Universitatea „Ovidius” din Constanţa angajează. Vezi dacă îndeplinești cerințele

Universitatea „Ovidius” din Constanţa , foto: facebook.com
Universitatea”Ovidius” din Constanța, cu sediul în Bld Mamaia nr.124 Constanța, jud.Constanța, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de conducere vacante:
 
1 post - Director General AdministrativCondiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de conducere:

studii superioare ciclul I și II Bologna sau absolvent al învățământului superior de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniile Științe Economice sau Științe inginerești;· experiență minimă de 20 ani în domeniul studiilor absolvite;

· experiență minimă de 10 ani în funcții de conducere într-o organizație publică sau privată.
 
 
Alte competențe și atribuții (aptitudini, abilități, cunoștințe, alte cerințe):
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • aptitudini de organizare a activității;
 • abilități de comunicare;
 • adaptabilitate, spirit de observație;
 • putere de concentrare, rezistență la efort intelectual;
 • abilități cognitive de organizare a informațiilor, de analiză critică și înțelegere scrisă și verbală;
 • seriozitate, punctualitate, amabilitate, simț etic;
 • integritate, confidențialitate, loialitate, corectitudine. 
 
Probe de concurs:


1. Selecția dosarelor de concurs
2. probă scrisă
3. probă interviu.
 
Condiții generale necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței  medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului  scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • scrisoare de intenție;
 • declarație de eligibilitate privind neexistența niciunui caz de incompatibilitate sau conflict de interese;
 • acordul scris de susținere executivă a planului managerial al rectorului;
 • actul de identitate – copie simplă;
 • certificat de naștere/căsătorie – copie simplă;
 • diplome de studii (bacalaureat, licență, alte studii ) și foile matricole/supliment la diplomă – copie simplă;
 • curriculum vitae;
 • alte acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul postului – copie simplă;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe (în original) care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 • declarație RGPD;Actele prevăzute mai sus se prezintă și în original, în vederea certificării de către secretariatul comisiei de concurs.
 
Bibliografie:
 
- Carta Universității “Ovidius” din Constanta;(UOC)
- Regulamentul intern al UOC
- Strategia de dezvoltare instituțională a UOC
- Regulamentul de organizare și funcționare al UOC
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti din Universitatea
“Ovidius”  din Constanta;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind auditul intern şi controlul financiar preventiv; republicată cu modificările şi completările ulterioare
-  Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

      -  Legea nr. 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
 în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 50/ 1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
cu  modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 10/ 1995, republicată, privind calitatea în construcţii;
- Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificările ulterioare, republicată;
- Hotararea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Legea nr. 16/1996, republicata, a arhivelor nationale;
- Hotărârea nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de
aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, cu modificarile la zi;
- Ordin nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare
şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice şi Normele metodologice;
- Ordin nr.5824/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2022;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
 
Calendarul de concurs
 • 12.05.2022 Publicare anunţ
 • 13.05.2022-27.05.2022 Depunere dosare de concurs
 • 30.05.2022 Selecția dosarelor de concurs
 • 31.05.2022 Afișarea rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de concurs
 • 02.06.2022 Depunerea contestațiilor la proba de selecţie a dosarelor
 • 03.06.2022 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
 • 06.06.2022 Proba scrisă - ora 10, UOC Bulevardul Mamaia, nr. 124
 • 07.06.2022 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 
 • 08.06.2022 Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 09.06.2022 Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor
 • 10.06.2022 Proba de interviu -ora 10, UOC Bulevardul Mamaia, nr. 124
 • 10.06.2022 Afișarea rezultatelor la proba de interviu
 • 14.06.2022 Depunerea contestațiilor la proba de interviu
 • 15.06.2022 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor
 • 15.06.2022 – REZULTATE FINALE
 
 
Probele sunt  eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă este 70, media punctajelor obținute în urma susținerii probelor trebuie să fie minim 70.
 
Depunerea dosarelor de concurs se face la Directia Resurse Umane și Salarizare – Serviciul Personal și Statistică – Cămin C1 – camera 14, B-dul Mamaia 124 cu programare la telefon 0241-606441.  Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs :27.05.2022 – ora 16.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției noastre, www.univ-ovidius.ro/Concursuri angajare - Didactic auxiliar. Relații suplimentare la telefon  0241-606441.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Hotărârea nu este definitivă Titlul de doctor al unui preot, anulat în instanță, la cererea Universității Ovidius! (MINUTA+DOCUMENT)

07 Sep 2022 5694

Parteneriat educațional pentru studenții Universității Ovidius din Constanța, în domeniul construcțiilor. Despre ce este vorba (GALERIE FOTO)

16 Nov 2021 1644

Universitatea „Ovidius” din Constanța In memoriam conf. univ. dr. Dumitru Mondescu

10 May 2021 1400

Universitatea "Ovidius" din Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuiesc îndeplinite

23 Sep 2018 1809

Decizie CNSC Firma de pază OK Guard, la judecată cu Universitatea „Ovidius“ din Constanţa!

19 Oct 2016 3940

Studenţi absorbiţi pe piaţa forţei de muncă „Proiectează-ţi cariera!”, la Universitatea Ovidius

29 Oct 2014 1461

Proiect destinat adaptării programelor de studii la cerinţele pieţei muncii, derulat de Universitatea „Ovidius“ (galerie foto)

19 Jul 2014 2502

Astăzi, la Univesitatea “Ovidius” Gala Studenților Artiști

11 Jul 2014 1261

Universitatea Ovidius, beneficiara unui proiect european

05 Jun 2014 1185

Amendat cu 80.000 de lei Ce au descoperit angajații RAJA la terasa 4 Friends

10 May 2013 2980

Patronul unei terase din Constanța fura apă de la RAJA

10 May 2013 1591