Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează. Condiții

Spitalul Municipal Medgidia cu sediul în Mun. Medgidia, Str. Ion Creangă nr.18, organizează concurs conform H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile O.U.G. nr.115/2023, pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal (PL) în cadrul secției Obstetrică-ginecologie.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii NR.76/2008 privind organizarea și funcțioanrea Sistemului Național de Date Genetice, Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a a ocupării funcției contractuale vacante de asistent medical principal sunt:

– diplomă școală postliceală ;

– cel puțin 5 ani vechime în specialitate;
– certificat de grad principal.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European;
j) certificat de membru OAMGMAMR;
k) adeverință eliberată de OAMGMAMR pentru participare la concurs;
l) taxa concurs -50 lei.

Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

Copiile documentelor solicitate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certfică cu mențiunea ,, conform cu originalul”,de către secretatul comisiei de concurs.

Tematica și Bibliografia privind concursul pentru ocuparea unui post de vacant de asistent medical principal – secția Obstetrică-ginecologie

Tematica:

1.Ordinul MSP nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
2.Ordinul MSP nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
3. Atribuțiile asistentei medicale conform fișei postului;
4. Urgențele în obstetrică și ginecologie;
5. Șocul anafilactic și hipovolemic;
6. Îngrijirea pacientei cu afecțiuni ale aparatului genital;
7. Îngrijirea postpartum;
8. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale:
* nevoia de a a mânca și a bea,
* nevoia de a elimina,
* nevoia de a menține tegumentele curate și integre,
9. Titircă – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali
* puncția fundului de sac Douglas,
* recoltarea produselor biologice și patologice,
* sondajul vezical la femeie,
* administrarea medicamentelor,
* supravegherea postoperatorie precoce,
* pregătirea pentru colposcopie.

Bibliografia:

1. Ordinul MSP nr.1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
2. Ordinul MSP nr.1761/03.09.2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
3. Ordinul MS nr.1142/03.10.2013 privind aprobarea procedurilorde practică pentru asistenții medicali generaliști;
4. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
5. Urgențe medico-chirurgicale ( sinteze) – Lucreția Titircă;
6. Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali – Lucreția Titircă- Viața Medicală Românească;
7. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale – Lucreția Titircă – Viața Medicală Românească;
8. Nursing – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali – Lucreția Titircă – Viața Medicală Românească;
9. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de asistent medical principal, se va organiza conform calendarului următor:

Data publicării: 20.05.2024

Data limită depunere dosare: 31.05.2024, ora 11,00.

1. Selecția dosarelor:03.06.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 04.06.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 05.06.2024, ora 11,00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 06.06.2024.
5. Proba scrisă : 07.06.2024, ora 10,00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 10.06.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 11.06.2024, ora 11,00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate : 12.06.2024.
9. Proba interviu: 13.06.2024, ora 10,00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 14.06.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 17.06.2024, ora 11,00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate : 18.06.2024;
13. Afișare rezultate finale: 19.06.2024.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție și pe site-ul instituției angajatoare:

Dosarele de concurs, se depun la Serviciul RUNOS, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00-11:00.

Spitalul Municipal Medgidia, str. Ion Creangă nr. 18, județul Constanța, telefon 024181069.
 


foto cu rol ilustrativ 

Citește și:

Angajări ConstanțaPrimăria Corbu angajează. Ești interesat?

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cumpărări directe Constanța La Spitalul Municipal Mangalia, se realizează rezervor de apă potabilă și apă pentru stingerea incendiilor (DOCUMENT)

11 Jun 2024 511

Cumpărări directe Constanța Edificia Concept SRL întocmește documentația în faza SF pentru proiectul de extindere a Spitalului Municipal Medgidia (DOCUMENT)

25 May 2024 503

Spitalul municipal Medgidia va fi extins și dotat. Proiectul, depus la APM Constanța

13 May 2024 590

Post vacant la Spitalul Municipal Medgidia. Iată condițiile

02 May 2024 704

UPDATE Accident rutier în Medgidia, județul Constanța

27 Apr 2024 853

Angajări Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează! Detalii

02 Apr 2024 1092

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează. Detalii

01 Apr 2024 1043

Licitații Constanța Spitalul Municipal Medgidia cumpără reactivi de coagulare de la o firmă din Târgu Mureș (DOCUMENT)

22 Mar 2024 720

Date din proiect Ce lucrări se vor face în vederea extinderii Spitalului Municipal Medgidia? (DOCUMENT)

18 Mar 2024 703

Cumpărări directe Constanța Izolatex Construct SRL va executa lucrări de reparații la arhiva spitalului din Medgidia (DOCUMENT)

17 Mar 2024 842

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează infirmieră

07 Mar 2024 995

Licitații Constanța Primăria Medgidia, modificări la contractul cu Bau Stark SRL pentru lucrările de la Spitalul Municipal Medgidia (DOCUMENT)

02 Feb 2024 1720

Spitalul Municipal Medgidia, județul Constanța angajează! Ce post este scos la concurs și cine poate participa

15 Jan 2024 1781

O tânără mămică a decedat la Spitalul din Medgidia. Detalii de ultim moment de la IPJ Constanța

03 Nov 2023 1266

Tragedie la Spitalul din Medgidia O tânără mămică a decedat. Se pare că s-ar fi aruncat de la etaj! (VIDEO)

02 Nov 2023 6010