Legi utile

Atenţie elevi, părinţi, bunici, profesori A fost publicat Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 844/4.X.2018 a fost publicat Ordinul ministrului Învăţământului 4.831 din 30 august privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Actul normativ este semnat de ministrul Educaţiei naţionale de atunci Valentin Popa.
 
CAPITOLUL I Dispoziții generale
 
Art. 1. - (1) Prezentul cod-cadru de etică (denumit în continuare cod) este elaborat în baza art. 10 și 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.550/2011.
 
(2) Codul este aplicabil personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabil cu instruirea și educația, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) - (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și de control și personal didactic asociat în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și unitățile conexe ale acestora, denumit în continuare personal didactic, și care are obligația, datoria morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului cod.
 
Art. 2. - Codul instituie un ansamblu de valori, principii și norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte.
 
Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanție a creșterii calității și prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
 
a) menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor personalului didactic;
 
b) creșterea calitativă a relațiilor dintre părțile implicate în actul educațional;
 
c) eliminarea practicilor inadecvate și imorale ce pot apărea în mediul educațional preuniversitar;
 
d) creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;
 
e) facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar preuniversitar, inserabile și în spațiul social;
 
f) sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației.
 
CAPITOLUL II Valori, principii și norme de conduită
Art. 4. - Personalul didactic trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și principii:
a) imparțialitate și obiectivitate;
b) independență și libertate profesională;
c) responsabilitate morală, socială și profesională;
d) integritate morală și profesională;
e) confidențialitate și respect pentru sfera vieții private;
f) primatul interesului public;
g) respectarea și promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educației;
h) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;
i) respectarea autonomiei personale;
j) onestitate și corectitudine;
k) atitudine decentă și echilibrată;
l) toleranță;
m) autoexigență în exercitarea profesiei;
n) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității și instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității, domeniului în care își desfășoară activitatea;
o) implicare în procesul de perfecționare a caracterului democratic al societății.
 
Art. 5. - În relațiile cu beneficiarii direcți ai educației, personalul didactic are obligația de a cunoaște, de a respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură:
a) ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a beneficiarilor direcți ai educației prin:
(I) supravegherea atât pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia;
(II) interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcți ai educației;
(III) protecția fiecărui beneficiar direct al educației, prin sesizarea oricărei forme de violență verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(IV) combaterea oricăror forme de abuz;
(V) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu beneficiarii direcți ai educației;
b) interzicerea oricăror activități care generează corupție:
(I) fraudarea examenelor;
(II) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;
(III) favoritismul;
(IV) meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat;
c) asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;
d) respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educației.
 
Art. 6. - În relațiile cu părinții și cu reprezentanții legali ai beneficiarilor direcți ai educației, personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care se asigură:
 
a) stabilirea unei relații de încredere mutuală și de comunicare;
 
b) respectarea confidențialității informațiilor, a datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie;
 
c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite, în condițiile art. 5 lit. b) pct. (ii);
 
d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost.
 
Art. 7. - (1) Relațiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială.
 
(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare și denigrare în relațiile cu ceilalți colegi și acționează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.
 
Art. 8. - Personalul didactic care îndeplinește funcții de conducere, de îndrumare și de control sau care este membru în consiliul de administrație al unității de învățământ sau al inspectoratului școlar respectă și norme de conduită managerială prin care se asigură:
 
a) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;
 
b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;
 
c) evaluarea obiectivă conform atribuțiilor, responsabilităților și sarcinilor de serviciu din fișa postului;
 
d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcției deținute;
 
e) prevenirea oricărei forme de hărțuire, discriminare a personalului didactic și a beneficiarilor direcți ai educației.
 
Art. 9. - În exercitarea activităților specifice (școlare și extrașcolare), personalului didactic îi este interzis:
 
a) să folosească baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;
 
b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;
 
c) să organizeze activități care pun în pericol siguranța și securitatea beneficiarilor direcți ai educației sau a altor persoane aflate în incinta unității sau a instituției de învățământ;
 
d) să consume alcool și substanțe interzise, cu excepția celor recomandate medical;
 
e) să permită și să încurajeze consumul de alcool și de substanțe interzise de către beneficiarii direcți ai educației, cu excepția celor recomandate medical;
 
f) să organizeze și să practice pariuri și jocuri de noroc.
 
Art. 10. - În relațiile cu alte unități și instituții de învățământ, precum și cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, personalul didactic respectă și aplică norme de conduită prin care:
 
a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;
 
b) manifestă responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către instituțiile de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educației, atunci când interesul și nevoia de protecție a acestuia impun acest lucru.
 
CAPITOLUL III Dispoziții finale
Art. 11. - Prezentul cod se completează cu dispozițiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, și nu se substituie legilor și regulamentelor în vigoare din domeniul educației și nici nu poate contraveni acestora.
Art. 12. - Prin prevederile prezentului cod, activitățile comisiilor județene de etică/Comisiei de Etică a Municipiului București nu se substituie activităților comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și nici activităților instituțiilor statului abilitate.
 
Art. 13. - Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de delegați din totalul de 42 de delegați, și se înaintează Ministerului Educației Naționale.
 
Art. 14. - Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare și se sancționează conform legislației în vigoare.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Legea Educației, modificată în Camera Deputaților. Este vizată detaşarea personalului didactic titular

31 Oct 2018 565

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa cumpără rechizite pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial (document)

08 Sep 2018 1255

Achiziție de peste 30 de mii de lei. ISJ Constanța cumpără rechizite școlare. Date din anunțul de licitație (document)

30 Jul 2018 755

Constanţa. Jandarmii asigură ordinea la Concursul Naţional pentru ocuparea posturilor din învăţământul preuniversitar

11 Jul 2018 436

Emoții pentru viitoarele cadre didactice. Mâine vor susține proba scrisă din cadrul examenului de titularizare

10 Jul 2018 789

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat

04 May 2018 966

Performanţele elevilor, premiate de Primăria Cumpăna (galerie foto)

28 Apr 2018 936

Încep înscrierile pentru examenul de titularizare ISJ Constanţa a scos la concurs peste 2.000 de posturi

19 Apr 2018 2261

Liderul elevilor constănţeni, despre ultima modificare a Legii Educaţiei - „O rezolvare a unei false probleme“

23 Mar 2018 774

Cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul preuniversitar și superior de stat, în anul școlar/universitar 2018 - 2019, aprobate în Ședința de Guvern

21 Mar 2018 501

Constanţa. Recuperarea orelor în şcoli dă naştere la discuţii

01 Mar 2018 6133

Interviu online cu Mitică Iosif, președinte al SLSIP Constanța „Costul standard per elev nu este calculat corect și nu pleacă de la nivelul nevoilor unităților de învățământ!“

10 Feb 2018 1909

Interviu online cu Mitică Iosif, preşedinte al SLSIP Constanţa Tema este - De ce ameninţă sindicatele din învăţământ cu greva generală?

08 Feb 2018 2297

Consultarea, privind structura anului școlar 2018-2019, se încheie pe 24 ianuarie

21 Jan 2018 1189

Guvernul alocă fonduri de peste 144 de milioane lei pentru învățământ

14 Dec 2017 505

Guvernul propune o lege a manualului școlar. Ce prevede actul normativ

14 Dec 2017 467

Studiu privind rolul temelor pentru acasă. Elevii şi părinţii consideră că temele sunt adesea prea obositoare şi prea multe

13 Dec 2017 1333

SLSIP Constanţa şi mai mulţi profesori au dat în judecată Liceul Teoretic Băneasa. Ce a semnalat sindicatul Ministerului Educaţiei

17 Nov 2017 5499

Proiectele pentru apobarea auxiliarelor, finalizate. Ce prevăd acestea (documente)

14 Sep 2017 1248

Ce a primit ISJ Constanţa din partea Ministerului Educaţiei! Sunt vizate gradaţiile de merit

13 Sep 2017 2583

36 de candidați eliminați la examenul de titularizare la nivel național. Nu vor putea ocupa un post în învățământ în anul școlar 2017-2018

13 Jul 2017 1656

Emoții pentru profesori. Intră în examen pentru un loc la catedră

11 Jul 2017 1389

Profesori din Constanţa, la protestele de la Palatul Parlamentului

31 May 2017 1294

Investiţii în învăţământul preuniversitar Reabilitarea şcolii din Saligny s-ar putea face pe PNDL

25 May 2017 1731

Legea salarizării. Măriri substanțiale în învățământ. Cât va avea educatorul. Categorie profesională fără impozit pe salariu

20 May 2017 16723

Încep cursurile după vacanţa de Paşti Elevii se pregătesc pentru teze şi examenele de sfârşit de an

02 May 2017 2378

Şcolarii revin la cursuri peste o săptămână. Iată ce îi aşteaptă!

24 Apr 2017 3513

Emoţii pentru 195 de profesori din Constanţa Astăzi are loc examenul de obţinere a definitivării în învăţământul preuniversitar (document)

20 Apr 2017 1544

Bursele elevilor din municipiul Constanţa, la mâna aleşilor locali. Se decide numărul beneficiarilor şi cuantumul sumelor (document)

28 Mar 2017 2935

Cum pot obţine profesorii din Constanţa 25 la sută la salariu şi în 2017. Cum se acordă gradaţiile de merit

27 Mar 2017 2004

Iată cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat!

16 Mar 2017 1154

Guvernul a aprobat mărirea salariilor personalului nedidactic din învățământ

23 Feb 2017 1308

Majorări salariale pentru personalul nedidactic din învățământ

23 Feb 2017 705

A fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3086/2017. Anexa are peste 1200 de pagini. La ce face referire

11 Feb 2017 48526

Proiect. Burse pentru preuniversitar din Chirnogeni (document)

25 Jan 2017 1134

Creștere a finanţării de bază pentru învăţământul preuniversitar. Detalii

18 Jan 2017 658

Costul standard per elev a fost majorat în şedinţa de Guvern!

18 Jan 2017 2288

Salariile cadrelor didactice cresc. Ce prevede programul de guvernare pe Educaţie

04 Jan 2017 1076

Consilierii locali au votat acordarea de burse pentru elevii din Constanţa

28 Dec 2016 1020

Examenul de definitivat în învățământ poate fi susținut și după trei încercări nereușite succesive

08 Dec 2016 1423

Consiliul Local Murfatlar se reunește, mâine, în ședință ordinară

28 Nov 2016 1933

În semestrul I al anului școlar 2016-2017, 10.488 de elevi din municipiul Constanța vor primi burse. Consilierii votează valoarea lor (document)

28 Oct 2016 2145

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, vizitat de o echipă de evaluatori ai ARACIP

24 Oct 2016 1997

Evenimentul de încheiere a proiectului „Campus şcolar - Grup Şcolar Cumpăna” Mariana Gâju - „Educaţia nu înseamnă doar arta de a trăi frumos, educaţia este pur şi simplu arta de a exista!” (galerie foto)

21 Oct 2016 1685

Desemnarea membrilor comisiei, apanajul primarului sau al CLM? PNL Constanţa acuză politizarea concursului pentru funcţiile de directori în învăţământul preuniversitar (document)

30 Sep 2016 2203

Situația decontului contravalorii navetei în județul Constanța, pe masa de lucru a Comisiei de Dialog Social

29 Sep 2016 732

Un deputat PSD vrea să combată obezitatea în rândul tinerilor. Află cum!

20 Sep 2016 1077

Posibilă falsificare a semnăturilor în Comisia de Învățământ a Senatului

17 Sep 2016 783

La Cumpăna, deschiderea noul an școlar 2016-2017 va avea loc într-o nouă locație

09 Sep 2016 2013

Raport MENCȘ Numărul elevilor din învățământul preuniversitar este în scădere

06 Sep 2016 854