanța în valoare totală de 84.921 lei și 49.772,55 lei către BT Microfinanțare IFN SA. Tot potrivit Raportului mai sus precizat, SC Bialco Design SRL „a comunicat parțial documentele financiar-contabile solicitate“ și că firma a fost în funcțiune până în luna noiembrie 2020, când s-a pronunțat sentința de deschidere a procedurii insolvenței. De menționat că anterior acestei date, Bialco Design SRL și-a întocmit obligația de a întocmi și depune la organele abilitate bilanțurile contabile pentru anii 2017,2018,2019.
 

Datorii și afaceri

 
„Datoriile societății debitoare au avut un trend crescător în perioada 2017– 2019, ajungând la valoarea de 391.881 lei în anul 2019, comparativ cu anul 2017 când aveau valoarea de 260.262 lei. În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri a debitoarei, pe parcursul perioadei analizate, putem observa faptul că aceasta a avut un trend ascendent în anul 2018, valoarea acesteia crescând considerabil ( de aprox. 4 ori). Ulterior, se observă î scădere drastică în cursul anului 2019, în sensul că debitoarea a obținut venituri infime din activitatea desfășurată“, se mai arată în raport.
 

În cădere liberă

 
Conform acelorași surse, potrivit documentelor financiar- contabile predate administratorului judiciar, inclusiv pentru anul 2020, rezultă că cifra de afaceri a debitoarei Bialco Design SRL a scăzut drastic în 2019, iar în anul 2020 nu a desfășurat activitate.
 
SC Bialco Design SRL nu ar fi încercat să redreseze activitatea, prin adaptarea la noile condiții de piață sau prin diminuarea cheltuielilor, care, în anul 2019 apar ca fiind nejustificat de mari comparativ cu veniturile, conform raportului.
 
Având în vedere situația de fapt expusă, administratorul judiciar a apreciat, potrivit datelor oficiale, că principalele cauze care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei sunt: grave probleme de lichiditate (comparativ cu cheltuielile) generate de incapacitatea societății de a face față, la termen, plății datoriilor scadente prin prisma transformării activelor circulante în disponibilități și folosirea activelor societății în folosul propriu, fără a achita datoriile față de bugetul de stat.
 
În acest sens, urmează a se reține că la data deschiderii procedurii insolvenței, debitoarea figura în contul 531- casa în lei, cu suma de 676.694,30 lei, sumă cu care s-ar fi putut achita cu ușurință datoriile, ținând cont de faptul că potrivit
tabelului definitiv actualizat al obligațiilor debitoarei, valoarea creanțelor se ridică la suma de 134.693,55l ei.
 

Administratorii de fapt ai debitoarei

 
Potrivit informațiilor deținute de administratrul judiciar, rezultă că administrator statutar de la data înființării societății și până în prezent a fost Vasilache Toader – în prezent 92 ani, 86 ani la data înființării societății.
 
Potrivit adresei nr. 221/13.01.2021 emisă de Serviciul Trezorerie Mangalia, persoanele autorizate să desfășoare operațiuni asupra contului sunt Codreanu Aurelian și Codreanu Ionuț.
 
Potrivit adresei nr. 89644/28.01.2021 emisă de Banca Transilvania, persoana împuternicită să efectueze operațiuni în conturile deschise la această unitate bancară a fost Codreanu Aurelian, împuternicit de Vasilache Toader, prin procura
Generală.
 
De asemenea, din înscrisurile anexate declarației de creanță formulată de către DGRFP Galați, respectiv procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria DGAF nr. 0153678/19.07.2018, se poate observa că acesta a fost semnat de către numitul Codreanu Ionuț, în calitate de gestionar.
 
De asemenea, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria DGAF nr. 0129120/28.04.2018 a fost semnat de către numitul Codreanu Aurelian, în calitate de împuternicit.
 
Coroborând aceste informații, administratorul judiciar a conchis că administratori de fapt ai debitoarei au fost numiții Codreanu Ionuț și Codreanu Aurelian, avându-se în vedere și obiectul de activitate al acesteia, dar și vârsta administratorului statutar.
 

Concluzii

 
Potrivit analizei economico-financiara efectuată de către administratorul judiciar în baza informațiilor financiarcontabile ale debitoarei, se poate observa faptul că starea de insolvența a Bialco Design SRL este imputabilă persoanelor care au administrat în fapt activitatea debitoarei.
 
„Totodată, raportat la indicatorii financiari pe care i-am analizat, concluzionăm că sunt aplicabile dispozițiile art. 169, alin. 1 lit. a din Legea 85/2014: a)” au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane.”, iar vinovați de starea de insolvență a societății debitoarei sunt Codreanu Ionuț și Codreanu Aurelian. În atare situație, administratorul judiciar va învesti judecătorul-sindic cu o cerere privind atragerea răspunderii solidare
a persoanelor indicate ca fiind vinovate de apariția stării de insolvență, în temeiul art. 169 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2014“, se mai arată în raportul Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor ce au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei Bialco Design SRL.
 
Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de Registrul Comerțului, numele lui Aurelian Codreanu este legat de SC Camuflaj Vama Veche SRL și Valdan Metaref SRL, ambele fiind radiate.
 
Prin Hotarârea nr. 851/2020, din data de 07 septembrie 2020, în dosarul 3367/118/2019 Tribunalul Constanța a dispus închiderea procedurii insolvenţei aplicată faţă de debitoarea SC Camuflaj Vama Veche SRL, care a administrat teresa Camuflaj din Vama Veche.
 

Masa credală

 
În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Nr. 2/06.01.2020 a fost publicat Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Camuflaj Vama Veche SRL.
 
Conform sursei citate, s-au primit de către administratorul judiciar de la debitoare, prin administrator statutar Codreanu Aurelian, toate actele constitutive și documentele financiar-contabile ale societății (bilanțuri contabile pe anii 2017 - 2018, balanta pe decembrie 2018, Declaratia 100 pe anul 2019).
 
S-au înscris la masa credală următorii creditori: DGFP Galați-AJFP Constanța cu suma de 84.178 lei (78,51%), și SC Bere Băuturi București SA cu suma de 23.035,75 lei (21,49%), cumulând un total al creanțelor de 107.213,75 lei.
 
Din documentele deținute la data prezentului raport s-a apreciat că în principal cauzele care au condus la apariția stării de insolventa sunt: descreșterea profitabilității – cifra de afaceri de 1.261.001 lei în 2017 cunoaște constant o valoare redusă începând cu anul 2018 (0 lei), și până în prezent; lipsa obținerii de venituri în anul 2018 întrucât nu s-au mai desfășurat operațiuni economice specifice activității principale, iar soldul veniturilor obținute din activitatea principală cuprinsă de la 01.01.2017 la 31.12.2017 este de 1.261.001 lei, sumă care nu a putut acoperi valoarea cheltuielilor de 1.469 lei și a pierderii financiare de 1.469 lei din anul 2018; diminuarea lichidităților deținute în conturi până la inexistența acestora și închiderea lor și apariția creanței AJFP Constanța, în cuantum de 84.178 lei lei și a creanței creditorului SC Bere Băuturi București SA
cu suma de 23.035,75 lei.
 
Administratorul judiciar nu a putut identifica direct, din datele pe care le posedă și din documentele depuse, fapte sau cauze care să atragă răspunderea administratorului statutar și nici persoanele responsabile de starea de insolvență,
insolvența fiind cauzată doar ca urmare a lipsei desfășurării de operațiuni economice specifice activității principale în anul 2018 urmată de menținerea datoriilor curente.
 

Codreanu Tour Holiday SRL

 
Potrivit Vrăjitorul, în anul 2009, Ionuț Codreanu și Aurelian Codreanu au fondat Codreanu Tour Holiday SRL, cu sediul social în satul 2 Mai, cu domeniul principal de activitate: „restaurante“.  Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea A IV-A, Nr. 3917/22.VII.2009.
 
Potrivit Monitorului Oficial al României, Partea A IV-A, nr. 3383/17.VI.2014, Cornelia Dumitrel, devenită asociat unic al firmei – a decis cooptarea în societate, cu aport propriu la capitalul social, respectiv 50 lei, a Gheorghiței Codreanu, din satul Coroana. Urmare a modificărilor sus-menționate, structura capitalului social și participarea la profit si pierderi a fost Dumitrel Cornelia, 80% și Codreanu Gheorghita, 20%. Totodată s-a mai decis retragerea din functia de administrator a Dumitrel Cornelia si numirea in functia de administrator a Gheorghiței Codreanu, pe o perioada nelimitată.
 
Monitorul Oficial al României, Partea A IV-A, Nr. 4973 informează că, prin Hotărârea nr. 2/27.05.2014 a asociaților, s-a decis retragerea din societate a Corneliei Dumitrel, care a cesionat la valoarea nominală aportul său la capitalul social cele 20 părți sociale deținute, în valoare de 200 lei, Gheorghiței Codreanu, care a devenit astfel asociat unic al societății.
 
În dosarul 7616/118/2017/a2, Tribunalul Constanța a admis, prin Hotarârea 677/2020, din 20 iulie 2020, acţiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale formulată de reclamanta C.I.I. Crişan Daniela, în calitate de administrator al Codreanu Tour Holiday S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul Codreanu Gheorghiţa, asociat şi administrator al debitoarei Codreanu Tour Holiday S.R.L.
 
Pe cale de consecință, instanța a dispus ca suma de 211.554,28 lei, reprezentând valoarea totală a creanţelor înscrise în tabelul definitiv rectificat, să fie suportată de Gheorghita Codreanu, asociat şi administrator al debitoarei.    
 

Criza economică generală

 
Potrivit Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Codreanu Tour Holiday SRL, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Nr. 2377/05.02.2018, administratorul judiciar a constatat că una din principalele cauze ale intrării în insolvenţă a debitoarei a fost generată de cheltuielile ridicate de exploatare, criza economică generală, precum și piața concurențială din domeniul specific.
 
Din analizele efectuate pe baza documentelor inregistrate pe site-ul ANAF, administratorul judiciar a ajuns la concluzia că insolvenţa debitoarei se poate datora unor cauze externe, conjugate cu unele elemente interne imputabile organelor de conducere, care au favorizat instalarea insolvenţei.
 
„Datorită faptului că nu a fost predată încă contabilitatea debitoarei
pentru a putea fi analizate în detaliu toți indicatorii financiari administratorul judiciar a concluzionat ca nu există deocamdată suficiente elemente care să impună înaintarea unei acțiuni în baza art.169 din Legea 85/2014. (...) Raportat la analiza efectuată şi având în vedere că debitoarea SC Codreanu Tour Holiday SRL nu şi-a exprimat intenţia de reorganizare, apreciem ca nu se poate aplica procedura reorganizării judiciare“, se mai arată în raport.
 
Surse documentare: Confidas, Recom, Vrăjitorul  și Portalul instanțelor de judecată.    
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și
 
Grain & More SRL solicită falimentul Construct Exclusiv Invent SRL. Date dintr-un dosar penal al DNA

Firmă înființată de CJC
S-a schimbat strategia de valorificare a bunurilor SC Domeniul Public și Privat Judeţean SRL


 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Fabricarea ciocolatei O companie fondată de un fost candidat la Primăria Constanța se îndreaptă spre faliment

22 Jan 2022 870

Guță, de la Simpa Trans, cere insolvența Darocrim SRL

19 Jan 2022 376

Vești proaste din instanță pentru firma controlată de Primăria Cogealac!

14 Jan 2022 342

Criza sanitară și criza financiară au lovit puternic Luv Team SRL, administrată de Ionuț Budi. Datorii de aproape trei milioane de lei (DOCUMENTE)

29 Dec 2021 1680

Termene.ro 213 firme radiate în Constanța în luna noiembrie

15 Dec 2021 342

Activităţi de protecţie şi gardă Tribunalul Constanța, decizie finală în cazul Detectors Intervenţie SRL

30 Nov 2021 901

Asociată cu Arhiepiscopia Tomisului Integra Wood SBS SRL va fi radiată din Registrul Comerţului

30 Nov 2021 783

Media Prod Romania CO SRL a intrat în insolvență! Cine sunt asociații

30 Nov 2021 1158

Punct de lucru în Mamaia, Bufet Tomis Pagaia Mamaia SRL cere să intre în insolvență!

28 Nov 2021 953

O nouă firmă din Constanța cere să intre în insolvență!

25 Nov 2021 661

Apis Tomitana Dacica Asociația fondată de Amuraș Tănase, fostul consilier al lui Nicușor Constantinescu, va fi ștearsă din Registrul ONG (DOCUMENTE)

24 Nov 2021 656

Metalica D.G. SA, din Năvodari, a intrat în faliment! Parte responsabilă civilmente într-un dosar al DIICOT Mureș (DOCUMENT)

23 Nov 2021 393

Procesul, la Constanţa! Celebra companie italiană Augusta Offshore SpA, în „război“ cu GSP Offshore SRL, controlată Gabriel Comănescu

22 Nov 2021 1885

Probleme financiare pentru Media Prod Romania CO SRL! A participat la licitația pentru publicitate stradală din Constanța

22 Nov 2021 820

Falimentul dă târcoale firmei controlate de Primăria Cogealac!

18 Nov 2021 495