Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“ Constanța angajează muncitor calificat


Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“, Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat IV -I (fochist).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor: școală profesională/liceu cu diplomă de bacalaureat și curs de calificare în specialitatea postului cu autorizație I.S.C.I.R.;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 decembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 decembrie 2021, ora 12:00: proba practică;
 • 17 decembrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.


În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.


Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“, Constanța, telefon 0241/623435, interior 24166.

Sursă foto: Facebook/ Jandarmeria Mobilă Constanţa

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Post vacant la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Tulcea. Condiții

27 Jan 2022 362

Rata şomajului la nivel naţional a scăzut la 2,69% la sfârşitul lunii decembrie. Datele ANOFM

26 Jan 2022 360

ANOFM. 24.076 locuri de muncă vacante la nivel naţional

19 Jan 2022 477

POLARIS M HOLDING angajează

17 Jan 2022 1034

Post vacant la Unitatea Militară nr. 02145 Constanța. Când are loc concursul

31 Dec 2021 1896

Post vacant la Şcoala Gimnazială „Nifon Bălăşescu” din Tulcea. Când are loc concursul

30 Dec 2021 545

ANOFM Peste 23.000 de locuri de muncă vacante la nivel național. Care sunt cele mai căutate meserii

22 Dec 2021 684

Setconstruct, firmă de lucrări construcții din Constanța, angajează personal calificat

16 Dec 2021 679

Universitatea Maritimă din Constanţa angajează. Când are loc concursul

09 Dec 2021 1093

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” din Constanța angajează. Nu se solicită vechime. Ce post este vacant

07 Dec 2021 962

Unitatea Militară nr. 02145 Constanța scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

04 Dec 2021 1543

Proaspăt absolvent - proaspăt incompetent. Bun venit în societate, tinere! Ce vrei să faci cu viața ta?

29 Nov 2021 4000

Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanța angajează paznic. Cine poate participa la concurs

27 Nov 2021 612

BEST CLEAN SRL angajeaza

26 Nov 2021 636

Direcția de Sănătate Publică Tulcea angajează asistent medical laborator

25 Nov 2021 661