Legi utile

A fost publicat Ordinul de aprobarea Ghidului privind selecția proiectelor de aniversare a Centenarului României și a Primului Război Mondial

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 388 din 7 mai 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2.319 din 4 mai 2018 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor

Actul normativ la care facem referire, din care vom reda unele capitole și anexe, a fost semnat de George Vladimir Ivașcu, ministrul culturii și identității naționale
 
Ministrul culturii și identității naționale emite prezentul ordin.

Articolul 1 - Se aprobă Ghidul privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de web a Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin grija Departamentului Identitate Națională.

 

Anexă GHID privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor

 
 
Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1 Ghidul constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanțării informații esențiale privind procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor.

Articolul 2 (1) Finanțările nerambursabile pentru manifestările, acțiunile și proiectele de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial se acordă din bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, aprobată prin Legea nr. 57/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Manifestările, acțiunile și proiectele se derulează în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Articolul 3 (1) Acordarea finanțării nerambursabile se realizează pe bază de selecție de propuneri de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial.
(2) Finanțarea se adresează entităților persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
(3) Solicitantul poate depune mai multe propuneri de proiecte în cadrul unei sesiuni de selecție, iar în situația în care, în urma analizei, se stabilește că sunt eligibile două sau mai multe dintre acestea, se va selecta proiectul care îndeplinește cel mai mare punctaj. În cazul punctajului egal, delimitarea se va face conform dispozițiilor art. 14 alin. (5).
(4) Perioada de desfășurare a sesiunii de selecție este prevăzută în anunțul public privind organizarea sesiunii de selecție, care se postează pe website-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale, www.cultura.ro
(5) Ministerul Culturii și Identității Naționale poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea selectării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial.

Articolul 4 Principiile care vor sta la baza finanțării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial sunt:
a) orientarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor este în acord cu tematica Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial;
b) manifestările/acțiunile/proiectele să se înscrie tematic în Documentul conceptual privind aniversarea Centenarului Marii Uniri, prezentat în ședința Comitetului interministerial pentru Centenar, din data de 6 martie 2018, publicat pe website-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale, www.cultura.ro;
c) condiții egale de acces pentru toți solicitanții;
d) selecția și evaluarea manifestărilor/acțiunilor/proiectelor se face de către o comisie desemnată conform art. 18;
e) transparență și control privind modul în care se alocă veniturile și se efectuează cheltuielile;
f) stimularea competiției și recunoașterea valorii.

Articolul 5 (1) Anunțul public privind organizarea sesiunii de selecție este comunicat pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de manifestări, acțiuni și proiecte.
(2) Anunțul public va cuprinde informații cu privire la:
a) locul și modalitățile de depunere de către solicitanți a dosarului de participare;
b) termenul-limită pentru depunerea dosarelor de participare;
c) conținutul dosarului de participare;
d) suma totală disponibilă pentru finanțarea manifestărilor/acțiunilor/proiectelor, precum și suma minimă și maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată;
e) termenul maxim de finalizare al proiectelor.

Articolul 6 (1) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, înființată în conformitate cu prevederile legale;
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) nu se află în stare de dizolvare;
d) a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare încheiate cu Ministerul Culturii și Identității Naționale.
(2) Nu pot participa la sesiunea de selecție persoanele care au participat la organizarea acesteia, angajați ai instituției organizatoare, membrii comisiilor de selecție și contestații sau membrii familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv.

Articolul 7 (1) Ca urmare a anunțului public privind organizarea sesiunii de selecție, solicitanții interesați depun dosarele de participare la Registratura generală a Ministerului Culturii și Identității Naționale, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, București, cu mențiunea „Pentru Departamentul Identitate Națională - «Manifestări/Acțiuni/Proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial».“
(2) Dosarele pot fi transmise în plic închis și prin poștă, cu confirmare de primire, legat, paginat și opisat, conținând documentele prevăzute la art. 8, cu condiția să fie înregistrate la Ministerul Culturii și Identității Naționale până la data-limită stabilită în anunțul public.
(3) Dosarele transmise sau înregistrate ulterior datei-limită prevăzute în anunțul public nu vor participa la selecție.

Articolul 8 Propunerile de manifestări/acțiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial sunt prezentate de solicitanți sub forma unui dosar, care trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea de finanțare nerambursabilă tipizată, completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid; cererea de finanțare nerambursabilă se completează prin descărcarea formularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro;
b) actul de înființare, în copie certificată „conform cu originalul“ (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv și statutul etc., după caz);
c) certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, unde este cazul, în conformitate cu legislația în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul“; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat;
d) certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și certificatul fiscal emis de administrațiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original;
e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată „conform cu originalul“;
f) adeverință/extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor, eliberat(ă) de către instanța competentă/Ministerul Justiției, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în copii certificate „conform cu originalul“ și semnate pe fiecare pagină;
g) dovada existenței altor surse atrase/proprii, după caz;
h) CV-urile membrilor echipei.

Articolul 9 (1) Din finanțarea acordată se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de realizare a manifestării/acțiunii/proiectului, precum costuri de producție, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii și premii;
b) cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/invitaților;
c) alte cheltuieli specifice, precum tipărituri, acțiuni promoționale și de publicitate;
d) diurnă pentru participanți, în aceleași condiții precum cele stabilite pentru salariații instituțiilor publice, acordată în situația în care nu se asigură cheltuielile de masă.
(2) Finanțările acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor.
(3) Finanțările nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.

Articolul 10 (1) Finanțarea se realizează prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație.
(2) Finanțarea se acordă beneficiarilor în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ghid.
(3) În cazul în care s-a aprobat o finanțare nerambursabilă în cuantum mai mic decât cel cerut, solicitanții vor depune un nou buget detaliat, în original, în limita sumei aprobate.
Capitolul II Criterii și modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile

Articolul 11 Vor fi supuse evaluării numai propunerile care conțin toate documentele prevăzute la art. 8 și respectă termenele și condițiile de participare stabilite prin anunțul public al selecției. Nu vor fi selecționate și evaluate propunerile de manifestări/acțiuni/proiecte aflate în una dintre situațiile:
a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile art. 7 și 8;
b) solicitanții se află în procedură de dizolvare;
c) solicitanții au prezentat declarații inexacte.

Articolul 12 Etapele sesiunii de finanțare sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii și Identității Naționale a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare și a sumei alocate;
b) depunerea dosarelor de finanțare;
c) analiza conformității administrative și a eligibilității solicitantului, conform anexei nr. 5 la ghid, și selectarea manifestărilor/acțiunilor/proiectelor, conform grilei de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 la ghid;
d) comunicarea rezultatelor selectării manifestărilor/ acțiunilor/proiectelor respinse și admise prin afișarea pe pagina de internet a Ministerului Culturii și Identității Naționale;
e) soluționarea contestațiilor;
f) stabilirea listei manifestărilor/acțiunilor/proiectelor admise;
g) postarea pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale a listei prevăzute la lit. f);
h) semnarea contractelor și implementarea proiectului.

Articolul 13 (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanțare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
(2) Plicul conținând dosarele trebuie să conțină următoarele informații:
a) denumirea completă și adresa solicitantului;
b) titlul proiectului;
c) sesiunea de depunere;
d) mențiunea „Pentru Departamentul Identitate Națională -«Manifestări/Acțiuni/Proiecte de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial»“.
(3) La data recepționării plicului, acesta primește de la registratura Ministerului Culturii și Identității Naționale un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
(4) Lipsa unui document, depunerea acestuia sub o altă formă sau ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, la momentul depunerii dosarului de finanțare, determină respingerea acestuia.

Articolul 14 (1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de selecție procedează la:
a) analiza conformității administrative a documentelor conținute în dosarul de finanțare și a eligibilității solicitantului/ proiectului;
b) selectarea manifestărilor/acțiunilor/proiectelor pe baza documentelor care însoțesc cererea de finanțare.
(2) Manifestările/Acțiunile/Proiectele selectate spre finanțare vor fi dispuse într-o listă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu indicarea valorii totale a acestora, precum și, dacă este cazul, motivele diminuării sumei solicitate.
(3) Manifestările/Acțiunile/Proiectele neselectate vor fi dispuse într-o listă, cu indicarea motivului neselectării.
(4) Punctajul minim pentru ca o propunere să fie declarată câștigătoare este de 50 de puncte.
(5) În cazul punctajului egal, delimitarea se va face ținând cont de:
a) dimensiunea grupului-țintă;
b) numărul manifestărilor/acțiunilor/proiectelor desfășurate în ultimii 3 ani;
c) diversitatea activităților eligibile propuse prin proiect.
(6) Listele prevăzute la alin. (2) și (3) se publică pe pagina de internet a Ministerului Culturii și Identității Naționale.
(7) Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției.
(8) Comisia de soluționare a contestațiilor analizează motivele contestației și întocmește o listă cu manifestările/ acțiunile/proiectele selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu indicarea valorii totale a acestora, precum și, dacă este cazul, motivele diminuării sumei solicitate, și o listă cu manifestările/acțiunile/proiectele neselectate.
(9) Comisia de soluționare a contestațiilor soluționează contestația în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.
(10) Lista cu manifestările/acțiunile/proiectele selectate spre finanțare, elaborată în conformitate cu dispozițiile art. 5 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, aprobată prin Legea nr. 57/2018, cu modificările și completările ulterioare, se înaintează spre a fi stabilite de Comitetul interministerial pentru Centenar.
(11) În vederea încheierii contractului de finanțare se vor transmite solicitanților admiși notificări cu privire la aprobarea finanțării, prin poștă/fax cu confirmare de primire, care vor cuprinde:
a) denumirea proiectului și suma aferentă aprobată în vederea finanțării;
b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanțare nerambursabilă;
c) defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli, informații ce vor fi utilizate la întocmirea anexelor la contractul de finanțare.
(12) Se consideră renunțare la finanțarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finanțare nerambursabilă în termen de maximum 5 de zile de la data convocării prevăzute în notificarea cu privire la aprobarea finanțării.
(13) Finanțarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finanțare nerambursabilă și numai în termenul de valabilitate al acestuia.

Articolul 15 (1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii și Identității Naționale și beneficiari.
(2) Finanțările nerambursabile se acordă în maximum 3 tranșe, prin virament bancar, din bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale în contul beneficiarului, pe bază de facturi și cereri de tragere formulate de acesta pentru fiecare tranșă.
(3) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc în baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în proiect, și se prevăd în contractul de finanțare.
(4) Prima tranșă de finanțare se acordă sub formă de avans în termen de maximum 20 zile calendaristice de la data prezentării de către beneficiari a unei facturi și a cererii de tragere și nu poate fi mai mare de 10% din totalul finanțării.
(5) A doua tranșă de finanțare se acordă sub formă de avans de la data prezentării de către beneficiar a unei facturi și a cererii de tragere, dar numai după justificarea primei tranșe acordate sub formă de avans și transmiterea raportului financiar.
(6) Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării și se acordă pe bază de documente justificative, dar numai după justificarea tranșei a 2-a acordate sub formă de avans și transmiterea raportului financiar.
(7) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data finalizării manifestărilor/acțiunilor/proiectelor, astfel cum aceasta a fost stabilită prin contractul de finanțare, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorității finanțatoare factura, cererea de tragere, aferentă ultimei tranșe, precum și documentele justificative aferente tranșei a 2-a și documentele justificative aferente ultimei tranșe, raportul financiar și de activitate și raportul narativ. În situația în care manifestările/ acțiunile/proiectele se finalizează în luna decembrie, beneficiarul este obligat să depună factura, cererea de tragere și documentele justificative aferente tranșei a 2-a și documentele justificative aferente ultimei tranșe nu mai târziu de data de 10 decembrie.
Capitolul III Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție și contestații

Articolul 16 (1) Pentru efectuarea selecției propunerilor manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial ce urmează să primească finanțare se constituie Comisia de selecție, denumită în continuare Comisia, reprezentând organismul de specialitate, fără personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii și Identității Naționale.
(2) Comisia are rolul de a analiza, de a evalua și de a selecta manifestările/acțiunile/proiectele care urmează să primească finanțare nerambursabilă.

Articolul 17 Comisia are următoarele atribuții principale:
a) analizează și evaluează propunerile depuse, în conformitate cu Grila de evaluare, prevăzută în anexa nr. 3 la ghid;
b) selectează propunerile ce urmează să primească finanțare;
c) întocmește lista cu manifestările/acțiunile/proiectele selectate spre finanțare, precum și lista cu manifestările/acțiunile/proiectele neselectate, în ordinea punctajului obținut.

Articolul 18 (1) Comisia este alcătuită din 11 persoane, reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale și ai instituțiilor subordonate acestuia, specialiști cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare.
(2) Membrii Comisiei și supleanții acestora sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.
(3) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea sesiunii de selecție.

Articolul 19 Președintele Comisiei are următoarele atribuții:
a) stabilește data, ordinea de zi și locul de desfășurare a ședințelor;
b) conduce ședințele Comisiei;
c) certifică și semnează documentele rezultate din activitatea Comisiei.

 Articolul 20 Sub sancțiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declarații, președintele și membrii Comisiei sunt obligați să dea o declarație de imparțialitate, conform modelului din anexa nr. 4 la ghid.

Articolul 21 La sfârșitul perioadei de evaluare, președintele Comisiei are obligația să predea Departamentului Identitate Națională din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale grilele de evaluare cu punctajul acordat, semnate de fiecare evaluator în parte, lista cu manifestările/acțiunile/proiectele selectate spre finanțare, precum și lista cu manifestările/ acțiunile/proiectele neselectate, în ordinea punctajului obținut, ca rezultat preliminar al sesiunii respective.

Articolul 22 (1) Atribuțiile de natură administrativă ale Comisiei sunt asigurate de Departamentul Identitate Națională.
(2) Departamentul Identitate Națională are următoarele atribuții:
a) asigură întocmirea listei privind dosarele depuse;
b) întocmește și trimite convocatorul către membrii Comisiei;
c) asigură condițiile necesare organizării și desfășurării ședințelor Comisiei;
d) participă la ședințele Comisiei și întocmește procesele-verbale de ședință, asigurând semnarea acestora de către toți membrii Comisiei;
e) întocmește notele de prezență pe baza cărora se efectuează plățile către membrii Comisiei;
f) ține evidența declarațiilor de imparțialitate ale membrilor Comisiei, asigură confidențialitatea și securitatea documentelor, precum și confidențialitatea privind procesul de analiză și evaluare din cadrul ședințelor;
g) întocmește anunțurile publice însoțite de rezultatele preliminare/finale ale evaluării și asigură condițiile necesare publicării pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale ale acestora.

Articolul 23 Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, președintele, membrii și secretarul Comisiei sau, după caz, membrii supleanți au obligația de a păstra confidențialitatea asupra oricăror informații prezentate de către ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, cu excepția informațiilor de interes public.

Articolul 24 În cazul în care președintele ori unul din membri constată că se află în situație de incompatibilitate, acesta are obligația de a semnala acest aspect Departamentului Identitate Națională, în vederea înlocuirii acestuia din cadrul comisiei.

Articolul 25 (1) Membrii Comisiei sunt convocați individual, prin grija Departamentului Identitate Națională.
(2) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare, stabilite de președintele Comisiei, sunt comunicate de către secretarului Comisiei cu cel puțin două zile calendaristice înainte de desfășurarea ședințelor.

Articolul 26 (1) Ședința este legal constituită în prezența tuturor membrilor Comisiei.
(2) Propunerile de manifestări/acțiuni/proiecte se selectează în ordinea punctajului obținut până la epuizarea sumei alocate sesiunii. După selecția și evaluarea propunerilor declarate eligibile, într-o primă fază se publică rezultatele preliminare, respectiv lista cu manifestările/acțiunile/proiectele selectate spre finanțare, precum și lista cu manifestările/acțiunile/proiectele neselectate, în ordinea punctajului obținut, indicându-se solicitantul, denumirea proiectului și punctajul obținut.

Articolul 27 (1) În vederea soluționării contestațiilor depuse de solicitanți, la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale se înființează o comisie de soluționare a contestațiilor.
(2) Prevederile dispozițiilor art. 18-26 sunt aplicabile în mod corespunzător Comisiei de soluționare a contestațiilor.
(3) În componența Comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membri care au făcut parte din comisia de selecție.
(4) În cazul în care contestatarul este nemulțumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Articolul 28 Autoritatea finanțatoare este Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar elementele de identitate vizuală prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al Centenarului României (1918-2018) și al Primului Război Mondial, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.232/2018, vor fi prezente pe toate materialele de promovare și comunicare ale manifestărilor/acțiunilor/ proiectelor, pe copertele CD-urilor, cărților și altor bunuri similare rezultate în urma acestui proiect cultural, împreună cu textul „Manifestare/Acțiune/Proiect finanțat(ă) de Ministerul Culturii și Identității Naționaleˮ.

Urmează alte anexe în care sunt trecute numai documente care privesc efectiv pe cei care sunt, efectiv, interesați de acest ordin.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Declaraţii din culise Spectacolul "Oglinzi", la Constanţa. Publicul este invitat să intre în atmosfera aniilor 1920

14 Nov 2018 177

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Studenții de la UMC vor afla ce îi leagă de istoricul Adrian V. Rădulescu, prin vizionarea documentarului dedicat acestuia

14 Nov 2018 319

Preşedintele Klaus Iohannis „Noi pendulăm între ceva ars şi o prăjitură foarte bună, asta este evoluţia României în ultimul secol“

10 Nov 2018 244

Topalu. Omul Centenar Dr. Gheorghe Vintilă (1898 - 1978) odihneşte la doar câţiva paşi de comoara pe care a dăruit-o comunităţii de pe malul Dunării (document)

10 Nov 2018 614

#Dobrogeaetnică Arc peste timp. De ce 23 noiembrie 1878? Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

09 Nov 2018 443

Interviu live Valentin Stanciu - „De Ziua Dobrogei, punem bazele unei asociații intercomunitare din care vor face parte Topalu, Saraiu, Ghindărești, Horia și Gârliciu“ (video)

09 Nov 2018 569

Expoziție și paradă de costume, la Muzeul de Artă Populară Constanța

08 Nov 2018 244

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din Tulcea a sărbătorit 47 de ani de existență în an Centenar (galerie foto)

08 Nov 2018 450

Centenarul Marii Uniri și Ziua Dobrogei, marcate de Muzeul de Artă Constanța. Ce evenimente sunt pregătite cu această ocazie

08 Nov 2018 310

LIVE text Studenții și profesorii de la Universitatea „Ovidius“, prezenți la proiectarea documentarului „Adrian V. Rădulescu - ctitorul“, finanțat de ZIUA de Constanţa

07 Nov 2018 709

Ecouri şi impresii ale celor prezenţi la eveniment Documentarul „Adrian V. Rădulescu - ctitorul“, proiectat în sala „Remus Opreanu“ a Prefecturii Constanţa (galerie foto)

07 Nov 2018 487

LIVE text Prefectura Constanţa, alături de cotidianul ZIUA de Constanţa. Documentarul „Adrian V. Rădulescu - ctitorul“, proiectat, azi, în sala „Remus Opreanu“ (galerie foto)

06 Nov 2018 512

Interviuri live Legenda lui Topal, cel care a dat numele satului, o cetate unică, identitate, istorie şi obiceiuri de la Topalu (documente + galerie foto)

06 Nov 2018 2275

Albeşti. Omul Centenar Călin Ion s-a înrolat în armată la 26 de ani, pentru că autorităţile l-au crezut legionar

03 Nov 2018 1857

Interviu live Gheorghe Moldovan - „Din punct de vedere etnic, suntem un exemplu, dar, din păcate, nu știm să ne promovăm brandul care se numește Dobrogea“ (video)

02 Nov 2018 1579

Tulcea. Proiecții de filme istorice dedicate Centenarului, la Teatrul Jean Bart. După ce program vor fi vizionate filmele

01 Nov 2018 407

Fostele colonii Sarighiol şi Acbasi, exodul populaţiei din anii '70, cetatea antică şi rezervaţia Hagieni, sub lupa ultimilor 100 de ani! (documente + galerie foto)

30 Oct 2018 1991

Agigea. Omul Centenar Caporalul Feizula Tefic, veteran de război de origine tătară (galerie foto)

27 Oct 2018 1348

Interviu live Cristian Cîrjaliu - „Dintr-un cătun, Agigea a crescut datorită investițiilor. Le mulțumesc tuturor celor care au construit în comuna noastră!“ (video)

26 Oct 2018 1172

Caravana Filmului Românesc, proiect implementat de Consiliul Județean Tulcea, în Anul Centenarului

25 Oct 2018 530

Ministerul Turismului va face un film de promovare cu tema Centenarului. Filmări vor fi la Constanţa şi în alte oraşe (document)

23 Oct 2018 794

Cum motivează Consiliul Judeţean Constanţa cheltuirea a 80.000 de euro pentru un catarg şi un steag? „E vorba de un monument dedicat Centenarului“

20 Oct 2018 3197

Peste 200 de oficiali din Constanţa şi Tulcea dau mână cu mână. Se va adopta un act de promisiune civică. Cât va costa şedinţa dedicată Centenarului Marii Uniri? (document)

18 Oct 2018 1166

Valu lui Traian. Omul Centenar Dr. Ghiorghe Papuc, arheolog, fiu al satului, fost director al MINAC, consilier local

18 Oct 2018 4066

MApN organizează turneul militar de fotbal „Împreună pentru România - Centenar”

17 Oct 2018 309

Interviu live Florin Mitroi - „În perioada 1966-1967, Valea Seacă a devenit Valu lui Traian. Bătrânii își amintesc. Este familia mea, este localitatea pe care sunt mândru că o administrez!“ (video)

17 Oct 2018 2170

Interviu live. Pe fondul problemelor financiare existente în TNOB Horaţiu Cherecheş - „Cu siguranţă, maestrul Danovski ar fi readus teatrul la Primărie sau la Consiliul Judeţean!“

16 Oct 2018 907

Interviuri live Istoria „Hasancei“ şi povestea celor trei valuri romane. Valu lui Traian, cea mai rapidă dezvoltare în rândul comunelor de rangul său (documente + galerie foto)

15 Oct 2018 3125

Interviu Live Balerinul Horaţiu Cherecheş vorbeşte despre situaţia Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Constanţa

14 Oct 2018 3720

Adevarul.ro. Poveştile Centenarului. Ce spune omul centenar din judeţul Constanţa. Cine şi de unde este (galerie foto)

13 Oct 2018 691

Pantelimon. Omul Centenar Gheorghe Frâncu a fost primar al comunei timp de aproape 40 de ani. Lui i se datorează sistematizarea satelor

12 Oct 2018 1542

Interviuri live Povestea Cetății Ulmetum, scoasă la lumină de Vasile Pârvan. Comuna Pantelimon și „moștenirea“ turcească. Primii coloniști au venit din Transilvania (galerie foto)

08 Oct 2018 1840

Lumina. Omul Centenar Eufrosina Ştefan, „tanti Sina“, cel mai vârstnic locuitor al comunei

04 Oct 2018 2975

Interviuri live Ioan Roman - „În 1989, când am devenit comună, eram 6.000 de locuitori. Astăzi, numărul populației s-a dublat. Localitatea se dezvoltă armonios, dar ar trebui să aibă industrie“ (video)

03 Oct 2018 1574

Interviu live cu primarul Petre Urziceanu și Gelu Dae, „Omul Centenar“ „Procurorul general al României, Nicolae Popovici, l-a convins pe Ceaușescu de faptul că Negru Vodă trebuie să devină oraș“ (video)

27 Sep 2018 1202

Interviuri live Istoria localităţii Cara-Omer, proiecte, dezvoltare, frumuseţea Pădurii Hagieni şi a siturilor arheologice. Negru Vodă în anul Centenarului! (documente + galerie foto)

24 Sep 2018 3680

Interviu live cu primarul localității Poarta Albă, Vasile Delicoti, și Aurelia Oprea, „Omul Centenar” „Părinții noștri au fost împroprietăriți de Carol I, dar colectivizarea a distrus pământul dobrogean. Astăzi, el renaște

19 Sep 2018 1036

Interviuri live Vechea aşezare turcească Alacap, poveştile Canalului vs 88 de ani de istorie a comunităţii din Poarta Albă (documente + galerie foto)

17 Sep 2018 3488

Centenarul Românesc la Londra

13 Sep 2018 331

Crucea. Omul Centenar Părintele Serghie Oancea, singurul preot fost deţinut politic în viaţă din Arhiepiscopia Tomisului (galerie foto)

13 Sep 2018 5200

Interviuri live Gheorghe Frigioi - „În Anul Centenar, avem nevoie mai mult ca oricând să se popularizeze istoria Dobrogei, să fim uniți, să ne «strângă» și Dunărea, și Marea Neagră!” (video)

12 Sep 2018 702

Interviuri live Cele mai importante etape în dezvoltarea comunităţii Satişchioi, actuala comună Crucea din judeţul Constanţa, în ultimul secol (galerie foto + documente)

10 Sep 2018 1475

Cumpăna. Omul Centenar Veteran din cel de-al Doilea Război Mondial, Ion Ceapă, decorat cu Medalia „Serviciul Credincios“ cu spade, clasa I

06 Sep 2018 1212

În An Centenar, Loteria Română lansează "Loz Centenar"

05 Sep 2018 502

Interviu live Mariana Gâju - „Centenarul la Cumpăna înseamnă credință, înseamnă să fii român, să-ți fie teamă de Dumnezeu, să îți pese de fratele de lângă tine!“ (video)

05 Sep 2018 1123

Interviuri live În 1926, cătunul Hasidülüc devenea comuna Cumpăna. „Patria“ veteranilor Războaielor Mondiale primeşte în anul 2005 statutul de „sat european“! (galerie foto + documente)

03 Sep 2018 2676

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur la final. În ultima seară este organizat spectacolul „România Centenar"

02 Sep 2018 545

Năvodari. Omul Centenar Laurenţiu Duţă a făcut cunoscut numele oraşului natal în toată ţara. „Sunt onorat“ - transmite artistul (galerie foto)

31 Aug 2018 1417

Interviuri live Florin Chelaru - „Lucrez în administrație și susțin ce e bine pentru Năvodari și pentru România. Pentru mine, asta înseamnă să cinstesc Centenarul!“ (video)

30 Aug 2018 1575

Tulcea. Festivalul Rowmania Fest va lansa la apă Flotila România Centenar

27 Aug 2018 672