Actualitate

Petiţie online împotriva intervenţiei fără autorizaţie asupra monumentelor istorice!

Mai mulţi deputaţi PSD au depus un proiect de lege prin care elimină din Legea construcţiilor prevederea potrivit căreia realizarea de lucrări de construcţii sau consolidare fără autorizaţie asupra monumentelor istorice este infracţiune, pedepsită cu închisoarea de la trei luni la un an sau cu amendă.
 
În expunerea de motive, semnată de deputaţii Florin Iordache şi Ion Călin, se face referire la „decongestionarea instanţelor“, având în vedere că aceste fapte ajung oricum să fie sancţionate doar cu amendă „în proporţie de 99%“, dar şi la cazurile de cetăţeni care au vrut să îşi asfalteze un drum şi li s-a întocmit dosar penal. 

Iată cum sună textul proiectului de lege:
„Litera a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial (…), se abrogă“.

Ce prevede art. 24, lit. a), care se abrogă:

„Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b), c), e) şi g), cu excepţiile prevăzute de lege“.

Ce prevede articolul 3 la care se face referire:

„(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură, se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;

g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote“.

În lege va rămâne, astfel, doar articolul prin care aceste fapte sunt considerate contravenţii, adică:

„Articolul 26

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant;

b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7, alin. (15), de către investitor şi executant;

c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate;

d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3, lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, odată cu încheierea lucrărilor de bază;

e1) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71, alin. (2), la desfiinţarea acestora;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;

g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (8);

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6, alin. (2), precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6, alin. (1);

h1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7, alin. (1);

i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:
- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului Civil, ale conţinutului-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
 
j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27, alin. (3) şi (4), precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 29, alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;
 
l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34, alin. (7);

n) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37, alin. (2).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) săvârşite de persoanele fizice sau juridice se sancţionează cu amendă după cum urmează:
- de la 1.000 de lei la 100.000 de lei, cele prevăzute la lit. a);
- de la 3.000 de lei la 10.000 de lei, cele prevăzute la lit. f);
- de 10.000 de lei, cele prevăzute la lit. c);
- de la 50.000 de lei la 100.000 de lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi e1);
- de la 5.000 de lei la 30.000 de lei, cele prevăzute la lit. h), h1) şi i);
- de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);
- de 2.000 de lei, cele prevăzute la lit. l) şi n);
de 1.000 de lei, cele prevăzute la lit. g)“.

Cum motivează iniţiatorii acest proiect 


„Întrucât pe rolul instanţelor de judecată se află câteva mii de dosare care privesc executarea unor lucrări fără autorizaţie, dar în proporţie de 99% se sancţionează cu o simplă amendă, considerăm că o asemenea iniţiativă are atât rolul de a decongestiona activitatea instanţelor, cât şi acela de a nu mai fi nevoie ca, pentru fiecare autorizaţie care a expirat câteva zile, funcţionarii de la Inspectoratul de Stat în Construcţii să nu mai fie nevoiţi să depună plângeri penale. 

Concret, pe rolul instanţelor se află dosare pentru următoarele situaţii: a expirat de câteva zile o autorizaţie de construcţie care avea ca termen doi ani şi, pentru că lucrările au continuat, autorităţilor locale sau persoanelor fizice le sunt deschise dosare penale, în condiţiile în care se cunoaşte că termenul de aprobare a unei noi autorizaţii durează, în cel mai bun caz, 30 de zile, dar în practică s-a demonstrat că poate dura şi câteva luni“, susţin iniţiatorii în expunerea de motive. 

„În acelaşi timp, se cunoaşte faptul că o autorizaţie de construire se poate elibera doar după expirare, lucru care duce automat la sistarea unor lucrări de anvergură, în anumite cazuri fiind vorba despre lucrări ale autorităţilor publice locale, cu finanţare europeană, ceea ce provoacă întârzieri pentru finalizarea lucrărilor“, mai spun ei. 

Iniţiatorii fac referire şi la cazuri prezentate în presă de „persoane care au strâns bani pentru asfaltarea sau pietruirea unui drum care nu era prins în niciun proiect de asfaltare al autorităţilor locale şi acestor cetăţeni, care nu doreau decât îmbunătăţirea condiţiilor de trai, li s-au deschis dosare penale“. 

Un alt aspect semnalat de iniţiatori este cel al „zecilor de construcţii monument din întreaga ţară“ care „se prăbuşesc lunar, iar proprietarii nu pot face nici măcar îmbunătăţiri la faţade“. Proprietarilor care au făcut „reparaţii de urgenţă“ li s-a întocmit dosar penal, spun aceştia, susţinând ca au fost luni în care comisia de resort din cadrul Ministerului Culturii nu a funcţionat şi nu a emis autorizaţii. 

Proiectul este la Senat şi urmează să intre în procedură legislativă. Camera Deputaţilor este cameră decizională.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

În contextul lucrărilor de modernizare a străzilor Termele Romane şi Traian Petiţie online - „Pista Velo la Poarta 1“!

10 May 2018 1547

Petiţie online. Semnează pentru a-i cere Guvernului să nu permită distrugerea patrimoniului!

24 Apr 2018 1942

Laura Codruța Kovesi, susținută de peste 100.000 de români, printr-o petiție online

01 Mar 2018 730

Petiție online pentru susținerea procurorului șef al DNA Laura Codruța Kovesi. Mii de persoane au semnat documentul

23 Feb 2018 916

Petiție online pentru redeschiderea ”Casei Soarelui”

24 Sep 2017 1913

„Acum se deschide Cutia Pandorei". Petiţie online împotriva revocării celor 13 inspectori şcolari generali

24 Aug 2017 1993

Petiţii online pentru abrogarea OUG de modificare a codurilor penale

03 Feb 2017 971

Moartea unui copil a stârnit revolta părinţilor. Se cere „Dreptate pentru micuţul Mattias”

19 Oct 2016 1489

Ce doresc viitorii poliţişti de la autorităţi „Este înălţimea ceea ce te face demn?“ „Nu e normal să ne ruinaţi visele!“

29 Sep 2016 25000

PSD cheamă românii să semneze pentru ieftinirea medicamentelor cu 35%

28 Sep 2016 1516

„Să văd cum le pică marele castel“ „Coşmarul corupţilor“ devine viral. Petiţie pentru confiscarea averilor dobândite ilegal

27 Sep 2016 1811

Cazul medicului Victor Boţ a stârnit o revoltă „Castrare chimică pentru pedofili“, susţinere puternică din Constanţa

20 Sep 2016 2900

„Să plătească cu libertatea!“ „Poliţia Română trebuie să pedepsească abuzatorii animalelor!“ Ce doresc iniţiatorii petiţiei

01 Sep 2016 3269

„Aceste suflete merită să trăiască“ Petiţia „Salvaţi câinii poliţişti de la eutanasiere“ solicită rentă viageră pentru eroii patrupezi

23 Aug 2016 20957

Petiţie online Se cere demiterea primarului Decebal Făgădău şi a Consiliului Local Municipal

22 Aug 2016 18455

Semnal de alarmă pe şosele! „Salvaţi-ne vieţile!“, petiţie online. Ce doresc iniţiatorii

09 Aug 2016 4397

Petiție pentru protejarea doctorului Camelia Roiu

31 Jul 2016 1372

„Poate că într-o zi îţi voi salva viaţa cu ea...“ Se cere legalizarea deţinerii de arme letale. Motivele iniţiatorilor

28 Jul 2016 12594

„Să facem curăţenie în Justiţie!“ Se cere excluderea magistraţilor care fac abuzuri. Vezi cum se doreşte schimbarea legii

20 Jul 2016 23332

UPDATE A fost lansată „Petiţia împotriva insectelor din parcuri”

26 Jun 2016 4689

Brexit Până în prezent peste 2 milioane de persoane au semnat petiția pentru un nou referendum

25 Jun 2016 1617

„Nu trebuie să fim obligați să umplem buzunarele celor ce dețin șezlonguri“ Petiție online pentru plaje gratuite în Mamaia și Eforie

21 Jun 2016 12156

A fost iniţiată petiţia „Vrem acces liber la plajă şi la mare!!!"

11 Jun 2016 42306

Se cere desfiinţarea Poliţiei Locale. Vezi motivele!

03 Jun 2016 94064

„Dați-ne dreptul de a trăi fără frică!“ Uciderea Adrianei Farcaș ar putea schimba sistemul? (Petiţie online)

29 May 2016 46465

Constănţenii au iniţiat o petiţie online prin care cer locuri de joacă pentru copii

15 Apr 2016 1193

Românii s-au mobilizat şi au iniţiat o petiţie online pentru salvarea Anei-Maria Nedelcu!

14 Apr 2016 1876

Un arhitect a iniţiat o petiţie pentru salvarea Cazinoului

13 Apr 2016 1973

UPDATE Petiţie ce vizează judeţul Constanţa. Se cere remedierea serviciilor furnizate de ENEL

13 Apr 2016 1216

Petiţie online pentru ca o zonă din Constanţa să fie declarată „punct negru“. Ce doresc iniţiatorii

22 Mar 2016 3210

„Sunt fumător. Respect nefumătorii. Vreau să fiu respectat“ Constănţenii susţin masiv petiţia împotriva legii antifumat

21 Mar 2016 7305

Petiţie online pentru adolescenta din Braşov, omorâtă când traversa regulamentar strada (video)

07 Mar 2016 12603

Mii de oameni au semnat o petiție împotriva unui tânăr din 23 August care ar fi omorât un câine agresiv

08 Feb 2016 1904

Elevii au lansat o petiție online pentru închiderea școlilor în Constanța

17 Jan 2016 1708

O petiție online pentru demiterea lui Gabriel Oprea a fost deja semnată de mii de oameni

23 Oct 2015 1492

„Dai casa băncii și scapi de datorii” Petiție lansată de clienții care au credite în franci

12 Jun 2015 1414

Petiţie online pentru demisia lui Dănuţ Căpățînă, manager SCJU Constanţa

08 May 2015 2014

„Never lose hope!“ Petiţie online creată de prieteni pentru Vlad Nicolescu, marinarul constănţean dispărut

12 Apr 2015 1963

A fost inițiată o petiție online pentru recuperarea banilor încasați ilegal de companiile de energie electrică

07 Jul 2014 1745

Le cer lui Radu Mazăre și lui Răducu Popescu să respecte legea Asociația Elevilor din Constanța a inițiat o petiție online

30 May 2014 1734

O nouă petiţie „Constanţa nu e Mazăre” Strângerea de semnături pentru Portul Constanţa, considerată „joaca lui Mazăre”

14 May 2014 1887

A fost iniţiată o nouă petiţie „Constanţa nu e Mazăre”

13 May 2014 2027

Un constănţean reacţionează la scrisoarea primarului Parlamentarii vor semna o petiţie împotriva trecerii unui nou pachet de acţiuni din Portul Constanţa în „ograda“ administraţiei Mazăre (document)

09 May 2014 2899

Radu Mazăre, „certat” pe Internet„Vrem parcări în Constanța”. Petiția a fost semnată de sute de persoane

20 Apr 2014 2644

Condamnat în Dosarul Transferurilor Petiţie online pentru graţierea lui Gică Popescu

06 Mar 2014 2987

Medicii de familie au făcut o petiţie online. Află de ce

12 Aug 2013 1210

Accident rutier grav în Mamaia. Un tânăr arestat, unul în spital Înjurături şi cuvinte de ocară la petiţia pentru sprijinirea lui Emil Petru

25 Jul 2013 2485

Petiţie online împotriva desfiinţării Spitalului de Ortopedie din Eforie Sud

28 Feb 2013 2535

Peste o mie de contabili au semnat petiţia pentru abrogarea TVA la încasare. Iată despre ce este vorba

26 Nov 2012 1522

Primarul Nicolae Matei are susţinători şi pe Internet

18 Nov 2012 2912