Actualitate

Raport Camera de Conturi 2016. Consiliul Judeţean Constanţa Înregistrări contabile eronate, denaturarea situaţiilor financiare, lipsă în inventarul Pavilionului Expoziţional şi prejudicierea bugetului (document)

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanţa, a publicat raportul/sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Consiliul Judeţean Constanţa. Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale municipalităţii a fost efectuat în perioada 22.05.2017 - 28.07.2017.
 

Iată rezultatele acţiunii de audit! Principalele constatări  

 
În ceea ce priveşte efectuarea unor înregistrări contabile eronate la Consiliul Judeţean, s-au constatat următoarele:
- menţinerea nejustificată în contul „Decontări în curs de clarificare“ a unor sume (42.130.000 de lei) reprezentând cofinanţare, contribuţii şi cheltuieli neeligibile plătite de către UATJ Constanţa în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
 
- radierea din evidenţa contabilă şi trecerea nejustificată pe cheltuieli a investiţiei în
curs de execuţie Sală Polivalentă, în valoare de 11.679.000 de lei;
 
- înregistrarea eronată în evidenţa contabilă, pe cheltuieli, a popririlor şi a concediilor medicale suportate din fondul naţional al asigurărilor de sănătate, în sumă de 175.000 de lei;
- reflectarea eronată în situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 a operaţiunilor contabile de înregistrare a veniturilor din închiriere de spaţii din domeniul public sau privat al UATJ Constanţa, prin contul de „Venituri înregistrate în avans“ - 73.000 de lei;
 
- la Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa din subordinea UATJ Constanţa s-a constatat că imprimatele achiziţionate reprezentând bilete destinate vânzării pentru accesul vizitatorilor la exponatele pe care le deţine sunt eronat reflectate în evidenţa contabilă ca venituri în avans, la valoarea de vânzare a acestora, deşi ele nu au fost vândute şi nici nu există certitudinea vânzării acestora;
 
- la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa s-a constatat menţinerea în mod nejustificat în patrimoniul entităţii a unor active fixe corporale în valoare de 3.120 000 de lei, reprezentând instalaţie de biogaz, pompe de căldură pentru instalaţia termică şi turbină eoliană, în condiţiile în care aceste imobilizări corporale sunt proprietatea UATJ Constanţa, date în administrare către DGASPC Constanţa, şi sunt evidenţiate de aceasta în conturi extra-bilanţiere. De asemenea, s-a constatat înregistrarea în mod
eronat direct pe cheltuieli a studiilor de fezabilitate, a lucrărilor de instalaţii electrice de automatizare cu generator fix, a lucrărilor de instalaţie gaz, în valoare totală de 556.000 de lei, în condiţiile în care acestea au fost incluse în planul de investiţii şi s-au concretizat în bunuri de capital de natura imobilizărilor necorporale sau corporale.

În ceea ce priveşte neînregistrarea în contabilitate a unor active/bunuri, operaţiuni, în cadrul administraţiei judeţene, lucrătorii Camerei de Conturi Constanţa au constatat denaturarea semnificativă a situaţiilor financiare încheiate de entitate pe anul 2016, cu valoarea de 45.989.000 de lei, a proiectelor finalizate finanţate din fonduri europene nerambursabile, neînregistrate în activul bilanţier: mijloace fixe realizate, utilaje achiziţionate, echipamente, obiecte de inventar etc.
 
La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa s-a constatat că diferenţe din reevaluarea activelor corporale în valoare de 84.000 de lei înregistrate în contul „Rezerve din reevaluare“ nu au fost transferate asupra contului „Rezultat reportat din reevaluare“ pe măsură ce mijloacele fixe au fost scoase din funcţiune, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1971/2005.
 
În ceea ce priveşte nestabilirea şi neîncasarea unor venituri din închirierea sau concesionarea unor bunuri, în cadrul UATJ Constanţa au fost constantate neurmărirea şi neîncasarea unor venituri de 4 mii lei cuvenite entităţii din derularea unor contracte de asociere în participaţiune.
 
În ceea ce priveşte nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea de venituri proprii ale instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa s-a constatat lipsa documentelor care au stat la baza stabilirii contribuţiei lunare datorate de persoanele asistate, în unele cazuri aceasta nu a fost calculată, înregistrată şi încasată, fapt ce a condus la nerealizarea uneia dintre sursele de finanţare a serviciilor sociale prestate de către DGASPC Constanţa. În timpul auditului s-au estimat venituri suplimentare de 2.000 de lei.
 

Alte abateri constatate de inspectorii Camerei de Conturi

 
La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa s-a constatat menţinerea nejustificată în creditori diverşi a indemnizaţiilor lunare şi a bugetului personal complementar returnate ca urmare a înregistrării decesului persoanelor beneficiare şi nevirarea acestora la bugetul de stat, în sumă de 22.000 de lei.
 
La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa au fost decontate în mod nelegal cheltuieli pentru servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aferente unor suprafeţe mai mari decât suprafeţele înscrise în schiţele cadastrale, în sumă de 28.000 de lei.
 
La Consiliul Judeţean Constanţa s-a constatat plata nejustificată către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa a unor diferenţe de preţ la beton asfaltic BA16, produs utilizat la lucrări de reparaţii şi investiţii efectuate pe drumuri judeţene, în sumă de 26.000 de lei.
 
La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa au fost lichidate, ordonanţate şi plătite cheltuieli pentru lucrări de reparaţii generale şi de renovare la Complexul de Locuinţe Protejate Lazu aferente unor cantităţi de lucrări neexecutate, fapt ce a condus la prejudicierea bugetului entităţii cu suma de 10.000 de lei.
 
Totodată, s-a constatat efectuarea unor cheltuieli cu asistenţa socială, finanţări nerambursabile etc. cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare care au determinat prejudicierea fondurilor publice cu suma de 3.029.000 de lei.

Dintre abaterile identificate exemplificăm:
La Consiliul Judeţean, din verificarea efectuată asupra modului de fundamentare şi justificare a categoriilor de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte şi programe sportive, precum şi pentru proiectele, programele sau evenimentele sportive ale asociaţiilor şi cluburilor paralimpice, s-a constatat acceptarea ca şi cheltuieli eligibile şi cuprinderea în bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului a unor cheltuieli în sumă de 1.232.000 de lei neprevăzute în normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1447/2007, modificată prin HG nr. 888/2013, cheltuieli care nu puteau fi finanţate de către Consiliul Judeţean Constanţa.
 
La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 7.000 de lei, reprezentând indemnizaţii acordate adulţilor nevăzători care au beneficiat şi de indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 
Alte abateri care au determinat prejudicierea bugetelor publice cu suma de 7.789.000 de lei:
La nivelul Consiliului Judeţean Constanţa, s-a constatat prejudicierea bugetului local cu suma de 4.437.000 de lei astfel:
- înregistrarea nejustificată pe cheltuielile instituţiei a sumei de 3.779.000 de lei, urmare unei sentinţe civile cu privire la lucrările de amenajare la Herghelia Mangalia, aceste operaţiuni fiind cauzatoare de prejudicii aduse bugetului judeţean, în condiţiile în care
lucrările în cauză au fost efectuate fără să existe proiecte, autorizaţii, recepţii parţiale sau finale, la un obiectiv care nu este în patrimoniul instituţiei (Herghelia Mangalia aparţine Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA);
 
- nu au fost valorificate concluziile comisiilor de inventariere, nefiind încheiat procesul-verbal de inventariere al comisiei de inventariere centrale. În acest fel, situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru exerciţiul financiar 2016, deoarece ele nu reflectă situaţia reală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor. De menţionat este faptul că la Pavilionul Expoziţional au fost constatate lipsuri încă de la inventarierea efectuată în anii precedenţi. În evidenţa contabilă a UATJ Constanţa, lipsurile constatate la inventariere în valoare de 560.000 lei au fost înregistrate în contul „Decontări în curs de clarificare“ pe seama rezultatului reportat din anii precedenţi şi prin scăderea din patrimoniu a mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar. La data efectuării acţiunii de audit financiar, această pagubă nu a fost analizată, nu s-a stabilit persoana vinovată, nu a fost înregistrată în contul de debitori şi nu s-a procedat la aplicarea măsurilor de recuperare a pagubei produse ca urmare a lipsurilor constatate.
 
Cu privire la această pierdere patrimonială, comisia de inventariere a întocmit în lunile ianuarie şi mai 2017 două note de informare care nu au fost valorificate de către comisia centrală de inventariere, ordonatorul de credite neluând măsuri de recuperare a pagubei.
 
Totodată, s-a constatat prejudicierea bugetului judeţean cu suma de 98.000 de lei, reprezentând amenzi contravenţionale plătite de instituţie, pentru care nu s-a efectuat cercetarea administrativă, în vederea identificării persoanelor vinovate de producerea lor şi luarea măsurilor legale pentru
recuperare.
 
În ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice: la nivelul administraţiei judeţene, s-a constatat că din cauza modului de stabilire a valorii estimate a contractului de achiziţie rechizite şcolare, singurul operator economic participant la procedura de achiziţie articole de papetărie a ofertat un preţ apropiat de cel estimat de către autoritatea contractantă, fapt ce a condus la utilizarea fondurilor publice în mod neeficient şi la obţinerea de câştiguri nejustificate de către operatorul economic respectiv. Mai mult decât atât, din datele desprinse din situaţiile financiare şi declaraţiile operatorului economic respectiv, rezultă că în perioada 2015 - 2016 afacerea acestuia a constat în a intermedia achiziţia de rechizite de la un producător de produse de papetărie din România şi de a le vinde Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Camera de Conturi a aplicat unele sancţiuni contravenţionale: urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare, în cazul a trei entităţi au fost aplicate patru amenzi contravenţionale, în sumă totală de 34.000 de lei, din care 5.000 de lei încasaţi operativ, după cum urmează: la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa au fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă de 5.000 de lei ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art. 2 şi art. 11, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale art. 16, alin. 1 şi 2 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 
Totodată, s-a procedat la sesizarea unor instituţii specializate ale statului, după cum urmează: pentru nerespectarea de către entităţile verificate a prevederilor legale în vigoare, Camera de Conturi Constanţa a transmis în anul 2017, până la data prezentului raport, solicitări de efectuare de verificări de specialitate către: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi (de care aparţine judeţul Constanţa) pentru deficienţe privind obligaţii fiscale bugetare în cadrul
verificărilor efectuate la Consiliul Judeţean Constanţa şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru deficienţe constatate în cadrul aceleiaşi instituţii.
 
Potrivit raportului de audit încheiat de Curtea de Conturi prin Camera de Conturi Constanţa, principalele cauze ale producerii deficienţelor şi abaterilor prezentate în acest raport sunt:
- existenţa unor sisteme de control intern/managerial care nu şi-au atins scopul pentru care au fost instituite, respectiv acela de a sprijini buna guvernanţă în sectorul public, pentru a încuraja un proces mai bun de luare a deciziilor în cunoştinţă de cauză, precum şi pentru utilizarea eficientă a resurselor, fiind astfel întărit mecanismul de răspundere pentru actul de gestiune a resurselor respective;

- fundamentarea nerealistă sau insuficientă a proiectelor de buget ale unor ordonatori principali de credite, motiv pentru care există încă multiple nereguli şi disfunctionalităţi în ceea ce priveşte angajarea cheltuielilor publice şi plata acestora;

- nerespectarea competenţelor şi responsabilităţilor ordonatorilor de credite în procesul bugetar;

- managementul ineficient şi uneori incorect al fondurilor publice, care dovedeşte, cel mai adesea, că deciziile privind alocările de fonduri publice nu sunt fundamentate în funcţie de priorităţi şi în concordanţă cu cadrul legal de referinţă sau cu scopul şi atribuţiile entităţii, stabilite prin actul normativ de înfiinţare, dar şi necunoaşterea dispoziţiilor legale din domeniul finanţelor publice şi al contabilităţii publice, iar, uneori, chiar nerespectarea acestor prevederi din cauza unor interpretări eronate date dispoziţiilor respective, lipsa unui sistem bine definit de alocare a resurselor bugetare în funcţie de rezultatele obţinute, dar şi lipsa unor instrumente eficiente pentru evaluarea performanţei utilizării resurselor alocate.
Lucrătorii Camerei de Conturi au constatat că nu sunt stabilite priorităţi în aprobarea cheltuielilor publice şi nu sunt analizate toate oportunităţile pentru efectuarea acestora, în vederea protejării resurselor publice de utilizare neadecvată şi pentru asigurarea bunei gestiuni financiare;

- managementul defectuos şi ineficient al cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere prin efectuarea de cheltuieli cu bunuri şi servicii fără contraprestaţie (bunuri, lucrări,
servicii nerecepţionate în cantitatea facturată si plătită) sau pe baza unor tarife neaprobate şi
neavizate;

- superficialitate în examinarea documentelor justificative, aferente operaţiunilor şi tranzacţiilor economice, cu consecinţe asupra utilizării legale a fondurilor publice, dar şi lipsa coordonării şi monitorizării, de către ordonatorul de credite ierarhic superior, a modului de utilizare a sumelor alocate prin buget, precum şi a respectării cadrului legal general şi specific, pe parcursul exerciţiului financiar, în cazul unor structuri aflate în poziţie de subordonare, coordonare sau sub autoritate.
 
Ca o caracteristică generală, misiunile de audit public extern şi acţiunile de control desfăşurate au evidenţiat, per ansamblu, o insuficientă preocupare din partea entităţilor publice pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar guvernat de buna gestiune economic-financiară. Aceasta confirmă faptul că fondurile publice şi patrimoniul public al statului sunt gestionate într-un regim în care performanţa utilizării acestora nu este un criteriu prioritar.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza sinteza rezultatelor auditului desfăşurat de Camera de Conturi Constanţa la nivelul UATJ Constanţa.
 
Citeşte şi:
 
Raportul Curţii de Conturi pentru Primăria Constanţa A fost sesizată Direcţia Regională Antifraudă. Principalele deficienţe! (document)
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Obligat în primă instanţă să achite CJC 61.591,20 lei Unul dintre dosarele lui Nicuşor Constantinescu, amânat

10 Dec 2018 204

Consiliul Judeţean Constanţa, bugete imense pentru achiziţii directe în 2018. Anexa spune totul despre cum este cheltuit banul public (documente)

10 Dec 2018 591

Consiliul Judeţean Constanţa, acord de mediu pentru modernizarea trotuarului de pe strada Traian

08 Dec 2018 332

Pentru chiul PMP îi cere preşedintelui CJC să iniţieze un proiect privind încetarea mandatului de consilier al liberalului Sorin Mocianu

07 Dec 2018 670

Tribunalul Constanţa i-a dat o veste proastă lui Nicuşor Constantinescu!

05 Dec 2018 924

Moda planificărilor pe bani publici Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Constanţa, mai scumpă decât studiul pentru Master-Planul de investiţii al Ministerului Turismului! (document)

03 Dec 2018 666

Cel mai mare drapel din Dobrogea a fost înălțat aseară la Pavilionul Expozițional

01 Dec 2018 793

Lucrări la imobil și achiziție de echipamente Când va fi gata Centrul de Sănătate de la Năvodari

01 Dec 2018 263

Oameni de afaceri şi directori din Consiliul Judeţean, condamnaţi. Ce a decis Înalta Curte

30 Nov 2018 667

UPDATE. Sute de persoane salvate în județul Constanța în timpul ninsorii. Bilanțul activităților de deszăpezire (galerie foto)

29 Nov 2018 2367

Bani pentru localităţi. Nerv şi nervi în şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa

27 Nov 2018 871

#Dobrogeaetnică Mesajul președintelui CJC, Horia Țuțuianu

24 Nov 2018 179

Ordinul prefectului, suspendatDaniel Learciu se întoarce la Consiliul Judeţean! Ce spun reprezentanţii CJC şi cei ai ALDE!

23 Nov 2018 1662

Emoții pentru filiala ALDE Constanța! În ședința de săptămâna viitoare, vor încerca să valideze mandatul lui Leonard Tănase în Consiliul Județean

23 Nov 2018 285

CJC aprobă un ajutor financiar pentru Decebal Şerban, constănţeanul care luptă pentru viaţă pe un pat destinat arşilor la Spitalul Floreasca

23 Nov 2018 725

Revista presei locale

20 Nov 2018 389

Consiliul Judeţean Constanţa Va fi demarat un amplu control asupra activității Teatrului de Stat Constanța!

19 Nov 2018 812

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 33 de proiecte, pe ordinea de zi

16 Nov 2018 449

Procesul în care Nicușor Constantinescu a fost obligat să achite CJC o sumă uriașă, suspendat

15 Nov 2018 640

Horia, Topalu, Ghindărești, Saraiu și Gârliciu au adoptat o “Declarație Comună”, privind proiectele de interes local (galerie foto)

14 Nov 2018 548

Ziua Dobrogei, sărbătorită în avans de elevi și liceeni constănțeni, la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța

13 Nov 2018 849

A început plantarea de arbori la Pavilionul Exozițional Constanța. Câți copaci vor fi plantați (galerie foto)

10 Nov 2018 646

Mai mulţi funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa îşi cer drepturi salariale în instanţă. Ce spune Horia Ţuţuianu?

08 Nov 2018 808

Consiliul Judeţean Constanţa licitează consultanţa şi studiile de fezabilitate pentru restaurarea Cetăţii Carsium

05 Nov 2018 297

Fostul vicepreședinte al CJC, Daniel Learciu, procese pe bandă rulantă. Își vrea mandatul înapoi!

02 Nov 2018 947

Leonard Tănase, propunerea ALDE pentru funcţia de consilier judeţean, în locul lui Daniel Learciu

01 Nov 2018 513

ISU „Dobrogea“ îşi reface stocul de saltele, perne şi pături, pe banii Consiliului Judeţean

31 Oct 2018 480

Consiliul Judeţean Constanţa participă la Târgul de Turism al României. 10.000 de euro pentru un stand!

27 Oct 2018 573

Daniel Learciu și-a pierdut calitatea de consilier județean și funcția de vicepreședinte al CJC dar merge în instanţă! (document)

26 Oct 2018 695

Procesul lui Boris Parpală, fost inspector CJC şi director al Direcţiei pentru Agricultură, amânat

25 Oct 2018 448

Adrian Bîlbă a picat concursul de director al CMSN. Nu a respectat metodologia de concurs

24 Oct 2018 1000

Preşedintele CJC, Horia Ţuţuianu, despre preluarea Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“!

22 Oct 2018 1096

CJC a alocat bani pentru 47 de primării din judeţ. Cea mai mare sumă ajunge la Castelu!

20 Oct 2018 288

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără servicii de consultanţă pentru proiectul de restaurare a Cetăţii Carsium

20 Oct 2018 412

În premieră CJC, CCINA şi Primăria Constanţa organizează „Zilele Dobrogei“, în perioada 14 - 17 noiembrie, la Pavilionul Expoziţional (document)

20 Oct 2018 1016

PSD Constanţa se va întruni în şedinţă de Birou Politic Judeţean. Se vor nominaliza potenţiali miniştri

19 Oct 2018 705

UPDATE Consiliul Judeţean Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi (galerie foto)

19 Oct 2018 1031

Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada“ îşi completează domeniul de activitate. Iată modificările! (document)

18 Oct 2018 574

Peste 200 de oficiali din Constanţa şi Tulcea dau mână cu mână. Se va adopta un act de promisiune civică. Cât va costa şedinţa dedicată Centenarului Marii Uniri? (document)

18 Oct 2018 1193

Nicuşor Constantinescu, avertisment în penitenciar. Ce a făcut fostul şef al CJC

17 Oct 2018 1059

Nicuşor Constantinescu, executat silit! A fost somat, atât în penitenciar, cât şi la domiciliu, să restituie un prejudiciu Consiliului Judeţean Constanţa. A refuzat (document)

10 Oct 2018 6766

Spaţiile comerciale din Spitalul Judeţean Constanţa, scoase la licitaţie

09 Oct 2018 415

ALDE Constanţa a solicitat vacantarea mandatului de consilier judeţean deţinut de Daniel Learciu. Ce a depus la Prefectură

08 Oct 2018 1220

Cine a fost numit în fruntea Biroului de Turism pentru Tineret. A fost şef de cabinet la CJ Constanţa

06 Oct 2018 1065

Seawiew Media a avut nevoie de un an să mute două panouri publicitare amplasate pe terenul CJC

05 Oct 2018 803

Consiliul Județean Constanța organizează procedură pentru atribuirea a patru trasee de transport județene

02 Oct 2018 318

Proiectul “Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”, finanţat de Consiliul Judeţean Constanţa

01 Oct 2018 432

Cumpăna e în sărbătoare. Zeci de locuitori ai comunei și oaspeți de seamă la Festivalul internațional Rodul pământului (galerie foto)

29 Sep 2018 1301

AEC şi CJC merg în instanţă Subvenţia la transportul judeţean pentru elevi şi studenţi, tranşată abia în 2019! Va crește abandonul şcolar?

29 Sep 2018 1284

LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

28 Sep 2018 1459