Legi utile

A fost modificată și completată Legea Cadastrului și publicității imobiliare. Totul va fi mai simplu acum. Cel puțin asta spun oficialii

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 353/23.IV.2018 a fost publicată OUG nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996Categorie: Monitorul Oficial nr. 353 din 23 aprilie 2018

Actul normativ, pe care îl publicăm integral a fost semnat de primul ministru Vasilica-Viorica Dăncilă și contrasemnat de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Radu-Codruț Ștefănescu, ministrul agriculturii şi dezvoltării, rurale, Petre Daea, ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, pentru ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat.
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
Art. I. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.”

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terţi revenind acestora din urmă, în condiţiile legii.”

3. La articolul 9, după alineatul (33) se introduce un nou alineat, alineatul (34), cu următorul cuprins:
 
„(34)În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale iniţiază lucrări de înregistrare sistematică în condiţiile prezentei legi, din surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, acestea pot beneficia de sponsorizări de la persoane fizice sau juridice pentru finalizarea acestor lucrări, în condiţiile legii.”

4. La articolul 9, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:
„(121) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) şi (346) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum şi cele pentru care se decontează un cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30), (31) şi (345).'"

5. La articolul 9, alineatele (341), (345), (346) şi (347) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(341) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect atât sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan, cât şi sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan și din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
(...)
(34.5) Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (34.1) şi (34.2) într-un cuantum de maximum 60 lei/carte funciară, cu excepţia terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucţiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, caz în care cuantumul se majorează proporţional cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate. Lista unităţilor administrativ teritoriale, precum şi coeficienţii corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin.

(34.6) Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(34.7) În vederea asigurării finanţării prevăzute la alin. (34.3) şi (34.4), unităţile administrativ-teritoriale care intenţionează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral, conform alin. (34.1) şi (34.2), au obligaţia de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a se încheia contractul de finanţare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (34.6).
În vederea derulării accelerate a Programului naţional de cadastru şi carte funciară, termenul de 60 de zile se va calcula de la primirea de către unitatea administrativ-teritorială a înştiinţării transmise de oficiul teritorial cu privire la suma alocată pentru finanţare şi a modelului contractului de finanţare, prevederile alin. (34.8) nefiind aplicabile.

Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligaţia de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional, precum şi pe cele care fac obiectul subvenţiilor plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.”

8. La articolul 13, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:
„(16) Prin excepţie de la prevederile alin. (15), în situaţia în care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea persoanelor îndreptăţite. Înscrierea provizorie se face în baza procesului-verbal de punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, emise în condiţiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condiţiile legii.”
 
9. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Documentele tehnice realizate la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale se afişează, prin grija oficiulul teritorial, în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. k), pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare de la nivelul oficiului teritorial, numită prin decizie a directorului oficiului teritorial, soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afişare, conform unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(2) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară vor solicita transcrierea acestora în cărţile funciare, în termen de 60 de zile de la afişare. Prin sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile şi orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.”

10. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22.1, cu următorul cuprins:
 
„Art. 22.1. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei legi se realizează cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, Agenţia Naţională are acces la informaţiile relevante din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor administrat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., cu limitarea strictă la categoriile de date necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii proprii.
 
(3) Accesul prevăzut la alin. (2) se realizează prin mijloace informatice dezvoltate şi controlate de D.E.P.A.B.D., în limitele condiţiilor tehnice existente. Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice administrate de către D.E.P.A.B.D. accesul se poate realiza prin mecanisme automatizate de natură să asigure finalitatea scopurilor prevăzute de prezenta lege.

(4) Condiţiile privind accesul la Registrul naţional de evidenţă a persoanelor se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi D.E.P.A.B.D., care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) obligaţiile părţilor pentru asigurarea unei prelucrări legale şi echitabile;

b) categoriile de date care fac obiectul prelucrării, inclusiv modalitatea prin care se asigură respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;

c) operaţiunile şi procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

d) condiţiile în care datele cu caracter personal furnizate din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice;

e) descrierea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii prelucrărilor;

f) măsurile necesar a fi instituite pentru asigurarea confidenţialităţii prelucrărilor;

g) măsurile instituite pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate.
 
(5) Datele cu caracter personal furnizate din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor în scopul prevăzut la alin. (2) nu pot fi prelucrate ulterior în alt scop, cu excepţia prelucrărilor efectuate în temeiul unei dispoziţii legale exprese.”

11. La articolul 41, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza şi în baza certificatului de moştenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a actului de partaj judiciar, indiferent de data acestora, precum şi a documentaţiei cadastrale.

(5) În cazul imobilelor proprietate publică a statulu' sau a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurile- respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoţită de un înscris emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale, care are obligaţia întocmirii şi modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală și cel evidenţiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenenţă la domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, judeţean sau al municipiului Bucureşti de însuşire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile, însoţite de un înscris emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală și cel a cărui intabulare se solicită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

12. La articolul 41, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

„(51) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale care nu întrunesc condiţiile pentru intabulare prevăzute la alin.
(5), se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condiţiile legii.

(52) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităţilor adminisrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condiţiile legii.”

Art. II. - Termenele prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile inclusiv pentru lucrările de înregistrare sistematică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. III. - Normele prevăzute la art. 9 alin. (34.5) şj (34.7) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, referitoare la cuantumul finanţării de către Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, sunt aplicabile contractelor de prestări servicii încheiate de unităţile administrativ-teritoriale după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce firmă se va ocupa de scanarea şi indexarea documentelor Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa (document)

20 Apr 2019 761

Contestaţia formulată de Telekom România Communications SA împotriva OCPI Constanţa, respinsă de CNSC. De ce s-a ajuns aici

20 Mar 2019 695

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

01 Feb 2019 752

Sediul administrativ al OCPI Constanţa, restituit pe Legea 10. Hotărârea, publicată în Monitorul Oficial

02 Nov 2018 813

OCPI Constanţa angajează! Te poţi înscrie doar cu diploma de Bacalaureat

15 Jul 2018 5587

Care sunt localităţile din judeţul Constanţa unde s-au eliberat gratuit acte pentru proprietăţi prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

03 Jul 2018 15101

Sediul OCPI Constanța de pe strada Mihai Viteazu se modifică

06 Mar 2018 1494

21 de localităţi din judeţ vor beneficia de cadastru gratuit prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

08 Dec 2017 5115

Un serviciu similar funcţionează în Primăria Constanţa! Ce este Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale

16 May 2017 2085

Șeful și directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brașov au fost reținuți

23 Oct 2015 969

După ce a fost revocat din funcție Marius Ursu a fost reinstalat la șefia ANCPI. Vezi averea acestuia

23 Jun 2014 2605

Guvernul transferă Autoritatea de Cadastru de la SGG la ministerul condus de Dragnea

21 Mar 2014 1447

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța

24 Jan 2014 6498

Stere Sponte a fost înlocuit la conducerea Oficiului de Cadastru. Află de cine!

03 Sep 2012 3190

Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Oficiul de Cadastru revin în subordinea Guvernului

08 May 2012 1212