Legi utile

Este bine de știut pentru oricine Condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist

În Monitorul Oficial al României partea I numărul 659/10.VII.2017 a fost publicată Hotărârea Guvernului României numărul 548/27 iulie anul curent privind Condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist.

Iată, integral, cum arată actul normativ la care facem referire:
 
Art. 1. - Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condițiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
Art. 2.
- Acordarea de îngrijire și protecție adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.
 
Art. 3.
- (1) Pentru a beneficia de îngrijire și protecție la asistentul personal profesionist, adultul cu handicap grav sau accentuat ori reprezentantul legal al acestuia adresează o cerere în acest sens către serviciul public de asistență socială din subordinea autorității administrației publice locale în a cărei rază are domiciliul/reședința persoana cu handicap, către direcția generală de asistență socială și protecția copilului județeană, respectiv a sectorului municipiului București, denumită în continuare DGASPC, sau către un furnizor public/privat de servicii sociale, acreditat în condițiile legii.
 
(2) Adultul cu handicap grav sau accentuat beneficiar de servicii într-un centru rezidențial pentru persoane cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia adresează cererea către conducerea instituției respective.
 
(3) În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii la serviciul public de asistență socială sau la furnizorul public sau privat de servicii sociale, aceasta va fi transmisă către DGASPC, în vederea soluționării.
 
(4) DGASPC poate acorda asistent personal profesionist pentru o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat și din oficiu.
 
Art. 4. - Asistentul maternal care are în plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta să devină asistent personal profesionist pentru copilul devenit tânăr. Opțiunea se poate exprima cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea măsurii de protecție specială, stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca în termen de cel mult 6 luni de la exprimarea opțiunii să urmeze cursurile de calificare sau etapele procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale ca asistent personal profesionist, finalizate cu certificat de calificare sau, după caz, cu certificat de competențe profesionale.
 
Art. 5.
- (1) Persoana care dorește să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către DGASPC în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reședința.
(2) Cererea va menționa în mod obligatoriu numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiții optime, disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA, precum și motivația pentru care dorește să devină asistent personal profesionist.

Art. 6. - (1) Cererea persoanei care dorește să devină asistent personal profesionist este însoțită de următoarele documente:
a) copii de pe actele de stare civilă;
b) copie de pe dovada absolvirii învățământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
c) o scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
d) adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât și pentru persoanele cu care locuiește;
e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
f) declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competențe profesionale ca asistent personal profesionist.
(2) Certificarea conformității cu originalul a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e) și g) se realizează de către funcționarul competent din cadrul instituției prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 7. - (1) Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare este realizată de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului.

(2) Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare vizează elementele sociale și medicale ale capacității solicitantului, care vor fi determinate prin:
a) interviuri luate solicitantului;
b) vizite la domiciliul solicitantului;
c) interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuiește;
d) alte investigații suplimentare considerate necesare, după caz.
(3) Din echipa care realizează evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare fac parte cel puțin un asistent social și un psiholog.

Art. 8. - (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap completează Raportul de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist, care prezintă situația îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare, motivația solicitantului de a deveni asistent personal profesionist, poziția persoanelor cu care acesta locuiește față de implicațiile desfășurării acestei activități și alte informații considerate importante.
(2) Raportul de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist cuprinde totodată propunerea de atestare, cu mențiunile privind numărul de persoane, gradul de handicap al adulților care pot fi îngrijiți, capacitatea solicitantului de a îngriji persoane adulte infectate HIV sau bolnave SIDA, sau de neatestare ca asistent personal profesionist.
(3) Modelul de Raport de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele condiții de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist.

Art. 9. - (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap analizează Raportul de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist și poate audia solicitantul sau poate cere audierea altor persoane, precum și orice informații suplimentare pe care le consideră necesare.
(2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap soluționează cererea de atestare a solicitantului prin aprobarea sau respingerea propunerii de atestare ca asistent personal profesionist înaintate de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
(3) În cazul aprobării cererii de atestare a solicitantului, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap eliberează totodată atestatul.
 
Art. 10. - (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus măsura de protecție la asistentul personal profesionist, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap inițiază procesul de potrivire dintre adultul cu handicap grav sau accentuat și asistentul personal profesionist, cu respectarea standardelor specifice de calitate.
(2) Adultul cu handicap va fi consultat permanent și va beneficia de sprijin și asistență specifică pentru a participa activ la punerea în aplicare a măsurii de protecție la asistentul personal profesionist.
(3) La finalizarea procesului de potrivire dintre adultul cu handicap grav sau accentuat și asistentul personal profesionist, directorul DGASPC emite dispoziție de acordare a serviciului la asistentul personal profesionist, prin care adultului cu handicap grav sau accentuat îi este desemnat asistentul personal profesionist.
(4) DGASPC sau furnizorul privat de servicii sociale desemnează un responsabil de caz pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care s-a dispus măsura de protecție la asistentul personal profesionist.
(5) DGASPC sau furnizorul privat de servicii sociale notifică asistentului personal profesionist numele și datele de contact ale responsabilului de caz pentru adulții cu handicap grav sau accentuat aflați în îngrijire și protecție.

Art. 11. - (1) În exercitarea atribuției de sprijin al activității asistenților personali profesioniști ce revine angajatorului, personalul din cadrul DGASPC, al furnizorului privat de servicii sociale sau responsabilul de caz va organiza cel puțin trimestrial vizite și întâlniri tematice cu asistenții personali profesioniști, precum și cu adulții cu handicap pentru care s-a dispus această măsură de protecție.
 
(2) În cursul efectuării vizitelor sau la întâlnirile tematice, personalul din cadrul DGASPC sau al furnizorului privat de servicii sociale sau responsabilul de caz poate fi însoțit de alți specialiști.
 
Art. 12. - (1) Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilității atestatului și în condiții specifice privind munca la domiciliu.
(2) Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii.
(3) Contractul individual de muncă începe să își producă efectele la data emiterii dispoziției care stabilește măsura de protecție a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.
(4) Contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul retragerii sau încetării atestatului de asistent personal profesionist, precum și în cazul în care asistentul personal profesionist nu are în îngrijire o persoană adultă cu handicap.

Art. 13. - (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus măsura de protecție la asistentul personal profesionist, DGASPC sau furnizorii privați de servicii sociale încheie un angajament cu asistentul personal profesionist, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care acesta își asumă răspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat.
 
(2) Angajamentul se încheie cu acordul scris al soțului sau, după caz, al soției asistentului personal profesionist, precum și al tuturor persoanelor adulte cu care acesta locuiește.
 
Art. 14. - Angajamentul cuprinde următoarele elemente:
a) dispoziția emisă de directorul DGASPC prevăzută la art. 12 alin. (3);
b) informații referitoare la adultul cu handicap: identitatea, originea etnică și religioasă, situația sa personală, familială, medicală și socială, nevoile sale speciale;
c) modalitățile de realizare a activităților și serviciilor precizate în programul individual de reabilitare și integrare socială și în planul individual de servicii;
d) modalitățile de menținere a contactului între adultul cu handicap și familia sa, tutorele sau curatorul acestuia;
e) modalitățile de aducere la cunoștința angajatorului a nemulțumirilor adultului cu handicap aflat în îngrijire și protecție, ale membrilor acestuia de familie, tutorilor sau curatorilor;
f) modalitățile de evaluare, monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist;
g) obligația specifică de a asigura continuitatea activității de asistent personal profesionist și în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de adulții cu handicap este autorizată de angajator;
h) alte drepturi și obligații specifice ale părților.
 
Art. 15. - (1) În activitatea de asigurare a îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist are ca obiective:
a) să sprijine și să încurajeze dezvoltarea autonomiei lor personale și a independenței și să le respecte demnitatea;
b) să asculte și să încurajeze exprimarea opiniei lor;
c) să asigure integrarea lor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei;
d) să încurajeze participarea la activități și programe de dezvoltare vocațională, educaționale, culturale sau sportive, de pregătire pentru viață independentă și altele vizând integrarea socială;
e) să asigure protecția împotriva discriminării, abuzurilor și neglijării;
f) să colaboreze cu alți specialiști, în interesul persoanei adulte cu handicap;
g) să respecte programul individual de reabilitare și integrare socială și planul individual de servicii, standardele de calitate, precum și recomandările din rapoartele de monitorizare și control.
(2) Asistentul personal profesionist are obligația să comunice angajatorului, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat, precum și alte situații de natură să influențeze activitatea lui profesională.

Art. 16. - (1) Monitorizarea și controlul activității asistentului personal profesionist vizează respectarea drepturilor și demnității persoanelor cu handicap grav și accentuat în procesul de asigurare a îngrijirii și protecției la asistentul personal profesionist.
(2) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat este obligatoriu ascultată și consemnată.

Art. 17. - (1) În situația în care angajatorul este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condițiile legii, acesta are obligația să transmită, în copie, rapoartele de monitorizare și control la serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința asistentul personal profesionist.
(2) Opinia persoanei cu handicap grav sau accentuat este luată în considerare de către angajator în procesul de evaluare a activității desfășurate de asistentul personal profesionist.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Legea prevenirii a fost publicată în Monitorul Oficial. La ce se referă. Cui se adresează. De când și cum se aplică

30 Dec 2017 3256

Poate ești interesat. Sau cineva apropiat A fost publicată Legea privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Ce este în plus față de ce se știa

09 Dec 2017 1767

Ordonanţa 23/2017 - Mecanismul privind plata defalcată a TVA (document)

03 Sep 2017 1160

Oficial Ordonanța privind completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Modificări la legea privind pensiile militare de stat

15 Aug 2017 15700

OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante şi timbrul de mediu pentru autovehicule

08 Aug 2017 40914

Oficial Ordonanța nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală. Unde se mai fac angajări. Unde nu se mai fac. Componența comisiei

25 Jul 2017 7757

Oficial. Ordinul privind acordarea majorării salariale pentru personalul MAI planificat să asigure continuitatea în afara programului de lucru

02 Jul 2017 47415

Ordinul MApN nr. M.63/2017 Instrucţiuni privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară

23 Jun 2017 27511

Negru pe alb în Monitorul Oficial Ce scrie despre solda/salariul personalului militar, polițiști, funcționari cu statut special

15 Jun 2017 39125

A fost modificat Ordinul MAI referitor la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere. Text integral

14 Jun 2017 15957

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MApN de aprobarea Instrucţiunilor privind şcolile de aplicaţie. Detalii pentru cariera militară (document)

08 Jun 2017 25173

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea privind modificarea Statutului polițistului. Despre ce este vorba. Text integral

31 May 2017 45800

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea 115. Valabilă pentru militari, polițiști, funcționari publici cu statut special. Iată actul normativ

30 May 2017 27668

Oficial. De la cine şi cum poate accepta Ministerul Afacerilor Interne donaţii, daruri, comodate şi sponsorizări. În fonduri sau bunuri

24 May 2017 4186

Oficial. MApN a modificat criteriile şi sistemul de punctaj privind repartizarea locuințelor. Despre ce este vorba. Schimbări radicale (document)

10 May 2017 25181

Ești interesat? Schimbări majore în Legea pensiilor. Vor fi mii de beneficiari. Poate ai pe cineva care trebuie să știe

06 May 2017 10969

Este oficial. De azi. A fost (re)completat Ghidul carierei cadrelor militare. De interes general. Cum se poate avansa în grad (document)

04 May 2017 17198

Este oficial. S-a modificat Legea educaţiei naţionale. Ce schimbare s-a făcut şi este valabilă de ieri. Un singur articol (document)

03 May 2017 19427

Ordinul ministrului Apărării privind plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești de acordarea unor drepturi de natură salarială

29 Apr 2017 62002

Încep angajările. Au fost publicate Normele metodologice de aplicarea prevederilor Legii privind Statutul rezerviștilor voluntari (document)

13 Apr 2017 24280

Proiectul legii salarizării unitare. Despre soldele militarilor, pensii de serviciu, salarii în sănătate, sporuri, îndemnizațiile aleșilor, recompense. Altele neștiute (document)

11 Apr 2017 28976

Pentru avocați și clienți S-a modificat Legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. De interes general

29 Mar 2017 6447

Reguli temporare de evoluţie în cariera militară. Ordinul M 17/2017 al Ministrului Apărării. De interes general pentru toate gradele din armată

23 Mar 2017 69948

Te oprește în trafic a doua Poliție Rutieră? Cum arată uniforma, insigna, legitimația și mașina după actul normativ în vigoare din 15 martie 2017

16 Mar 2017 26275

Soluția Curții Constituționale privind obligarea reconectării unui abonat la branșamentele RADET Constanța. Ce spun părțile

11 Mar 2017 4295

Controversă! Poliţistul poate sancţiona șoferul în urma informaţiilor primite de la radar prin stație? S-a publicat în Monitorul Oficial

10 Mar 2017 22058

Ministerul Finanțelor Publice a reglementat data plății salariilor la instituțiile publice. De unele nici nu știm că există. Lista integrală

09 Mar 2017 8551

Pentru părinți, profesori, studenți Criterii generale de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți

04 Mar 2017 4211

Atenție profesori și elevi! Ordinul Ministrului Educației Naționale privind Structura anului şcolar 2017-2018. Text integral

03 Mar 2017 11291

Așa au vrut sutele de mii de protestatari? A fost publicată celebra Ordonanță 14/2017. Citiți și vedeți ce conține (text integral)

26 Feb 2017 10090

A fost publicat Ordinul Ministrului Educației Naționale 3.247 din 14 februarie. Pentru copii, părinți, profesori, directori

22 Feb 2017 3991

A fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3086/2017. Anexa are peste 1200 de pagini. La ce face referire

11 Feb 2017 48303

De mâine se ridică mașinile parcate aiurea. Intră în vigoare HG 965/2016. Când poate fi ridicată mașina. Cum parcăm pe trotuar

20 Jan 2017 12987

Apelați la un dezvoltator imobiliar? Trebuie să știți asta. Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (integral)

20 Jan 2017 3460

Actul normativ pe care îl pregătește Guvernul Grindeanu pentru șoferi. Mai ai timp 3 zile pentru opinii (text integral)

19 Jan 2017 13332

Ordinul MS privind mecanismul de feedback. 10 întrebări la ieșirea din spital. Iată care sunt. Ați răspunde? Textul integral al ordinului

11 Jan 2017 4338

Ordonanța de Urgență 2/2017. Text integral. Transport gratuit pentru studenți, sporuri, pensii, salarii în sectorul bugetar

10 Jan 2017 11039

Ordonanța de Urgență nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal. În vigoare de la 1 februarie. Text integral

09 Jan 2017 27126

Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Text integral. Schimbări mari în legislație (document)

29 Dec 2016 30208

Ordinul MS privind Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului. Este oficial. A fost publicat. Ne știm drepturile?

19 Dec 2016 7326

Pentru ce au protestat oierii. Forma finală a Legii vânătorii. Câți câini trebuie să aibă o turmă. Text integral

12 Dec 2016 2396

Ești sau vrei să fii managerul unei firme de transport în regim de taxi? Uite ce trebuie să știi. Este oficial

06 Dec 2016 4611

Ordinul ministrului Educației privind școlarizarea la domiciliu. Ce prevede. De când este în vigoare

04 Dec 2016 9218

Este prima zi lucrătoare de aplicare. Cine nu plătește factura la utilități poate fi executat mai ușor. Citește, aici, legea, integral (document)

28 Nov 2016 4308

Te duci la fizioterapeut? Vrei să fii fizioterapeut cu acte în regulă? Uite ce condiții impune legea pentru fizioterapeut

27 Nov 2016 5508

Legea pentru stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate. Ce spune actul normativ. Clarifică problema? Text integral

18 Nov 2016 1935

Abonamente gratuite pentru elevii care fac naveta folosind transportul rutier. De când este valabilă Ordonanța de Guvern (text integral)

29 Oct 2016 3786

Vrei să plătești să ieși la pensie? Legea intră în vigoare mâine. Citește, aici, textul integral al actului normativ

26 Oct 2016 172178

E bine de știut A fost modificată norma ASF privind clauzele contractului de asigurare obligatorie a locuințelor

27 Aug 2016 2249

Veşti importante pentru toţi poliţiştii. S-a publicat în Monitorul Oficial (document)

21 Jun 2016 90122