Administratie locala

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa (documente)

Primăria Constanţa aduce la cunoştinţa publică proiectul de hotărâre pentru adoptarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa“.

Principii generale ale regulamentului pentru parcările publice

Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor din municipiul Constanţa stabileşte cadrul general de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare, întreţinere, plată, rezervare a locurilor de parcare, ridicare a vehiculelor, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice care utilizează locurile de parcare.
 
Regulamentul are ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea parcării în condiţii de siguranţă şi facilitarea accesului la obiective de interes public. Amenajarea locurilor de parcare se face de către administratorul tramei stradale, SC Confort Urban SRL, sau alte entităţi autorizate, în colaborare cu departamentele cu atribuţii în domeniu din subordinea Primăriei municipiului Constanţa sau a Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Spaţiile special amenajate ca parcare vor fi delimitate prin marcaje şi indicatoare
informative. Administratorul parcării nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea.

Parcare gratuită pentru persoanele cu dizabilităţi 

Pentru persoanele cu handicap care au solicitat şi au nevoie de locuri de parcare cât mai aproape de domiciliu vor fi amenajate şi semnalizate cu indicatorul rutier P13 (pentru persoane cu dizabilităţi) locuri de parcare gratuite. Numărul acestor locuri gratuite nu poate să depăşească 4% din numărul total al locurilor de parcare, grupate pe zonele de parcare ale municipiului.

Asociaţiile de proprietari, rol activ în inventarul parcărilor

Locurile de parcare rezultate în urma lucrărilor de amenajare, recompartimentare efectuate de administratorul tramei stradale vor fi identificate şi inventariate de o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Serviciului Management Drumuri şi Transport Public, Biroul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări, din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, un reprezentant al Biroului Parcări din cadrul SC Confort Urban SRL, împreună cu asociaţiile de proprietari. Aceste locuri de parcare identificate printr-un proces-verbal vor fi alocate imediat solicitanţilor, urmând să fie incluse în Inventarul
Locurilor de Parcare în momentul actualizării acestuia.

Inventarul Locurilor de Parcare se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanţa. Totodată, această comisie poate decide şi desfiinţarea locurilor parcare ce nu respectă prevederile O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Taxele parcărilor din municipiu

Taxa de parcare se datorează în următoarele situaţii: pentru locurile din parcările de reşedinţă taxa este datorată de către titularul Autorizaţiei rezervare loc parcare; pentru locurile din parcările comerciale taxa este datorată de către agentul economic pentru perioada în care a folosit un loc de parcare; pentru parcările cu tarif orar, taxa de parcare este datorată de către utilizatorul vehiculului; pentru parcările mixte de reşedinţă şi cu tarif orar, taxa este datorată în funcţie de orarul stabilit atât de către utilizatorul vehiculului cât şi de către beneficiarul abonamentului/autorizaţiei de rezervare loc parcare. Utilizarea locurilor de parcare se face gratuit sau cu perceperea unor taxe de parcare stabilite anual, prin hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legii fiscale.

Conducătorii auto vor putea achita tarifele de parcare astfel: pentru parcările de reşedinţă taxa se achită la ghişeele/conturile Serviciului Public de Impozite şi Taxe; pentru parcările publice cu tarif orar, semnalizate corespunzător, plata se va face la automatele de parcare amplasate pe trotuarele aferente parcărilor sau după caz, prin aplicaţia de taxare, prin sms la numărul scurt, aflat pe panoul de informare sau card.

Taxarea pe baza de sms se face utilizând serviciile de telefonie mobilă ce practică tarife exprimate în euro. Două sau mai multe sms consecutive însumează timpul de parcare. Validarea plăţii se face în momentul primirii unui sms de răspuns. Lipsa acestui sms înseamnă neplata parcării. Pentru plata taxei cu monede şi bancnote, utilizatorii parcărilor trebuie să deţină monedele si bancnotele necesare înainte de a ocupa locul de parcare. Plata se poate efectua şi prin utilizarea cardului bancar conform aplicaţiei ce poate fi descărcată urmând procedura înscrisă pe panourile informative. Nu se acceptă deplasarea utilizatorilor parcărilor de la locul de parcare cu scopul de a procura monede si bancnote
lăsând maşina în parcare.
 
Plata se poate realiza şi la casieriile parcărilor, pentru parcările închise, dotate cu automate de parcare şi sisteme de acces cu bariera. În funcţie de tipul parcării, se instituie următorul program: pentru parcările rezidenţiale, rezervarea locurilor de parcare va fi valabilă de luni până vineri în intervalul orar 17.00 - 08.00, inclusiv sâmbăta, duminica şi in zilele stabilite ca fiind sărbători legale, când programul este 00.00 - 24.00. Prin urmare în intervalul 08.00 - 17.00 de luni până vineri inclusiv, deţinătorul autorizaţiei rezervare loc parcare nu are nici un drept de folosinţă prioritară asupra locului de parcare, oricine putând folosi acest loc. Pentru parcările cu tarif orar programul de taxare este de regulă 08.00 - 24.00, dar el poate fi modificat individual pentru fiecare parcare. Pentru parcările mixte, programul stabilit va fi afişat pe panouri de informare. Pentru parcările comerciale, beneficiarul are drept de folosinţă asupra locului de parcare pe întreaga perioada a autorizaţiei de rezervare loc parcare/contractului.
 
În funcţie de locaţie şi sezon programul de taxare al parcărilor cu tarif orar, poate fi modificat individual pentru fiecare parcare. Acesta va fi menţionat pe indicatoare amplasate cu respectarea prevederilor legale. Totodată, administratorul parcării poate modifica tipul şi destinaţia parcării, aducând la cunoştinţa utilizatorilor prin marcaje şi indicatoare situate la locuri vizibile cu respectarea prevederilor legale.

Scutiri de la plata parcărilor

Sunt scutite de la plata taxelor de parcare de reşedinţă următoarele categorii de beneficiari:
veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. Scutirea se aplică în momentul eliberării Autorizaţiei rezervare loc parcare/încheierii contractului pentru cererile de parcare noi sau începând cu data de 01.01 a anul următor pentru Autorizaţiile rezervare loc parcare/contractele existente. Sunt exceptate de la plata taxei de parcare vehiculele aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, gaze, precum şi vehiculele corpurilor diplomatice sau consulare.

Dovada utilizării dreptului de parcare 

Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reşedinţă, se face prin autorizaţia de parcare. Autorizaţia de rezervare loc parcare va fi poziţionată pe bordul autoturismului, la loc vizibil.

În parcările cu tarif orar, dovada plaţii parcării, în cazul plaţii la parcometru, se va face prin poziţionarea tichetului de parcare, pe bordul autoturismului, la loc vizibil. Plăţile efectuate prin aplicaţia de plată cu tarif orar se operează instantaneu în baza de date, utilizatorul având obligaţia de a respecta intervalul orar pentru care a achitat contravaloarea plăţii. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite locuitorilor zonei de care aparţin. Solicitantul poate cere repartizarea unui loc de parcare situat la o distanţă de cel mult 500 de metri faţă de adresa de domiciliu/reşedinţă.

Plata parcărilor în staţiunea Mamaia 

În staţiunea Mamaia, plata parcărilor se va face prin aplicaţia de plată cu tarif orar, conform indicatoarelor amplasate sau la casieriile parcărilor, pentru parcările închise, dotate cu automate de parcare şi sisteme de acces cu barieră. Exploatarea locurilor de parcare se face de către Biroului Parcări din cadrul Confort Urban SRL. La repartizarea locurilor de parcare alocate agenţilor economici se vor avea în vedere prevederile HCL 113/2017, referitoare la asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcţii. Utilizatorii ce achita tichetul de parcare pentru perioadele de 6 ore, 12 ore, sau 7 zile, vor putea utiliza locurile de parcare din toate parcările cu tarif orar din cadrul staţiunii Mamaia semnalizate corespunzător. În intervalul orar pentru care a fost emis tichetul de parcare, dacă utilizatorul autoturismului se deplasează în diverse destinaţii, administratorul parcării nu are obligaţia să asigure locuri libere de parcare. Beneficiarul se va deplasa până găseşte un alt loc liber de parcare. Valabilitatea tichetului nu se prelungeşte cu timpul scurs până la găsirea altui loc liber de parcare. 

Cum depui cerere de rezervare? 

Pentru obţinerea autorizaţiei de parcare, pentru parcările de reşedinţă, solicitantul depune la serviciul competent din cadrul primăriei Constanţa o cerere de rezervare. Autorizaţiile de rezervare loc parcare, însoţite de planurile parcărilor (în care este identificat, cu număr, fiecare loc de parcare) şi datele de contact ale beneficiarilor, se vor transmite în fiecare zi de luni a săptămânii, pe mail-ul SC Confort Urban SRL. Acesta va cuprinde numărul autorizaţiei rezervare loc parcare, numărul vehiculului şi numărul de identificare al locului repartizat. Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din municipiul Constanţa de către persoane domiciliate în alte unităţi locative, cu consimţământul abonaţilor, este interzisă, putând duce la anularea autorizaţiei de rezervare loc parcare. În cazul înstrăinării vehiculului pentru care s-a rezervat locul de parcare, titularul are dreptul ca în termen de 30 zile de la vânzarea vehiculului, să solicite înscrierea pe locul rezervat a unui nou vehicul.
În cazul înstrăinării imobilului pentru care a fost rezervat locul de parcare, titularul autorizaţiei poate solicita, în termen de 30 zile de la înstrăinarea imobilului, realocarea locului de parcare la noua adresă, după caz.

La expirarea termenului de 30 de zile de la înstrăinarea imobilului sau a vehiculului, în lipsa unei solicitări din partea titularului de modificare a autorizaţiei sau realocare, autorizaţia de rezervare loc parcare se anulează şi locul respectiv devine vacant, urmând a se atribui altor solicitanţi ce au depus cereri pentru parcarea respectivă.

Serviciul Public de Impozite şi Taxe va aduce la cunoştinţa biroului Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări, în termen de 30 de zile, modificările referitoare la înstrăinarea imobilelor sau a vehiculelor, intervenite pe rolurile fiscale ale beneficiarilor locurilor de parcare.

Pentru parcările de reşedinţă închiriate integral, în situaţia în care există cereri în aşteptare, dacă au fost alocate două sau mai multe locuri de parcare pentru o unitate locativă, va rămâne valabilă doar una din autorizaţiile de rezervare loc parcare, celelalte anulându-se începând cu data de 15.12 a anului în curs, utilizatorul urmând a fi notificat în acest sens. Cererea şi schiţa locului de parcare vor fi vizate de preşedintele Asociaţiei de proprietari din care face parte petentul, dacă imobilul respectiv face parte dintr-o asociaţie. În cazul refuzului acordării acestui aviz, solicitantul trebuie să facă dovada faptului că locuieşte efectiv la adresă (facturi de utilităţi) făcând în acest sens o declaraţie pe proprie răspundere. Solicitantul trebuie să figureze în evidenţele Serviciului Public de Impozite şi Taxe cu taxa de habitat aferentă imobilului pentru care a depus cererea de rezervare loc parcare.

Repartizarea locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă se va face având în vedere următoarele aspecte: cererile persoanelor cu nevoi speciale vor fi soluţionate cu precădere; ordinea înregistrării cererilor de rezervare loc parcare. Cererile de rezervare loc parcare pentru care nu sunt locuri disponibile aferente imobilului, în momentul depunerii cererii, sunt procesate în termen de 2 luni, după care solicitarea se clasează; numărul de persoane ce locuiesc în unitatea locativă; distanţa faţă de locul de parcare solicitat; limita locurilor de parcare disponibile.
 
În situaţia în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea de reşedinţă, locurile de parcare disponibile se pot aloca după cum urmează: altor solicitanţi din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului în care locuiesc; atribuirea mai multor locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativă, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Pentru parcările comerciale, repartizarea se va face în funcţie de data depunerii cererii şi de specificul activităţii desfăşurate. Locurile de parcare, din parcările de reşedinţă, care nu fac obiectul cererii de rezervare vor fi utilizate în regim de parcare fără plată. Cererile de renunţare se depun la sediul Serviciului Public de Impozite şi Taxe, la sediul Direcţiei Gestionare Servicii Publice sau la Centrul de informare cetăţeni Constanţa.

Reînnoirea rezervării locului de parcare se face din oficiu pentru anul următor, dacă nu se renunţă expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs şi este achitată taxa pentru anul curent. Realocarea unui loc de parcare în parcările de reşedinţă pentru persoanele ce achită taxa după expirarea termenului de plată 31.03. se face doar dacă sunt locuri disponibile pe o rază de 500 metri.

Autorizaţiile anuale de rezervare loc parcare, neachitate integral până la data de 31.12 a anului precedent, nu se reînnoiesc din oficiu. Ele se anulează cu aceasta dată, fără altă formalitate. Cererile de rezervare loc parcare depuse pentru parcările de reşedinţă se clasează, dacă beneficiarul nu achită taxa în termen de două luni de la aprobarea cererii. 

Contravenţii şi sancţiuni 

Încălcarea prevederilor din prezentul regulament se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 100 - 500 lei, fără posibilitate achitării în termen de 48 ore de la comunicare a jumătate din minimul amenzii. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţişti locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locale Constanţa sau de către agenţi din cadrul Serviciului Rutier a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi personalul împuternicit de primar. Sancţiunea se aplică utilizatorului vehiculului, aşa cum este definit în regulament. Agentul constatator poate dispune măsura complementară a ridicării vehiculului, caz în care se vor efectua fotografii înainte, în timpul şi după ridicarea acestuia. Dacă în termen de 24 ore de la constatarea faptei şi aplicarea notificării în parbrizul sau caroseria vehiculului, utilizatorul nu eliberează locul de parcare utilizat fără achitarea tarifului de parcare, se dispune obligatoriu ridicarea vehiculului din parcarea respectivă.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa poate fi consultat în secţiunea „Documente“.
 
Până la data de 22.12.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, prin poştă, la sediul din str. Ştefan Mihăileanu nr. 10, Direcţia Gestionare Servicii Publice - Serviciul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări.

Citeşte şi:
 
Regulamentul Primăriei privind locurile de parcare din municipiul Constanţa. Este în dezbatere publică (document)

Inventarul locurilor de parcare din Constanţa şi staţiunea Mamaia. Cum au fost repartizate pe cartiere (documente)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

PNL se face că îl ceartă, din nou, pe primarul Făgădău „Municipiul Constanţa, sub mandatul lui «Nu pot, nu vreau şi nu-mi asum!»“

15 Jun 2018 379

Se lasă cu amenzi! Unele foarte mari. Regulamentul privind activităţile comerciale şi serviciile de piaţă va fi votat de consilierii din Constanţa (document)

29 May 2018 2554

Legea Autorităţii de supraveghere a prelucrării datelor personale, adoptată. Ce sancțiuni vor primi cei care nu respectă legea

23 May 2018 918

Luv Team administrată de Ion Budi cheamă în judecată Consiliul Local Municipal. Motivul are legătură cu procesul intentat Direcţiei Poliţie Locală

22 May 2018 2045

Luptă surdă pentru salvarea patrimoniului fostului UTC administrat de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa. Ce demersuri a mai făcut consilierul judeţean Bogdan Bola (documente)

23 Apr 2018 835

Gala Oss Fighters, un super-eveniment, organizat de One Star Security Costin Mincu a câștigat la Constanța centura mondială WKF (rezultate + galerie foto)

21 Apr 2018 3788

PNL a depus amendamente la regulament Activitatea managerului Spitalului de Boli Infecţioase, Stela Halichidis, verificată de o comisie formată din reprezentanţi ai DSP şi ai Primăriei Constanţa!

20 Apr 2018 1448

Repartiţia locurilor de parcare în perioada sezonului estival Ce prevede noul regulament privind parcările publice de pe raza municipiului Constanţa! (document)

13 Apr 2018 2277

După aprobarea noului regulament de către CLM ONG-urile constănţene, sceptice în a aplica pentru evenimentele culturale şi sportive finanţate de Primăria Constanţa! (document)

04 Apr 2018 589

Licitaţia din 27 martie, pentru semnele identitare ale FC Farul, suspendată. Se convoacă Adunarea Creditorilor

23 Mar 2018 647

Oss Fighters! Gală explozivă la Constanţa, cu Bogdan Stoica, Marian Rusu şi Cristian „The Fastest“ Milea în prim-plan

03 Mar 2018 14202

Constanţa. Dezbatere publică privind regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul municipal

13 Feb 2018 922

Scandal la Primaria Eforie! (video)

10 Feb 2018 2061

Pachete de ţigarete transportate ilegal, ridicate de poliţişti. Şoferul a încercat să fugă

06 Feb 2018 495

Chestionar pentru regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanţa

03 Feb 2018 2586

Se întâmplă în România Un taximetrist și-a amenințat clientul cu un pistol

31 Jan 2018 680

De ce acte administrative au nevoie cei care desfăşoară activităţi comerciale şi servicii de piaţă în municipiul Constanţa

27 Jan 2018 433

Nu vor mai fi eligibile proiectele depuse de ONG-urile care nu şi-au îndeplinit contractele anterioare sau care se află în litigii cu Primăria Constanţa! (document)

23 Jan 2018 888

Sondaj de opinie Majoritatea participanţilor la sondaj nu sunt de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

22 Jan 2018 425

A intrat în vigoare regulamentul simplificat de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

20 Jan 2018 346

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar?

15 Jan 2018 733

Editorial De luni, viaţa elevilor se schimbă. Ministrul Pop, pus la zid

13 Jan 2018 1119

Regulamentul şcolar se schimbă! Telefoanele mobile, depozitate în spaţii speciale. Lista modificărilor

10 Jan 2018 1235

Oficial. Regulament privind stabilirea sporului pentru condiții de muncă în administrația publică. În vigoare de la 1 ianuarie

04 Jan 2018 49407

Zeci de documente necesare pentru aviz Primăria Constanţa organizează dezbatere publică privind accesul în Zona Peninsulară (documente)

30 Nov 2017 1656

Se modifică Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

11 Nov 2017 1863

Preotul militar Constantin Sădeanu din Constanţa, prizonier în Primul Război Mondial (galerie foto)

11 Nov 2017 2221

O firmă din Bucureşti construieşte un apart-hotel în staţiunea Venus

08 Nov 2017 867

Se închide accesul auto în zona peninsulară din Constanţa. Care sunt tipurile de permise şi cum pot fi obţinute (documente)

29 Sep 2017 12573

USR, congres pe 28 octombrie pentru desemnarea noului preşedinte

18 Sep 2017 1231

După ce s-a adresat Protecţiei Consumatorului USR Constanţa a trimis primarului şi consilierilor locali un regulament pentru locurile de joacă. Îl vrea aprobat în Consiliul Local!

15 Sep 2017 2115

Horia Constantinescu îi cere primarului Decebal Făgădău să reabiliteze locurile de joacă din oraş (galerie foto + document)

12 Sep 2017 1808

Reacţii la solicitarea cotidianului ZIUA de Constanţa de modificare a regulamentului de decernare a titlului de cetăţean de onoare/cetăţean de onoare post-mortem

06 Sep 2017 1944

Întrecerea se desfăşoară sâmbătă Regulamentul etapei întâi, de la Cumpăna, a Cupei Mării Negre la ciclism, ediţia 2017

02 Sep 2017 862

Cotidianul ZIUA de Constanţa solicită primarului Decebal Făgădău şi Consiliului Local Municipal modificarea hotărârilor privind acordarea titlului de cetăţean de onoare/cetăţean de onoare post-mortem (galerie foto + documente)

31 Aug 2017 3948

Ordinul nr. 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare. Regulament. Cine face parte din consiliu. Lista nominală. Text integral

27 Aug 2017 2720

Nou regulament de organizare şi funcţionare a Primăriei conduse de către Decebal Făgădău (documente)

24 Aug 2017 1929

La finalul primei sesiuni parlamentare, Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța, și-a prezentat raportul activității în calitate de ales al județului - raport stufos, rezultate puține

15 Aug 2017 1513

Constanţa de odinioară „Cine nu respectă regulamentul comunal ajunge la judecată!“ (galerie foto)

18 Jul 2017 8147

Din categoria „ce întreabă părinţii şi ce răspunde Primăria“ Nu există un regulament de funcţionare a locurilor de joacă! (document)

01 Jul 2017 4686

USR Constanţa face „ţăndări“ regulamentul privind suprafaţa minimă de spaţii verzi Ce amendamente au depus în atenţia primarului şi a Consiliului Local!

21 Jun 2017 5869

Un nou regulament, lansat în dezbatere de Primăria Constanţa Uzanţele pentru lucrările tehnico-edilitare şi utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcţie (document)

20 Jun 2017 2855

Consilierul Andrei Popescu îi solicită primarului Făgădău să ia măsuri pentru un transport sigur şi decent pe traseele de maxi-taxi (document)

19 Jun 2017 6364

Revista presei locale

07 Jun 2017 1326

Regulamentul, în dezbatere publică Autorizaţia de construire se va emite dacă se asigură suprafaţa minimă de spaţii verzi! (document)

07 Jun 2017 3567

Regulamentul de acces în zona Peninsulară, în dezbatere. Cum poţi obţine permis? Cine are acces liber? (document)

05 Jun 2017 3662

A fost lansat în dezbatere regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare în municipiu (documente)

06 May 2017 850

Primarul Constanţei se întâlneşte, azi, cu reprezentanţii Polaris. Ce spune despre decizia instanţei

27 Apr 2017 3565

RATC Constanţa, anunţ pentru pensionari şi persoanele cu handicap

10 Apr 2017 1991

Constanţa de odinioară Viaţa de noapte în oraşul de la malul mării. Distracţiile erau la… pachet ! (galerie foto)

28 Mar 2017 18295