Legi utile

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. Ce este telemunca. Ce este telesalariatul

În Monitorul Oficial al României partea I numărul 296 din 02 aprilie 2018a fost publicată Legea nr. 81/2018 - reglementarea activităţii de telemuncă.  

Integral publicăm conținutul acestei legi:

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă.
(2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
b) telesalariat— orice salariat care desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la lit. a).

Art. 3. - (1) Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.
(2) Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă şi nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.

Art. 4. - (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, telesalariaţii organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.
(2) La solicitarea angajatorului şi cu acordul în scris al telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară.
(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Contractul individual de muncă se încheie şi se modifică, după caz, pentru salariaţii care desfăşoară activitatea de telemuncă, în condiţiile prevăzute do Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8;
g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
h) obligaţia angajatorului ce a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
j) condiţiile încare angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Art. 6. - (1) Telesalariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne şi contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.
(2) Prin contractele colective de muncă aplicabile şi/sau prin corectele individuale de muncă şi regulamentele interne se pot stabili şi alte condiţii specifice privind telemuncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a telesalariatului:
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Art. 8. - (1) Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
(2) În mod deosebit în scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), telesalariatul are următoarele obligaţii:
a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de telemuncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de telemuncă;
c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;
d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
e) să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către angajator cu privire la reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziţie.

Art. 9. - (1) Pentru aplicarea şi verificarea condiţiilor de muncă ale telesalariatului, reprezentanţii organizaţiilor sindicale la nivel de unitate ori reprezentanţii salariaţilor au acces la locurile de desfăşurare a activităţii de telemuncă, în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă ori regulamentul intern, după caz.
(2) Pentru verificarea aplicării şi respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă, reprezentanţii autorităţilor competente au acces la locurile de desfăşurare a activităţii de telemuncă, în condiţiile stipulate în Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) În cazul în care locul de desfăşurare a activităţii telesalariatului este la domiciliul acestuia, accesul prevăzut la alin. (1) şi (2) se acordă doar în urma notificării în avans a telesalariatului şi sub rezerva consimţământului acestuia.

Art. 10. - Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. a) referitoare la obligaţia de a prevedea în mod expres în contractul individual de muncă sau în actul adiţional la acesta prestarea unei activităţi în regim de telemuncă, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană;
b) desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), cu amendă de 5.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de 5.000 lei;
d) încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor prevăzute la art 5 alin. (2) lit. b)—j), cu amendă de 5.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a) referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de 2.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) referitoare la obligaţia angajatorului de a insula, verifica şi întreţine echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de 2.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c) referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţiii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru, cu amendă de 2.000 lei.

Art. 12. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 11 se fac de către inspectorii de muncă.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din cuantumul amenzilor prevăzute la art. 11 lit. b) - g), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare.
(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 30 martie 2018.

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Legea prevenirii a fost publicată în Monitorul Oficial. La ce se referă. Cui se adresează. De când și cum se aplică

30 Dec 2017 5038

Poate ești interesat. Sau cineva apropiat A fost publicată Legea privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Ce este în plus față de ce se știa

09 Dec 2017 3003

Ordonanţa 23/2017 - Mecanismul privind plata defalcată a TVA (document)

03 Sep 2017 1597

Oficial Ordonanța privind completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Modificări la legea privind pensiile militare de stat

15 Aug 2017 20013

Este bine de știut pentru oricine Condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist

13 Aug 2017 4644

OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu pentru autovehicule

08 Aug 2017 51228

Oficial Ordonanța nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală. Unde se mai fac angajări. Unde nu se mai fac. Componența comisiei

25 Jul 2017 9242

Oficial. Ordinul privind acordarea majorării salariale pentru personalul MAI planificat să asigure continuitatea în afara programului de lucru

02 Jul 2017 48032

Ordinul MApN nr. M.63/2017 Instrucţiuni privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară

23 Jun 2017 31236

Negru pe alb în Monitorul Oficial Ce scrie despre solda/salariul personalului militar, polițiști, funcționari cu statut special

15 Jun 2017 42284

A fost modificat Ordinul MAI referitor la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere. Text integral

14 Jun 2017 19379

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MApN de aprobarea Instrucţiunilor privind şcolile de aplicaţie. Detalii pentru cariera militară (document)

08 Jun 2017 26036

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea privind modificarea Statutului polițistului. Despre ce este vorba. Text integral

31 May 2017 47721

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea 115. Valabilă pentru militari, polițiști, funcționari publici cu statut special. Iată actul normativ

30 May 2017 28902

Oficial. De la cine şi cum poate accepta Ministerul Afacerilor Interne donaţii, daruri, comodate şi sponsorizări. În fonduri sau bunuri

24 May 2017 5065

Oficial. MApN a modificat criteriile şi sistemul de punctaj privind repartizarea locuințelor. Despre ce este vorba. Schimbări radicale (document)

10 May 2017 26823

Ești interesat? Schimbări majore în Legea pensiilor. Vor fi mii de beneficiari. Poate ai pe cineva care trebuie să știe

06 May 2017 12173

Este oficial. De azi. A fost (re)completat Ghidul carierei cadrelor militare. De interes general. Cum se poate avansa în grad (document)

04 May 2017 17733

Este oficial. S-a modificat Legea educaţiei naţionale. Ce schimbare s-a făcut şi este valabilă de ieri. Un singur articol (document)

03 May 2017 19883

Ordinul ministrului Apărării privind plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești de acordarea unor drepturi de natură salarială

29 Apr 2017 62929

Încep angajările. Au fost publicate Normele metodologice de aplicarea prevederilor Legii privind Statutul rezerviștilor voluntari (document)

13 Apr 2017 24779

Proiectul legii salarizării unitare. Despre soldele militarilor, pensii de serviciu, salarii în sănătate, sporuri, îndemnizațiile aleșilor, recompense. Altele neștiute (document)

11 Apr 2017 29878

Pentru avocați și clienți S-a modificat Legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. De interes general

29 Mar 2017 7253

Reguli temporare de evoluţie în cariera militară. Ordinul M 17/2017 al Ministrului Apărării. De interes general pentru toate gradele din armată

23 Mar 2017 73956

Te oprește în trafic a doua Poliție Rutieră? Cum arată uniforma, insigna, legitimația și mașina după actul normativ în vigoare din 15 martie 2017

16 Mar 2017 27411

Soluția Curții Constituționale privind obligarea reconectării unui abonat la branșamentele RADET Constanța. Ce spun părțile

11 Mar 2017 5298

Controversă! Poliţistul poate sancţiona șoferul în urma informaţiilor primite de la radar prin stație? S-a publicat în Monitorul Oficial

10 Mar 2017 22408

Ministerul Finanțelor Publice a reglementat data plății salariilor la instituțiile publice. De unele nici nu știm că există. Lista integrală

09 Mar 2017 9698

Pentru părinți, profesori, studenți Criterii generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți

04 Mar 2017 5356

Atenție profesori și elevi! Ordinul Ministrului Educației Naționale privind Structura anului şcolar 2017-2018. Text integral

03 Mar 2017 12443

Așa au vrut sutele de mii de protestatari? A fost publicată celebra Ordonanță 14/2017. Citiți și vedeți ce conține (text integral)

26 Feb 2017 10230

A fost publicat Ordinul Ministrului Educației Naționale 3.247 din 14 februarie. Pentru copii, părinți, profesori, directori

22 Feb 2017 4167

A fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3086/2017. Anexa are peste 1200 de pagini. La ce face referire

11 Feb 2017 48523

De mâine se ridică mașinile parcate aiurea. Intră în vigoare HG 965/2016. Când poate fi ridicată mașina. Cum parcăm pe trotuar

20 Jan 2017 13456

Apelați la un dezvoltator imobiliar? Trebuie să știți asta. Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (integral)

20 Jan 2017 3958

Actul normativ pe care îl pregătește Guvernul Grindeanu pentru șoferi. Mai ai timp 3 zile pentru opinii (text integral)

19 Jan 2017 13540

Ordinul MS privind mecanismul de feedback. 10 întrebări la ieșirea din spital. Iată care sunt. Ați răspunde? Textul integral al ordinului

11 Jan 2017 4910

Ordonanța de Urgență 2/2017. Text integral. Transport gratuit pentru studenți, sporuri, pensii, salarii în sectorul bugetar

10 Jan 2017 11675

Ordonanța de Urgență nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal. În vigoare de la 1 februarie. Text integral

09 Jan 2017 27779

Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Text integral. Schimbări mari în legislație (document)

29 Dec 2016 35646

Ordinul MS privind Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului. Este oficial. A fost publicat. Ne știm drepturile?

19 Dec 2016 8776

Pentru ce au protestat oierii. Forma finală a Legii vânătorii. Câți câini trebuie să aibă o turmă. Text integral

12 Dec 2016 2987

Ești sau vrei să fii managerul unei firme de transport în regim de taxi? Uite ce trebuie să știi. Este oficial

06 Dec 2016 6219

Ordinul ministrului Educației privind școlarizarea la domiciliu. Ce prevede. De când este în vigoare

04 Dec 2016 9982

Este prima zi lucrătoare de aplicare. Cine nu plătește factura la utilități poate fi executat mai ușor. Citește, aici, legea, integral (document)

28 Nov 2016 4507

Te duci la fizioterapeut? Vrei să fii fizioterapeut cu acte în regulă? Uite ce condiții impune legea pentru fizioterapeut

27 Nov 2016 11118

Legea pentru stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate. Ce spune actul normativ. Clarifică problema? Text integral

18 Nov 2016 2060

Abonamente gratuite pentru elevii care fac naveta folosind transportul rutier. De când este valabilă Ordonanța de Guvern (text integral)

29 Oct 2016 4558

Vrei să plătești să ieși la pensie? Legea intră în vigoare mâine. Citește, aici, textul integral al actului normativ

26 Oct 2016 173880

E bine de știut A fost modificată norma ASF privind clauzele contractului de asigurare obligatorie a locuințelor

27 Aug 2016 2464