Legi utile

Ordinul nr. 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare. Regulament. Cine face parte din consiliu. Lista nominală. Text integral

 
 
Ministerul Apelor și Pădurilor a emis Ordinul nr. 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare care a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I numărul 689 din 24 august 2017.
 
Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51.294/IM din 23.03.2017 la Direcția generală păduri,
în temeiul prevederilor art. 1 lit. j) și art. 6 alin. (3) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă înființarea Consiliului Național de Vânătoare, cu următoarea componență:
a) 3 reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare;
b) un reprezentant al autorității publice centrale pentru protecția mediului;
c) un reprezentant al autorității publice centrale care răspunde de poliție;
d) un reprezentant al autorității publice centrale care răspunde de justiție;
e) un reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
f) un reprezentant al unităților de învățământ superior cu profil cinegetic;
g) un reprezentant al unităților de cercetare cu profil cinegetic;
h) 3 reprezentanți ai asociațiilor de vânătoare, proporțional cu suprafața fondurilor cinegetice gestionate, din care 2 din partea asociațiilor de vânătoare afiliate la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România și unul din partea asociațiilor de vânătoare neafiliate la aceasta;
i) un reprezentant al administratorului pădurilor statului;
j) un reprezentant al administratorilor pădurilor proprietate privată;
k) un reprezentant al administratorilor pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale.
(2) Componența nominală a Consiliului Național de Vânătoare este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. - (1) Funcția de membru al Consiliului Național de Vânătoare nu se remunerează.
(2) Cheltuielile fiecărui membru ocazionate de ședința Consiliului Național de Vânătoare se suportă de către instituțiile/organizațiile în care acești membri activează.
(3) Cheltuielile materiale privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Național de Vânătoare se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare din bugetul propriu.
Art. 3. - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Vânătoare este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4. - (1) Consiliul Național de Vânătoare își desfășoară activitatea la sediul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.
(2) Consiliul Național de Vânătoare se întrunește la solicitarea conducerii autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.
(3) Locul, data, ora și ordinea de zi a ședinței Consiliului Național de Vânătoare se comunică în scris fiecărui membru al consiliului, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
Art. 5. - Avizele emise de către Consiliul Național de Vânătoare au caracter consultativ.
Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înființării Consiliului Național de Vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 18 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu,
secretar de stat
București, 1 august 2017.
Nr. 1.010.


ANEXA Nr. 1 COMPONENȚA NOMINALĂ a Consiliului Național de Vânătoare

I. Reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare:
1. Gyozo-Istvan Barczi
2. Daniel Dicu
3. Ilie Mihalache
II. Reprezentant al autorității publice centrale pentru protecția mediului
4. Florin Răzvan Alecu
III. Reprezentant al autorității publice centrale care răspunde de poliție
5. Dan Gheorghe Roșoga
IV. Reprezentant al autorității publice centrale care răspunde de justiție
6. Răzvan-Florin Duminică
V. Reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
7. Alexandru Popescu
VI. Reprezentant al unităților de învățământ superior cu profil cinegetic
8. Paul Boișteanu
VII. Reprezentant al unităților de cercetare cu profil cinegetic
9. Ovidiu Ionescu
VIII. Reprezentanți ai asociațiilor de vânătoare
10. Neculai Șelaru, din partea asociațiilor de vânătoare afiliate la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
11. Eusebiu Martiniuc, din partea asociațiilor de vânătoare afiliate la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
12. Cătălin Vrabie, din partea asociațiilor de vânătoare, altele decât cele afiliate la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
IX. Reprezentant al administratorului pădurilor statului
13. Octavian Anghel
X. Reprezentant al administratorilor pădurilor proprietate privată
14. Daniel Nicolaescu
XI. Reprezentant al administratorilor pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale
15. Eugen Comșa
 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Vânătoare din 01.08.2017

Organizarea și funcționarea Consiliului Național de Vânătoare
Art. 1. - Consiliul Național de Vânătoare, denumit în continuare Consiliu, este organismul de avizare și consultare cu autoritate științifică în domeniul cinegetic, care funcționează pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
Art. 2. - Consiliul avizează proiectele de acte normative transmise acestuia de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
Art. 3. - Proiectele de acte normative sunt supuse avizării Consiliului în forma finală rezultată în urma consultării publice conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
Art. 4. - Calitatea de membru în Consiliu se dobândește conform procedurii stabilite de legislația în vigoare.
Art. 5. - Calitatea de membru încetează de drept în următoarele cazuri:
a) desemnarea de către organizația/instituția din care face parte membrul respectiv a unui alt reprezentant;
b) absența nejustificată la mai mult de 2 ședințe consecutive în condițiile prezentului regulament;
c) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
d) punerea sub interdicție judecătorească;
e) demisie;
f) deces.
CAPITOLUL II
Organele de conducere ale Consiliului și atribuțiile acestora
Art. 6. - Consiliul este condus de un președinte, un vicepreședinte și un secretar aleși prin vot din rândul membrilor săi, cu majoritatea simplă, în prima ședință după constituire.
Art. 7. - Președintele, vicepreședintele și secretarul pot fi schimbați din funcție prin demisie sau la solicitarea scrisă a cel puțin unei treimi din numărul membrilor, depuse în timpul unei ședințe de Consiliu. Atât demisia, cât și inițiativa de schimbare se analizează și se aprobă cu votul majorității simple în următoarea ședință de Consiliu, ocazie cu care se alege o altă persoană înlocuitoare.
Art. 8. - Președintele exercită următoarele atribuții principale:
a) conduce ședințele Consiliului;
b) supune votului membrilor, în vederea avizării, proiectele de acte normative;
c) anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor "pentru" și a voturilor "împotrivă". Nu se admit voturi de "abținere";
d) semnează avizele în urma hotărârilor adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării lor, precum și procesul- verbal, după semnarea acestuia de către membrii Consiliului;
e) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;
f) supune votului membrilor orice problemă care intră în competența de soluționare a Consiliului.
Art. 9. - Președintele îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări date de Consiliu, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 10. - În cazul în care președintele nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt preluate de către vicepreședinte.
Art. 11. - Secretarul Consiliului este unul dintre reprezentanții autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și poate fi asistat, dacă este cazul, de 1-2 angajați ai aceleiași autorități.
Art. 12. - În cazul în care secretarul nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt preluate de către un alt membru al Consiliului ales prin votul majorității membrilor în ședința curentă.
Art. 13. - Principalele atribuții ale secretarului sunt următoarele:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului conform prezentului regulament;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului;
c) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor Consiliului;
d) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui;
e) informează președintele cu privire la existența sau inexistența cvorumului, la începerea ședinței și pe parcursul desfășurării acesteia;
f) asigură întocmirea procesului-verbal de ședință, pe care îl transmite ulterior membrilor Consiliului;
g) asigură transmiterea, în condițiile prevăzute în prezentul regulament, a materialelor de pe ordinea de zi a ședinței, precum și a oricăror altor materiale referitoare la activitatea Consiliului;
h) întocmește proiectele de avize pe baza hotărârilor adoptate de Consiliu.
Art. 14. - Secretarul îndeplinește și alte atribuții, în limitele de competență, privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului.
CAPITOLUL III
Funcționarea Consiliului
Art. 15. - Consiliul își exercită mandatul de la data intrării în vigoare a ordinului autorității publice centrale care răspunde de vânătoare privind constituirea acestuia și până la data revocării lui.
Art. 16. - Consiliul se întrunește în locul, la data și ora stabilite odată cu convocarea acestuia de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.
Art. 17. - Consiliul se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, la solicitarea autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.
Art. 18. - (1) Consiliul lucrează valabil în prezența a 2/3 din membrii săi, iar deciziile acestuia se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți.
(2) În lipsă de cvorum conform alin (1), ședința se amână pentru o dată ulterioară care nu poate fi la mai mult de 20 de zile calendaristice de la data primei programări.
(3) Dacă nici la a doua întrunire nu se constituie cvorum, ședința se desfășoară în prezența a minimum 7 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității acestora.
(4) În cazul în care Consiliul este convocat legal de 2 ori consecutiv pentru aceeași ordine de zi, dar nu se întrunește pentru dezbatere conform alin. (2) și (3), din vina acestuia, se consideră emis tacit avizul favorabil de către Consiliu pentru proiectele de acte normative în cauză, opozabil autorității publice centrale care răspunde de vânătoare în vederea adoptării actelor normative pentru care a fost solicitat aviz.
(5) Situația prevăzută la alin. (4) se constată de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare la sesizarea secretarului, care încheie un proces-verbal în acest sens împreună cu alte două persoane din cadrul autorității.
Art. 19. - În situații excepționale, ce vizează un interes public major care impune adoptarea unor măsuri în regim de urgență, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare poate solicita votul membrilor Consiliului și, implicit, avizul acestuia, prin mijloace electronice de comunicare, dacă situația nu permite întrunirea Consiliului în condițiile prezentului regulament.
Art. 20. - Actele normative supuse avizării pentru fiecare ședință, însoțite de nota de fundamentare sau de referatul de aprobare, după caz, precum și de toate documentele relevante care pot sta la baza promovării respectivului act normativ, se transmit membrilor pe e-mail sau fax în momentul convocării ședinței sau, după caz, în momentul solicitării votului electronic. La începerea ședinței, toate aceste documente se pun la dispoziția fiecărui membru, în format hârtie.
Art. 21. - Lucrările ședinței Consiliului se consemnează în procese-verbale care se arhivează împreună cu documentația aferentă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 22. - (1) Dacă un membru al Consiliului nu poate lua parte la ședință, este obligat să aducă la cunoștință această situație, în scris, președintelui/vicepreședintelui sau secretarului, cu cel puțin 24 de ore înainte de data ședinței.
(2) În situația în care un membru al Consiliului absentează nejustificat la mai mult de două ședințe consecutive în condițiile în care a fost convocat sau i s-a solicitat votul electronic potrivit prezentului regulament, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare constată încetarea de drept a calității de membru în cazul acestuia și va solicita înlocuirea lui.
Art. 23. - Proiectele de acte normative și celelalte materiale asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi și pot fi dezbătute numai dacă sunt însoțite de nota de fundamentare sau de referatul direcției de specialitate, după caz, precum și de toate documentele relevante care pot sta la baza promovării respectivului act normativ.
Art. 24. - Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, prin prezentarea pe scurt de către președinte a proiectului de act normativ sau a materialelor de dezbătut.
Art. 25. - Membrii își vor exprima punctele de vedere în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune Consiliului spre aprobare timpul ce va fi alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Membrii Consiliului sunt obligați ca în exprimarea lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
Art. 26. - Președintele va permite oricând unui membru să răspundă atât într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor, cât și când cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
Art. 27. - Președintele sau orice membru poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția Consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea membrilor prezenți.
Art. 28. - Dacă în urma dezbaterilor din ședință se constată că proiectul de act normativ trebuie să suporte modificări, președintele supune la vot fiecare propunere de modificare, pe articole, pentru ca în final proiectul să primească, tot prin vot, avizul care poate fi "pozitiv" sau "negativ".
Art. 29. - Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către membrii prezenți la ședință.
Art. 30. - În cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată, președintele poate întrerupe dezbaterile. El poate propune Consiliului excluderea din ședința respectivă a membrului/membrilor care perturbă ședința.
Art. 31. - Hotărârile Consiliului sunt adoptate cu vot deschis, prin ridicarea mâinii în cazul votului "pentru". Neridicarea mâinii când se solicită exprimarea votului "pentru" reprezintă vot "împotrivă". Nu se acceptă abțineri în exprimarea votului.
Art. 32. - Votul prin împuternicire și votul prin corespondență, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 19, sunt interzise.
Art. 33. - Secretarul va înregistra toate subiectele discutate, chiar dacă acestea au fost adoptate sau respinse.
Art. 34. - La cererea președintelui sau a membrilor care au votat împotrivă, votul acestora este consemnat distinct în procesul-verbal al ședinței, însoțit de motivare.
Art. 35. - Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă.
Art. 36. - Procesul-verbal de ședință se semnează de regulă de toți membrii prezenți, obligatorii fiind semnăturile președintelui și secretarului.
Art. 37. -Președintele, împreună cu secretarul, își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.
Art. 38. - Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar distinct al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și arhivat de secretar conform art. 21.
Art. 39. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la desfășurarea ședinței, secretarul redactează avizul Consiliului împreună cu forma proiectului de act normativ adoptată, pe care le înaintează președintelui pentru semnare.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1), semnate de către președinte, se comunică de către acesta autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, în termen de 3 zile lucrătoare.
Art. 40. - Prezentul regulament poate fi modificat și/sau completat de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare la inițiativa acesteia sau a 2/3 din membrii Consiliului, din rațiuni de ordin legal, organizatoric sau funcțional.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Accident aviatic. Un avion militar MiG-29 s-a prăbuşit în Egipt

03 Nov 2018 457

Un avion de vânătoare de tipul Su-27 s-a prăbuşit în timpul unor exerciții militare. Ambii piloți au murit

16 Oct 2018 418

Avion F-16, distrus accidental de către un armurier

13 Oct 2018 568

Pericol de abordaj în aer (galerie foto)

01 Sep 2018 817

Bombardiere ruseşti, interceptate deasupra Mării Negre

15 Aug 2018 3137

O interceptare neobişnuită (galerie foto)

09 Jun 2018 2137

Caz şocant în judeţul Arad! Preot găsit împuşcat în cap

16 May 2018 713

Preşedintele Curţii de Conturi, interpelat în legătură cu practica neunitară a controalelor întreprinse la nivelul administraţiilor locale din judeţul Constanţa

11 May 2018 1762

Aterizare forţată fără jamba dreaptă, noaptea, cu avionul MIG-21 (galerie foto)

14 Apr 2018 6687

Aterizare forțată fără roata din dreapta (galerie foto)

07 Apr 2018 1913

Incident aviatic pe Marea Neagră. Un avion rus a întrerupt misiunea unei aeronave americane

30 Jan 2018 1317

Ancheta în cazul copilului împușcat în picior în timpul unei partide de vânătoare, preluată de procurori

29 Jan 2018 428

Copil de 13 ani împușcat în picior în timpul unei partide de vânătoare. Polițiștii au deschis o anchetă

27 Jan 2018 604

Un bărbat a fost împușcat mortal la o partidă de vânătoare

14 Jan 2018 658

Accident la vânătoare. Un bărbat a fost împuşcat în piept în timpul unei partide de vânătoare

24 Dec 2017 1339

Doi ochi albaştri (galerie foto)

23 Dec 2017 2639

Accident la vânătoare. Un bărbat a fost împușcat mortal de un polițist

29 Nov 2017 1058

Bărbat mort în urma unui accident, la Tuzla. Participase la o partidă ilegală de vânătoare

16 Nov 2017 2610

dianaslav.ro Se întâmplă în Constanţa - 8 aprilie

03 Apr 2017 5766

Colonel SPP, trimis în judecată. A împuşcat mortal o persoană cu o armă de vânătoare

24 Mar 2017 859

Peste 350 de infracțiuni. S-au ridicat arme letale de vânătoare, muniţii şi carne de vânat (video)

19 Mar 2017 858

Focuri de armă într-un bar din România! O tânără a murit la spital, un bărbat e rănit

22 Jan 2017 3997

Un constănţean s-a ales cu dosar penal pentru vânătoare ilegală de fazani

13 Dec 2016 1217

A fost împuşcat în timpul unei partide de vânătoare

27 Nov 2016 1154

Un tânăr a fost împușcat mortal la o partidă de vânătoare

08 Oct 2016 1726

Mii de animale sălbatice din specii protejate au fost împușcate în ultimii ani în România

02 Oct 2016 3210

WWF România Ministerul Mediului propune împușcarea a peste o mie de animale sălbatice strict protejate

28 Sep 2016 3010

Şoferi, atenţie! „Avalanşă“ de caracatiţe în Constanţa (galerie foto)

25 Sep 2016 2970

Un bărbat a fost împușcat accidental în timpul unei partide de vânătoare

18 Sep 2016 1380

65 de ani de la înființarea Regimentului 57 Aviație Mihail Kogălniceanu. Pios omagiu piloților morți în catastrofe aeriene. Lista completă

17 Apr 2016 2076

Percheziții la persoane care ar fi organizat ilegal partide de vânătoare

24 Mar 2016 1033

Primarul Lucian Istrate a fost împuşcat mortal

09 Jan 2016 1424

Iată de ce Ion Ţiriac a dat în judecată statul român

07 Jan 2016 1850

Plecaţi sau veniti din minivacanţă? Autostrada București - Constanța, împânzită de poliţişti

27 Dec 2015 925

Partida de vânătoare a lui Țiriac, dată peste cap de un reprezentant unei organizații care luptă împotriva abuzurilor contra animalelor

19 Dec 2015 1741

A fost modificată componenţa Consiliului Naţional de Vânătoare

27 Oct 2015 1001

În urma unor percheziții au fost găsite peste 12.000 de cartușe și șase arme de vânătoare (galerie foto)

23 Oct 2015 1765

Sancţionaţi cu 8.000 de lei de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase (video)

16 Oct 2015 1020

Sex după sfeştanie! Detalii exclusive din dosarul preotului din Arhiepiscopia Tomisului care ar fi fost şantajat

04 Sep 2015 3490

Zeci de victime Avion de vânătoare prăbuşit în Siria

03 Aug 2015 871

Cercetaţi pentru braconaj cinegetic Poliţiştii au găsit arme şi cartuşe de vânătoare

18 Jul 2015 3388

Poliţiştii constănţeni au confiscat mai multe arme de vânătoare

17 Jul 2015 2685

Sub aceeaşi cupolă a Muzeului de Istorie - tolba de vânătoare a lui Ceauşescu şi tablouri semnate de Ştiubei, Pallady şi Petraşcu (galerie foto)

16 Jul 2015 2512

Banc Sir şi John sunt la vânătoare

24 Jun 2015 505

Plecat din Portul Constanţa Distrugătorul american USS Ross, interceptat de avioane ruseşti de vânătoare

30 May 2015 1350

Două arme de vânătoare, cartuşe, carne de vânat şi icre, depistate asupra a doi bărbaţi din Constanţa

23 Feb 2015 1848

Bancul zilei Un vânător îşi ia soţia cu el la vânătoare.

26 Jan 2015 830

A ieşit la vânătoare, dar a devenit victimă Un bărbat a fost împuşcat la Lipniţa

30 Dec 2014 3656

Banc Shoping

23 Dec 2014 1192

Ioan Niculae aduce acasă un elefant pe care l-a vânat în Africa de Sud (video)

23 Nov 2014 1198