Administratie locala

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa (documente)

Primăria Constanţa aduce la cunoştinţa publică proiectul de hotărâre pentru adoptarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa“.

Principii generale ale regulamentului pentru parcările publice

Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor din municipiul Constanţa stabileşte cadrul general de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare, întreţinere, plată, rezervare a locurilor de parcare, ridicare a vehiculelor, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice care utilizează locurile de parcare.
 
Regulamentul are ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea parcării în condiţii de siguranţă şi facilitarea accesului la obiective de interes public. Amenajarea locurilor de parcare se face de către administratorul tramei stradale, SC Confort Urban SRL, sau alte entităţi autorizate, în colaborare cu departamentele cu atribuţii în domeniu din subordinea Primăriei municipiului Constanţa sau a Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Spaţiile special amenajate ca parcare vor fi delimitate prin marcaje şi indicatoare
informative. Administratorul parcării nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea.

Parcare gratuită pentru persoanele cu dizabilităţi 

Pentru persoanele cu handicap care au solicitat şi au nevoie de locuri de parcare cât mai aproape de domiciliu vor fi amenajate şi semnalizate cu indicatorul rutier P13 (pentru persoane cu dizabilităţi) locuri de parcare gratuite. Numărul acestor locuri gratuite nu poate să depăşească 4% din numărul total al locurilor de parcare, grupate pe zonele de parcare ale municipiului.

Asociaţiile de proprietari, rol activ în inventarul parcărilor

Locurile de parcare rezultate în urma lucrărilor de amenajare, recompartimentare efectuate de administratorul tramei stradale vor fi identificate şi inventariate de o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Serviciului Management Drumuri şi Transport Public, Biroul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări, din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, un reprezentant al Biroului Parcări din cadrul SC Confort Urban SRL, împreună cu asociaţiile de proprietari. Aceste locuri de parcare identificate printr-un proces-verbal vor fi alocate imediat solicitanţilor, urmând să fie incluse în Inventarul
Locurilor de Parcare în momentul actualizării acestuia.

Inventarul Locurilor de Parcare se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Constanţa. Totodată, această comisie poate decide şi desfiinţarea locurilor parcare ce nu respectă prevederile O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Taxele parcărilor din municipiu

Taxa de parcare se datorează în următoarele situaţii: pentru locurile din parcările de reşedinţă taxa este datorată de către titularul Autorizaţiei rezervare loc parcare; pentru locurile din parcările comerciale taxa este datorată de către agentul economic pentru perioada în care a folosit un loc de parcare; pentru parcările cu tarif orar, taxa de parcare este datorată de către utilizatorul vehiculului; pentru parcările mixte de reşedinţă şi cu tarif orar, taxa este datorată în funcţie de orarul stabilit atât de către utilizatorul vehiculului cât şi de către beneficiarul abonamentului/autorizaţiei de rezervare loc parcare. Utilizarea locurilor de parcare se face gratuit sau cu perceperea unor taxe de parcare stabilite anual, prin hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legii fiscale.

Conducătorii auto vor putea achita tarifele de parcare astfel: pentru parcările de reşedinţă taxa se achită la ghişeele/conturile Serviciului Public de Impozite şi Taxe; pentru parcările publice cu tarif orar, semnalizate corespunzător, plata se va face la automatele de parcare amplasate pe trotuarele aferente parcărilor sau după caz, prin aplicaţia de taxare, prin sms la numărul scurt, aflat pe panoul de informare sau card.

Taxarea pe baza de sms se face utilizând serviciile de telefonie mobilă ce practică tarife exprimate în euro. Două sau mai multe sms consecutive însumează timpul de parcare. Validarea plăţii se face în momentul primirii unui sms de răspuns. Lipsa acestui sms înseamnă neplata parcării. Pentru plata taxei cu monede şi bancnote, utilizatorii parcărilor trebuie să deţină monedele si bancnotele necesare înainte de a ocupa locul de parcare. Plata se poate efectua şi prin utilizarea cardului bancar conform aplicaţiei ce poate fi descărcată urmând procedura înscrisă pe panourile informative. Nu se acceptă deplasarea utilizatorilor parcărilor de la locul de parcare cu scopul de a procura monede si bancnote
lăsând maşina în parcare.
 
Plata se poate realiza şi la casieriile parcărilor, pentru parcările închise, dotate cu automate de parcare şi sisteme de acces cu bariera. În funcţie de tipul parcării, se instituie următorul program: pentru parcările rezidenţiale, rezervarea locurilor de parcare va fi valabilă de luni până vineri în intervalul orar 17.00 - 08.00, inclusiv sâmbăta, duminica şi in zilele stabilite ca fiind sărbători legale, când programul este 00.00 - 24.00. Prin urmare în intervalul 08.00 - 17.00 de luni până vineri inclusiv, deţinătorul autorizaţiei rezervare loc parcare nu are nici un drept de folosinţă prioritară asupra locului de parcare, oricine putând folosi acest loc. Pentru parcările cu tarif orar programul de taxare este de regulă 08.00 - 24.00, dar el poate fi modificat individual pentru fiecare parcare. Pentru parcările mixte, programul stabilit va fi afişat pe panouri de informare. Pentru parcările comerciale, beneficiarul are drept de folosinţă asupra locului de parcare pe întreaga perioada a autorizaţiei de rezervare loc parcare/contractului.
 
În funcţie de locaţie şi sezon programul de taxare al parcărilor cu tarif orar, poate fi modificat individual pentru fiecare parcare. Acesta va fi menţionat pe indicatoare amplasate cu respectarea prevederilor legale. Totodată, administratorul parcării poate modifica tipul şi destinaţia parcării, aducând la cunoştinţa utilizatorilor prin marcaje şi indicatoare situate la locuri vizibile cu respectarea prevederilor legale.

Scutiri de la plata parcărilor

Sunt scutite de la plata taxelor de parcare de reşedinţă următoarele categorii de beneficiari:
veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. Scutirea se aplică în momentul eliberării Autorizaţiei rezervare loc parcare/încheierii contractului pentru cererile de parcare noi sau începând cu data de 01.01 a anul următor pentru Autorizaţiile rezervare loc parcare/contractele existente. Sunt exceptate de la plata taxei de parcare vehiculele aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, gaze, precum şi vehiculele corpurilor diplomatice sau consulare.

Dovada utilizării dreptului de parcare 

Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reşedinţă, se face prin autorizaţia de parcare. Autorizaţia de rezervare loc parcare va fi poziţionată pe bordul autoturismului, la loc vizibil.

În parcările cu tarif orar, dovada plaţii parcării, în cazul plaţii la parcometru, se va face prin poziţionarea tichetului de parcare, pe bordul autoturismului, la loc vizibil. Plăţile efectuate prin aplicaţia de plată cu tarif orar se operează instantaneu în baza de date, utilizatorul având obligaţia de a respecta intervalul orar pentru care a achitat contravaloarea plăţii. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite locuitorilor zonei de care aparţin. Solicitantul poate cere repartizarea unui loc de parcare situat la o distanţă de cel mult 500 de metri faţă de adresa de domiciliu/reşedinţă.

Plata parcărilor în staţiunea Mamaia 

În staţiunea Mamaia, plata parcărilor se va face prin aplicaţia de plată cu tarif orar, conform indicatoarelor amplasate sau la casieriile parcărilor, pentru parcările închise, dotate cu automate de parcare şi sisteme de acces cu barieră. Exploatarea locurilor de parcare se face de către Biroului Parcări din cadrul Confort Urban SRL. La repartizarea locurilor de parcare alocate agenţilor economici se vor avea în vedere prevederile HCL 113/2017, referitoare la asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcţii. Utilizatorii ce achita tichetul de parcare pentru perioadele de 6 ore, 12 ore, sau 7 zile, vor putea utiliza locurile de parcare din toate parcările cu tarif orar din cadrul staţiunii Mamaia semnalizate corespunzător. În intervalul orar pentru care a fost emis tichetul de parcare, dacă utilizatorul autoturismului se deplasează în diverse destinaţii, administratorul parcării nu are obligaţia să asigure locuri libere de parcare. Beneficiarul se va deplasa până găseşte un alt loc liber de parcare. Valabilitatea tichetului nu se prelungeşte cu timpul scurs până la găsirea altui loc liber de parcare. 

Cum depui cerere de rezervare? 

Pentru obţinerea autorizaţiei de parcare, pentru parcările de reşedinţă, solicitantul depune la serviciul competent din cadrul primăriei Constanţa o cerere de rezervare. Autorizaţiile de rezervare loc parcare, însoţite de planurile parcărilor (în care este identificat, cu număr, fiecare loc de parcare) şi datele de contact ale beneficiarilor, se vor transmite în fiecare zi de luni a săptămânii, pe mail-ul SC Confort Urban SRL. Acesta va cuprinde numărul autorizaţiei rezervare loc parcare, numărul vehiculului şi numărul de identificare al locului repartizat. Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din municipiul Constanţa de către persoane domiciliate în alte unităţi locative, cu consimţământul abonaţilor, este interzisă, putând duce la anularea autorizaţiei de rezervare loc parcare. În cazul înstrăinării vehiculului pentru care s-a rezervat locul de parcare, titularul are dreptul ca în termen de 30 zile de la vânzarea vehiculului, să solicite înscrierea pe locul rezervat a unui nou vehicul.
În cazul înstrăinării imobilului pentru care a fost rezervat locul de parcare, titularul autorizaţiei poate solicita, în termen de 30 zile de la înstrăinarea imobilului, realocarea locului de parcare la noua adresă, după caz.

La expirarea termenului de 30 de zile de la înstrăinarea imobilului sau a vehiculului, în lipsa unei solicitări din partea titularului de modificare a autorizaţiei sau realocare, autorizaţia de rezervare loc parcare se anulează şi locul respectiv devine vacant, urmând a se atribui altor solicitanţi ce au depus cereri pentru parcarea respectivă.

Serviciul Public de Impozite şi Taxe va aduce la cunoştinţa biroului Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări, în termen de 30 de zile, modificările referitoare la înstrăinarea imobilelor sau a vehiculelor, intervenite pe rolurile fiscale ale beneficiarilor locurilor de parcare.

Pentru parcările de reşedinţă închiriate integral, în situaţia în care există cereri în aşteptare, dacă au fost alocate două sau mai multe locuri de parcare pentru o unitate locativă, va rămâne valabilă doar una din autorizaţiile de rezervare loc parcare, celelalte anulându-se începând cu data de 15.12 a anului în curs, utilizatorul urmând a fi notificat în acest sens. Cererea şi schiţa locului de parcare vor fi vizate de preşedintele Asociaţiei de proprietari din care face parte petentul, dacă imobilul respectiv face parte dintr-o asociaţie. În cazul refuzului acordării acestui aviz, solicitantul trebuie să facă dovada faptului că locuieşte efectiv la adresă (facturi de utilităţi) făcând în acest sens o declaraţie pe proprie răspundere. Solicitantul trebuie să figureze în evidenţele Serviciului Public de Impozite şi Taxe cu taxa de habitat aferentă imobilului pentru care a depus cererea de rezervare loc parcare.

Repartizarea locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă se va face având în vedere următoarele aspecte: cererile persoanelor cu nevoi speciale vor fi soluţionate cu precădere; ordinea înregistrării cererilor de rezervare loc parcare. Cererile de rezervare loc parcare pentru care nu sunt locuri disponibile aferente imobilului, în momentul depunerii cererii, sunt procesate în termen de 2 luni, după care solicitarea se clasează; numărul de persoane ce locuiesc în unitatea locativă; distanţa faţă de locul de parcare solicitat; limita locurilor de parcare disponibile.
 
În situaţia în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea de reşedinţă, locurile de parcare disponibile se pot aloca după cum urmează: altor solicitanţi din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului în care locuiesc; atribuirea mai multor locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativă, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Pentru parcările comerciale, repartizarea se va face în funcţie de data depunerii cererii şi de specificul activităţii desfăşurate. Locurile de parcare, din parcările de reşedinţă, care nu fac obiectul cererii de rezervare vor fi utilizate în regim de parcare fără plată. Cererile de renunţare se depun la sediul Serviciului Public de Impozite şi Taxe, la sediul Direcţiei Gestionare Servicii Publice sau la Centrul de informare cetăţeni Constanţa.

Reînnoirea rezervării locului de parcare se face din oficiu pentru anul următor, dacă nu se renunţă expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs şi este achitată taxa pentru anul curent. Realocarea unui loc de parcare în parcările de reşedinţă pentru persoanele ce achită taxa după expirarea termenului de plată 31.03. se face doar dacă sunt locuri disponibile pe o rază de 500 metri.

Autorizaţiile anuale de rezervare loc parcare, neachitate integral până la data de 31.12 a anului precedent, nu se reînnoiesc din oficiu. Ele se anulează cu aceasta dată, fără altă formalitate. Cererile de rezervare loc parcare depuse pentru parcările de reşedinţă se clasează, dacă beneficiarul nu achită taxa în termen de două luni de la aprobarea cererii. 

Contravenţii şi sancţiuni 

Încălcarea prevederilor din prezentul regulament se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 100 - 500 lei, fără posibilitate achitării în termen de 48 ore de la comunicare a jumătate din minimul amenzii. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţişti locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locale Constanţa sau de către agenţi din cadrul Serviciului Rutier a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi personalul împuternicit de primar. Sancţiunea se aplică utilizatorului vehiculului, aşa cum este definit în regulament. Agentul constatator poate dispune măsura complementară a ridicării vehiculului, caz în care se vor efectua fotografii înainte, în timpul şi după ridicarea acestuia. Dacă în termen de 24 ore de la constatarea faptei şi aplicarea notificării în parbrizul sau caroseria vehiculului, utilizatorul nu eliberează locul de parcare utilizat fără achitarea tarifului de parcare, se dispune obligatoriu ridicarea vehiculului din parcarea respectivă.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa poate fi consultat în secţiunea „Documente“.
 
Până la data de 22.12.2017, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, prin poştă, la sediul din str. Ştefan Mihăileanu nr. 10, Direcţia Gestionare Servicii Publice - Serviciul Siguranţa Circulaţiei Urbane şi Parcări.

Citeşte şi:
 
Regulamentul Primăriei privind locurile de parcare din municipiul Constanţa. Este în dezbatere publică (document)

Inventarul locurilor de parcare din Constanţa şi staţiunea Mamaia. Cum au fost repartizate pe cartiere (documente)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Atenţie, constănţeni! Din 15 noiembrie se ridică maşinile parcate neregulamentar. Amenzile nu sunt de neglijat

01 Nov 2018 1565

Cine şi de ce a atacat în instanţă regulamentul privind parcajul? Bătălia pe cele aproximativ 20.000 de locuri de parcare din municipiul Constanţa!

30 Oct 2018 2848

Revista presei locale

25 Oct 2018 413

Atenţie! Vor fi ridicate autoturismele parcate neregulamentar. Recuperarea lor costă 570 de lei plus contravaloarea numărului de zile în care maşina este „cazată“ într-un spaţiu special amenajat (document)

19 Oct 2018 13294

Ce spune primarul Decebal Făgădău, despre decizia luată în Consiliul Local referitoare la zona peninsulară

27 Sep 2018 661

Zona peninsulară a Constanţei devine pietonală. Consilierii locali vor aproba proiectul în şedinţa CLM (document)

24 Sep 2018 1072

Editorial Fondul clasei şi fondul şcolii. Între legalitate şi abuz?

20 Sep 2018 1513

USR a contestat la CCR noul regulament al Camerei Deputaţilor

13 Sep 2018 285

Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari. Regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară, în dezbatere publică (document)

08 Sep 2018 2681

Sancţiune pentru deputaţii indisciplinaţi. USR atacă regulamentul la Curtea Constituţională!

06 Sep 2018 700

Ce prevede regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Decebal Făgădău (document)

31 Aug 2018 363

Cum vor fi ridicate, transportate şi depozitate vehiculele staţionate neregulamentar în municipiul Constanţa? (document)

24 Aug 2018 2676

PNL consideră Regulamentul zonei peninsulare o bătaie de joc la adresa constănțenilor

01 Aug 2018 739

„Mă voi întâlni cu operatorii economici, pentru a le asculta argumentele“ Făgădău anunţă o nouă dezbatere publică privind Regulamentul de acces în zona peninsulară a Constanţei

01 Aug 2018 852

Sondaj de opinie 44 la sută dintre respondenți, de acord cu restricționarea accesului auto în zona peninsulară. 7 la sută ar fi dispuși să plătească o taxă suplimentară

30 Jul 2018 706

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu restricţionarea accesului auto în zona peninsulară?

23 Jul 2018 2923

Avize favorabile în Comisia de Administraţie a CLM. PNL şi PMP s-au abţinut. Vizate au fost zona peninsulară şi actualizarea preţului unui teren din Mamaia Nord

19 Jul 2018 1183

Stadionul echipei FC Viitorul a fost omologat pentru sezonul 2018/2019 (galerie foto)

10 Jul 2018 994

Ședințele de Consiliu Local Municipal de la Constanța devin nefrecventabile. Printre nervi și vociferări, s-a votat regulamentul privind parcările. PUZ-urile cu probleme au fost retrase (galerie foto + document)

29 Jun 2018 1560

PNL se face că îl ceartă, din nou, pe primarul Făgădău „Municipiul Constanţa, sub mandatul lui «Nu pot, nu vreau şi nu-mi asum!»“

15 Jun 2018 635

Se lasă cu amenzi! Unele foarte mari. Regulamentul privind activităţile comerciale şi serviciile de piaţă va fi votat de consilierii din Constanţa (document)

29 May 2018 2959

Legea Autorităţii de supraveghere a prelucrării datelor personale, adoptată. Ce sancțiuni vor primi cei care nu respectă legea

23 May 2018 1309

Luv Team administrată de Ion Budi cheamă în judecată Consiliul Local Municipal. Motivul are legătură cu procesul intentat Direcţiei Poliţie Locală

22 May 2018 2492

Luptă surdă pentru salvarea patrimoniului fostului UTC administrat de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa. Ce demersuri a mai făcut consilierul judeţean Bogdan Bola (documente)

23 Apr 2018 1150

Gala Oss Fighters, un super-eveniment, organizat de One Star Security Costin Mincu a câștigat la Constanța centura mondială WKF (rezultate + galerie foto)

21 Apr 2018 4836

PNL a depus amendamente la regulament Activitatea managerului Spitalului de Boli Infecţioase, Stela Halichidis, verificată de o comisie formată din reprezentanţi ai DSP şi ai Primăriei Constanţa!

20 Apr 2018 1642

Repartiţia locurilor de parcare în perioada sezonului estival Ce prevede noul regulament privind parcările publice de pe raza municipiului Constanţa! (document)

13 Apr 2018 3443

După aprobarea noului regulament de către CLM ONG-urile constănţene, sceptice în a aplica pentru evenimentele culturale şi sportive finanţate de Primăria Constanţa! (document)

04 Apr 2018 771

Licitaţia din 27 martie, pentru semnele identitare ale FC Farul, suspendată. Se convoacă Adunarea Creditorilor

23 Mar 2018 800

Oss Fighters! Gală explozivă la Constanţa, cu Bogdan Stoica, Marian Rusu şi Cristian „The Fastest“ Milea în prim-plan

03 Mar 2018 14990

Constanţa. Dezbatere publică privind regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul municipal

13 Feb 2018 1140

Scandal la Primaria Eforie! (video)

10 Feb 2018 3026

Pachete de ţigarete transportate ilegal, ridicate de poliţişti. Şoferul a încercat să fugă

06 Feb 2018 600

Chestionar pentru regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanţa

03 Feb 2018 2963

Se întâmplă în România Un taximetrist și-a amenințat clientul cu un pistol

31 Jan 2018 817

De ce acte administrative au nevoie cei care desfăşoară activităţi comerciale şi servicii de piaţă în municipiul Constanţa

27 Jan 2018 542

Nu vor mai fi eligibile proiectele depuse de ONG-urile care nu şi-au îndeplinit contractele anterioare sau care se află în litigii cu Primăria Constanţa! (document)

23 Jan 2018 1139

Sondaj de opinie Majoritatea participanţilor la sondaj nu sunt de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

22 Jan 2018 523

A intrat în vigoare regulamentul simplificat de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

20 Jan 2018 496

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar?

15 Jan 2018 846

Editorial De luni, viaţa elevilor se schimbă. Ministrul Pop, pus la zid

13 Jan 2018 1247

Regulamentul şcolar se schimbă! Telefoanele mobile, depozitate în spaţii speciale. Lista modificărilor

10 Jan 2018 1318

Oficial. Regulament privind stabilirea sporului pentru condiții de muncă în administrația publică. În vigoare de la 1 ianuarie

04 Jan 2018 55826

Zeci de documente necesare pentru aviz Primăria Constanţa organizează dezbatere publică privind accesul în Zona Peninsulară (documente)

30 Nov 2017 1893

Se modifică Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

11 Nov 2017 2144

Preotul militar Constantin Sădeanu din Constanţa, prizonier în Primul Război Mondial (galerie foto)

11 Nov 2017 2657

O firmă din Bucureşti construieşte un apart-hotel în staţiunea Venus

08 Nov 2017 1213

Se închide accesul auto în zona peninsulară din Constanţa. Care sunt tipurile de permise şi cum pot fi obţinute (documente)

29 Sep 2017 13162

USR, congres pe 28 octombrie pentru desemnarea noului preşedinte

18 Sep 2017 1344

După ce s-a adresat Protecţiei Consumatorului USR Constanţa a trimis primarului şi consilierilor locali un regulament pentru locurile de joacă. Îl vrea aprobat în Consiliul Local!

15 Sep 2017 2256