Unitatea Militară 01853 Capu Midia scoate la concurs 18 posturi vacante

Anunț de angajare, foto: Pexels

U.M. 01853 Capu Midia, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs, în baza H.G. 286/2011 și H.G. 1027/2014, la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, județul Constanța, pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacant de execuţie de personal civil contractual.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta obligatoriu un dosar de concurs ce va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01853 Capu Midia;
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
d) copie a carnetului de muncă, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor;
e) certificat de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează.

În cazul depunerii declarației pe propria răspundere, candidatul este obligat să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie a candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Aceasta va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; g) curriculum vitae-model european;

h) acordul scris a persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Actele prevăzute la lierele b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, jud. Constanța, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul oficial.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 15.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun în data de 18.07.2022 , până la ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează în data de 19.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA 

CONDIŢII GENERALE PENTRU TOATE CELE 18 POSTURI VACANTE:

a) să deţină cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; NECLASIFICAT NECLASIFICAT 2 din 19
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU FIECARE POST
 •  Referent de specialitate debutant, birou achiziții, A4 logistică la U.M. 01853 Capu Midia
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale;
c) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
e) apt medical;
f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial
- 01.08.2022, începând cu ora 09.00– proba scrisă
- 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 •  Bibliotecar debutant, biblioteca beletristică, complex de asigurare a logisticii de intruire, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia

CONDIŢIILE SPECIFICE :
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe sociale, științe umaniste și arte;
b) dovada absolvirii unui curs, modul sau atestat de bibliotecar;
c) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
e) apt medical;
f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK), nivel mediu, fără atestat;
g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

2. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia. 

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Expert debutant, compartiment cunoaștere și asistență psihologică la U.M. 01853 Capu Midia

CONDIŢIILE SPECIFICE :

a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile psiologie / psihosociologie;
b) deținerea atestatului de liberă practică, treapta de specialiyare minim “practicant autonom” în unul din următoarele domenii: - psihiligie aplicată în domeniul securității naționale; - psihologie clinică; - psihoterapie; - psihologia muncii și organizațională
c) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
e) apt medical;
f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia. 

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Expert gr.I, catedra de rachete antiaeriene și metodică, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia

CONDIŢIILE SPECIFICE :

a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;
d) apt medical; NECLASIFICAT NECLASIFICAT 6 din 19
e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial
- 01.08.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă
- 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1.Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Expert gr.I, catedra de mitraliere și artielerie antiaeriană și metodică, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;
d) apt medical;
e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial
- 01.08.2022, începând cu ora 12.00 – proba scrisă
- 05.08.2022, începând cu ora 12:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia. Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Expert gr.II, catedra de pregătire militară și leadership (educație fizică și sport), instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :
a) absolvent de studii superioare – știința sportului și educației fizice;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni;
d) apt medical;
e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:

- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Referent de specialitate gr.I, compartiment E-learning, secția management educațional, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;
d) apt medical;
e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 01.08.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă
- 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. 

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Referent de specialitate gr.III, compartiment informatică, A6 comunicații și informatică la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea studiilor: 6 luni;
d) apt medical;
e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK);
f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 01.08.2022, începând cu ora 12.00 – proba scrisă
- 05.08.2022, începând cu ora 12:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 

2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Contabil I, drepturi bănești, salarizare, decontări și fiscalitate la financiar contabil, structuri de sprijin decizional la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :

a) absolvent de studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în domeniul contabil sau studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în orice domeniu, completate cu absolvirea unui curs postliceal de pregătire/ formare care să ateste calificarea de contabil;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime minimă în muncă: 3 ani și 6 luni în domeniul de specialitate al postului;
d) apt medical;
e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK), nivel mediu, fără atestat;
f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:

- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu 

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Referent I, compartiment infrastructură, A4 logistică U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :

a) absolvent de studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în domeniul construcții, instalații și lucrări publice sau studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în orice domeniu, completate cu absolvirea unui curs postliceal de pregătire/ formare care să ateste calificarea în domeniul construcții, instalații și lucrări publice;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime minimă în muncă: 3 ani și 6 luni;
d) vechime minimă în specialitate: 1 an;
e) apt medical;
f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK), nivel mediu, fără atestat;
g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 01.08.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă
- 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța. Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Muncitor calificat I (electrician), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :
a) studii medii sau generale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime minimă în muncă – 6 ani și 6 luni;
d) vechime minimă în specialitatea de electrician - 3 ani;
e) curs calificare profesională electrician și/sau şcoală profesională cu calificare electrician
f) apt medical;
g) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:

- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 01.08.2022, începând cu ora 12.00 – proba practică
- 05.08.2022, începând cu ora 12:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba practică: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei practice se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 04.08.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • 3 posturi de muncitor calificat II (bucătar) la popotă, sectorul transport, deservire și întreținere la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :

a) studii medii sau generale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în specialitatea: 3 ani și 6 luni;
d) curs de calificare bucătar
e) apt medical;
f) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. N

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Șofer I la grupa 1 transport personal din formațiunea transport la sectorul transport, deservire și întreținere, U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE : a) studii medii sau generale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime în muncă: 6 ani;
d) apt medical;
e) permis de conducere categoriile BE, CE,DE;
f) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:

1. Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • Muncitor calificat I (instalator instalații sanitare), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE:
a) studii medii sau generale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime minimă în muncă: 6 ani și 6 luni;
d) vecime minimă în specialitate: 3 ani
e) absolvirea unui curs de calificare pentru ocupația de instalator sanitar;
f) apt medical;
g) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:
- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu 2.

Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 
 • 2 posturi de îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia;

CONDIŢIILE SPECIFICE :
a) studii medii sau generale;
b) nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
c) vechime minimă în muncă: 6 luni;
d) apt medical;
e) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel:

- data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial;
- 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică
- 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu

1. Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA. 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, județul Constanța și pe pagina oficială de internet a Statului Major Al Forțelor Aeriene (ROAF – anunțuri) Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, județul Constanța și la telefon: 0241765400, interior 120.


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Manifestări prilejuite de înființarea Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de brigadă Ion Bungescu“, la Capu Midia

01 Jul 2022 472

Poligonul de Trageri Capu Midia. Au fost lansate zeci de rachete spre ținte aflate în largul Mării Negre

23 Jun 2022 654

Constanța Acumulări de noi cunoștințe despre istoria ambarcațiunilor, pentru elevii aflați în tabără militară la Capu Midia

16 Jun 2022 496

Trageri, în premieră, cu sistemul HIMARS din dotarea Armatei României, la Capu Midia (GALERIE FOTO)

10 Jun 2022 650

Misiune de distrugere a unei mine din Al Doilea Război Mondial, în largul Mării Neagre, travers de Capu Midia

09 Jun 2022 835

Militari constănțeni, în vizită la cea mai mare expoziție de tehnică militară din estul Europei

21 May 2022 687

NATO Franța va disloca un detașament de apărare antiaeriană în Poligonul Capu Midia, județul Constanța

19 May 2022 805

Județul Constanța. Trageri de noapte în poligonul Capu Midia (VIDEO)

18 May 2022 1049

Județul Constanța Militarii Batalionului 905 Apărare Antiaeriană din Otopeni, exercițiu la Poligonul Capu Midia

16 May 2022 646

Militarii Brigăzii 76 CSR, la trageri cu mitraliera în poligonul Capu Midia. „Emoțiile sunt în momentul în care se comandă foc“ (GALERIE FOTO)

16 May 2022 627

Un detașament de militari francezi a simulat o acțiune ofensivă în Poligonul Capu Midia (GALERIE FOTO)

13 May 2022 575

Noi exerciții cu trageri reale de luptă, în Poligonul Capu Midia (GALERIE FOTO)

13 Apr 2022 822

Județul Constanța. 72 de ani de la primul foc de artilerie antiaeriană în poligonul Capu Midia

01 Apr 2022 743

Imagini impresionante din timpul operațiunii de neutralizare a minei găsite pe Marea Neagră în zona Midia (GALERIE FOTO)

28 Mar 2022 1266

Puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin Bălescu” revine în Portul Constanța după ce a dezactivat o mină în zona Midia

28 Mar 2022 772