Acțiune de Audit a Camerei de Conturi Constanța la UATC Rasova. Care au fost principalele constatări (DOCUMENT)

Sediul Primăriei comunei Rasova
 
 • Auditul financiar a fost efectuat în perioada 4 octombrie - 12 noiembrie 2021.
 
Camera de Conturi Constanța a făcut publică sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurate la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rasova.
 
Auditul financiar a fost efectuat în perioada 4 octombrie - 12 noiembrie 2021. Camera de Conturi Constanța a prezentat apoi informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate, structura și sumele estimate ale abaterilor constatate, principalele constatări, măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate, opinia de audit și măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi.
 
„La unele dintre problemele ridicate de Camera de Conturi în urma acțiunii de audit, ne-am adresat instanței de judecată, iar pe celelalte le-am rezolvat“, a declarat primarul comunei Rasova, Mihalache Neamțu.
 
Sinteza completă o puteți consulta în secțiunea „Documente“ a acestui articol.
 
Principalele constatări
 
Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare
 
„Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020 au fost denaturate urmare a faptului că în anul 2020 au fost scăzute nejustificat din evidența contabilă creanțe bugetare în sumă de 308 mii lei; înregistrarea eronată pe cheltuială și nu prin majorarea rulajului debitor al contului 213 (analitic) cu valoarea cheltuielilor privind modernizarea sistemului de iluminat public - lămpi cu LED în sumă totală de 148 mii lei“.
 

Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege
 
„Entitatea verificată nu a urmărit stabilirea, urmărirea și încasarea taxei pe teren în toată perioada 2019 - 2021, aferentă unui număr de 41 contracte de închiriere având ca obiect terenuri cu destinație pășune încheiate începând cu anul 2019.


În perioada 2019 - 2020 au fost operate scăderi din evidența fiscală și contabilă pentru un număr de aproximativ 600 de contribuabili, reprezentând creanțe fiscale neachitate, fără o analiză prealabilă a justificării anulării debitelor restante precum și cu nerespectarea hotărârii consiliului local, respectiv a Codului de procedură fiscală în vigoare. Mai mult, pe de o parte debitele anulate au valori mai mari decât limita maximă prevăzută de Codul fiscal, respectiv 40 lei (cumulate pe total debite contribuabil), iar pe de altă parte acestea provin în cea mai mare parte din perioada 2016 - 2018, fiind în cadrul termenului de prescripție“.
 
Calitatea gestiunii economico-financiare
 
„Din verificările efectuate cu privire la obiectivul de investiții Cămin Cultural Rasova s-a constatat că entitatea a acceptat și plătit către executant un nivel al profitului superior celui ofertat contrar prevederilor Instrucțiunii ANAP nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru.

Având în vedere HCL de aprobare a tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru prestarea de servicii către terți, în care este inclusă și contravaloarea carburantului, respectiv de 150 lei/oră de funcționare, s-a constatat că entitatea nu a urmărit recuperarea acestor costuri cu funcționarea utilajului, sens în care nu s-a procedat la recuperarea cheltuielilor aferente consumului de combustibil, a celorlalte cheltuieli cu întreținerea și asigurarea, precum și a costului de achiziție și a uzurii mijlocului fix (înregistrată în contabiliate ca și cheltuială cu amortizarea).

Nerespectarea legislației referitor la achiziția și angajarea unor cheltuieli privind lucrări de reparații și întreținere infrastructură de pe raza localității, acestea fiind inițiate, executate și recepționate doar în baza detaliilor specificate în anunțul achiziției încărcat pe platforma SICAP, nefiind întocmit și aprobat vreun document care să descrie specificațiile tehnice ale lucrărilor realizate, respectiv caiet de sarcini și proiect tehnic, neexistând comenzi din partea beneficiarului, situații de lucrări cu cantitățile de lucrări executate pe locații, întocmite de executant și nefiind asigurată verificarea și certificarea calității lucrărilor executate pe tot parcursul acestora de către personal specializat.

Angajarea și plata de cheltuieli ineficiente și neeconomicoase, cu întreținerea și reparații la sistemul de iluminat public organizat la nivelul entității, în baza contractului de delegare a serviciului de iluminat public, prin facturarea lunară tip abonament, în lipsa unor documente justificative care să ateste lucrările executate.

Totodată urmare a neconcordanței dintre cantitatea de becuri decontată aferentă achiziției de materiale și cantitatea de becuri pentru care a fost prevăzută în decont manoperă montaj, s-a constatat plata nelegală a sumei de 8 mii lei cu TVA, reprezentând cheltuieli cu decontarea materialului (becuri EC 45W) ce nu au fost puse în operă.

În anul 2021 imobilul - stație de pompare și terenul aferent, înscrise în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al U.A.T.C. Rasova, a făcut obiectul unei proceduri de concesionare prin licitație și ulterior de vânzare, în baza hotărârilor consiliului local și a rapoartelor de evaluare întocmite de o firmă specializată.

În ceea ce privește modalitatea desfășurării licitațiilor s-a constatat că au fost încălcate prevederile legale privind Codul administrativ referitoare la asigurarea publicității cu respectarea termenelor de publicare ale anunțului inițial, a anunțului de atribuire, precum și a publicării într-un cotidian de interes național și în Monitorul Oficial al acestora.

Abateri de legalitate, cauzatoare de prejudicii generate de plata unor lucrări de foraj puț de alimentare cu apă, lucrări ce nu au fost finalizate astfel încât lucrarea contractată nu a fost recepționată și dată în exploatare“.
 
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
 
„- Au fost întreprinse unele măsuri în sensul majorării valorii activelor fixe (cont 213 analitic) cu suma de 148 mii lei reprezentând valoarea cheltuielilor cu întreținere, modernizări rețele electrice - lămpi cu LED ce a fost înregistrată eronat pe cheltuială, conform notei contabile;

- s-a procedat la stabilirea și înregistrarea în aplicația informatică a obligațiilor de plată ale contribuabililor beneficiari ai contractelor de închiriere pășune începând cu anul 2019;

- conducerea entității a luat unele măsuri în sensul demarării, pentru eșantionul transmis de auditori, a unei analize a debitelor anulate, prin extragerea din program a rămășitelor înregistrate nominal pe ani de proveniență a acestora;

- conducerea U.A.T.C. Rasova a procedat la recuperarea sumelor plătite nejustificat, reprezentând ajustarea valorii contractului prin aplicarea eronată a cotei de profit;

- s-a procedat la facturarea tarifului de închiriere raportat la numărul de ore prestate în beneficiul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Totodată, acesta a transmis Primăriei facture cu c/v prestației de închiriere tractor aferent perioadei martie 2020 - prezent;

- au fost refăcute situațiile de lucrări conform recomandărilor echipei de audit de către executantul lucrărilor și confirmate de reprezentanții U.A.T.C;

- a fost achitată amenda de către persoana cu atribuții, în timpul auditului cu chitanță, în valoare de 2,5 mii lei, respectiv jumătate din minimul amenzii acordate“.
 
Opinia de audit
 
„Datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate în paragraful anterior, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a entității U.A.T.C. Rasova la 31.12.2020, și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată fiind exprimată o OPINIE CONTRARĂ“.
 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi
 
„Conducerea entităţii auditate va dispune măsurile legale ce se impun pentru:
 • reanalizarea operațiunilor contabile de scădere creanțe bugetare efectuate în anul 2020 și repunerea sumelor scăzute din debitul contului 464 -”Creanțe ale bugetului local” eronat în anul 2020, fără documente justificative prin efectuarea înregistrărilor contabile necesare;
 • stabilirea, urmărirea și încasarea taxei pe teren de la contribuabilii beneficiari ai contractelor de concesiune, închiriere, dare în administrare încheiate cu UATC și aflate în derulare în perioada 2019 - prezent;
 • revizuirea aplicației informatice de impozite și taxe astfel încât să se evidențieze debitele inițiale, an curent, rămășițe, accesoriile calculate, total debite, sold debit la finele anului pentru toți plătitorii de taxă de închiriere, concesiune în baza contractelor încheiate la nivelul UATC;
 • repunerea pe rol fiscal nominal a tuturor sumelor șterse eronat din evidența fiscală atât la 31.12.2019 cât și în anul 2020, după caz și urmărirea încasării acestora sau recuperării prin aplicarea tuturor măsurilor de executare silită ce se impun;
 • refacerea evidenței debitelor și a rămășiței nominal pe contribuabilii pentru care au fost operate scăderi de debite nejustificate în perioada 2019 - 2020;
 • îmbunătățirea aplicației informatice de impozite și taxe în ceea ce privește:
- prezentarea tuturor informațiilor cu privire la rolul contribuabilului în situația în care debitele nu se preiau/generează automat la începutul anului, ci se introduc de către operatorul de impozite și taxe, exemplu taxa de concesiune, chirie teren, taxe speciale - autorizație construire, taxe stare civilă,

- evidențierea tuturor debitelor în situația debitelor, inclusiv cele aferente taxelor speciale,

- introducerea unei coloane separate cu scăderi, modificări de debite în cursul anului în situația debitelor generată de programul informatic,

- stabilirea corectă a dobânzilor pentru debitele restante,

- realizarea corelației dintre situația debitelor și situație rămășiță generate de aplicația informatică de impozite și taxe;
 • elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri privind urmărirea, executarea silită, starea de insolvabilitate și anularea creanțelor fiscale la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;
 • încasarea tarifului de închiriere buldoexcavator de la beneficiarul SPAAC (Serviciul de alimentare cu apă și canalizare) aferent perioadei 2019 - 2020;
 • respectarea normativului de consum aprobat prin HCL la nivel de UAT și SPAAC, pentru utilajele aflate în inventar;
 • urmărirea actualizării tarifelor de închiriere utilaje pe bază de preț de cost determinat pe baza cheltuielilor înregistrate în evidența contabilă anuală aferent fiecare utilaj în parte;
 • elaborarea și aprobarea unei proceduri operaționale care să cuprindă pașii de parcurs în vederea justificării consumului de carburanți lunar la nivelul UATC și a entităților subordonate, avându-se în vedere elaborarea unui program de activitate lunară a utilajelor, pe bază de referate justificative aprobate de conducerea entității, de comenzi, justificat prin completarea foilor zilnice de funcționare a utilajului sau FAZ-uri precum și de întocmirea situației lunare a lucrărilor desfășurate și serviciilor prestate de utilajele din dotare, cu detalierea locației prestării, numărului de ore, perioadei de funcționare pe zile și ore, alte condiții, persoane responsabile. Se va avea în vedere și decontarea cheltuielilor de carburant între instituții – Primărie și SPAAC pentru utilajele aflate în dotare;
 • respectarea tuturor prevederilor legale în ce privește încheierea angajamentelor legale privind execuția de lucrări având la bază referate de necesitate și estimarea valorii de achiziție determinată în funcție de cantitățile de lucrări executate, caracteristicile tehnice ale lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic sau / și caietul de sarcini, documente de recepție parțiale și finale, situații de lucrări detaliate pe obiective, locații de execuție;
 • stabilirea întinderii prejudiciului constatat în ceea ce privește angajarea și plata nelegală a unor prestații cu întreținerea sistemului de iluminat public care în fapt nu s-au realizat, precum și recuperarea acestuia în integralitate în termenele legale de prescripție;
 • având în vedere că la facturile lunare de prestări servicii întreținere sistem de iluminat public a fost anexat același deviz, auditorii recomandă solicitarea de la prestatorul delegatar al serviciului de iluminat public a refacerii devizelor de lucrări lunare, în concordanță cu documentele care atestă intervențiile realizate la rețelele de iluminat, fișe de intervenție, verificări etc, certificate de calitate a materialelor utilizate, prin care să se certifice realitatea și exactitatea serviciilor facturate în anul 2020. În cazul constatării unor diferențe între situațiile prezentate și cele documentate, se va proceda la recuperarea acestora;
 • respectarea prevederilor legale în ce privește concesionarea, închirierea respectiv vânzarea bunurilor aparținând domeniul public și /sau privat al entității;
 • stabilirea întinderii prejudiciului constatat în ceea ce privește angajarea și plata nelegală a unor lucrări de execuție foraj puț de alimentare cu apă, ce nu au fost finalizate, precum și recuperarea acestuia în integralitate în termenele legale de prescripție“.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanța
 
Citește și:
 
Sinteza rezultatelor acțiunii de audit a Camerei de Conturi Constanța la UATC Pecineaga. Ce spune primarul Niculae Stan (DOCUMENT)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Judeţean Constanţa organizează licitaţii pentru DJ 223, tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin

12 Jul 2018 1734