Curtea de Conturi și măsurile aplicate la Primăria Murfatlar. Ce spune primarul (DOCUMENT)

 • Controlul a fost efectuat în perioada 6 martie 2021 – 7 septembrie 2021
 • Opinia exprimată asupra situațiilor financiare ale U.A.T.O. Murfatlar la sfârșitul exercițiului financiar 2020, este opinie contrară
 
Curtea de Conturi a României a publicat raportul sintezei privind controalele efectuate pentru anul fiscal 2020. Verificările au fost făcute pe parcursul anului 2021, așa cum reiese din raport. De altfel, în ediția de astăzi, vom reda detalii din raport cu privire la verificările efectuate la Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Murfatlar.
 
Controlul a fost efectuat în perioada 6 martie 2021 – 7 septembrie 2021, iar acțiunea a purtat denumirea de „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Orașului”. În total, la UAT Murfatlar s-au identificat venituri suplimentare de 130.000 lei, prejudicii de 169.000 lei, fiind vorba de abateri de 422.000 lei.
 
Printre constatări se numără următoarele:
 • Nerespectarea în totalitate a regulilor bugetare în ceea ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli. La U.A.T.O. Murfatlar nu s-a respectat cerința legală de a previziona veniturile proprii pentru anul 2020 la nivelul realizărilor din anul 2019, având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii în 2018 si 2019 a fost sub pragul prevăzut de lege de 97%;
 • Neconcordanța sumelor înregistrate în evidența contabilă față de veniturile înregistrate în evidența tehnico-operativă organizată la nivelul compartimentului de impozite și taxe locale, neînregistrarea de provizioane pentru creanțe fiscale și pentru drepturi salariale stabilite prin sentințe judecătorești și alte venituri neoperate provenite din creanțe speciale (reciclare deșeuri);
 • Implementarea necorespunzătoare a controlului intern managerial conform prevederilor OSGG pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Nu s-a stabilit, evidențiat, urmărit și încasat taxa pe teren datorată de Parohiile din Murfatlar pentru terenurile deținute și date în arendă unor agenți economici dar și taxa de afișaj pentru unii agenți economici care desfășoară activitate pe raza orașului, precum și venituri nefacturate din recuperarea deșeurilor – suma de 130.000 lei;
 • Nerealizarea operațiunii de inventariere a domeniului public și privat al UATO, nefinalizarea acțiunii de completare a registrului agricol, nerealizarea unor verificări cu privire la modul de completare a registrului si stadiul acestuia, neasigurarea concordanței dintre datele din registrul agricol și datele din registrul de rol nominal unic, corespondența cu bilanțul patrimonial din PUG-ul aprobat la nivelul U.A.T.O. Murfatlar;
 • Nerealizarea unei bune gestiuni cu privire la analiza, sinteza, decizia, coordonarea și monitorizarea finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică în aplicarea prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare, prin Programul National de Cadastru și Carte Funciară – suma de 194.000 lei;
 • Efectuarea de plăți în avans și neconstituirea la termen a garanției de bună execuție în cazul contractelor de lucrări – 129.000 lei;
 • Abateri privind închirierea de către UATO Murfatlar a unui spațiu, proprietate persoană juridică privată, în vederea utilizării numai pentru activitățile specifice UAT – 99.000 lei;
 • Plata nelegală în 2020, a unor majorări (25%) aferente unor drepturi de personal calculate pentru perioada ianuarie 2015 – iunie 2017, similar sporului de 25% din salariul de bază care s-a acordat personalului cu atribuții de asistență socială în cadrul primăriilor – suma de 31.000 lei;
 • Neasigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor autorității contractante în cazul contractelor de lucrări derulate la nivelul UATO Murfatlar – 22.000 lei
 • Abateri privind închirierea de către o societate cu răspundere limitată, a spațiului, domeniul public al UATO Murfatlar, în suprafață de 336,8 mp, în vederea înființării unei unități medicale sanitare – suma de 43.000 lei;
 • Achiziționarea în anul 2020 a unor autovehicule pentru deservirea parcului propriu, care nu asigură în proporție de cel puțin 20% autoturisme acționate prin tehnologii verzi;
 • Nerespectarea obligației legale de virare a taxei de mediu la bugetul de stat pentru constituirea fondului de mediu prevăzut de prevederile legale – 73.000 lei;
 
În timpul misiunii de audit, conducerea entității a adoptat următoarele măsuri de înlăturare integrală a unor deficiențe, precum și unele măsuri de corectare parțială a unor abateri:
-conducerea entității a dispus identificarea tuturor neconcordanțelor constatate de echipa de audit, efectuarea corecțiilor prin întocmirea notelor de contabilitate, astfel că datele care au fost operate prin note de contabilitate în exercițiul curent se vor reflecta în raportările ulterioare (înregistrări contabile prin conturile 734, contul 151 pentru cele două litigii de muncă, dar și înregistrarea pe venituri a contravalorii deșeurilor reciclate, plus note de ajustare a creanțelor);
- conducerea primăriei a analizat cadrul legal incident sistemului de control intern managerial, au fost nominalizate persoane cu atribuții, s-au emis dispoziții și actualizat fișele de post; s-a întocmit un referat de specialitate prin care s-a propus alocarea de fonduri pentru pregătirea profesională a salariaților și corecția BVC cu ocazia rectificărilor din anul 2021;
-s-au adoptat măsuri de impunere din oficiu, calculare, înregistrare și încasare pentru unele categorii de venituri (taxe firmă și reclamă publicitate la persoane juridice, taxa pentru teren dat în arendă de către parohii);
-în baza dispoziției de primar s-a întrunit comisia cu atribuții de verificare cantitativă și calitativă a unor lucrări de construcții la trotuare; s-a invitat executantul lucrării la conciliere pentru constatarea și remedierea viciilor de calitate identificate și pentru refacerea unor măsurători;
-realizarea unui raport de evaluare pentru determinarea valorii de piață privind nivelul chiriilor din zonă, necesar la renegocierea contractelor;
-încasare operativă în timpul controlului a unui debit;
-în baza dispoziției de primar s-a întrunit comisia cu atribuții de verificare cantitativă și calitativă a unor lucrări de reabilitare iluminat public și amenajare peisagistică Parc Primărie care a constatat diferențe de cantități/produse generatoare de plăți nelegale; s-a invitat executantul lucrării la conciliere cu privire la viciile de calitate identificate și diferențele de materiale/produse; s-a comunicat prestatorului despre necesitatea efectuării unor remăsurări, datorită formelor nespecifice pe care la are suprafața amenajată, pentru a se stabili cu fidelitate și exactitate cantitățile puse în opera.
 
Opinia exprimată asupra situațiilor financiare ale U.A.T.O. Murfatlar la sfârșitul exercițiului financiar 2020, este opinie contrară, deoarece au fost identificate denaturări semnificative, iar influențele directe ale abaterilor constatate au depășit pragul de semnificație stabilit.

 
S-au dispus următoarele măsuri:
 

- fundamentarea veniturilor bugetului de venituri și cheltuieli și a rectificărilor bugetare pe baza evaluării corecte a acestora și pe baza încasărilor reflectate în contul de execuție bugetară;
- identificarea, analizarea și clarificarea permanentă a neconcordanțelor existente între evidența contabilă și evidența tehnico
-operativă existentă la nivelul compartimentului impozite și taxe, efectuarea ajustărilor cerute de lege pentru reflectarea unor date reale în situațiile financiare anuale;
- implementarea controlului intern managerial prin implementarea tuturor standardelor prevăzute de reglementările legale, pregătirea continuă a salariaților prin asigurarea accesului la cursuri de perfecționare, pentru o bună funcționare si dezvoltare a SCIM;
- adoptarea măsurilor legale necesare pentru clarificarea masei impozabile în vederea stabilirii, înregistrării și încasării veniturilor bugetului local;
- luarea măsurilor care să asigure evidența patrimoniului public și privat al orașului, completarea la zi a registrelor și bazelor de date, conform prevederilor legale;
- accesarea de fonduri, prin Pilonul Finanțare VII Programului național de cadastru și carte funciară în perioada următoare, urmărirea stadiului de execuție a lucrărilor de cadastru pentru înregistrarea sistematică a acestora la OCPI teritorial;
- stabilirea persoanelor responsabile cu gestionarea contractelor de lucrări/servicii/bunuri; stabilirea persoanelor responsabile cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condițiile legii, atribuții privind evidența avansurilor acordate și obligația de a le justifica, conform normelor legale;
- finalizarea cu executantul lucrării a concilierii, cu privire la remedierea viciilor privind calitatea montării pavelelor și cu privire la diferențele în minus, rezultate din măsurători și recuperarea, de la prestator, dacă este cazul, a sumelor plătite pentru lucrări neexecutate;
- elaborarea și aprobarea unei proceduri privind închirierea de către entitate, în calitate de locatar, a unor spații pentru desfășurarea activităților specifice acesteia; reanalizarea prețului de închiriere a spațiilor în cauză, în baza noii proceduri aprobate și în baza rapoartelor de evaluare privind nivelul chiriilor pentru aceste locații, urmare a evoluției modificărilor legislative și a pieței imobiliare în scopul renegocierii contractelor;
- îndeplinirea de către executantul lucrării, a nivelului de calitate corespunzător cerințelor din caietul de sarcini, asumate de către prestator prin contract și oferta depusă;
- stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din plata nelegală în 2020, a unor diferențe de natura drepturilor de personal pentru perioada 2015–2017, adoptarea măsurilor de recuperare a acestor sume, inclusiv penalitățile aferente, în termenul legal de prescripție;
- stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din execuția necorespunzătoare a contractului de lucrări de reabilitare iluminat și amenajare parc, adoptare măsurilor de recuperare a acestor sume, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere în termenul legal de prescripție;
- stabilirea debitului de recuperat rezultat din energia electrică datorată de locatarul Neptun Medical și continuarea măsurilor de recuperare a creanței, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere în termenul legal de prescripție;
- elaborarea și aprobarea în consiliul local a unui regulament privind închirierea spațiilor, domeniul public si privat al unității administrativ teritoriale;
- reanalizarea prețului de închiriere a clădirii în cauză, aflate în domeniul public și privat al orașului, în baza noului regulament aprobat și în baza raportului de evaluare privind nivelul chiriilor pentru acestă locație, urmare a evoluției modificărilor legislative și a pieței imobiliare;
- efectuarea de cheltuieli prin respectarea principiilor bunei gestiuni în utilizarea fondurilor publice precum și întreprinderea de acțiuni care să conducă la respectarea prevederilor și politicilor de mediu.
- respectarea termenelor privind întocmirea declarațiilor către Fondul de Mediu;
- urmărirea creșterii gradului de reciclare din totalul deșeurilor colectate, astfel încât sumele datorate anual către Fondul de Mediu să se diminueze.
 
Ce spune primarul
 
Edilul localității, Gheorghe Cojocaru, a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanța că măsurile sunt în implementare. „Multe din ele am mai rezolvat, au mai rămas câteva. Unul vizează contractile de presă, dar o entitate a câștigat în instanță că a prestat serviciile. Acum o să trebuiască să ne îndreptăm în instanță asupra celor care au semnat pentru recuperarea prejudiciului. Au fost multe de făcut. Mai am de făcut și o renegociere pentru un spațiu pentru a fi în regulă cu toate cele”, a spus edilul.
 

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:

Curtea de Conturi, verificări la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța. Ce constatări au fost făcute
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Rețeaua de distribuție de gaze din Murfatlar, înființată de două firme cu acționariat în Franța și Belgia (DOCUMENT)

01 Feb 2023 1047

Primăria Murfatlar închiriază un imobil pentru realizarea de servicii medicale. Ce trebuie să știe cei care vor să depună oferte

08 Dec 2022 769

#Dobrogea144Gheorghe Cojocaru, primarul orașului Murfatlar, mesaj de Ziua Dobrogei

18 Nov 2022 1002

O firmă deținută de familia Halep a achiziționat un teren în oraşul Murfatlar. Care a fost prețul de achiziție și ce alte afaceri are SRL-ul?

03 Nov 2022 4030

124 de creșe construite prin PNRR. În județ sunt doar trei, în Murfatlar, Techirghiol și Hârșova. Niciuna la Constanța

22 Oct 2022 929

Primăria Oraşului Murfatlar, județul Constanța angajează. Ce post este scos la concurs

23 Sep 2022 1233

Primăria Murfatlar transformă un imobil în bloc de locuințe sociale

17 Sep 2022 970

Două firme și o persoană fizică au cumpărat terenuri de la Primăria Murfatlar. Despre cine este vorba

17 Sep 2022 1271

Compania lui Mihai Leonard Rotaru, unul dintre miliardarii României și sponsor al PSD, construiește rețeaua de gaze în orașul Murfatlar și satul Siminoc (DOCUMENT)

06 Aug 2022 2946

Primăria Murfatlar, mesaj de Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944-1989 (VIDEO)

09 Mar 2022 1152

Primăria Orasului Murfatlar angajează director de club sportiv orăşenesc

09 Feb 2022 1363

Teren al Primăriei Murfatlar, scos la vânzare. Până la ce dată pot fi depuse ofertele

06 Feb 2022 2765

Post vacant la Primăria Oraşului Murfatlar, județul Constanța. Cine poate participa la concurs

26 Jan 2022 1737

Campioana de la CS Farul Constanța Gimnasta Maria Ceplinschi, mândria orașului Murfatlar! A promis că va lupta pentru o medalie olimpică (GALERIE FOTO + DOCUMENT)

13 Jan 2022 3758

Proiect amplu la Murfatlar pentru echipare edilitară a cartierului rezidențial

20 Dec 2021 1453