Legi utile

Este oficial. De astăzi intră în vigoare Legea care permite plata trimestrială a dividendelor (text integral)

Începând de astăzi societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 pot să distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar în curs.

”Repartizarea  profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve­ disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve”, se arată în document.

Astfel, repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

Iată aici, integral, actul normativ la care facem referire, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea I numărul 595 din 12 iulie anul curent:

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

Art. I. - Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
" (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați."

2. La articolul 19, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

"(31) Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

(32) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (31) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop."

3. La articolul 28, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

"(81) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare."

4. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

Art. 341. - (1) Situațiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

(2) Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii."

Art. II. - Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare."
 
2. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"(21) În cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați sau acționari în cursul anului financiar, situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza diferențele rezultate, în mod corespunzător.

(22) În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare."

3. La articolul 67, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. (2), (21), (22) și (3) se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască."

4. La articolul 1172, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 1172. - (1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora."

5. La articolul 2721, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea."

Art. III. - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 31, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
"d) să primească dividende din profitul realizat trimestrial și, respectiv, anual, proporțional cu participarea la capitalul social;".

2. La articolul 113, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
"c) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare interimare sau a situației financiare anuale, după caz."
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Banca Transilvania SA informează acţionarii cu privire la plata dividendelor

12 Jun 2019 549

Oil Terminal SA anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2018

31 May 2019 474

Nuclearelectrica anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar pe anul 2018

29 May 2019 766

Ce valoare au dividendele oferite de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

23 Apr 2019 445

Editorial Se repartizează dividende. Nimeni de la stat nu renunță. Totul funcționează după logica prefectului din „Las Fierbinți“

23 Mar 2019 882

Propunerea Directoratului OMV Petrom SA privind dividendele pe 2018. Care este valoarea unui dividend

15 Mar 2019 958

OMV Petrom SA, anunţ privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018

06 Feb 2019 823

Societatea Națională Nuclearelectrica va acorda dividende acționarilor. Ce valoare va avea un dividend

12 Dec 2018 451

Nuclearelectrica va acorda dividende acționarilor. Ce valoare va avea un dividend și când vor fi distribuite

10 Dec 2018 425

Anunț important pentru acționarii Transgaz SA, cu privire la plata dividendelor

07 Dec 2018 419

Anunț important pentru acționarii Nuclearelectrica SA cu privire la distribuirea dividendelor

08 Nov 2018 526

SIF Oltenia SA face precizări cu privire la plata dividendelor

27 Sep 2018 628

Cum a fost repartizat, între acţionari, profitul net rămas al Progress Consulting SA, care administrează Cimitrul Municipal Constanţa

17 Aug 2018 646

​De ce au primit Nicolae şi Cristina Crăciun un teren intravilan de la firma care administrează Cimitirul Municipal Constanţa

11 Aug 2018 2330

Consilierul judeţean Mircea Pintilie are venituri din indemnizaţie, pensie, arendă şi dividende. Anul acesta şi-a vândut bunurile moştenite în 2017! (documente)

05 Jul 2018 1218