Direcția de Sănătate Publică Tulcea angajează asistent medical laboratorDirecția de Sănătate Publică a Județului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical medical laborator.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 
 • Studii, diplomă de scoală sanitară postliceală.
 • Specialitatea: asistent medical laborator.
 • Vechime: minimum 6 luni m activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 
 • 10 decembrie 2021, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 decembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 23 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea, telefon 0240/534.134, interior 218.

Sursă foto: Pixabay

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Prefectul Marcel Ivanov, vizită de lucru la Direcţia de Sănătate Publică a Județului Tulcea

25 Mar 2021 803

Un nou termen în cazul fostei șefe a Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Tulcea

15 Jul 2020 1387

Declarație de avere – Gheorghe Grasu, inspector sanitar la Direcția de Sănătate Publică Constanța (documente)

14 May 2020 3075

Angajaţii DSP Tulcea îşi caută dreptatea în instanţa constănţeană

09 Oct 2019 1509

Anchetă epidemiologică după ce o elevă a Liceului Pedagogic s-a îmbolnăvit de TBC. Zeci de copii au intrat în contact cu tânăra

29 Mar 2019 1373

Tulcea. Tânără însărcinată, monitorizată de medici. Femeia, suspectată de gripă

19 Feb 2018 3560

Litoral TV Atenție la căpușe!

27 Aug 2014 1560

Litoral Tv Alertă de îmbolnăvire cu virusul West-Nile în Tulcea

12 Oct 2013 1948

Tulcea Două cazuri de West Nile, anul acesta

10 Oct 2013 1122