IPJ Tulcea Anunț privind recrutarea candidaţilor la concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, sesiunea 2021

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Spitalului nr.2, judeţul Tulcea, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” sesiunea 2021, astfel:              
A. NUMĂRUL  DE LOCURI LA ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” în anul universitar 2021-2022*

Învățământ superior – studii universitare de licență
 
Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea Specialitatea Forma de învățământ Durata studiilor Total Nr. locuri
Nr. locuri / beneficiar Dintre care
Romi Maghiari Alte min. 
FACULTATEA DE POLIȚIE
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică poliție  
IF
 
3 ani
300 227 IGPR 7 5 3
poliție
 
 
IFR
 
3 ani
 
50
 
37 IGPR
 
Drept Drept poliție,
poliție de frontieră, jandarmi
 
IF
 
4 ani
 
125
116

(73 IGPR, 2 DEPABD, 5 DGPI, 1 DGCTI, 2 DRPCIV,
1 DGL, 1 DIRP, 1 C.S. Dinamo, 10 IGPF, 7 IGJR, 6 IGI, 2 IGSU, 5 SIE)
*Extras din Anexa nr. 1 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/12741 din 23.06.2021.
 

Notă:
1. În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 168/2020, Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 şi ale Ordinului m.a.i. nr. 108/2014, toate cu modificările și completprile ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de școlarizare prezentate.
2. Conform art. 205 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” se acordă 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate (2 poliție, 2 poliție de frontieră, 2 jandarmi, 2 drept, 2 pompieri), absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, acestea se redistribuie către ceilalţi candidaţi.
 
B. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE ÎNSCRIERE

Perioada aprobată pentru depunerea cererii de înscriere: 28 iunie – 11 iulie 2021.      Înscrierea candidaților se realizează doar electronic, prin transmiterea cererii-tip, anexată prezentului anunț, pe adresa de e-mail resurseumane@tl.politiaromana.ro

Cererea-tip se descarcă de pe site-ul de Internet https://il.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Admitere instituţii de învăţământ și va fi completată  de candidat în mod lizibil, semnată, scanată și transmisă până la data 11 iulie 2021.

După transmiterea cererii, fiecare candidat va primi, în termen de 2 zile, un email din partea I.P.J. Tulcea conținând codul unic de identificare atribuit pentru concursul de admitere.
 • Data limită aprobată pentru constituirea dosarelor de recrutare în volum complet (depunerea documentelor solicitate): 23 iulie 2021.
 • Data limită aprobată pentru transmiterea prin e-mail a documentelor justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere: 23 iulie 2021 (a se vedea metodologia de admitere accesând pagina de internet a instituției de învățământ!).  
 • Data limită aprobată pentru achitarea taxei de înscriere la concurs de către candidații declarați apt psihologic: perioada 26-29 iulie 2021 (data operațiunii bancare).
Pentru completarea dosarelor, candidații se prezintă la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, personal, pe baza cărții de identitate.
 
C. CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE PRIVIND RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

Pentru a participa la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea anului în care participă la concursul de admitere;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS. 
D. INFORMAȚII GENERALE

Pentru înscrierea la concursul de admitere în Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, persoanele interesate se adresează Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Tulcea, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate.

Persoanele interesate de participarea la concursul de admitere trebuie:
 • să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 • să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 • să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specializării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;
 • să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic”, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în MAI completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare.prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;   
E. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR. DOSARUL DE RECRUTARE

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

a)cererea-tip de înscriere; cererea se descarcă de pe site-ul de Internet https:/tl.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Admitere instituţii de învăţământ, se completează de către candidat în mod lizibil, cu majuscule, cu pix/stilou cu cerneală albastră, se semnează, se scanează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a I.P.J. Tulcea: resurseumane@tl.politiaromana.ro, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2021, zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
b) CV
c) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 
d) actul de identitate, carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar;
e) certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
f) autobiografia
g) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului
h) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (se poate solicita de către personalul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului candidatului); extrasul poate fi înlocuit de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;
i) o fotografie color 9x12 cm;
j) adeverința medicală eliberată de medicul de) care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă aptitudinea fizică pentru participarea la concurs; se imprimă pe un singur document, iar medicul de familie completează doar fața; verso va fi completat de medicul M.A.I.;
k) consimțământul informat
l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
m) adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară constituită potrivit legii (pentru candidații pentru locurile destinate romilor);
n) hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau după caz, a instanței de judecată privind stabilirea măsurii plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și declarație pe proprie răspundere (doar candidații proveniți din sistemul de protecție socială înscriși pentru locurile distincte prevăzute acestora).
o) Declarație, după caz, pentru candidații care provin din sistemul de protecție socială/ candidații de etnie roma sau de alte minorități
p) Documente justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere, după caz;
r) 2 dosare plic.
                
F. INFORMAȚII REFERITOARE LA SELECȚIA CANDIDAȚILOR

Dosarul se completează până la data de 23 iulie a.c.    

În etapa I de selecție, la sediul I.P.J. Tulcea se va desfășura evaluarea psihologică, în perioada 12-21 iulie 2021, la o dată ce va fi comunicată în timp util pe site-ul I.P.J. Tulcea, secțiunea Cariera – Admitere institutii de invatamant.

Candidații care au depus dosarul de recrutare complet și au promovat etapa I de selecție (au fost declarați APT psihologic, au primit confirmarea medicului de unitate pentru a participa la concurs și au achitat taxa de înscriere/au făcut dovada scutirii plății taxei conform precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție ”A.I. Cuza” la secțiunea Admitere, vor putea participa la etapele următoare de selecție.

Concursul de admitere cuprinde proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor.

Etapa a II-a de selecţie constă în evaluarea performanței fizice, fiind probă eliminatorie și se va susține în perioada 16 - 22 august 2021.

Etapa a III-a de selecţie este reprezentată de proba de verificare a cunoştinţelor și se va susține în perioada 25 - 26 august 2021.

Pentru susținerea celor două probe - evaluarea performanței fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor, candidații recrutați de I.P.J.Tulce se vor prezenta la centrul zonal la care a fost arondată unitatea de recrutare, respectiv la sediul Academiei de Poliție ”Al. I. Cuza”.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 28 – 29 august 2021 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

Etapa a IV-a de selecţie – eliminatorie, respectiv examinarea medicală, în perioada 31 august – 19 septembrie 2021.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților, prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 22 septembrie 2021.
 
G. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU FRECVENŢĂ REDUSĂ


Recrutarea personalului M.A.I. pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare, în raport de oferta educaţională și de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, de categoria de personal și unitatea de proveniență din cadrul M.A.I..

Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative interne şi dispoziţiile D.G.M.R.U. în vigoare:

a) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
b) la data înscrierii să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent de poliţie;
c) să fi obţinut calificativul de cel puţin “bine”, la ultima evaluare anuală;
d) să nu fie puşi la dispoziţie ori să nu fie suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
e) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Dacă până în momentul înmatriculării intervine una din situațiile prevăzute la punctele d) și e), înmatricularea nu se realizează.
 
Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică” forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locurile I.G.P.R., se constituie cu actele și documentele prevăzute în actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I. .
 
Termenele de înscriere și depunere a dosarului de candidat, precum și de participare la etapele de selecție/concurs sunt comune cu cele stabilite pentru programele de studii cu frecvență.

I. ALTE PRECIZĂRI

Candidaţii recrutaţi de I.P.J. Tulcea pentru concursurile de admitere organizate de Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” au obligaţia de a consulta permanent:
 • site-ul oficial al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea (tl.politiaromana.ro secţiunea Carieră – Admitere instituţii de învăţământ) pentru a afla informaţii de actualitate sau date importante legate de etapele şi probele de selecţie (ex. evaluarea psihologică, examinarea medicală, elemente de noutate etc.).
 • site-ul oficial al instituţiei de învăţământ (http://www.academiadepolitie.ro) pentru a se informa cu privire la : tematica și bibliografia de concurs, planificarea probelor de concurs, alte informaţii de interes pentru sesiunea de admitere curentă.                  
Pentru depunerea documentelor de înscriere, conform calendarului de concurs, candidații se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu sediul în strada Spitalului nr. 2, zilnic, între orele 08:00-16:00, după ce, în prealabil, au transmis prin e-mail cererea-tip în termenul aprobat și au primit de la structura de recrutare documentul pe care s-a menționat codul unic de candidat.
                  
 Relaţii suplimentare, se pot obţine la Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, telefon 0240/506723 ; 0240/506700, interior 20113.
 
Informatii si detalii pe site-ul I.P.J. Tulcea -www.tl.politiaromana.ro, secţiunea-admitere, unde se vor afisa in timp util toate informatiile necesare cu privire la concursul de admitere sesiunea februarie – martie 2021.
 
Extras din Anuntul oficial postat pe site-ul IPJ Tulcea.

Sursa foto: Facebook/ Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Admitere în magistratură! Cum s-a descurcat tânăra din Tulcea care obținuse cel mai mare punctaj din Dobrogea la testele grilă. Rezultatele complete (documente)

22 Nov 2021 1928

Examen pentru executorii judecătoreşti stagiari. Taxa de concurs este 4.000 de lei! Cine s-a înscris la Constanţa (documente)

16 Nov 2021 1023

Sediul Grupării de Jandarmi Mobile găzduiește proba de evaluare a cunoștințelor candidaților înscriși la două școli militare

22 Oct 2021 495

Lista completă! Admitere în magistratură! O tânără din Tulcea, cel mai mare punctaj din Dobrogea la grilele eliminatorii (documente)

15 Oct 2021 12699

Senatul a adoptat OUG privind Programul „Anghel Saligny“

04 Oct 2021 727

#DobrogeaDigitală Dacă ar fi cântat într-o limbă de circulație internațională, Dan Spătaru ar fi atins faima unui Julio Iglesias

02 Oct 2021 1935

Lumea marinarilor Profesorul de navigație. Petre Mureșanu, „Constanța“, „Normandie“

01 Oct 2021 2573

Legea 320/2021 privind arheologia, disputată dur astăzi, în Senat PSD susține, Diana Iovanovici Șoșoacă a ridicat problema banilor pentru săpături

29 Sep 2021 2438

Cine este primul elev admis în Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța

22 Sep 2021 1880

Aproximativ 10.000 de candidați s-au înscris pentru examenul de admitere la școlile de poliție

21 Sep 2021 754

Se modifică data la care va fi susținută proba de evaluare a cunoștințelor pentru admiterea în școlile postliceale ale MAI

14 Sep 2021 719

Admitere 2021 la Universitatea „Ovidius” din Constanța Câte locuri sunt scoase la concurs, la programele de licenţă şi master, pentru admiterea din luna septembrie

03 Sep 2021 1154

Peste 1.500 de posturi, scoase la concurs de școlile de poliție

02 Sep 2021 1024

O nouă sesiune de admitere în cele șase unități de învățământ preuniversitar ale MAI. 2.668 de posturi scoase la concurs

01 Sep 2021 777

Concurență mare la admitere pentru Academia de Poliție. Iată câți sunt pe un loc

04 Aug 2021 3160