Locuri speciale de munca

UPDATE. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră organizează concurs. 12 posturi vacante


În temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organizează în data de 16.08.2018 la sediul secundar din B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3,
București, concurs pentru ocuparea a 12 funcții contractuale vacante de execuție la Directia Economică , respectiv:

Compartimentul Financiar-Contabilitate:
•1 post funcţie de execuţie Consilier debutant
•2 posturi funcţie de execuţie Consilier 1A
•2 posturi funcţie de execuţie Consilier 1A cu atribuţii de CFP

Compartimentul Achiziţii:
•1 post funcţie de execuţie Consilier II
•1 post funcţie de execuţie Consilier 1A Compartimentul IT&C:
•2 posturi funcţie de execuţie Consilier 1A

Compartimenul administrativ-auto:
•1 post funcţie de execuţie Consilier II
•1 post funcţie de execuţie Consilier 1A
•1 post funcţie de execuţie Referent

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime precum şi celelalte condiţii specifice stabilite;
g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae în format Europass, însuşit prin semnătură;
c) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi efectuarea unor specializări, dacă este cazul;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu a avut contractul individual de muncă desfăcut din motive imputabile;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată anterior derulării concursului, cu cel mult 6 luni, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
i) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale.

Actele prevăzute la lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis are obligaţia de a prezenta la angajare cazierul judiciar în original.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Formularul de înscriere la concurs este disponibil la sediul secundar ACROPO.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte pentru pentru functii de executie la fiecare proba a concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul ACROPO din Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, Tronson B, Etaj 5, Sector 3
camera 5, în intervalul orar 9.00-14.00.

Înscrierea la concurs se va face în perioada 23.07.2018-03.08.2018, inclusiv.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisa și interviu.

Proba scrisă se va desfășura în data 16.08.2018, ora 11:00 și interviul în data 22.08.2018, ora 10:00, la sediul din B-dul Octavian Goga nr. 2, CCIR Business Center, Tronson B, Etaj 5, Bucureşti Sector 3.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 0768750415, 0371002783 int.107.Persoana de contact:Viorel Rădoi. Adresa de e-mail destinată corespondenţei: contact@acropo.gov.ro.

UPDATE. 13  august 2018

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră anunță amânarea probei scrise din data de 16 august 2018 ora 11.00 a concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de la Direcția Economică, din cauza prevederilor HG nr. 687/7 august 2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august ca zile libere.
 
Data calendaristică de susținere a probei scrise a concursului este 20 august 2018 ora 11.00.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Programe şi pachete software, achiziţionate de ACROPO. Care este valoarea acestora (document)

20 Nov 2018 249

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa face angajări. Sunt mai multe posturi vacante

10 Nov 2018 580

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa scoate scoate la concurs mai multe posturi vacante

03 Oct 2018 582

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa recrutează

24 Sep 2018 630

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa scoate al concurs două posturi de director

18 Sep 2018 672

S-a aprobat Ordinul privind tariful perceput de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore în Marea Neagră

06 Sep 2018 920

Concurs amânat la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

13 Aug 2018 563

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră angajează consilier juridic

12 Aug 2018 482

Constantin Gheorghe, preşedinte ACROPO - "De luna viitoare începem să fim full-operational, vom începe cooperarea cu investitori"

19 Jun 2018 1279

Concurs de angajare, amânat la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

18 Jun 2018 891

Schimbare în conducerea Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO). Decizia publicată în Monitorul Oficial

05 Jun 2018 800

Posturi vacante la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

03 Jun 2018 1109

Post de conducere vacant la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră. Ce condiții trebuie îndeplinite

30 May 2018 830

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră Răzvan Roman, consilier, are un credit bancar scadent în anul 2023 (documente)

04 May 2018 2145

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră Claudiu Octavian Ceti nu deţine case, terenuri sau maşini (documente)

03 May 2018 3446

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră Gabriela Radu deţine un teren intravilan şi două apartamente (documente)

30 Apr 2018 1264

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră Iulian Cliseru, vicepreşedinte, deţine împreună cu familia patru terenuri şi trei apartamente (documente)

26 Apr 2018 1085

Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră Gheorghe Constantin, preşedinte, deţine trei apartamente şi o casă în Constanţa (documente)

25 Apr 2018 1652

Au fost numiți vicepreședinții noii autorități a statului cu sediul la Constanța. Vor fi 54 de posturi libere. Președintele fusese numit în aprilie

04 Oct 2017 4094