DNA angajează! Printre condiții, vârsta de minimum 18 ani împliniți. Condiții specificeDirecția Națională Anticorupție organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, cu specializarea financiar-contabilitate și achiziții publice, în cadrul Serviciului specialiști al Direcției Naționale Anticorupție, nivel central.
 
Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București și va cuprinde 3 etape:
- selecția dosarelor de înscriere la concurs;
- proba scrisă, la data de 24 mai 2023, ora 10,00;
- interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
 
Interviul va fi înregistrat audio-video pe suport magnetic.
 
Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
- cetățenie română și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- vârstă de minimum 18 ani împliniți;
- capacitate de exercițiu deplină;

- să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
- îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
- îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
- nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
- nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 
Condiții specifice de participare:
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- cursuri de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor publice, atestate prin certificate/diplome/atestate specifice;
- abilități în utilizarea calculatorului dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice, nivel de bază.
 
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 21 aprilie 2023 – 10 mai 2023, între orele 9,00-15,00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:
- formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 a H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);
- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar;
- declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică;

Adeverințele care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
1. Din dispoziția scrisă a procurorului, aprobată de procurorul șef serviciu/secție, întocmește constatări tehnico-științifice în dosare penale din domeniile financiar contabilitate și achiziții publice (fonduri naționale și europene), materializate în rapoarte de constatare;
2. În situația în care materialele puse la dispoziție de procuror sunt insuficiente, comunică aceasta procurorului, prin notă motivată, în vederea completării;
3. Transmite raportul de constatare, după finalizare, procurorului de caz, prin intermediul grefei serviciului;
4. În vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, ofițerii de poliție judiciară la instrumentarea dosarului penal;
5. Întocmește note de constatare în dosare cu documentație incompletă și propune ridicarea de documente necesare întocmirii raportului de constatare tehnico-științifică;
6. În cazul investigațiilor care privesc verificări de specialitate, prin intermediul procurorului, stabilește tematici de lucru și obiective pentru echipe de control formate din reprezentanții instituțiilor abilitate;
7. Analizează actele de control și de constatare ale instituțiilor cu atribuții în domeniu;
8. În vederea clarificării aspectelor tehnice privind urmărirea penală, colaborează cu procurorul și ofițerul de poliție judiciară la întocmirea planului de anchetă;
9. Întocmește note de răspunsuri la obiecțiunile formulate de experții tehnici autorizați la rapoartele de constatare întocmite de specialiști, la solicitarea procurorului;
10. Formulează obiecțiuni la expertizele tehnice judiciare întocmite de experții tehnici autorizați, la solicitarea procurorului;
11. Colaborează cu procurorul de instanță în vederea lămuririi aspectelor și fenomenelor economice care se regăsesc în rechizitorii și rapoartele de constatare;

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA angajează! Se cer abilități în utilizarea calculatorului - nivel mediu

11 Sep 2023 991

Ai minim opt clase? DNA angajează

04 Sep 2023 2739

Concurs la DNA!

24 Jul 2023 1729

Direcția Națională Anticorupție angajează doi șoferi! Cât costă taxa de înscriere

09 May 2023 15221

Direcția Națională Anticorupție angajează șofer!

07 Apr 2023 1632

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

09 Mar 2023 19798

Vrei să lucrezi la DNA? A fost declanșată o procedură de ocupare prin transfer

19 Feb 2023 1641

Polițist trimis în judecată de DNA!

04 Jan 2023 1170

DNA caută un procuror pentru Constanța! Sunt peste 40 de posturi libere la nivel național

16 Dec 2022 1724

Director de la Protecția Copilului, trimis în judecată de DNA

15 Nov 2022 1494

DNA angajează! Iată ce posturi sunt vacante

09 Nov 2022 2608

DNA acuză! Angajări nelegale la Ambulanta din Neamț! Oficial

25 Oct 2022 1044

DNA angajează! Iată ce post este vacant și care sunt condițiile

20 Sep 2022 5003

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

30 May 2022 13565

DNA angajează! Trebuie să ai minim 8 clase

05 Apr 2022 2237