Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 (document)

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
 
Art. 1. -
Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2015
 
Art. 2. -
(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 107.413,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 126.532,6 milioane lei, cu un deficit de 19.119,6 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 3. -
Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2015
 
Art. 4. -
Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.060,3 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.234,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 5;
b) 12.282,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 6;
c) 2.544,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, din care:
1. suma de 4.053,0 mii lei se repartizează unor unităţi administrativ-teritoriale în baza unor acte normative, după cum urmează:
1.1. suma de 53,0 mii lei se alocă bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei, potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 298/2003 pentru ratificarea Actului adiţional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999;
1.2. suma de 4.000,0 mii lei se alocă unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, potrivit prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, prin care se modifică şi se completează art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: municipiului Constanţa pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia suma de 1.394,0 mii lei, municipiului Mangalia pentru staţiunile: Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn şi Mangalia suma de 788,0 mii lei, oraşului Eforie pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud suma de 727,0 mii lei, oraşului Năvodari pentru staţiunea Năvodari suma de 485,0 mii lei, comunei Costineşti pentru staţiunea Costineşti suma de 303,0 mii lei, comunei Limanu pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche suma de 303,0 mii lei;
2. suma de 2.539.910 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 8.
Art. 5. -
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
c) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 788/2014 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015;
d) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
e) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
g) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
h) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect:
1. acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;
2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile art. 35 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
(2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:
a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect:
1. acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014;
2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile art. 35 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014;
c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
f) finanţării cheltuielilor creşelor;
g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 788/2014, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.
(7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2015 în mod eşalonat, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014.
(8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 6. -
Prevederile art. 39 se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor de credite ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 7. -
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 8.
Art. 8. -
(1) În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2)-(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, se stabilesc limite de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, luând în calcul veniturile proprii realizate pe anul 2013, astfel:
a) 1.500.000 lei pentru comune;
b) 6.000.000 lei pentru oraşe;
c) 20.000.000 lei pentru municipii;
d) 50.000.000 lei pentru municipii reşedinţe de judeţ;
e) 80.000.000 lei pentru judeţe.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale care nu realizează venituri proprii până la nivelul limitelor stabilite potrivit prevederilor alin. (1) primesc sume de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasate la nivelul fiecărui judeţ, şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare.
(3) Suma din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasată pe anul 2013 la nivelul judeţului, se repartizează astfel:
a) 27% se alocă bugetului propriu al judeţului;
b) diferenţa de sumă se repartizează proporţional cu ponderea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în totalul necesar pentru atingerea limitelor stabilite.
(4) Sumele rămase după alocările prevăzute la alin. (3) se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, astfel:
a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale;
b) 15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale;
c) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90% pe ultimul an;
d) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care au aprobat în urmă cu doi ani cel puţin un proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
(5) În situaţia în care, în cadrul unui judeţ suma din cota de 18,5% din impozitul pe venit nu este suficientă pentru asigurarea limitelor de venituri stabilite, se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase după asigurarea limitelor de venituri, se repartizează pe judeţe după următoarele criterii:
a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor judeţului;
b) 15% în funcţie de suprafaţa judeţului;
c) 30% în funcţie de lungimea drumurilor judeţene şi comunale.
(7) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor alin. (6), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe, municipii, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, pe aceleaşi criterii prevăzute la alin. (4).
(8) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor alin. (1), (3), (5) şi (6), se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(9) În anul 2015, în execuţie, cota de 18,5% se alocă de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până cel târziu la data de 8 a fiecărei luni, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, proporţional cu sumele repartizate prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor alin. (8), respectiv cu sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (4).
(10) Modul de aplicare a sistemului de echilibrare se evaluează după primul semestru, iar eventualele corecţii se fac la prima rectificare a bugetului de stat.
Art. 9. -
Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi/sau din fonduri externe rambursabile.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015
 
Art. 10. -
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 9.
(2) Potrivit dispoziţiilor art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.336,0 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
(3) Suma prevăzută la alin. (2) include şi sumele încasate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi reflectate în rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2014.
(4) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 este inclusă atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli suma aferentă anului 2015 din contribuţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Pentru anul 2015, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11. -
(1) Prevederile art. 52 şi art. 53 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementează modalitatea de plată în anul 2015 a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice.
SECŢIUNEA a 4-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2015
 
Art. 12. -
(1) Pentru anul 2015, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor programe/instrumente/facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
(3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul beneficiarilor direcţi ai Programului operaţional sectorial Transport 2007-2013.
(9) În condiţiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) efectuează, în cursul întregului an, virări/redistribuire de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi modifică Programul de investiţii publice, după caz, respectând condiţiile prevăzute la alin. (5).
(10) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
(11) În bugetele ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităţilor, sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", precum şi "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN".
(12) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management în cadrul obiectivului convergenţă să cuprindă în anexa la bugetul acestora credite de angajament necesare implementării programelor operaţionale aferente fondurilor externe nerambursabile, precum şi cofinanţării de la bugetul de stat, mai mari decât creditele bugetare, cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
(13) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia asigurării cu prioritate a cofinanţării naţionale din sumele primite în cadrul mecanismului top-up.
Art. 13. -
(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1) se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz.
(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2012 şi 2013, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2015 şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare.
(4) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmisă de instituţia beneficiară de proiect.
Art. 14. -
(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.
Art. 15. -
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii.
(2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate şi cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7).
(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.
(9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz.
(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
(11) Virările de credite bugetare şi de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(9), precum şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la art. 12 alin. (9) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.
(12) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
(13) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
SECŢIUNEA a 5-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020
 
Art. 16. -
(1) Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, se introduc în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punct de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şi să asigure sumele necesare finanţării proiectelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 prin virări de credite bugetare şi credite de angajament între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole.
(3) Ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1).
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1), redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(6) Sumele cuprinse la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare, necesare asigurării finanţării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor.
(8) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fişele de fundamentare prevăzute la alin. (1).
SECŢIUNEA a 6-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2015
 
Art. 17. -
(1) Pentru anul 2015, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Talonul de pensie va putea fi transmis în format electronic. Pensionarii trebuie să facă, însă, o cerere

17 Nov 2021 1102

Județul Botoșani Copil dispărut, găsit la 60 de kilometri de casă

11 Nov 2021 618

Decrete semnate astăzi, de președintele României. Legi completate

11 Nov 2021 644

Detalii din ancheta șefului DNA Constanța! Iată de ce a fost trimis în judecată afaceristul Daniel Rafte (document)

11 Nov 2021 1370

Decrete semnate de președintele Klaus Iohannis. Ce legi a promulgat

09 Nov 2021 696

Țigări de contrabandă, descoperite în Portul Constanța

03 Nov 2021 817

Poliția Română Acțiuni pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, la nivel național. Au fost date mii de amenzi

28 Oct 2021 886

Cristina Dumitrache (PSD) - „Birocrația guvernamentală îngroapă drepturile persoanelor cu boli și afecțiuni alergice"

23 Oct 2021 1982

Editorial Incendiu la ATI Covid Constanța. Suntem datori să nu uităm. Dar, vai, tocmai am făcut-o!

13 Oct 2021 2942

Ce legi a promulgat președintele Iohannis. Una dintre ele vizează drepturile persoanelor cu dizabilități

11 Oct 2021 764

Ședință la Guvernul României Acte normative adoptate. Ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța

04 Oct 2021 848

Ședință la Guvernul României. Ce acte normative ar putea fi incluse pe listă

04 Oct 2021 791

Ședință la Guvernul României. Ce acte normative au fost adoptate

02 Oct 2021 2254

Ședință, sâmbătă, la Guvernul României. Iată lista proiectelor. Unul dintre ele, despre Constanța

01 Oct 2021 1043

Decrete semnate Ce legi a promulgat președintele Klaus Iohannis. Una vizează înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

30 Sep 2021 677