Ce s-a decis în ședința de Guvern. Hotărâri importante pentru România!

Guvernul României
Ședință la Guvernul României! 

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 12 octombrie 2022 sunt următoarele: 
 

PROIECTE DE LEGE

PROIECT DE LEGE pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

Proiectul de lege prevede modificarea articolul 11 din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, pentru garantarea drepturilor solicitanților de azil și evitarea dispunerii unor soluții față de aceștia, în cauzele penale, sub aspectul infracțiunii prevăzute de art. 262 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Astfel, au fost incluse modificări exprese, care să permită suspendarea urmăririi penale, respectiv a judecății pe perioada derulării procedurii de azil.
În plus, pentru cazurile  în care s-a pronunțat, totuși, o hotărâre definitivă de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, pronunțată pentru infracțiunea de intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, a fost introdusă o normă expresă care permite aplicarea cazului de revizuire prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
 
PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

Proiectul de lege vizează transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului. În acest sens, se modifică și se completează Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Astfel, prin modificarea art. 351 alin. (1), se reglementează deplasarea în scopuri teroriste și se stabilește că deplasarea unei persoane într-o altă ţară sau în România în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste, constituie deplasare în scopuri teroriste şi se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.


De asemenea, se introduce un nou articol prin care se garantează măsuri de sprijin pentru victimele actelor de terorismului. Astfel, acestea beneficiază imediat după un atac terorist și, ulterior, pentru cât timp este necesar, de servicii generale și specializate de sprijin, în funcție de nevoile lor specifice de asistență medicală, psihologică, socială, financiară, juridică sau de altă natură, potrivit prevederilor legislației speciale referitoare la asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și altor reglementări aplicabile.
        
Totodată, în vederea actualizării legislației naționale la evoluția amenințărilor teroriste la nivel național și internațional, proiectul de lege aduce alte modificări ale Legii nr.535/2004, precum:
Ø redefinirea sintagmelor „managementul crizei teroriste”; „însoţitori înarmaţi la bordul aeronavelor”;
Ø introducerea conceptului de „Sistem Național de Alertă Teroristă”;
Ø instituirea de către CSAT/Președintele CSAT a nivelurilor de alertă teroristă corespunzătoare stărilor de amenințare teroristă, respectiv:
§ alertă verde – nivel scăzut;
§ alertă albastră – nivel precaut;
§ alertă portocalie – nivel ridicat;
§ alertă roșie – nivel critic.

Ø introducerea prerogativei pentru Directorul SRI de a aproba executarea intervenției contrateroriste, în situația iminenței producerii unor victime sau a unor pagube importante atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a CSAT;

Ø completarea art.111 din Legea nr.535/2004 cu măsurile subsecvente pe care CSAT/Președintele CSAT le poate dispune prin hotărârea de declarare a situației de criză teroristă, respectiv: activarea Centrului Național de Acțiune Antiteroristă (CNAA), numirea șefului CNAA dintre prim-adjunctul sau adjuncții directorului SRI, precum și modificarea nivelului de alertă teroristă;

Ø modificarea competenței de judecată în primă instanță a infracțiunilor de terorism în sensul atribuirii acesteia curților de apel, spre deosebire de actuala reglementare care stabilește competența la Înalta Curte de Casație și Justiție.
 

ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional, precum şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

La propunerea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional, precum și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei.
Actul normativ asigură cadrul instituțional și măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului european (UE) 2017/746 și aliniază normele aplicabile dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.

Conform documentului,  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ANMDMR este desemnată autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării Regulamentului în România.

Au fost introduse dispoziții care să asigure transparența și trasabilitatea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.
Informațiile furnizate de către producător sau reprezentantul autorizat care comercializează astfel de dispozitive medicale vor fi prezentate în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea lor și în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene.
De asemenea, se reglementează obligativitatea obținerii consimțământului în cunoștință de cauză de la pacient sau, după caz, reprezentantului legal, înaintea efectuării testului genetic.

Actul normativ mai conține reglementări privind emiterea certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, dar și despre fabricarea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro în instituțiile sanitare publice şi private. Se reglementează și publicitatea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum și contravențiile și sancțiunile aplicabile în situația nerespectării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2017/746.
 
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei
Noile măsuri adoptate prin actul normativ vizează instituirea, pentru perioada 2022-2030, a unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

Ordonanța de Urgență a fost adoptată în urma deciziei Comisiei Europene privind autorizarea noii scheme de ajutor de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive în valoare de 1,5 miliarde de euro, prin care se va acorda o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

De aceste măsuri vor beneficia întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) dezvoltă operațiuni industriale active în unul din sectoarele și subsectoarele eligibile prevăzute în Anexa OUG;
b) au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;
c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale; 
d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității; 
e) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate; 
f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;  
g) nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei;

Autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Energiei.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3equUSw
 
 
 HOTĂRÂRI DE GUVERN
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanțate prin Planul naţional de redresare şi reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiții
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
Prin cele trei hotărâri adoptate de Executiv se creează cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizează zona montană. Astfel, se stabilesc valorile schemelor de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control în cadrul următoarelor programe de investiții ce vizează:
· înființarea stânelor montane
· înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
· înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
Cele trei programe de investiții se vor derula până la sfârșitul anului 2022, plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenția Naţională a Zonei Montane, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3STI0qd
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vâlcea în domeniul public al Orașului Bălcești, jud. Vâlcea şi de modificare a Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru
Actul normativ prevede aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru. Dezvoltarea acestor trasee va contribui la creșterea circulației turistice la nivel naţional, prin punerea în valoare a obiectivelor turistice din țara noastră prin forme de turism ecologic și durabil.

Reglementarea acestui cadru legislativ va debloca numeroase inițiative ale factorilor implicați în dezvoltarea acestor tipuri de trasee şi va încuraja apariția unora noi astfel încât, pe termen scurt şi mediu va contribui la creșterea beneficiilor directe şi indirecte, economice şi sociale pe care le aduce dezvoltarea acestei ramuri de turism.

Omologarea este realizată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.
Totalitatea traseelor pentru turism pedestru omologate din România se constituie în Rețeaua Națională de Trasee pentru Turism Pedestru, denumită ROPED.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3SWM35b
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent Ţintei 377, Componenta 12- Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României, precum şi a Metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României
La propunerea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat Hotărâre privind aprobarea Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent Țintei 377, Componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, precum și a Metodologiei  de aprobare a investițiilor finanțate din cadrul planului național de redresare și reziliență al României.

Documentul aprobă Programul național de investiții în infrastructura de sănătate cu fonduri din Planul de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și criteriile de eligibilitate și ierarhizare pentru selectarea obiectivelor de investiții.

Astfel, în vederea prioritizării pentru finanțare a minim 25 de obiective de investiții în infrastructura spitalicească publică din lista de 49 regăsită în cadrul PNRR, Ministerul Sănătății va stabili:

(1) Obiectivele de investiții principale din PNRR, reprezentând obiectivele de investiții selectate în urma aplicării unor criterii de eligibilitate
 (2) Obiectivele de investiții finanțate prin PNRR, reprezentând minim 25 de obiective de investiții ce vor fi selectate din obiectivele de investiții prevăzute în PNRR, în urma aplicării unor criterii de ierarhizare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a căror valoare însumată se încadrează în bugetul total alocat Investițiilor 2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și 2.2. - Echipamente și aparatură medicală din cadrul Țintei 377, Componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 03 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României.
(3) Obiectivele de investiții de rezervă, reprezentând obiectivele de investiții care îndeplinesc condițiile prevăzute în cadrul Etapei I – Criterii de eligibilitate și care în urma aplicării Etapei II – Criterii de ierarhizare, nu se regăsesc în obiectivele de investiții finanțate prin PNRR.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de asistenţă tehnică dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii privind asistenţa tehnică necesară implementării jaloanelor/ţintelor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "ElieWiesel''
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 325
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării şi valorificării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Prin actul normativ se majorează standardele de cost pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, precum și cele pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.
Astfel, în cazul copiilor aflați în plasament în servicii de tip rezidențial, suma lunară actualizată pentru nevoile lor crește cu 128 lei pentru fiecare copil. Pentru copiii din serviciile sociale de zi, majorarea este de 42 de lei lunar.
În prezent, în serviciile de tip rezidențial sunt aproximativ 10.000 copii și alți aproape 14.000 sunt beneficiari ai serviciilor de zi.
Creșterea acestor sume este necesară având în vedere că ultima actualizare a avut loc în urmă cu doi ani.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, precum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăștie-Sibiu"
Actul normativ prevede completarea anexei nr. 3 la HG nr. 1231/2010 cu un nou imobil, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate și a listei cuprinzând acest imobil în suprafață de 1.057 mp și a sumei aferentă justelor despăgubiri.
Suma aferentă despăgubirilor pentru imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al investiției este în cuantum de 4.650 de lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada- Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale: Simeria, Deva, Veţel, Brănişca, Ilia, Gurasada, Burjuc şi Zam-judeţul Hunedoara
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Tren metropolitan Gilău - Floreşti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj"
Prin actul normativ, Executivul reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj”, conform OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
Obiectivul de investiții prevede construcția unei linii de metrou ușor cu o lungime 21.03 km, cu 19 stații subterane și 1 depou suprateran. Amplasamentul este în Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca și Comuna Florești. Ordonatorul principal de credite este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar beneficiarii sunt UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești.
Proiectul de investiții este cuprins în cadrul Componentei 4 (Transport sustenabil) din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - I4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Cluj-Napoca.
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de aprox. 13,7 miliarde de lei. Finanțarea obiectivului de investiții se realizează potrivit art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 24 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, titlul 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR", de la bugetul de stat în condițiile stabilite conform legii, de la bugetul local, precum și din alte surse legal constituite.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770- km 100+900", pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reducerea riscului la inundaţii a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind unele măsuri referitoare la mutarea temporară a arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2817 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 425
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a reuniunii anuale a înalţilor funcţionari din domeniul bugetar din țările din Europa Centrală, de Est şi de sud-Est, în perioada 26·28 octombrie 2022, la Bucureşti
În contextul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, organizează la București, în perioada 26-28 octombrie 2022, reuniunea înalților funcționari din domeniul bugetar din țările din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (Senior Budget Officials from Central and Eastern and South Eastern European Countries CESEE SBO).
Având în vedere angajamentul asumat de către România, precum și complexitatea organizării acestui eveniment care urmărește consolidarea dezvoltării diplomației economice și implică participare la nivel înalt în mediul internațional, Executivul a aprobat normativele de cheltuieli în valoare totală de 280.000 de lei, pentru un număr de 120 de participanți din țară și din străinătate.
 
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Informații Externe în domeniul privat al statului şi administrarea Serviciului de Informații Externe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază cuprinse în anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti, precum şi pentru transmiterea unui bun imobil din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Național al Dansului București
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenției Naţionale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice şi sociale în Uniunea Europeană

România va beneficia de o contribuție financiară nerambursabilă de 221,5 milioane franci elvețieni din anvelopa totală de 1,047 de miliarde de franci elvețieni aprobată de Parlamentul elvețian pentru coeziune economică și socială adresată unor state membre UE, în vederea reducerii disparităților economice și sociale în cadrul UE. Ministerul Finanțelor va asigura, în calitate de Unitate Națională de Coordonare, coordonarea generală a asistenței financiare acordate de Elveția pentru coeziunea economică și socială.

Acordul-cadru detaliază instituțiile responsabile de implementarea contribuției elvețiene din România și Elveția, modalitatea și principiile de implementare a contribuției, precum și ariile tematice în care se vor dezvolta măsurile suport. Acordul-cadru este însoțit de Anexa – ”Reglementări specifice de țară” care menționează entitățile implicate în implementarea contribuției elvețiene și responsabilitățile acestora, alocările tematice și financiare aferente măsurilor suport agreate cu partenerii elvețieni la finanțare, dar și regulile specifice convenite între Elveția și România.
 
MEMORANDUM cu tema: Derularea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind Asistența pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor Uniunii Europene, precum şi eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Deplinelor Puteri în acest scop

Obiectul Acordului este de a asigura sprijin României în implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE, în special în ceea ce privește implementarea reformelor menite de ajute România să se alinieze standardelor Uniunii Europene, reducerea sărăciei și incluziunea socială, îmbunătățirea nivelului de absorbție și eficienței fondurilor Uniunii Europene, inclusiv Mecanismul de Redresare și Reziliență.  
Pentru prestarea serviciilor de sprijin in implementarea proiectelor europene, BERD va furniza României experți angajați și coordonați de instituție.
BERD va coordona, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte.
 
MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis aferente participărilor individuale ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter internaţional organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, la misiuni economice desfăşurate în străinătate, la manifestări internaţionale, organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe (INTI), în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, precum şi privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming
Memorandum se referă la două scheme de ajutor de stat, finanțate de la bugetul de stat. Prima dintre ele va acoperi costurile de participare individuală a operatorilor economici români la evenimentele de promovare internaționale, desfășurate atât în format fizic, cât și virtual.
Cea de-a doua schemă de ajutor de stat este dedicată exclusiv turismului, respectiv agențiilor licențiate. Măsura vizează stimularea activității de incoming, care reprezintă o activitate de export pentru țară, prin contribuția de valută adusă în România de către turiștii străini. Vor fi oferite granturi pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate cu organizarea acestor pachete de servicii turistice.
Bugetul solicitat pentru participarea în acest an la manifestările internaționale, precum și la misiunile economice, este în valoare de 6,3 milioane lei, iar pentru dezvoltarea activității de incoming a fost estimată suma de 2,6 milioane de lei.
În 2023, din bugetul Programului de promovare a exportului se intenționează alocarea a 13 milioane de lei pentru primul instrument de promovare menționat și 7 milioane de lei pentru măsura dedicată turismului.
Formele finale ale schemelor de ajutor de minimis vor fi realizate în baza consultărilor dintre specialiștii din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT) și membrii Consiliului de Export, precum și reprezentanții federațiilor, patronatelor de ramură și asociațiilor profesionale.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3TgDCSc
 
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocieri şi semnării Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021
Prin acest Memorandum, Executivul aprobă negocierea și semnarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021.
Astfel, prin modificările propuse, actul normativ reglementează prioritizarea amplasării apeductelor, cu subtraversarea râului Prut, modalitatea de efectuare a lucrărilor și execuția acestora, astfel încât să nu afecteze linia frontierei de stat, autorizarea activităților de construcție,  etc.
De asemenea, pentru urgentarea semnării, memorandumul prevede eliberarea deplinelor puteri în vederea semnării Protocolului unui demnitar din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ambasadorului României la Chișinău.
 
MEMORANDUM cu tema: suplimentarea cu 21 posturi a numărului maxim de posturi bugetate ale Secretariatului General al Guvernului
Memorandumul a  fost aprobat.
 
MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unui număr de 40 posturi vacante aferente Direcţiilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea asigurării activităţii de control sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră, precum şi activităţile de control din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Memorandumul a  fost aprobat.
 
PUNCTE DE VEDERE
PUNCT DE VEDERE cu privire la 14 inițiative legislative
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ministerul Sănătății Noi medicamente ar putea fi incluse pe lista celor compensate și gratuite

03 Feb 2023 97

Noua Casă 2023 Guvernul a stabilit plafonul de garanții

27 Jan 2023 573

Birocrația ne omoară! Cardurile de energie, muncă în plus pentru administratori și președinții de Asociații de Proprietari. Care sunt beneficiarii care trebuie să-și depună singuri documentele? (DOCUMENTE)

26 Jan 2023 1753

CNAS - O aplicare justă, echitabilă şi nediscriminatorie pentru calculul indemnizaţiei de maternitate

24 Jan 2023 825

Ghidul pentru utilizarea cardurilor de energie a fost lansat. Ce condiții trebuie să le îndeplinească beneficiarii pentru a primi acasă cardul și cum se pot face plăți?

16 Jan 2023 1107

Ciucă a făcut anunțul De când vor putea fi folosite tichetele pentru plata facturilor la energie

11 Jan 2023 728

România a devenit a 19-a cea mai complexă și sofisticată economie a lumii! Anunțul premierului Ciucă

11 Jan 2023 602

Un nou spital de Pediatrie la Constanța Se decide în ședința de Guvern. Un imobil aparținând DSP Constanța ar putea trece în domeniul privat al statului (DOCUMENTE)

11 Jan 2023 756

Vești bune Soldele de grad și salariile gradului profesional pentru militari şi poliţişti vor fi majorate de Guvern. Detalii

11 Jan 2023 900

DOCUMENT Iată ce conține proiectul ordonanței de Guvern pentru viitoarele buletine electronice. Condiții speciale pentru minorii sub 12 ani

10 Jan 2023 911

Când are loc primul termen în procesul intentat Guvernului pentru că nu a organizat alegeri locale în peste 50 de localităţi?

08 Jan 2023 682

Anul politic 2022. Demisii răsunătoare din Guvern, destrămarea opoziției și ratarea aderării la Schengen

07 Jan 2023 921

Hotărâre de Guvern care vizează modernizarea canalelor Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia - Năvodari

05 Jan 2023 849

Guvernul României se întrunește mâine în ședință. Modernizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră, pe ordinea de zi

03 Jan 2023 651

ZIUA LIVE Secretarul de stat George Niculescu, precizări importante despre cardul de energie pentru românii vulnerabili (VIDEO)

30 Dec 2022 911