Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” din Constanţa angajează îngrijitor. Condiții

Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de îngrijitor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii generale;
 • vechime – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 21 – 25 octombrie 2019, între orele 9.00 -12.00: perioada pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 06 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.


În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 24 „Ion Jalea” din Constanţa din str. Griviței nr.70, telefon 0341/405.844.

Sursă foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanța

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Doina Păuleanu – critic de artă, manager al Muzeului de Artă Constanța timp de două decenii

16 Feb 2021 12856

Destinații de week-end cultural Un celebru sculptor cu origini dobrogene expune, în premieră, la Muzeul de Artă

08 Aug 2020 2804

Azi are loc proba scrisă la examenul de Definitivat (galerie foto)

22 Jul 2020 769

La Școala gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” are loc proba scrisă a Definitivatului (sesiunea 2020) Aproape 200 de candidați înscriși pentru 35 de discipline

21 Jul 2020 1481

#citeșteDobrogea Sculptorul volumelor monumentale – Cristea Grosu (21 iunie 1906 – 1991)

21 Jun 2020 1349

Județul Constanța Cinci unități școlare, închise parțial din cauza epidemiei de gripă

13 Feb 2020 1804

Primăria Municipiului Constanța A început distribuirea rechizitelor gratuite în școlile și grădinițele din Constanța (Galerie foto)

02 Sep 2019 6003

Investiţii în unităţile de învăţământ din Constanţa. Condiții mai bune pentru elevi şi preşcolari

12 Aug 2019 911

„Oamenii de poveste” care au marcat Constanța. Evenimente culturale unice

30 Jul 2019 1109

Primăria Municipiului Constanța, investiții în unitățile de învățământ

26 Jul 2019 1121

#DobrogeaAcademică Interviu cu prof. dr. Vasile Nicoară - „Liceul «Mircea cel Bătrân» era declarat, în perioada interbelică, drept universitatea Constanței“

28 Jun 2019 6367

Exercițiu la Școala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Constanța. Elevii și cadrele didactice învățate cum să se comporte în cazul unui cutremur

03 Jun 2019 1105

UPDATE. Imagini de la eveniment Incendiu lângă Şcoala nr. 24 "Ion Jalea" din Constanţa. Persoane evacuate (galerie foto+video)

16 Apr 2019 2615

Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” din Constanţa angajează bibliotecar. Când este programat concursul

17 Dec 2018 889

Constanţa Restart - „antrenament“ pentru marea mobilizare. La Şcoala nr. 24 „Ion Jalea“ „Plantând copaci, ajut planeta să respire şi să ne dea mai mult oxigen!“, gânduri de copil la 7 ani (galerie foto)

22 Oct 2018 2811