Acționarii societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră - SA, în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

Consiliul de Administraţie al Societăţii THR Marea Neagră - S.A., foto: Pexels
Consiliul de Administraţie al Societăţii THR Marea Neagră - S.A., cu sediul în localitatea Mangalia, întrunit la data de 17.05.2022, având în vedere Adresa nr. 1350/12.05.2022 a Transilvania Investements Alliance - S.A. care deţine un număr de 452.869.001 acţiuni, reprezentând 78,62% din capitalul social al societăţii, prin care se solicită convocarea AGA în temeiul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 şi art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, în vederea aprobării împuternicirii Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a societăţii pentru adoptarea în exerciţiul financiar al anului 2022, a tuturor măsurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar în Raportul cu privire la situaţiile financiare încheiate la 31.12.2021 şi care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra poziţiei financiare, precum şi la imposibilitatea exprimării unei opinii asupra situaţiei rezultatului global, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi situaţiei fluxurilor de trezorerie,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 21.06.2022, ora 12.00, la sediul societăţii, având următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv dna Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a societăţii pentru adoptarea în exerciţiul financiar al anului 2022, a tuturor măsurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar în Raportul cu privire la situaţiile financiare încheiate la 31.12.2021 şi care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra poziţiei financiare, precum şi la imposibilitatea exprimării unei opinii asupra situaţiei rezultatului global, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi situaţiei fluxurilor de trezorerie.

3. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
La Adunările Generale ale Acţionarilor vor putea participa şi vor putea vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 10.06.2022, stabilită ca data de referinţă.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră - S.A. este de 57.600.848,70 lei şi este divizat în 576.008.487 acţiuni nominative şi dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.
Acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu la data de 04.06.2022;

b)să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu la data de 04.06.2022.


Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, la secţiunea „Întrebări frecvente“.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise. însoţite de următoarele documente: în cazul acţionarilor persoane fizice - extras de cont emis de Depozitarul Central - S.A. din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; în cazul acţionarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare şi extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central - S.A. sau, după caz, de participanţii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menţionate vor fi trimise la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 21/22.06.2022“.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii - www.thrmareaneagra.ro şi/sau de la sediul societăţii, începând cu data de 20.05.2022, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 13.00.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunările Generale ale Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică care participă la Adunările Generale ale Acţionarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condiţiile menţionate mai sus. Acţionarii vor completa şi semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută cu actul de identitate,
iar în cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
Accesul acţionarilor persoane juridice îndreptăţiţi să participe la adunările generale este permis pe baza dovezii calităţii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acţionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calităţii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acţionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.06.2022. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerinţele menţionate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător şi pentru dovedirea calităţii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obţine la sediul societăţii începând cu data de 20.05.2022, între orele 09.00-13.00, sau se pot descărca de pe website-ul societăţii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societăţii în limba română sau în limba engleză până inclusiv la data de 18.06.2022, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail office@thrmareaneagra.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă înainte de adunările generale prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularul de buletin de vot poate fi obţinut începând cu data de 20.05.2022 între orele 09.00-13.00 de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot completat şi semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societăţii, în limba română sau în limba engleză, până la data de 18.06.2022, ora 12.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 21/22.06.2022“.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale.
Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi împuternicirile speciale vor fi disponibile şi în limba engleză pe site-ul societăţii începând cu data de 20.05.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30-13.00.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunările generale ale acţionarilor sunt convocate pentru data de 22.06.2022, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acestora.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2148 din data de 20-mai-2022. 

PRECIZĂRI:


Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Mohammad Murad, scrisoare deschisă către premier. „O parte din hoteluri și restaurante vor fi nevoite să închidă”

21 Jun 2022 625

Hackerii ruși vor să atace! Sunt vizate și site-uri din Constanța. Lista completă

30 Apr 2022 1633

Comănescu, Dușu, Dinu sau Roman Ce firme se află în spatele Patronatului MAREA Mamaia Constanța

05 Feb 2022 7445

THR Marea Neagră a obținut autorizația de mediu pentru activitatea desfășurată la Hotelul Cerna, din Saturn

09 Jul 2021 1482

Litigiu pentru Vraja Mării, din Eforie Compania Eny & Edy SRL, la judecată cu Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră

01 Jul 2021 1949

Decizie de retragere din politică a social-democratului, Aurelian Marin? Alesul local s-a întors în afacerea de familie!

06 Jun 2020 4469

Mihai Lupu cere autorităților locale să intre în dialog cu reprezentanții industriei turistice, greu încercate din cauza pandemiei

01 May 2020 3503

Parcare şi alei pietonale, amenajate de THR Marea Neagră SA la Complexul Hotelier Narcis - Cleopatra din Saturn

14 Feb 2020 2501

Au mărit nejustificat tarifele! Senatorul Mihu solicită controale de la Ministerul Turismului în unităţile de cazare care utilizează voucherele de vacanţă

05 Sep 2019 1875

ISU Constanţa Controale la peste 60 de hoteluri, restaurante şi cluburi de pe litoral. Ce sancţiuni au fost aplicate

19 Jun 2019 1817

Deprecieri semnificative pentru acţiunile Nuclearelectrica în ultima săptămână. Ce societăți au înregistrat creșteri

16 Jun 2019 1632

Virgil Stan, directorul societăţii Balneoterapie Saturn SRL, la judecată cu această firmă şi cu THR Marea Neagră. Iată motivul!

11 May 2019 2652

Ce valoare au dividendele oferite de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

23 Apr 2019 1433

Balneoterapia Saturn SRL va fi dizolvată. Cine a luat decizia

02 Feb 2019 1779

În acest sezon estival, turiştii preferă staţiunile Mamaia-Năvodari, Eforie şi Jupiter-Venus

15 Aug 2018 1322