A fost ședință de Guvern. Printre hotărârile aprobate, una vizează ABADL


A fost ședință de Guvern azi, 22 martie 2023. 

Una din hotărârile de Guvern vizează actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naţionale "Apele Române", prin Administrațiile Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral şi Prut-Bârlad, ca urmare a pieirii unor părţi din acestea.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

Iată actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 22 martie 2023: 
 
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 şi (UE) 2015/2365 şi a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE şi (UE) 2017/1132, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Actul normativ vizează asigurarea cadrului legislativ necesar punerii în aplicare, la nivel național, a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a unor regulamente și directive europene, prin:
 • desemnarea Autorității de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate unică la nivel național pentru rezoluția contrapărților centrale, abilitată să aplice instrumentele de rezoluție și să exercite competențele de rezoluție prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/23;
 • desemnarea Ministerului Finanţelor drept minister responsabil cu exercitarea în România a funcţiilor încredințate ministerului competent în temeiul Regulamentului (UE) 2021/23;
 • stabilirea regimului sancționator aplicabil în cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la art.82 alin.(1) din Regulamentul (UE) 2021/23.
De asemenea, actul normativ aduce o serie de modificări prevederilor Legii nr.  312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii și Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, și clarifică modul de determinare a autorităților competente în aplicarea Regulamentului (UE) 2022/858 (Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României).
 
 
 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la Bucureşti
Prin încheierea Acordului de referință se creează cadrul juridic bilateral necesar pentru consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției între autoritățile competente din cele două state.
Potrivit Acordului, cooperarea va fi orientată în special pe combaterea corupției în rândul polițiștilor și al altor angajați ai autorităților competente ale Părților, cu accent pe combaterea implicării acestora în activități de crimă organizată, trafic de ființe umane și migrație ilegală, trafic de migranți, trafic de produse, producție ilicită, transport și trafic de substanțe stupefiante și psihotrope, precum și pe respectarea drepturilor și libertăților omului, în conformitate cu legislația națională a celor două state.
Cooperarea se va realiza prin schimburi de experiență, implementarea de proiecte comune, activități operaționale comune și pregătire comună.
 
 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru finanţarea activităților cuprinse în Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calității şi eficienței sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 şi în Acordul de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar îmbunătăţirea calității şi eficienței sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021
Actul normativ prevede alocarea, de la bugetul de stat, a sumei de 343 milioane lei, necesară pentru continuarea lucrărilor de construcție și operaționalizare a 3 centre care vor asigura tratamentul pacienților cu arsuri grave din România.
Astfel, se asigură continuitatea finanțării celor 3 centre de mari arși și după data de 1 ianuarie 2025, atunci când acordurile de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se vor încheia.
Este vorba despre centrele pentru tratarea și recuperarea pacienților cu arsuri grave, secții de Anestezie Terapie Intensivă (ATI), blocuri operatorii (BO) și Unități de Primiri Urgențe (UPU) sau conexiune cu Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti şi a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Tg. Mureș. 

Aceste fonduri vor asigura executarea construcțiilor și instalațiilor interioare aferente construcțiilor, dar și la achiziționarea de echipamente medicale și furnituri necesare punerii în funcțiune a acestor clădiri.
În prezent, cele trei centre de mari arși din București, Timișoara și Tg. Mureș se află în diferite stadii de realizare. Centrul de mari arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este cel mai avansat proiect, aflându-se în faza de semnare a contractului pentru demararea construcție. Pentru centrul din Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti, se evaluează ofertele depuse în cadrul licitației internaționale pentru contractarea lucrărilor civile de construcții, organizate conform prevederilor acordurilor de împrumut, iar pentru cel din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Tg. Mureș s-a lansat procedura de licitație pentru ofertele de construcție civilă.
Fondurile necesare finanțării lucrărilor au fost asigurate, până în prezent, printr-un acord de împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), prin Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar.

Termenul de finalizare al activităților cuprinse în cadrul acordurilor de împrumut este 31.12.2024.
 
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţiIor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Actul normativ prevede prorogarea cu doi ani (31 martie 2023 – 31 martie 2025) a termenului până la care Ministerul Justiției este autorizat să asigure derularea și finalizarea activităților cuprinse în contractele privind implementarea sistemului informatic de administrare a resurselor sistemului judiciar (Resource Management System - RMS), contracte încheiate anterior în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,  pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar.
De asemenea, Ministerul Justiției va elabora planul de măsuri pentru finalizarea sistemului informatic de administrare a resurselor sistemului judiciar (RMS), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Fondurile pentru continuarea implementării RMS sunt prevăzute în bugetul Ministerului Justiției pentru anul 2023.
 
 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Prin acest act normativ, se dă posibilitatea ordonatorilor de credite din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională să angajeze și să utilizeze fonduri publice prin utilizarea acreditivelor sau prin efectuarea de plăți în avans pentru achizițiile de active nefinanciare, bunuri materiale, servicii sau/şi lucrări, precum şi cele destinate executării misiunilor specifice.
În acest fel se flexibilizează opțiunile de utilizare a instrumentelor de plată de către aceste instituții. 
Măsura legislativă va asigura predictibilitatea în finanțarea achizițiilor pentru apărare și pentru executarea misiunilor specifice instituțiilor din domeniu.
Actul normativ adoptat va contribui la preîntâmpinarea unor situații înregistrate în ultimii ani, cum ar fi nefinalizarea  la termen a unora dintre procedurile de atribuire a contractelor de achiziții în domeniul apărării, neinițierea ori întârzierea derulării unor programe de înzestrare, care pot afecta procesul de modernizare a componentelor sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională și ar putea avea impact negativ asupra interoperabilității cu forțele aliate și partenere sau ar putea afecta capacitatea de apărare a țării.
Măsura propusă vine și în întâmpinarea producătorilor autohtoni din industria de apărare, în special a celor cu capital integral sau majoritar de stat, care concurează în condițiile legii cu producători consacrați la nivel internațional.
 
 1. HOTĂRÂRI DE GUVERN
  1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvență, pentru anul 2023
Actul normativ prevede acordarea unui ajutor de stat de 27,242 milioane lei, în anul 2023, pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara-S.A., aflată în insolvență.
Din această sumă, 20,069 milioane lei vor fi alocate pentru mina Lonea și 7,173 milioane lei pentru mina Lupeni.
Totodată, se alocă fonduri de 186.000 lei pentru plățile compensatorii acordate unui număr de cinci salariați de la mina Lonea, cărora le încetează contractul de muncă, 60.000 lei pentru asigurarea serviciilor de reconversie profesională a unui număr de 12 salariați ai minei Lupeni.
Pentru recultivarea suprafețelor de teren din proximitatea minei se alocă  26,996 milioane lei, din care 19,883 milioane lei pentru mina Lonea, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafețe de aproximativ 463.322 mp  și 7,113 milioane lei pentru mina Lupeni, sumă ce va fi folosită pentru recultivarea unei suprafețe de aproximativ 79.609 mp.
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant in favoarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" S.A. în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2023
Complexul Energetic Oltenia va primi un ajutor de stat în valoare de 449 milioane lei pentru anul 2023, de la bugetul de stat, pentru finanțarea cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit unei Hotărâri aprobate în ședința de astăzi a Guvernului.

Ajutorul de stat de restructurare sub formă de granturi se acordă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, și va fi folosit pentru:

a) achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru îndeplinirea obligației de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2022, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2023;
b) achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2023, corespunzătoare emisiilor de gaze provenite de la instalațiile societății, cu scadență la data de 30 aprilie 2024.
Ajutorul de stat se acordă anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate și se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.
Valoarea ajutorului de stat este fundamentată în conformitate cu Decizia C (2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, considerentul (28), potrivit căreia grantul de 1.090 milioane de euro va finanța achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei 2021-2025.
Informații suplimentare: Până în prezent, Complexul Energetic Oltenia a primit ajutor de stat sub formă de grant în valoare de 776,4 milioane euro, pentru achiziționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, astfel:
 • 241,4 milioane euro, respectiv 1.180.446.000 lei, grant acordat în baza OUG nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările și completările ulterioare, pentru achiziția  a  5.107.273 certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru conformare an 2020;
 • 535 milioane euro, respectiv 2.675.000.000 lei, grant acordat în baza OUG  nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.185/2022, pentru achiziția a 6.859.363 certificate de emisii de gaze cu efect de seră, din care 5.643.476 certificate pentru conformare an 2021 și 1.215.887 certificate conformare an 2022.
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1573/2022 privind aprobarea amânării închiderii unor capacități energetice cu funcţionare pe lignit şi a exploatărilor miniere aferente acestora
Abrogarea HG nr.1573/2022 privind aprobarea amânării închiderii unor capacități energetice cu funcţionare pe lignit şi a exploatărilor miniere aferente acestora este o consecință a modificările aduse OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu modificările ulterioare în ședința de Guvern de săptămâna trecută, prin care s-a decis trecerea  în conservare a 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit, pe o perioadă de 3 ani, sau scoaterea din exploatare, începând cu luna iunie 2023, în vederea clarificării unor angajamente asumate de România în cadrul PNRR ce țin de reforma pieței energetice.
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut "Asociației Pro Consumatori"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobare amplasamentului şi declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare potriva inundațiilor pe râul Ialomiţa şi afluenți, în zona municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa (etapa a-II-a)" aflate pe raza localităţilor Urziceni şi Bărbuleşti din judeţul Ialomiţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naţionale "Apele Române", prin Administrațiile Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral şi Prut-Bârlad, ca urmare a pieirii unor părţi din acestea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânzieni, judeţul Covasna
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
Actul normativ actualizează cadrul normativ privind Grila națională de evaluare                                          a nevoilor persoanelor vârstnice, în acord cu modificările recente aduse legislației asistenței sociale.
Astfel, în acord cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011,  modificările prevăd că evaluarea autonomiei funcționale se realizează, de regulă, la domiciliul persoanei, de o echipă mobilă de evaluatori, iar în cazul persoanelor asistate în unități sanitare cu paturi, evaluarea se poate realiza şi la patul bolnavului, la solicitarea medicului curant sau a asistentului social angajat al spitalului.
Totodată, s-a decis ca fișa de evaluare sociomedicală să existe, în mod obligatoriu, și în dosarul persoanei vârstnice care solicită îngrijire într-un centru de zi de asistență și recuperare.
Documentul adoptat de Executiv este parte dintr-un întreg pachet de acte normative care stabilesc un mecanism sustenabil de asigurare a îngrijirii de lungă durată a persoanelor vârstnice, cu prioritate la domiciliu și în centre de zi de asistență și recuperare.
Prin implementarea acestor măsuri se urmărește facilitarea accesului persoanelor vârstnice dependente la servicii sociale adecvate, care să fie acordate potrivit nevoilor lor reale, pe baza unei evaluări complete. De asemenea, se are în vedere și eficientizarea planificării și finanțării serviciilor sociale, astfel încât finanțarea să se facă per beneficiar, indiferent de furnizorul de servicii de asistență socială, iar abordarea să fie personalizată și integrată în funcție de profilul fiecărei persoane vârstnice.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/40mQJVX
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru prelungirea unor termene
Termenul de aplicare a prevederilor actualului Contract-cadru se prelungește de la 31 martie la 30 iunie a.c., conform unei Hotărâri aprobate în ședința Executivului de astăzi. Prelungirea este necesară pentru asigurarea continuității acordării asistenței medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate în trimestrul al II-lea, în condițiile în care s-a stabilit, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, că un nou model de Contract-cadru va fi finalizat până la sfârșitul trimestrului respectiv și va intra în vigoare de la 1 iulie a.c.
În consecință, contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii și dispozitive medicale, precum și de medicamente, vor fi prelungite pentru următoarele trei luni prin acte adiționale.
Actul normativ mai prevede că furnizorii de servicii conexe actului medical care desfăşoară activitate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au obligația ca până la data de 30 iunie 2023 să facă demersurile necesare pentru utilizarea cardului național în procesul de acordare a serviciilor decontate de CNAS.
Totodată, pentru un acces cât mai bun la servicii medicale, prin stimularea şi cointeresarea medicilor aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, fondurile neconsumate aferente semestrului I 2023 pentru asistenţa medicală primară și de specialitate clinică din ambulatoriu (inclusiv specialitatea medicină fizică şi de reabilitare) vor fi utilizate pentru plata serviciilor medicale acordate asiguraţilor care depăşesc limitele stabilite prin norme, în mod proporţional cu numărul de puncte realizat de fiecare furnizor, până la consumarea acestor sume.
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Naționale Poșta Română S.A.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui palat administrativ din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov în domeniul public al judeţului Braşov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa (UM 0705 Târgovişte)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Unitatea Specială de Aviaţie Cluj- Napoca, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Cluj şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al comunei Dragalina, judeţul Călăraşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acumulării unor stocuri de urgenţă în rezerva de stat, în anul 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 440
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecției populației în contextul conflictului din Ucraina
România va acorda Ucrainei un ajutor umanitar cu titlu gratuit, constând în acordarea unor produse alimentare, a stabilit Executivul azi, printr-o Hotărâre.
Ajutorul umanitar, în valoare de 562 milioane lei (fără TV), exclusiv transportul, va consta în acordarea de produse alimentare pentru populația puternic afectată de conflictul militar.
Produsele vor fi scoase din rezervele de stat, gestionate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), iar predarea acestor produse se va realiza pe la punctul de trecere a frontierei Siret, România, Porubne – Ucraina.
Transportul ajutorului umanitar se va efectua cu mijloace de transport ale ANRSPS sau ale operatorilor economici depozitari. Ministerul Afacerilor Externe întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vedere predării ajutorului la destinație.
 
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul major produs în localitatea Vulcan, judeţul Braşov
Actul normativ prevede acordarea de ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de incendiul produs în data de 17 ianuarie 2023, în localitatea Vulcan din Brașov.
Ajutoarele constau în materiale de construcții (ciment, tablă, lemn) iar valoarea acestora se ridică la 88.065 lei. Produsele vor fi acordate din rezerva de stat.
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri de acordare a sprijinului social pentru persoane vulnerabile
Prezentul Memorandum aprobă calendarele de implementare a activităților aferente măsurilor de acordare a tranșei VI a voucherelor sociale în valoare de 250 de lei și de acordare a tichetelor pentru sprijin educațional pe suport electronic.
Conform actului normativ, pentru plata tranșei VI de acordare a acestui sprijin material, se vor iniția demersuri către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Casa Națională de Pensii Publice în vederea urgentării transmiterii listelor cu beneficiarii eligibili până la data de 31 martie 2023, astfel încât plățile să poate fi efectuate în perioada 10 - 13 aprilie 2023.
Calendar activități de plată, aferent tranșei VI de acordare a sprijinului material în valoare de 250 lei:
 
 1. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul educației şi formării personalului pentru punerea în aplicare a legii
Protocolul dintre cele două state prevede cooperarea bilaterală în domeniul pregătirii și instruirii personalului jandarmeriilor din România și Turcia, precum și diversificarea cooperării prin realizarea de schimburi de experiență, de activități practice comune în domeniile ordinii și securității publice, securității bunurilor și transporturilor, căutării și salvării, securității interne și criminalisticii.
De asemenea, cele două părți își vor acorda asistență reciprocă în dezvoltarea echipamentelor și a materialelor auxiliare de pregătire, care vor fi utilizate în activitatea de formare.
Totodată, încheierea tratatului la nivel guvernamental va contribui la aprofundarea colaborării în domeniul afacerilor interne care reprezintă o țintă a României, având în vedere actuala situație geopolitică din vecinătate, provocările comune de securitate și intereselor comune în contracararea acestora.
 
 1. MEMORANDUM cu tema: Împuternicirea domnului Daniel BACIU, Preşedinte al Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru demararea măsurilor legale în vederea înscrierii unor imobile din municipiul Braşov, judeţul Braşov, aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, în domeniul public al Consiliului Judeţean Braşov
Memorandumul a fost aprobat.
 
 1. NOTE
  1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Crasna, judeţul Sălaj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Crasna în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Porolissum" al judeţului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Lucrări de retehnologizare a ecluzei Năvodari în valoare de peste 500 milioane de lei

26 May 2023 504

Ministrul Marius Budăi „Mâine la ora 12 voi fi prezent la Guvern, la negocierile cu sindicatele din Educație“

20 May 2023 685

Premierul, Nicolae Ciucă „Am convocat mâine o întâlnire cu sindicatele, la Guvern“

20 May 2023 663

Cătălin Drulă, USR „Tot ce trebuie să facă Marcel Ciolacu dacă vrea să rezolve cele două priorități este să voteze amendamentele și proiectele USR“

20 May 2023 521

Klaus Iohannis a promulgat o lege despre Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

19 May 2023 492

Ministrul Sorin Grindeanu „Odată cu noul guvern trebuie să avem mai puține ministere, nu doar secretari de stat“

10 May 2023 722

Anunț important al premierului Nicolae Ciucă despre programul de susţinere a refugiaţilor ucraineni (VIDEO)

04 May 2023 759

Iată ce sume vor primii cetățenii ucraineni, aflați pe teritoriul României. Măsura se aplică de astăzi!

01 May 2023 1388

Oficial Iată ce sume vor primi refugiații ucraineni pentru cazare și hrană. Măsura se aplică de la 1 mai 2023

28 Apr 2023 1335

Cazinoul din Constanţa și Aeroportul Mihail Kogălniceanu, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern

26 Apr 2023 695

Ședință de Guvern, anunțată miercuri. Ce se va discuta

26 Apr 2023 571

Anunț important făcut de premierul Ciucă. Sunt vizați fermierii (VIDEO)

20 Apr 2023 656

Ședință de Guvern, programată joi. Se va discuta și despre Aeroportul Mihail Kogălniceanu Constanța

20 Apr 2023 623

România a primit invitaţia din partea OCDE de a face parte din Grupul de Lucru Anti-Mită şi de a adera la Convenţia Anti-Mită a Organizaţiei

18 Apr 2023 694

Guvernul a votat. Cei care au în gazdă refugiați din Ucraina nu mai primesc bani de la stat

14 Apr 2023 6838