Legi utile

Oficial. Regulament privind stabilirea sporului pentru condiții de muncă în administrația publică. În vigoare de la 1 ianuarie

În Monitorul Oficial partea I numărul 1039 din 29 decembrie anul trecut a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcții bugetare ”Administrație” din administrația Publică.
 
Actul normativ este în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
 
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie" din administraţia publică centrală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2
. — Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie" din administraţia publică centrală reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete, precum şi a condiţiilor de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute în cap. II din anexa nr. VII, precum şi în cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, cu excepţia personalului încadrat în administraţia publică locală.
 
Art. 3. — Acordarea sporului pentru condiţii de muncă, în limitele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, este în responsabilitatea ordonatorului de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat
 
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Bucureşti, 20 decembrie 2017.
Nr. 917.


ANEXĂ REGULAMENT-CADRU
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală
 
Art. 1. — (1) Prezentul regulament-cadru se aplică structurilor administraţiei publice centrale prevăzute în anexa nr. VII şi în cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) autorităţile publice, inclusiv cele autonome şi agenţiile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate şi instituţiile prefectului, unităţile bugetare de subordonare centrală, precum şi compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii;
b) autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului.
 
(2) În înţelesul prezentului regulament-cadru, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) spor pentru condiţii de muncă — compensaţie financiară a riscurilor, acordată personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiţii grele de muncă sau condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare;
b) condiţii de muncă vătămătoare — totalitatea situaţiilor care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii;
c) condiţii de muncă periculoase — totalitatea situaţiilor în care personalul îşi desfăşoară activitatea în mediul de muncă unde există factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică;
d) condiţii deosebit de periculoase — totalitatea situaţiilor în care personalul din instituţiile publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor îşi desfăşoară activitatea, în condiţii de TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor;
e) condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare — totalitatea situaţiilor în care angajatul îşi desfăşoară activitatea în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.
 
Art. 2. — (1) Beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă următoarele categorii de personal, angajate în administraţia publică centrală:
a) funcţionari publici;
b) personal contractual.
(2) Prezentul regulament-cadru se aplică şi personalului prevăzut la pct. B de la cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, angajat în unităţile sanitare subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 3. — (1) Categoriile de personal prevăzute la cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.
(2) Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.
(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare sunt acelea care întrunesc cel puţin doi factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5, astfel cum se prevede în:
a) buletinele de determinare, eliberate în condiţiile legii;
b) buletinele de expertizare, eliberate în condiţiile legii de către direcţiile de sănătate publică sau Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont" — Bucureşti.

Art. 4. — (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la art. 3 alin. (1) şi (2) se acordă în condiţiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare şi/sau de expertizare a locurilor de muncă, s-a avut în vedere cel puţin unul dintre următoarele criterii:
a) Înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă;
b) existenţa unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective;
c) Înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă;
d) riscul de îmbolnăvire şi accidentare determinat de depăşiri ale noxelor profesionale, fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, suprasolicitarea unor funcţii şi sisteme ale organismului.
(2) În vederea acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la alin. (1) se solicită determinarea şi/sau expertizarea locurilor de muncă ori de câte ori intervin modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă şi amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.
(3) Buletinele de determinare şi/sau de expertizare a locurilor de muncă conţin informaţii cu privire la:
a) aplicarea tuturor măsurilor posibile de normalizare a condiţiilor de muncă şi la funcţionarea normală a tuturor instalaţiilor de protecţie a mundi;
b) numărul de factori de risc, dintre cei prevăzuţi la art. 5.

Art. 5. — La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc:
a) existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;
e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;
f) existenţa unor condiţii de muncă ce pot duce la uzura prematură a organismului;
g) existenţa factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică;
h) intensitatea de acţiune a factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.

Art. 6. — Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament, de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 1—3 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 7. — Cuantumul sporurilor prevăzute la art. 6 se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 8. — Personalul din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” și comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul rezervaţiei, beneficiază şi de un spor de izolare, potrivit notei din anexa nr. VIII, cap. I lit. H lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 9. — (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază şi de sporuri specifice pentru condiţii de muncă, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VII, la cap. II art. 10 lit. b)—e) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
 (2) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă, în cadrul autorităţilor prevăzute la cap. II lit. F — lit. H şi J din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia şi de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. I art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 10. — Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase şi, după caz, sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă, în funcţie de locul de muncă ocupat, tuturor funcţionarilor publici şi personalului contractual din instituţia respectivă sau numai unora dintre aceştia.
 
Art. 11. — Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă şi în limita maximă a sporurilor, prevăzute de prezentul regulament-cadru.
 
Art. 12. — Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu
Încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, cu încadrarea în prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 13. — Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase şi, după caz, sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă pentru activitatea desfăşurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu.
 
ANEXA Nr. 1

Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă pentru personalul prevăzut la cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală
 
Articol unic
. — Pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală, în funcţie de numărul de factori de risc întruniţi, este următoarea:
a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art 5 din regulamentul-cadru;
b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art 5 din regulamentul-cadru;
c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îsi desfăşoară activitatea sub influenta a 2 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru.
 
ANEXA Nr. 2 la regulamentul-cadru
Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală
 
Articol unic. — Pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală, în funcţie de numărul de factori de risc întruniţi, este următoarea:
a) spor de la 6,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru;
b) spor de la 3,1% până la 6% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru;
c) spor de până la 3% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru.
 
ANEXA Nr. 3 la regulamentul-cadru
Condiţiile de acordare a sporurilor personalului din Administraţia Publică Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Art. 1. — Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:
I. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase determinate de boli cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, de activităţi de anatomie patologică, de necropsie şi de medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din institutele veterinare şi laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti — de până la 75%;
 
A) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase — de la 25% până la 75%, — se acordă pentru:
1) personalul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze şi alte asemenea boli, epizootii sau zoonoze, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau decizie a directorului executiv/directorului, după caz;
2) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în care se desfăşoară efectiv activităţi de anatomie patologică, necropsie şi mediană legală;
3) personalul care desfăşoară nemijlocit activităţi în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologice, biologie moleculară, parazitologie, micologie, microbiologie, histopatologie şi toxicologie, din cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
4) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul incintei de biosecuritate sau lucrează nemijlocit cu agenţi zoonotid vii care produc boli grave, cum ar fi rabie, gripa aviară, bruceloză, TBC, în cadrul institutelor veterinare, respectiv din cadrul laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
5) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia, altul decât personalul prevăzut la pct. 2), care desfăşoară activităţi de necropsie şi medicină legală şi/sau desfăşoară activităţi de eutanasiere a animalelor bolnave.
 
B) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase — de la 25% până la 50% — se acordă pentru:
1) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologie, biologie moleculară, parazitologie, micologie şi microbiologie;
2) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în domeniul histopatologiei şi al toxicologiei;
3) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene și a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la TBC;
4) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la bruceloza bovină, ovină şi porcină;
5) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte asemenea boli;
6) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la epidemiologie, monitorizare şi monitorizare boli, sănătatea animalelor, monitorizarea şi controlul produselor farmaceutice, produselor biologice şi al altor produse de uz veterinar, respectiv cu atribuţii privind diagnosticul bolilor la animale;
7) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la siguranţa alimentelor şi furajelor;
8) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la reziduuri şi contaminanţi.

C) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase — de la 25% până la 40% — se acordă pentru:
1) personalul din cadrul structurilor de specialitate din institutele veterinare — respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene și a municipiului Bucureşti, altul decât cel prevăzut la lit. A) şi B);
 2) personalul care îngrijeşte animalele din biobază, care participă la incinerarea cadavrelor şi a materialelor cu risc sporit de contagiune şi şoferii de pe ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini şi/sau personalul de pe şalupele utilizate în activităţi specifice, altul decât cel prevăzut la lit. A) şi B).

II. Sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii — de până la 35%;
 
A) Sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase — de la 23% până la 35% — se acordă pentru:
1) personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea publică veterinară, protecţia animalelor şi a mediului înconjurător, identificarea şi înregistrarea animalelor, coordonarea institutelor veterinare, monitorizarea şi controlul produselor farmaceutice, produselor biologice şi al altor produse de uz veterinar, ecarisarea teritoriului şi neutralizarea deşeurilor necomestibile provenite de la animale, siguranţa alimentelor şi furajelor din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine;
2) personalul care îşi desfăşoară activitatea în circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale;
3) personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţii, respectiv control oficial din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, cu excepţia celui prevăzut la pct. 1) şi 2);
4) personalul care îşi desfăşoară activitate în cadrul posturilor de inspecţie la frontieră prin care se importă, exportă sau tranzitează animale vii sau produse de origine animală şi nonanimală;
5) personalul de specialitate, respectiv din structurile de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, altul decât personalul prevăzut la pct. I. din prezentul articol şi pct. 1)—4) din prezenta literă.
 
B) Sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase — de la 20% până la 30% — se acordă pentru:
1) personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, altul decât cel prevăzut la lit. A);
2) personalul care deserveşte ambulanţele veterinare, autolaboratoarele, maşinile de dezinfecţie, maşinile de intervenţie şi alte maşini, respectiv şalupele utilizate în cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, altul decât cel prevăzut la pct. I lit. C).
 
III. Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în posturile de inspecţie la frontieră amplasate în afara localităţilor sau de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor — de până la 20%
 
A) Spor — de la 15% până la 20% — se acordă pentru:
1) personalul care, prin natura activităţii, lucrează cel puţin 50% din timpul normal de lucru în localităţi amplasate în zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu consultarea sindicatului;
 2) personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de radiaţii sau alte emisii, respectiv în condiţii de stres, care pot determina riscul de a suferi accidente sau îmbolnăviri, stabilite prin buletine de determinare, stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau decizie a directorului executiv/ directorului, după caz, cu consultarea sindicatului;
 3) personalul care, prin natura activităţii, lucrează în localităţi unde numărul personalului de specialitate este sub 50% din numărul de posturi aprobat pentru structura respectivă, iar personalul de specialitate existent preia o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu consultarea sindicatului.
B) Spor — de la 10% până la 15% — se acordă pentru:
1) personalul care prin natura activităţii lucrează cel puţin 50% din timpul normal de lucru în localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu consultarea sindicatului;
2) personalul care prin natura activităţii lucrează cel puţin 50% din timpul normal de lucru în localităţi în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp, altul decât cel prevăzut la pct. A), stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu consultarea sindicatului;
3) personalul care prin natura activităţii lucrează în posturile de inspecţie la frontieră amplasate în afara localităţilor, la distanta mai mare de 10 km, stabilit prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu consultarea sindicatului.
C) Spor — de la 5% până la 10% — se acordă pentru personalul care prin natura activităţii lucrează în posturile de inspecţie la frontieră amplasate în afara localităţilor la distanţă mai mare de 5 km, stabilit prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu consultarea sindicatului.

Art. 2. — La stabilirea sporului efectiv în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere următoarele criterii:
 2.1. riscul de îmbolnăvire şi de accidentare;
2.2. natura factorilor nocivi: fizici, chimici sau biologici şi acţiunea acestora asupra organismului;
2.3. indicele de morbiditate specific;
2.4. intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
2.5. durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
2.6. existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;
2.7. existenţa unor condiţii de muncă ce implică stresul determinat de un risc de accidentare sau îmbolnăvire;
2.8. solicitare nervoasă, în raport cu specificul locului de muncă;
2.9. mecanismul de acţiune a factorilor nocivi, cunoscuţi ca expunere specifică;
2.10. alte condiţii de muncă vătămătoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematură a organismului.

Art. 3. — (1) Următoarele categorii de personal nu pot cumula sporurile pentru condiţiile de muncă acordate potrivit prezentului regulament-cadru:
a) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. II nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I, respectiv pct. II nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. I lit. B art. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. III nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care unele categorii de personal, datorită specificului activităţii, îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă ce se regăsesc în una sau mai multe grupe, prevăzute la art. 1 pct. I, respectiv pct. II, vor beneficia de un singur spor, si anume de cel mai mare.

Art. 4. — Personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine care, datorită specificului activităţii desfăşurate, întruneşte mai multe criterii dintre cele prevăzute la art. 2 poate beneficia de cumularea acestor sporuri, respectiv de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I sau pct. II cumulat cu cel acordat potrivit art. 1 pct. III.

Art. 5. — (1) În cazurile în care se menţionează personalul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor subordonate se va înţelege întregul personal al acestor instituţii publice.
(2) În cazurile în care se menţionează personalul din structurile sau structurile de specialitate se va înţelege întregul personal cuprins în structuri/structuri de specialitate, conform statului de funcţii în vigoare.

Art. 6. — În cazul institutelor veterinare, respectiv al laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti care au structuri de diferite profiluri se acordă spor corespunzător profilului în care personalul îşi desfăşoară activitatea efectiv.

Art. 7. — Personalul care în cadrul programului de lucru îşi desfăşoară activitatea fracţionat în mai multe structuri prevăzute în prezentul regulament, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul lucrat efectiv care va fi certificat de către conducătorul fiecărei structuri.

Art. 8. — Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază raportat la prevederile prezentului regulament-cadru.

Art. 9. — Nominalizarea personalului care beneficiază de sporuri în conformitate cu prezentul regulament se face de către şeful ierarhic şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau decizie a directorului execuţiv/directorului, după caz, cu consultarea sindicatelor.

Art. 10. — (1) Beneficiază de sporurile stabilite potrivit prezentului regulament-cadru personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine:
a) funcţionari publici;
b) personal contractual, inclusiv personalul angajat pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea.
(2) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul ce îşi desfăşoară activitatea în specialitatea sanitar-veterinară în cadrul structurilor specifice din ministerele sau celelalte instituţii publice care dispun de structuri sanitar-veterinare proprii.

Art. 11. —Aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi unităţile din subordine iau toate măsurile necesare care să conducă la îmbunătăţirea şi/sau, după caz, menţinerea condiţiilor de muncă pentru toate categoriile de personal.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

RADET Constanța scoate mai multe posturi la concurs

06 Jan 2019 2448

Județul Constanța Spitalul Orășenesc Hârșova angajează. Află când are loc concursul

18 Sep 2018 924

Legea pensiilor 2018. Ce categorii sociale se pot pensiona mai devreme

19 Aug 2018 1397

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (X)

30 Jun 2018 1401

RADET Constanta scoate la concurs 1 post vacant de referent de specialitate

21 Feb 2018 634

Polaris M Holding angajeaza in conditii avantajoase

07 Nov 2017 1211

Polaris M Holding angajeaza in conditii avantajoase

17 Oct 2017 986

Polaris M Holding angajeaza

09 Sep 2017 1895

Serviciul de Telecomunicatii Speciale face angajări. Avem toate detaliile

25 Jul 2017 9563

SC BK TECHNIK SRL angajeaza

15 Jun 2017 2878

ITM Constanţa Măsurile ce trebuiesc aplicate în perioadele cu temperaturi scăzute

06 Jan 2017 1134

Constanţa de odinioară Tipografiile, gloria presei de altădată (galerie foto)

13 Dec 2016 4653

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale face angajări!

25 Jul 2016 3332

Schimbări în privinţa locurilor de muncă pentru militari

03 Jan 2016 906

Cei care lucrează în condiţii periculoase de muncă ar putea primi sporuri și prime mai mari

20 Dec 2015 1871