Legi utile

A fost publicată Legea privind privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Text integral

 
În Monitorul Oficial al României partea I numărul 676 din 3 august 2018 a fost publicată Legea nr. 223/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Iată, integral, cum arată textul actului normativ:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia în una dintre următoarele patru clase de risc:
a) Clasa R(s) I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării- limită ultime;
b) Clasa R(s) II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;
c) Clasa R (s) III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;
d) Clasa R (s) IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare."
 
2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a construcțiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție. În cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta ordonanță, nu au fost realizate măsurile de intervenție fundamentate în expertiza tehnică inițială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertizarea tehnică inițială și încadrat construcția existentă în clasă de risc seismic și-a încetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/asociației de proprietari, în scopul actualizării măsurilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a construcției existente în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică aflat în vigoare la data solicitării, finanțată din bugetele locale. Expertiza tehnică se însușește de proprietari/asociația de proprietari în vederea continuării, în condițiile legii, a acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al construcției existente, după avizarea prealabilă în Comisia Națională de Inginerie Seismică organizată pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;".
 
3. La articolul 2 alineatul (5), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:

c) încăperi cu aglomerări de persoane - încăperi în care se pot afla simultan cel puțin 50 de persoane, fiecăreia dintre acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 m2;
 
d) sală aglomerată - (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane) - încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafața ce-i revine unei persoane este mai mică de 4 m2 și în care se pot întruni cel puțin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziții, muzee, cluburi, cinematografe, comerț, cazinouri, discoteci etc.). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane."

4. La articolul 2, alineatul (6.1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6.1) Se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) și altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic."
5. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
(7.1) Pe întreaga durată a derulării acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, proprietarii și asociațiile de proprietari, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de consiliere și asistență din partea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor."
 
6. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluțiilor de intervenție pentru construcțiile existente cu destinația de locuință, încadrate în clasa I de risc seismic, nominalizate în programele anuale de acțiuni, aprobate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii."
7. La articolul 4 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) avizarea propunerilor privind includerea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, fundamentate de consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, și monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor;".
 
9. La articolul 4 alineatul (8), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
 
c) fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor asigura locuințele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor, pe perioada executării intervențiilor care nu se pot efectua în construcții ocupate;".
 
10. La articolul 4 alineatul (9), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a operatorilor economici; identificarea și inventarierea construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (4); monitorizarea acțiunilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție;".
 
11. La articolul 4 alineatul (9), după litera a) se introduc patru noi litere, literele a1)-a4), cu următorul cuprins:
 
a1) identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, cu peste P + 3 etaje inclusiv, construite înainte de anul 1978, precum și a construcțiilor cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clase de risc seismic corespunzătoare;
 
a2) întocmirea listelor cu clădirile și construcțiile cu destinația de locuință prevăzute la lit. b) și b1) și publicarea acestor liste pe paginile de internet ale autorităților administrațiilor publice locale;
 
a3) întocmirea de rapoarte anuale privind acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, întreprinse de autoritățile administrației publice locale și publicarea acestor rapoarte pe paginile proprii de internet;
 
a4) întocmirea documentației cadastrale și înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic care nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în termen de 1 an de la încadrarea imobilului în clasa I de risc seismic;".
 
12. La articolul 4 alineatul (9), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
 
b1) notificarea în scris a proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, a obligațiilor ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor în situația în care nu se conformează obligațiilor legale; notificarea se face în termen de maximum 60 de zile de la identificarea imobilului, pentru imobilele care au documentație cadastrală, și în termen de 60 de zile de la întocmirea documentației cadastrale, în situația prevăzută de lit. a4);".
 
13. La articolul 4 alineatul (9), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) renotificarea proprietarilor/asociațiilor de proprietari notificați/notificate potrivit lit. b1) care nu au făcut dovada proiectării lucrărilor de intervenție sau execuției lucrărilor de intervenție conform art. 2 alin. (6); renotificarea se face în termen de cel mult 1 an de la notificare;
 
d) aprobarea prin dispoziție de primar a deciziei de intervenție privind expertizarea, întocmirea documentației cadastrale, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile expertizate tehnic și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, în cazul în care proprietarii/asociațiile de proprietari au fost notificați/notificate/renotificați/renotificate potrivit lit. b) și c) și alin. (8) lit. c) și nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotărârea asociației și nu au efectuat măsurători pentru întocmirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fiindu-le aplicabile prevederile prezentei ordonanțe;".
 
14. La articolul 4 alineatul (9), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

d1) la imobilele încadrate în clasa I de risc seismic, lucrările de intervenție pentru consolidarea imobilelor se vor executa în termen de maximum 2 ani de la expirarea termenelor prevăzute pentru proprietari în art. 2 alin. (6);".
15. La articolul 4, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:
 
(15) La stabilirea cotei-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale se ia în calcul suprafața utilă totală, stabilită distinct pentru spațiile de locuință și pentru spațiile cu altă destinație, determinată pe baza măsurătorilor cadastrale înscrise în cartea funciară a imobilului."
 
16. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) În vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, proprietarii și deținătorii cu orice titlu ai construcțiilor supuse reglementărilor prezentei ordonanțe au obligația de a permite intrarea în imobilele pe care le dețin, pentru desfășurarea activităților de expertizare, efectuare a măsurătorilor pentru întocmirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform legislației speciale în materie de cadastru și publicitate imobiliară, proiectare sau de execuție a lucrărilor de intervenție a construcțiilor sau a altor asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi înștiințate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor.
 
(2) În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcțiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, cadastrare, proiectare, execuție sau a altor asemenea lucrări se va face cu autorizarea instanței judecătorești, prin ordonanță președințială, potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă, dată cu citarea părților. Potrivit acelorași dispoziții, dacă este necesar, instanța judecătorească va putea dispune restrângerea folosinței încăperilor din construcțiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfășurării lucrărilor de intervenție a construcțiilor în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spațiul deținut în construcțiile supuse consolidării. În cazul în care instanța dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (8) lit. c) teza a doua sunt aplicabile."
 
17. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
 
(21) Locuințele de necesitate care satisfac exigențele minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și utilitățile pentru aceste locuințe vor fi asigurate prin grija autorităților administrației publice locale. Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind mutarea persoanelor evacuate în și din locuințele de necesitate și, după caz, plata chiriei pe perioada execuției lucrărilor de intervenție se vor asigura din bugetele locale. De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor asigura spațiile necesare depozitării, în condiții de siguranță și cu asigurarea accesului proprietarilor, a bunurilor materiale care nu pot fi mutate în locuințele de necesitate."
 
18. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Autoritățile administrației publice locale pot hotărî, în condițiile legii, finanțarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a măsurătorilor pentru întocmirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în cazul construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic."

19. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, se includ în programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.
 
(2) Construcțiile menționate la alin. (1) vor fi finanțate cu prioritate prin programele anuale, dacă întrunesc cel puțin două dintre următoarele criterii:
 
a) cuprind spații publice cu altă destinație decât aceea de locuință, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), având suprafața utilă totală de peste 50 mp, ocupate temporar/permanent;
 
b) prezintă un regim de înălțime de la P + 3 etaje inclusiv și minimum 10 apartamente;
 
c) sunt amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g."
 
20. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. d) și e), autoritățile administrației publice locale pot hotărî, în condițiile legii, finanțarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuință, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), proprietatea persoanelor fizice și juridice, situate în construcțiile incluse în programele anuale."
 
21. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Proprietarii locuințelor, precum și ai spațiilor publice cu altă destinație decât cea de locuință, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a), din construcțiile incluse în programele anuale vor acționa potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) și vor beneficia de finanțare din transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, în următoarele condiții:".
 
22. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
 
11) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare."
 
23. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Înstrăinarea, în decurs de 5 ani de la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție, a spațiilor cu altă destinație proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice din construcțiile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de intervenție finanțate prin transferuri de la bugetul local este condiționată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării."

24. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Art. 15. - Dreptul de creanță constituit în favoarea autorităților administrației publice locale în condițiile art. 11 pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, respectiv pentru spațiile cu altă destinație proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice din construcțiile cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, dobândite în condițiile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, se va nota în partea a III-a a cărților funciare ale imobilelor odată cu dobândirea dreptului de proprietate."
 
25. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
Art. 16. - Proprietarii, persoane fizice și juridice, beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizației de construire pentru execuția lucrărilor de consolidare a construcțiilor din proprietate cu destinația de locuință sau cu alte destinații, precum și de taxa privind timbrul arhitecturii."
 
26. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 18. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauțiuni pentru cererile și acțiunile adresate justiției în temeiul prevederilor prezentei ordonanțe, pentru executarea lucrărilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, precum și de tarifele pentru notarea dreptului de creanță în favoarea autorităților administrației publice locale, pentru radierea acestuia, inclusiv pentru operațiile prevăzute la art. 11 alin. (4) și la art. 17.
 
(2) Proprietarii de spații publice cu altă destinație decât cea de locuință situate în construcții cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic sunt scutiți de la plata impozitului pentru spațiul deținut, pe durata execuției lucrărilor de intervenție, respectiv de la data începerii lucrărilor de intervenție prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor și până la data admiterii recepției la terminarea lucrărilor de intervenție."
 
27. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

2) Asociațiile de proprietari din construcții cu destinația de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, cuprinse în programele anuale:".
 
Art. II. - 
Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proprietarii imobilelor cu risc seismic trebuie să ia măsuri. Care sunt obligațiile acestora

26 Jun 2018 429

450 de deținuți, evacuați de urgență de la Penitenciarul Iași. Reacţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

04 Apr 2018 529

Revista presei locale

21 Mar 2018 1144

Proiect USR Reabilitarea spitalelor trebuie să rezolve problemele de risc seismic

07 Mar 2018 750

Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm s-a întâlnit cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ce subiecte au fost analizate

08 Feb 2018 628

Lista clădirilor din Constanţa încadrate în clase de risc seismic O firmă din Ilfov furnizează garduri de protecţie pentru imobilele care prezintă pericol public (documente)

07 Aug 2017 2645

Inconștiență?! Află de ce nu se pot reabilita clădirile cu risc seismic! Motivul este incredibil

05 Mar 2017 1403

Studiu al Băncii Mondiale Cât de afectată ar fi Constanţa în cazul unui cutremur major?

02 Feb 2017 841

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu 80% din spitalele românești ar trebui închise

11 Sep 2016 2652

Din strategia IGSU Subfinanțarea, autospecialele vechi și clădirile cu risc seismic ridicat, printre vulnerabilitățile IGSU

04 Aug 2016 1267

Peste 10.000 de locuinţe în pericol în caz de cutremur. 63 doar în municipiul Constanţa

28 Jul 2016 1167

Un nou cutremur în România. De data aceasta într-o zonă cu risc seismic scăzut

16 Jun 2016 972

25 de milioane de lei pentru programul de reducere a riscului seismic

30 Mar 2016 489

Se caută soluții pentru ca locuințele cu risc seismic să poată fi reabilitate fără evacuarea oamenilor

04 Mar 2016 877

Comunicat de presa punct de vedere M. Tararache

19 Nov 2015 640

Revista presei locale

19 Nov 2015 1884

Legea care interzice spaţiile comerciale în clădirile cu risc seismic a fost promulgată

17 Nov 2015 1080

Cutremur cu magnitudine 6.1

10 Jun 2015 1485

Comunicat de presa - Programul de acțiuni pentru 2015 privind consolidarea clădirilor cu bulină roșie, aprobat de Guvern 2 Aprilie 2015

02 Apr 2015 636

Incluse şi imobile din Constanţa Programul de consolidare a clădirilor cu bulină roșie, aprobat de Guvern

02 Apr 2015 1017

Communicat de presă - Deputatul UNPR Florin GHEORGHE 19 septembrie 2014

19 Sep 2014 950

Deşi activitatea seismică s-a intensificat, autorităţile locale bat pasul pe loc cu expertizarea gratuită a blocurilor

19 Sep 2014 838

Programul de reducere a riscului seismic, aprobat de Guvern

05 May 2014 1059

Constanţa, pe lista judeţelor cu risc seismic ridicat

04 May 2014 1599

Peste 30 de cutremure doar în luna aprilie Constanța, pe harta județelor cu risc seismic ridicat

03 May 2014 1206

Cu bulina roşie Lista imobilelor din judeţul Constanţa care ar putea cădea în cazul unui seism puternic (document)

08 Oct 2013 5729

Bani mai mulţi pentru consolidarea unor clădiri publice cu risc seismic

04 Sep 2012 667

Harta cutremurelor din România Vezi care sunt zonele cu risc seismic

17 Jun 2012 3027

Fondurile alocate pentru consolidarea Cazinoului din Constanța s-au redus

06 Mar 2012 833

Demersuri pentru consolidarea altor 12 blocuri cu probleme Se reabilitează primul bloc cu risc seismic I din Hârşova

22 Sep 2011 976

Hotărârea, publicată în Monitorul OficialBlocul cu risc seismic din Hârşova va fi consolidat

28 Feb 2011 1351

Comunicat MDRT - program consolidari 2011

10 Feb 2011 632

Liderul de opinie În caz de cutremur, Peste o sută de clădiri riscă prăbuşirea

10 Jan 2011 505

Modificări în programul de acţiuni în 2010 pentru lucrările de consolidare a clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic

02 Dec 2010 592

Ce blocuri urmeaza a fi consolidate impotriva riscului seismic

06 Mar 2010 1005

Peste 1 milion de romani ar putea fi afectati in cazul unui cutremur de sapte grade

26 Apr 2009 573

Octavian Ruse „La un cutremur, Peninsula poate cadea"

09 Apr 2009 3537

ONU Un cutremur precum cel din Italia se poate produce si in Romania

08 Apr 2009 1064

Imobile demolate, bani economisiti de stat!?

04 Sep 2008 504

Laszlo Borbely Bucuresti, a doua capitala a Europei cea mai expusa riscului seismic

19 Feb 2008 362

Prescolari fara gradinita

13 Sep 2007 969

Primaria Constanta, pasibila de amenzi

07 Jul 2007 596

Evacuare fortata

24 Nov 2006 622

Autoritatile au acces liber in casele subrede

23 Nov 2006 345

Cumparatorii fug de blocurile cu risc seismic

29 Sep 2006 707

Imobilele cu risc seismic pot fi evacuate

03 Aug 2006 544

Intarzie inventarierea cladirilor cu risc seismic

20 Jul 2006 662

Risc seismic crescut pentru zeci de imobile

01 Feb 2006 759

Primarii municipiilor si oraselor, obligati sa actioneze pentru identificarea cladirilor cu risc sei

28 Jan 2006 580

Asociatiile de proprietari au obligatia sa reparare cladirile cu risc seismic

10 Jun 2003 284