Ce a constatat Curtea de Conturi a României în urma controlului efectuat la Primăria Corbu (DOCUMENT)

 • Perioada efectuării acțiunii de control a fost 1 noiembrie 2021 – 14 decembrie 2021
 
Curtea de Conturi a României a publicat raportul sintezei privind controalele efectuate pentru anul fiscal 2020. Verificările au fost făcute pe parcursul anului 2021, așa cum reiese din raport. De altfel, în ediția de astăzi, vom reda detalii din raport cu privire la verificările efectuate la Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Corbu.
 
Perioada efectuării acțiunii de control a fost 1 noiembrie 2021 – 14 decembrie 2021, conform documentului oficial. Denumirea acțiunii de audit efectuată a fost „Audit financiar supra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT Corbu”. Sumele estimate ale abaterilor sunt: venituri suplimentare – 1.072.000 lei, prejudicii de 43.000 lei și abateri financiar-contabile – 2.209.000 lei.
 
Principalele constatări
 
Printre principalele constatări, așa cum reies din documentul oficial se numără următoarele:
 • Întocmirea necorespunzătoare a proiectului de BVC fără a se ține cont de gradul de încasare
 • Entitatea nu are organizată evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
 • Menținerea în mod nejustificat în contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuție” a unor active corporale finalizate și recepționate – 2.181.000 lei
 • Au fost constatate neconcordanțe între datele înregistrate în evidența fiscală și contabilă a entității și datele din evidența tehnico-operativă a serviciului de impozite și taxe și programul informatic, în ceea ce privește contul 464 Creanțele ale bugetului local – 28.000 lei
 • Nu a fost stabilit, evidențiat, urmărit și încasat impozitul pe clădiri, aferent construcțiilor noi edificate în baza autorizațiilor de construire depășite ca termen, în lipsa recepțiilor și a declarațiilor de impunere – 4.000 lei
 • Nu au fost înregistrate în Registrul agricol al entității contractele de închiriere pajiști încheiate în perioada 2015 – 2020
 • Neluarea măsurilor de executare silită a condus la neîncasarea impozitelor și taxelor datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice și la prescrierea unor creanțe – 41.000 lei
 • Nestabilirea, necalcularea și neîncasarea taxei pe teren, pentru terenul dat în folosință unei instituții publice, pentru care imobilele sunt în proprietatea acesteia, iar terenul în proprietatea UATC
 • Existența în evidența fiscală a unor creanțe ale bugetului local, provenite din amenzi aplicate persoanelor fizice și taxe de timbru judiciare, care nu au fost încasate în termenul de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și pentru care nu au fost luate alte măsuri de încasare sau măsuri în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității – 955.000 lei
 • Plata nelegală a unor cheltuieli cu deplasarea/transportul, de la domiciliu la locul de muncă și retur, a personalului angajat în cadrul UATC – 33.000 lei
 • Angajarea nelegală de servicii de audit de către UATC
 • Plata nelegală a unor servicii de reprezentare avocațială (prestație facturată de 2 ori pentru același dosar) – 5.000 lei
 • Neefectuarea verificării casieriei de către persoana responsabilă și neconstituirea și nereținerea garanției pentru gestionari în cuantumul prevăzut de reglementările legale – 5.000 lei
 • Nerespectarea obligației legale de virare a taxei de mediu la bugetul de stat pentru constituirea fondului de mediu prevăzut de reglementările legale în vigoare – 72.000 lei
 
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate:

 - corectarea abaterilor financiar-contabile menționate, prin inițierea (împreună cu firma prin care achiziționat programul de contabilitate) actualizării conturilor în afara bilanțului;

- entitatea, cu note contabile, a înregistrat activele fixe corporale in contul 212 „Construcții”;

- inspectorii de la urbanism au încheiat procese verbale de constatare în teren a stadiului fizic la construcției și au transmis procesele verbale către serviciul de taxe și impozite. Au fost întocmite decizii de impunere și a fost încasată suma de 659 lei cu chitanțe. Din suma totală de încasat, de 4.309 lei (din care 4.004 lei debite și 305 lei accesorii) a rămas de încasat suma de 3.650 lei;

- inspectorul din cadrul Registrului agricol a întocmit în format electronic situația pajiștilor date în închiriere de pe teritoriul UATC Corbu;
- au fost semnate angajamentele de plată de către angajații primăriei care au beneficiat de plată nelegală a cheltuielilor de transport;

- entitatea a calculat nivelul taxei, a întocmit Declarație și a virat integral debitul cu penalitățile aferente anului 2020 și până la zi, prin ordin de plată pentru suma de 72.006 lei;

- a comunicat prin adresă firmei cu care a încheiat contractul de servicii de audit, despre hotărârea de reliziere/încetare a contractului dintre părți;

- a întocmit, semnat și transmis Actul adițional la contractul de servicii, prin care intervine rezoluțiunea contractului;

- a inițiat Proiectul de Hotărâre de revocare a HCL (cu documentele de specialitate suport) referitoare la aprobarea încheierii unui contract pentru servicii de expertiză contabilă și audit, propus pentru analizare în ședința ordinară din data de 18.11.2021;

- a fost emisă Dispoziția, prin care s-a constituit o comisie cu atribuții de realizare a unei inspecții fiscale la imobilele proprietatea persoanei de drept privat în cauză;

- s-a întocmit Procesul-verbal de inspecție fiscală;

- au fost emise invitații pentru agenții economici de pe raza UATC, pentru depunerea documentelor justificative în vederea clarificării dosarului fiscal și stabilirea bazei impozabile, pentru calcularea creanțelor fiscale datorate de acești agenți economici.
 
Opinia exprimată a fost opinie contrară deoarece datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a U.A.T.C. Corbu la data de 31.12.2020.
 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Constanța:

- inventarierea cu prioritate a creanțelor fiscale în vederea concilierii datelor din evidența fiscală cu datele din evidența financiar-contabilă;

- identificărea erorilor și efectuării regularizărilor corespunzătoare în evidența fiscală;

- efectuarea de analize ale operațiunilor economice înregistrate, în vederea asigurării concordanței dintre evidența contabilă și cea fiscală;

- inițierea unei proceduri de lucru privind întocmirea de procese-verbale în teren ulterior expirării autorizatiilor de construire, prin care să se consemneze stadiul lucrărilor, efectuarea periodică a inspecțiilor în teren, cât și în ceea ce privește circuitul documentelor și colaborarea între Compartimentele Urbanism și Impozite și taxe locale;

- ordonatorul principal de credite va lua măsuri în vederea stabilirii mărimii și întinderii prejudiciului reprezentând decontarea cheltuielilor de transport salariaților de la domiciliu la locul de muncă și retur, și recuperarea acestuia în termenul legal de prescripție;

- respectării prevederilor Decretului nr. 209/1976 cu privire la disciplina operațiunilor de casă și a prevederilor Legii 22/1969;

- ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale care se impun în vederea inventarierii anuale a patrimoniului, cu respectarea tuturor prevederilor OMFP nr. 2861/2009;

- analizarea colaborării cu structura ACOR și rezultatul acțiunilor de verificare întreprinse de ACOR sau crearea unui compartiment de API și angajarea de auditori publici interni, pentru eficientizarea activității entității;

- analizarea sumelor înregistrate cu titlu de amenzi contravenționale, taxe judiciare de timbru și luarea măsurilor legale de executare silită;

- după caz, se va sesiza instanța judecătorească, în termenul legal, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității;

- efectuarea de inspecții fiscale care să stabilească concordanța dintre declarațiile contribuabililor și situația faptică, reală, din teren;

- analizarea modului de instituire a impozitelor și taxelor pentru cele trei imobile identificate, calcularea, înregistrarea creanțelor datorate din utilizarea acestor bunuri mobile și imobile, în conformitate cu prevederile fiscale;

- întocmirea actelor de executare silită, necesare, funcție de caz;

- încasarea veniturilor rămase de încasat, (inclusiv majorările calculate până la data încasării efective), stabilite în timpul auditului, în perioada de prescriere;

- ordonatorul principal de credite va dispune măsurile necesare pentru fundamentarea veniturilor bugetului de venituri și cheltuieli și a rectificărilor bugetare pe baza evaluării corecte a acestora și pe baza încasărilor reflectate în contul de execuție bugetară;

- ordonatorul principal de credite va lua măsuri în vederea stabilirii mărimii și întinderii prejudiciului reprezentând plata nelegală de servicii reprezentare avocațială (prestație facturată de 2 ori pentru același dosar);

-realizarea unui studiu de oportunitate în care să se analizeze clauzele de administrare, exploatare, întreținere și predare cu privire la bunurile publice ce fac obiectul contractului de asociere;

-efectuarea unui raport de evaluare cu privire la beneficiile și rezultatele asocierii, având în vedere perioada care a trecut, condițiilor socio-economice și investiționale, în vederea reanalizării clauzelor contractuale;

-supunerea spre analiză și dezbatere către consiliului local a studiului de oportunitate, a raportului de evaluare și a notei cu propuneri și recomandări care să stabilească acțiuni viabile (economice, juridice, tehnice,etc) în legătură cu contractul de asociere în participațiune și care să elimine riscurile legate de acest contract;

-menținerea echilibrului contractual care să fie stabilit prin regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
-adoptarea măsurilor legale care să conducă la protejarea bunurilor din domeniul privat al comunei Corbu și la păstrarea integrității acestora.
 
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Ce a constatat Curtea de Conturi a României în urma controlului efectuat la Primăria Năvodari (DOCUMENT)

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Financiere Black Sea SRL trebuie să realizeze PUD pentru edificarea unui imobil pe malul Lacului Siutghiol din Constanța

28 May 2022 598

Un nou Mega Image în centrul orașului Constanța! Cine este proprietarul clădirii (GALERIE FOTO)

28 May 2022 10177

Simca Dor SRL continuă demersurile pentru edificarea unui imobil în zona Cazino din Mamaia

28 May 2022 534

Primăria Tuzla reabilitează străzile din comună. Mediul a dat undă verde (DOCUMENT)

27 May 2022 529

Autorizație de construire Sammarina va modifica spațiul comercial deținut pe strada Ștefan cel Mare din Constanța

27 May 2022 1296

Blocul de 15 etaje din zona cluburilor din Mamaia va fi modificat! Primăria Constanța a eliberat documentul necesar

27 May 2022 889

Fotoreportaj 13 ceasuri analogice, montate în municipiul Constanța. Cum arată acestea (GALERIE FOTO)

26 May 2022 1466

Primăria Cumpăna organizează Festivalul-Concurs pentru Tineri Interpreți „Dor de Cânt Românesc”

25 May 2022 593

Ansamblu de imobile de șase etaje, în Constanța! Cine este investitorul

25 May 2022 931

Primăria Constanța a eliberat două documente de urbanism pentru cimitirele din municipiu. Iată de ce

24 May 2022 953

Societatea Lifeguard Litoral SA va asigura servicile de salvamar în Vama Veche și 2 Mai (DOCUMENT)

24 May 2022 1409

Primăria Poarta Albă a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru noul sediu (DOCUMENT)

24 May 2022 508

Primăria Comunei Corbu, Județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

21 May 2022 852

Dovi Import Export SRL desființează o construcție din centrul Constanței, în regim de urgență

21 May 2022 819

Marcostar Construct Stil SA modifică blocul de 7 etaje de pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța (GALERIE FOTO)

21 May 2022 1168