Jaful descoperit de Curtea de Conturi la Spitalul Judeţean Constanţa. Asocierea Pozitron - Medimar - Cardioscan, în raport (document)

Curtea de Conturi a publicat sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei“, în urma acţiunii de audit ce a fost efectuată asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale instituţiilor publice de interes local finanţate integral sau parţial din bugetele locale pentru anul 2015.
 
Auditul a avut loc în perioada 30.03.2016 - 17.05.2016. Spitalul Clinic Judeţean Constanţa a înregistrat în 2015 încasări suplimentare de 18.745.000 de lei - 4.165.555 de milioane de euro, prejudicii de aproape 9.000.000 de lei - 2 milioane de euro şi abateri financiare în valoare de 11.722.000 de lei, respectiv 2.604.888 de milioane de euro.
 
Principalele constatări ale inspectorilor Curţii de Conturi 
 
În elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2015, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, în perioada 2014 - 2015 nu a fost constituit fondul de dezvoltare al spitalului, în sumă estimată de 5.902.116 lei, şi nu a fost întocmit bugetul fondului de dezvoltare al spitalului, cu toate că, potrivit situaţiilor financiare încheiate în perioada 2014 - 2015, entitatea dispunea de sursele legale avute în vedere la constituirea fondului de dezvoltare: sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, respectiv casate, excedent la sfârşitul anului precedent, sume rezultate din închirieri, cota-parte din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe - 5.902.000 de lei.

Inspectorii Curţii de Conturi au constatat că nu au fost elaborate bugete de venituri şi cheltuieli pe fiecare secţie şi compartiment, astfel că nu se poate stabili în ce măsură cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale au fost acoperite din veniturile realizate de fiecare secţie. Din cauza inexistenţei bugetelor de venituri şi cheltuieli la nivel de secţie, nu s-a putut stabili dacă angajarea de cheltuieli s-a realizat în strânsă corelare cu veniturile realizate de către fiecare secţie, acest lucru având consecinţe directe asupra modului de cheltuire a fondurilor publice în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate.

La capitolul privind exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, lucrătorii Curţii de Conturi au evidenţiat următoarele: în ceea ce priveşte imobilizările corporale, nu s-a efectuat concilierea datelor din evidenţa tehnico-operativă cu datele din evidenţa contabilă, ceea ce a condus la prezentarea în situaţiile financiare a unor informaţii care nu reflectă o imagine fidelă a poziţiei financiare a SCJU Constanţa. Astfel, spitalul nu a organizat contabilitatea imobilizărilor în curs pe fiecare obiect de investiţii, aşa cum, de altfel, se menţionează în art. 12, alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Mai precis, entitatea deţine procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor care nu au fost înregistrate în contabilitate şi, pe cale de consecinţă, lucrările de investiţii finalizate nu au condus la creşterea valorii mijlocului fix la care au fost efectuate reparaţiile capitale, respectiv nu au fost transferate la proprietarul de drept al imobilului, Consiliul Judeţean Constanţa.
 
Totodată, din acelaşi raport reiese că diferenţele din reevaluarea activelor corporale înregistrate în contul „Diferenţe din reevaluare“ nu au fost transferate
asupra contului „Rezultat reportat din reevaluare“ pe măsură ce mijloacele fixe au fost amortizate integral, casate sau transferate cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1971/2005.
 
De asemenea, nu a fost calculată şi înregistrată în evidenţa contabilă amortizarea aferentă mijloacelor fixe puse în funcţiune în baza proceselor-verbale de punere în funcţiune întocmite de către comisia de recepţie ori amortizarea unor mijloace fixe a fost calculată şi înregistrată prin utilizarea unei durate normale de funcţionare eronate.

 
Inspectorii Curţii de Conturi au constatat existenţa unor drepturi de creanţă ale personalului instituţiei în sumă de 4.752.864 de lei rezultate în urma finalizării dosarelor de către instanţele de judecată teritoriale, reprezentând premii anuale şi primă de stabilitate, pentru care entitatea nu a constituit provizioane, deşi a efectuat unele plăţi în anul 2015 şi are tranşe de plătit în anul 2016 şi în anul 2017.

S-a constatat, totodată, nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de întocmire a situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2015, astfel că entitatea nu a procedat la transferarea valorii de 209.739,31 de lei, reprezentând mijloacele fixe primite cu titlu gratuit, amortizate integral asupra contului „Rezultatul reportat“. În aceste condiţii, au fost afectate creanţele, datoriile şi capitalurile proprii ale entităţii.

La capitolul organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), inspectorii Curţii de Conturi au constatat nerespectarea cerinţelor generale ale standardelor, pentru patru dintre elementele componente ale sistemului de control intern managerial, respectiv „Performanţa şi managementul riscului“, „Activităţi de control“, „Informarea şi comunicarea“ şi „Evaluare şi audit“.
 
La nivelul Spitalului Judeţean, nu există elaborat un cod de conduită etică în achiziţii publice sau un cod de conduită al personalului spitalului care să cuprindă secţiuni distincte pentru achiziţii publice, regulamentul de organizare şi funcţionare nu cuprinde toate atribuţiile şi sarcinile referitoare la achiziţii, nu au fost stabilite obiective individuale, criterii de evaluare a angajaţilor de la achiziţii, criterii privind funcţiile sensibile şi măsuri de gestionare a factorilor de risc în achiziţii publice. Nu au fost luate măsuri pentru ocuparea posturilor vacante cu personal având competenţe specifice şi nici nu au fost identificate nevoile de pregătire profesională în achiziţii publice.

Din raport reiese că nici Compartimentul Audit Public Intern nu a desfăşurat misiuni de asigurare cu privire la activităţile cu implicaţii financiare desfăşurate de spital. S-a constatat că misiunile acestui compartiment au fost orientate cu precădere spre misiuni de consiliere în ceea ce priveşte sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, aşa cum rezultă din „Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2015“.
 
Asocierea Pozitron - Medimar - Cardioscan, în raportul Curţii de Conturi

În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, s-a constat neurmărirea îndeplinirii de către SCJU Constanţa, în calitate de concedent, a clauzelor prevăzute în contractul de concesionare a serviciilor de imagistică medicală încheiat cu Asocierea Pozitron - Medimar - Cardioscan, ceea ce a determinat nerealizarea de venituri din chirii şi penalităţi în sumă estimată de 51.614 lei. S-au contractat şi plătit, în anul 2015, 32 de
contracte de prestări servicii medicale în specialităţile Ginecologie, ORL, Diabet, Cardiologie, Chirurgie OMF, Pediatrie, Neurologie pediatrică, Genetică medicală, A.T.I, Radiologie, Psihiatrie, Medicină legală. Prestarea acestor servicii medicale (234) se desfăşoară în spaţiul pus la dispoziţie de către spital, prestatorul (medicul titular al CMI) utilizează baza tehnico-materială a beneficiarului, medicul întocmeşte documente de evidenţă medicală (foile de observaţii), alte certificate şi registre puse la dispoziţie de către entitate, în intervalul orar stabilit ca durată de prestare a serviciilor în contractele încheiate între părţi.
 
Veniturile realizate de aceşti medici rezultă dintr-o activitate dependentă de beneficiar, nu dintr-o activitate independentă, aşa cum eronat s-a considerat, şi trebuie retratate din punct de vedere fiscal ca fiind de natură salarială, astfel că sunt supuse regimului fiscal prevăzut de Codul Fiscal pentru toate celelalte venituri din salarii şi asimilate salariilor.
În concluzie, entitatea nu a reţinut şi virat la bugetele publice contribuţii în sumă estimată de 233.522 de lei.

S-au constatat nestabilirea, necalcularea, neînregistrarea, nedeclararea şi nevirarea la bugetul de stat a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii în sumă de 276.523 de lei, urmare a plăţilor nete acordate în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile (227), pentru personalul din cadrul Laboratorului de recuperare medicină fizică şi balneologie 2 Eforie Sud, urmare a reorganizării instituţiei.

Nu s-au înregistrat, facturat şi încasat în perioada 2014-2015 servicii medicale efectuate, raportate şi confirmate prin validare, în sumă totală de 10.706.020 de lei. Nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea creanţelor din 51 de servicii medicale nevalidate/cu plată în sumă estimată de 51.300 de lei, ca urmare a aplicării regulilor de confirmare şi reconfirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, şi de recuperare a unor servicii medicale.

Au fost identificate ca fiind neînregistrate, neurmărite şi neîncasate în perioada 2013-2015 servicii medicale spitaliceşti în valoare totală de 7.417.386 de lei, formate din servicii medicale acordate în urma accidentelor rutiere în valoare de 5.181.244 de lei şi vătămări corporale în valoare de 2.236.142 de lei.
S-a constatat neînregistrarea pe venituri a sumei de 8.137 de lei, reprezentând garanţii de participare la licitaţii, încasate în perioada 2011-2012, a căror restituire nu a fost solicitată de furnizorii participanţi la licitaţii în termenul legal de prescripţie.

În anul 2015 a fost încheiat, prin atribuire directă, un contract de consultanţă de 139.500 de lei pentru Radioterapie
 
La capitolul „Calitatea gestiunii economico-financiare“ s-a constatat neangajarea răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate, în vederea recuperării amenzilor contravenţionale plătite, aplicate persoanei juridice de către organisme şi autorităţi cu atribuţii de constatare şi aplicare sancţiuni contravenţionale, respectiv de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa şi plăţilor în baza unor sentinţe civile irevocabile, în sumă totală de 439.493 de lei.

S-au constatat nestabilirea şi neînregistrarea costurilor estimate la 157.600 de lei generate de furnizarea de servicii de formare şi pregătire practică a studenţilor şi rezidenţilor Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, precum şi neîntocmirea formelor legale care atestă controlul, urmărirea şi prestarea instruirii clinice a cursanţilor.

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală în perioada 2015-2016 a unor servicii de consultanţă externă privind încheierea şi urmărirea contractelor cu casele de asigurări de sănătate, publice şi private în valoare de 215.800 de lei, servicii care, în fapt, reprezintă obligaţiile managerului spitalului prevăzute în contractul de management încheiat în anul 2013.

Totodată, s-au constatat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor servicii externe de management al calităţii serviciilor medicale, în sumă de 147.000 de lei, contrar prevederilor legale care menţionează că aceste servicii se asigură de structura proprie, precum şi angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata fără bază legală a unor servicii externe de audit şi alte servicii privind verificări contabile, în sumă de 110.000 de lei, în condiţiile în care aceste servicii puteau fi realizate de către compartimentul de audit existent în cadrul instituţiei şi de direcţia financiar-contabilă.

În anul 2015 a fost încheiat prin atribuire directă, un contract de achiziţie de servicii de consultanţă financiară, tehnică şi juridică în valoare de 139.500 de lei în scopul elaborării unui studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de radioterapie din cadrul spitalului. Însă, în vederea atribuirii contractului de consultanţă, nu au fost respectate reglementările în materia achiziţiilor publice şi, deşi obiectul contractului a fost executat în proporţie de circa 75%, instituţia a achitat prestatorului întreaga valoare a contractului. Echipa de audit a stabilit un prejudiciu de 34.063 de lei, reprezentând partea din contractul de prestări servicii care nu a fost executată, deşi a fost plătită.

S-a constatat plata nejustificată a sumei de 24.460 de lei, reprezentând accizele incluse în facturile emise pentru consumul de gaze naturale utilizate la încălzirea spitalului, contrar prevederilor Codului Fiscal, care stabileşte că spitalele sunt scutite de la plata accizelor pentru orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru încălzire.

Curtea de Conturi a descoperit şi angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală a unor servicii de analiză date în sumă de 42.000 de lei pentru prelucrarea informatică a informaţiilor şi pentru servicii de instruire a personalului în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă ai managementului beneficiarului, deşi serviciile de analiză de date puteau fi realizate în cadrul Serviciului IT, prevăzut cu opt posturi, dar şi prin utilizarea modulelor de analiză furnizate de SC TotalSoft SA prin programul informatic Charisma implementat la nivelul spitalului încă din anul 2011. Inspectorii Curţii de Conturi au depistat şi angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală de cheltuieli în sumă de 614.669 de lei determinate de angajarea serviciilor juridice externe în vederea elaborării unor studii de specialitate şi reprezentării juridice în faţa instanţelor de judecată, contrar prevederilor OUG nr. 26/2012, care interzic achiziţionarea acestora. În anul 2015, s-a constatat plata nejustificată a unor cheltuieli cu servicii administrative, realizate în baza unui
contract de prestări servicii administrative în domeniul sănătăţii prin angajarea unui director administrativ.
 
Nerespectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal în utilizarea fondurilor 
 
În baza Ordinului nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, actualizat, sarcinile şi obligaţiile unui post din conducerea direcţiei administrative au fost prevăzute ca obligaţii generale ale managerului, astfel că în contractul de management nr. 26432/19.12.2013 au fost cuprinse atribuţii şi obligaţii în domeniul managementului administrativ, la capitolul A.2.5 al acestui contract în care se menţionează că „nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de management”.
 
Fostul manager al Spitalului Judeţean, Dănuţ Căpăţînă, a aprobat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata fără temei legal a unor cheltuieli în valoare de 6.432.114 lei reprezentând preţ manoperă supraevaluat, costuri legate de lucrări suplimentare necontractate, cheltuieli de transport aprovizionare şi factor de multiplicare al manoperei directe, neprevăzute de legislaţie, cheltuieli cu organizarea de şantier pentru care nu există documente justificative.

S-a constatat nerespectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal, utilizării eficiente a fondurilor SCJU, prin încheierea convenţiei de asociere şi colaborare privind realizarea investiţiei pentru producerea şi distribuirea de fluide medicale, ceea ce a determinat producerea de prejudicii în sumă estimată de 650.871 de lei. Gestionarea ineficientă a fondurilor publice a determinat efectuarea de cheltuieli neeconomicoase în sumă de 235.200 de lei cu angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata în anul 2015 a unor servicii externe de medicina muncii. Aceste servicii puteau fi organizate şi furnizate în cadrul spitalului atât pentru personalul propriu, cât şi pentru clienţi diverşi în vederea atragerii veniturilor proprii suplimentare, aşa cum de altfel se procedează în cadrul altor spitale din ţară.

S-a mai constatat gestionarea ineficientă a fondurilor publice, determinată de neorganizarea gestiunii stocurilor de reactivi achiziţionaţi şi utilizaţi pentru efectuarea analizelor medicale de urgenţă în cadrul Unităţii Primire Urgenţe. Din verificarea modului în care sunt gestionate stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alte consumabile în activitatea de acordare a serviciilor medicale, s-a constatat că pentru reactivii necesari efectuării analizelor medicale de urgenţă în cadrul Unităţii Primire Urgenţe nu este organizată o gestiune (şi nu este numit un gestionar), astfel că nu se cunoaşte cantitatea exactă de reactivi consumată, precum şi stocul de reactivi existent la o anumită dată sau la încheierea exerciţiului financiar, în corespondenţă cu cantitatea achiziţionată. S-a verificat prin eşantionare luna februarie 2015, rezultând un stoc neconsumat şi trecut direct pe cheltuieli, în sumă estimată de 151.776 de lei.

Au fost lichidate, ordonanţate şi plătite servicii de imagistică în condiţiile în care serviciile facturate de prestatori diferă de nivelul serviciilor solicitate de medici şi evidenţiate în modulul Charisma Medical Software (CMS) - imagistică. Nu s-a realizat o conciliere între datele introduse în modulul CMS -imagistică şi datele furnizate de prestatorii de servicii de imagistică în vederea identificării eventualelor diferenţe şi clarificării lor în faza de lichidare a cheltuielii sau ulterior.
 
Achiziţii de servicii de pază peste limita permisă de lege
 
În luna ianuarie 2015 au fost identificate diferenţe în sumă de 63.698 de lei între prestaţiile facturate de Medimar şi Pozimed şi cele solicitate prin modulul CMS-imagistică. S-au achiziţionat servicii de siguranţă, pază şi patrulare, în valoare totală de 946.170 de lei fără TVA, care depăşeau limita menţionată în art. 57 din HG nr. 925/2006, şi a divizat contractul de achiziţie publică în două contracte de valoare mai mică, în scopul de a evita prevederile în materia achiziţiilor publice şi respectarea principiilor de transparenţă şi liberă concurenţă în atribuirea contractelor.

Totodată, s-a constatat angajarea de cheltuieli privind servicii de administrare a site-ului web al SCJU Constanta, a căror valoare estimată a fost calculată prin neluarea în calcul a costului total al serviciilor ce urmau a fi prestate în derularea contractului. Astfel, au fost încheiate prin atribuire directă contracte anuale de valori mai mici, fapt ce a determinat neaplicarea unei proceduri competitive şi efectuarea de cheltuieli prin nerespectarea bunei gestiuni în utilizarea fondurilor publice.
 
SCJU a încălcat procedurile de externalizare a serviciilor. Studiu de caz - Synevo

S-au constatat, totodată, încălcarea procedurii de externalizare a serviciilor medicale şi nemedicale, neasigurarea menţinerii calităţii serviciilor medicale de laborator, a capacităţii investiţionale la contractul de concesiune încheiat de spital cu Synevo România SRL Bucureşti. Din analiza modului de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de analize medicale de laborator, rezultă că procedura de atribuire stabilită a fost dialogul competitiv, iar contractul a fost atribuit ca urmare a analizării unei singure oferte, respectiv a SC Synevo România SRL Bucureşti, iar externalizarea activităţii de analize medicale de laborator a fost realizată contrar prevederilor Ordinului 886/19.07.2006.
 
În concluzie, entitatea publică nu a respectat forma contractului, durata şi costul serviciilor în această perioadă şi nu a îndeplinit cerinţa legală de a externaliza serviciile medicale şi nemedicale, cu avizul autorităţii competente, respectiv cu avizul autorităţii de sănătate publică, al Consiliului Judeţean, cu avizul scris al sindicatelor din unitatea sanitară, precum şi al Ministerului Sănătăţii Publice. De asemenea, spitalul nu s-a asigurat de menţinerea condiţiilor tehnice stabilite prin propunerea tehnică şi de menţinerea calităţii serviciilor medicale de laborator. Alegerea în anul 2011 a unui factor de evaluare a ofertelor pentru achiziţionarea de servicii de dezvoltare de
baze de date, care nu avea legătura cu obiectul contractului, a condus la o distorsionare a rezultatului procedurii.
 
Atribuirea de contracte, ţinută la blat 
 
Inspectorii Curţii au mai constatat atribuirea unor contracte de furnizare reactivi prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, justificate în mod eronat de faptul că produsele pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice. Nota de justificare a alegerii procedurii de atribuire a invocat prevederile art. 122, lit. b) din OUG nr. 34/2006, dar în fapt s-a bazat pe clauzele abuzive de exclusivitate ce au fost incluse într-o serie de contracte de închiriere a aparaturii de analize medicale (încheiate cu acelaşi furnizor), evitând astfel aplicarea unor proceduri de atribuire legale şi totodată înlăturând posibilitatea respectării concurenţei loiale dintre operatorii economici.

Procesul de planificare a achiziţiilor publice a fost realizat în unele cazuri prin identificarea superficială a unor nevoi sau stabilirea nevoilor de achiziţii prin raportare la un cod CPV, prin cuprinderea unor achiziţii interzise de legislaţia specifică, prin evaluarea superficială a valorii contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni, utilizarea unui model de estimare a valorii care să conducă la o valoare care să nu presupună aplicarea prevederilor în materia achiziţiilor publice/aplicarea unei proceduri competitive, ceea ce a condus la divizarea contractelor cu obiecte similare în contracte de valoare mai mică.
 
Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Motivare! De ce a fost achitat Nicușor Constantinescu, fostul șef al CJC! „Nu orice abatere consemnată de Curtea de Conturi este, în mod automat, abuz în serviciu“

11 May 2021 1380

Curtea de Conturi a României, verificări la Mircea Vodă și Ostrov. Ce s-a găsit

19 Mar 2021 444

Curtea de Conturi a României, nereguli găsite la 23 August, Adamclisi și Albești

15 Mar 2021 696

Concluziile Curții de Conturi a României, în urma controlului la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

09 Mar 2021 519

Curtea de Conturi, verificări la Registrul Auto Român. Ce concluzii s-au tras

07 Mar 2021 762

Curtea de Conturi și neregulile descoperite la Cernavodă!

06 Mar 2021 1444

Curtea de Conturi, la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Nereguli, descoperite la Constanța

06 Mar 2021 851

Cheltuieli nelegale, la „Administrarea Parcului Industrial Mangalia“, anunță Curtea de Conturi

06 Mar 2021 1031

Registrul spațiilor verzi, casa Bănescu și lacul Tăbăcărie. Nereguli constatate de Curtea de Conturi cu prilejul acțiunii de audit efectuată la Primăria municipiului Constanța

06 Mar 2021 1230

Curtea de Conturi, în control la Ministerul Turismului. Ce au descoperit

05 Mar 2021 575

Utilizare eronată a fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării. Ce a găsit Curtea de Conturi

05 Mar 2021 387

Situații financiare „denaturate semnificativ“, la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților! Despre ce este vorba

04 Mar 2021 751

Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naționale verificată de Curtea de Conturi. Deficiențe

04 Mar 2021 2945

Ministerul Public, în vizorul Curții de Conturi. Unde s-au descoperit nereguli

03 Mar 2021 810

Control la Ministerul Justiției Penitenciarul Poarta Albă - Bunurile interzise confiscate, neînregistrate în contabilitate și abateri în situațiile financiare

02 Mar 2021 1276