Curtea de Conturi, în control la Ministerul Transporturilor. Vizat a fost și Spitalul de Căi Ferate Constanța

 • Curtea de Conturi a efectuat control la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în anul 2019
 • Raportul a fost publicat recent pe portalul instituției de control
 • A fost verificat, inclusiv, Spitalul de Căi Ferate Constanța


   
Curtea de Conturi a României a prezentat, în cadrul raportului verificărilor efectuate în anul 2019, mai multe aspecte identificate în urma controlului la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC)este instituție publică cu perso-nalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, fiind organizat și funcționând potrivit dispozițiilor HG nr. 90/2020privind organizarea și funcționarea MTIC.Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport, comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, îndeplinind rolul de autoritate de stat în domeniul său de activitate.
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport și infrastructură de transport, a celor referitoare la infrastructura de comunicații electronice și servicii poștale, adoptate la nivelul Uniunii Europene și al organismelor internaționale.În subordinea/sub coordonarea/sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilorfuncționează:
→în subordine:
•15 spitale clinice căi ferate, finanțate din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

•două instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat;
•patru instituții publice finanțate din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat;
•șapte instituții publice finanțate integral din venituri proprii.
→sub autoritate: 27 de operatori economici din sectorul transportului feroviar, rutier, naval și aerian și din sectorul comunicațiilor.Misiunea de audit a avut drept scop obținerea unei asigurări rezonabile asupra faptului că situațiile financiare auditate ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nu conțin denaturări semnificative ca urmare a unor abateri sau erori, permițând astfel să se exprime o opinie cu privire la măsura în care acestea sunt întocmite.În anul 2019, situațiile financiare consolidate ale Ministerului Transporturilor au inclus date și informații referitoare la activitatea desfășurată de către administrația centrală a Ministerului și de un spital, respectiv Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța.Opinia de auditLa nivelul ordonatorului principal de credite s-a exprimat o opinie contrară, având în vedere constatările și opiniile exprimate în misiunile de audit financiar desfășurate și la nivelul instituțiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și faptul că valoarea totală a abaterilor este semnificativă. Au fost emise decizii prin care au fost dispuse măsuri pentru înlăturarea erorilor și deficiențelor identificate.Opinia contrară a fost determinată de efectele denaturărilor semnalate și prezentate în situațiile financiare, în ansamblul lor și de faptul că acestea nu prezintă fidel performanța financiară a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor la 31.12.2019, poziția financiarăși celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.ConstatăriÎn cadrul misiunii de audit financiar la Ministerul Transporturilor s-au constatat abateri care privesc modul de reflectare în evidența contabilă a unor elemente patrimoniale sau a unor operațiuni derulate în cadrul activității specifice, care au influențat acuratețea situațiilor financiare semnificative, fiind prezentate în continuare:Din analiza balanței de verificare întocmite de Ministerul Transporturilor la data de 31.12.2019 s-a constatat faptul că entitatea nu a înregistrat în evidența contabilă provizioane pentru sumele prevăzute în hotărârile judecătorești definitive, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială în sumă totală de 558 mii lei.Potrivit Manualului de politici contabile, entitatea avea obligația constituirii de provizioanepentru datoriile reprezentând drepturi de naturăsalarială stabilite în favoarea personalului prin hotărâri judecătorești devenite executorii.Referitor la modul de aplicare a reglementărilor privind inventarierea domeniului public al statului în anul 2019 s-a constatat înscrierea în Procesul-verbal privind valorificarea inventarierii patrimoniului pe anul 2019 a unor diferențe în sumă de:
- 958 mii lei între soldul scriptic din evidența Ministerului și soldul faptic înscris în listele de inventariere întocmite de ROMATSA SA, reprezentând teren scos din evidența companiei conform unei sentințe judecătorești și predat proprietarului în anul 2014, pentru care nu au fost întocmite documentele legale de scoatere din evidența patrimoniului public;
- 1.396.191 mii lei între soldul scriptic din evidența Ministerului și soldul faptic înscris în listele de inventariere întocmite de companiile și societățile la care Ministerul este acționar majoritar, reprezentând atât diferențe constatate cu ocazia reevaluărilor, cât și diferențe calculate conform suprafețelor înscrise în cartea funciară, pentru care nu au fost întocmite hotărâri de guvern pentru actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al statului.Din analiza și verificarea modului de aplicare a reglementărilor privind utilizarea fondurilor publice pentru infrastructura feroviară, respectiv alocații pentru investiții și transferuri pentru întreținerea infrastructurii în anul 2019, s-a constatat că Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nu a elaborat și aprobat Strategia indicativă de dezvoltare a infrastructurii în vederea satisfacerii necesităților viitoare de mobilitate, în ceea ce privește întreținerea, reînnoirea și dezvoltarea infrastructuriiși nu a urmărit gradul de îndeplinire a programului de întreținere a infrastructurii feroviare.
Măsurile luate în timpul auditului În timpul auditului, entitatea a înregistrat în evidența contabilă provizioane pentru sumele prevăzute în hotărârile judecătorești definitive, în valoare de 558 mii lei, și a efectuat următoarele demersuri:
 • a transmis spre avizare în circuit intern proiectul de act normativ pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare;
 • a solicitat CNCFR SA prezentarea pentru anul 2020 a rapoartelor privind gradul de îndeplinire a programelor de întreținere, reparații și modernizări, în conformitate cu fondurile primite cu această destinație de la bugetul de stat.Recomandări
 • continuarea demersurilor în vederea actualizării Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu valoarea imobilelor (terenuri și construcții):
  • obținută în urma rapoartelor de reevaluare; ocare nu mai aparțin domeniului public al statului, ca urmare a unor hotărâri judecătorești;
  • rezultată în urma măsurătorilor și înscrisă în Cartea funciară.
 • elaborarea și aprobarea unor instrucțiuni/proceduri opozabile unităților aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia privind valorificarea în termen a rapoartelor de reevaluare a bunurilor din domeniul public al statului pentru efectuarea în termen a modificărilor în Inventarul centralizat;
 • aprobarea Strategiei indicative de dezvoltare a infrastructurii în vederea satisfacerii necesităților viitoare de mobilitate, în ceea ce privește întreținerea, reînnoirea și dezvoltarea infrastructurii pentru perioada 2021-2025;
 • urmărirea programelor finanțate din fonduri publice cu privire la întreținerea infrastructurii feroviare.
 

La Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța - Constatări

S-a constatat că nu au fost analizate și înregistrate corespunzător rezervele din reevaluarea unor active fixe.

Din verificarea modului de organizare și ținere a contabilității activelor fixe a rezultat că Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța a menținut eronat în soldul contului „Rezerve din reevaluare" diferențele din reevaluarea pentru activele fixe corporale amortizate și nu a transferat asupra rezultatului reportat rezervele din reevaluare, în sumă de 4.682 mii lei, rezultate din reevaluarea activelor fixe corporale existente și amortizate integral.

În timpul auditului, entitatea a înregistrat, pe seama rezultatului reportat, rezervele din reevaluare pentru activele amortizate integral.

Deficiențe s-au constatat și în ceea ce privește organizarea evidenței tehnico-operative a activelor fixe, întrucât nu au fost aplicate prevederile legale referitoare la transferarea la obiecte de inventar a activelor fixe complet amortizate cu valoare de inventar de sub 2.500 lei.

Au fost menținute nejustificat în contul „Creditori” sume prescrise, reprezentând garanții de participare la licitație și, implicit, acestea nu au fost virate pe destinațiile legale. S-a mai constatat nevirarea integralăși la termen a contribuției la bugetele de asigurări sociale datorate de asigurați, aferentă drepturilor salariale, și a fondului de handicap datorat de entitate bugetului de stat (1.626 mii lei).

În anul 2019, la nivelul entității auditate nu s-a exercitat activitatea de audit public intern, deși, potrivit structurii organizatorice și statului de funcții aprobate, există prevăzut un compartiment de audit cu două posturi de auditori interni vacante.

Recomandări: analizarea tuturor bunurilor cu valori situate sub 2.500 lei, menținute de entitate nejustificat în conturi de active corporale, și trecerea acestora la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, după caz; identificarea sumelor pentru care dreptul creditorilor de a solicita restituirea s-a prescris și virarea acestora pe destinațiile legale.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Litigiul dintre Spitalul Clinic de Căi Ferate Constanța și municipalitate, amânat de judecători

26 Mar 2021 632

Municipiul Constanța, dat în judecată de Spitalul Clinic de Căi Ferate, pentru terenul din Bulevardul 1 Mai. Prima decizie!

12 Jan 2021 1581

Stan Leader Construct, contract de reparații cu spitalul CF Constanța

09 Oct 2020 1946

BBD Lift RO SRL a semnat un contract cu Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța (document)

21 Oct 2019 1101

Aparatură medicală nouă pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa (document)

07 Sep 2019 867

Ei sunt actualii proprietari ai terenului retrocedat şi apoi revândut în timpul lui Mazăre şi revendicat în instanţă de Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa!

12 Jul 2019 10090

Terenul a fost, între timp, retrocedat şi apoi revândut În timpul lui Mazăre s-a dat şi apoi s-a luat. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa, revendicare imobiliară în instanţă (documente)

04 Jul 2019 5786

Licitaţie pentru închirierea a patru spaţii, organizată de Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa. Unde sunt situate

17 Aug 2018 1050

Aparatură de imagistică medicală de peste 3,5 milioane de lei, la Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa (document)

08 Aug 2017 1737

De la cine cumpără Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa aparatură de imagistică medicală (document)

27 May 2017 2732

Licitaţie la Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa. Se caută firmă de catering

24 Apr 2017 1329

O nouă contestaţie împotriva licitaţiei organizate de Spitalul Clinic Căi Ferate. Aceeaşi firmă este nemulţumită! (document)

20 Jan 2017 1353

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, pârât la CNSC de o firmă din București. Motivul - o licitație (document)

15 Dec 2016 1742

Colaborare Problemele vasculare nu vor mai fi un mister pentru constănţeni! Medicul Viorel Ispas le va dezvălui pentru ZIUA de Constanţa! (document)

11 Nov 2016 5915

O firmă din Bucureşti s-a adresat CNSC, nemulţumită de rezultatul unei licitaţii organizate de Spitalul Clinic CFR Constanţa (document)

01 Nov 2016 2570