Începe procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al CT BUS Constanța. În prezent, administratori sunt trei liberali, reprezentantul primarului Chițac și un membru USR

 • Demarează procesul de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA pentru un mandat de 4 ani
 • Dosarul de candidatură se depune până la data de 20.02.2023, ora 12.00 la registratura Primariei Municipiului Constanța
 • Cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar
 • Printre criteriile de selecţie se numără competenţe specifice sectorului, integritate, reputaţie şi comportament etic, independenţă, expunere politică a și alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor
 • Actualii dministratori sunt, conform platformei Registrului Comerțului: Ștefan Bitoleanu - USR, Adrian Dan Dugăiașu -PNL, Iorgu Paraschiv – reprezentant primar Chițac, Gelu Sauciuc – PNL , Sorin Petrică Țuțuianu- PNL
 • Director tehnic este Fănel Popa, director general provizoriu este Aristide Cătălin Dumitrache, Inna Mihaela Bela este director economic provizoriu iar Gabriel Ciobanu (n.r. USR) - director adjunct exploatare provizoriu
 
 
Primăria Constanța, asistată de expertul independent FOX Management Consultants SRL demarează procesul de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. pentru un mandat de 4 ani.
 
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă și evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă - interviul.
       
Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
 • cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
 • cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă exepriență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;
 • cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă in domeniul tehnic;
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(5) al O.U.G. nr.<109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art.138 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii nu se află în situația începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr.31/1990.
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor H.G.nr. 722/2016 şi în concordanţă cu Scrisoarea de aşteptări.
       
        Condiţiile de participare pentru selecție sunt:
 
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, sa nu i fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanta sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 • nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 
Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – interviu:
        1. Dosarul de candidatură.
        2. Matricea profilului de candidat.
        3. Declaraţia de intenţie a candidatului.
 
Criterii de selecţie:
 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;
 • Experienţă pe plan naţional şi internaţional
 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă;
 • Expunere politică;
 • Dinamism, determinare;
 • Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor
 
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • extras Revisal/copie după carnetul de muncă/copie după contract mandat/ adeverinţe doveditoare ale experienţei în muncă şi administrare/conducere;
 • cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr.1;
 • cazier fiscal/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare /declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr.3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr.4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile conţinute în CV şi dosarul de candidatură corespund realităţii conform formular nr.5
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr.6;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr.8;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
 • Declaraţie pe propria răspundere în privinţa situaţiei societăţilor pe care le-a administrat sau condus candidatul conform formular 10.
 

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Actele originale depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

 
Dosarul de candidatură se va depune până la data de 20.02.2023, ora 12.00 la registratura Primariei Municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr.51, Constanţa, Judeţul Constanţa în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.
 
Dosarul va avea menţionat “ Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A.”, precum numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul poştei cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatură va fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent, foxconsiliu@gmail.com până la aceeaşi data şi ora.
 
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul postei electronice şi telefonic.     
         

Despre CT BUS SA

 
CT BUS funcționează din anul 1991 și are sediul social pe strada Industrială nr. 8 din Constanța. Acționar unic este Municipiul Constanța, prin Consiliul Local Municipal Constanța.

Actualii dministratori sunt, conform platformei Registrului Comerțului: Ștefan Bitoleanu - USR, Adrian Dan Dugăiașu -PNL, Iorgu Paraschiv – reprezentant primar Chițac, Gelu Sauciuc – PNL , Sorin Petrică Țuțuianu- PNL .
 
Director tehnic este Fănel Popa, director general provizoriu este Aristide Cătălin Dumitrache, Inna Mihaela Bela este director economic provizoriu iar Gabriel Ciobanu (n.r. USR) - director adjunct exploatare provizoriu.

În anul 2021, firma a raportat 698 de salariați, cu o cifră de afaceri de 111.136.802 lei, iar pierderea a fost de 42.485 lei.
 

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:


Primăria Constanța a stabilit societatea care va realiza recrutarea și selecția candidaților pentru posturile din Consiliile de Administrație de la CT BUS și RAEDPP

În mandatul de primar al contraamiralului Chițac, un specialist în submarine rămâne creierul CT BUS SA. Prelungire de mandate pentru directori și administratori

CT BUS are trei noi directori provizorii. Niciunul dintre ei nu are legătură cu compania de transport a municipiului Constanța (DOCUMENTE)


 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Operatorii economici care au afaceri pe bulevardele 1 Decembrie 1918 și Alexandru Lăpușneanu trebuie să se adreseze Primăriei Constanța. Vezi de ce!

18 Sep 2021 7774