Administratie locala

Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari. Regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară, în dezbatere publică (document)

Primăria municipiului Constanţa a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activităţile de administraţie social-comunitară. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial, www.primaria-constanta.ro, în secţiunea ,,De interes public - Transparenţă decizională pe Legea 52/2003”, începând cu data de 10.09.2018, dar şi în secţiunea „Documente” a cotidianului ZIUA de Constanţa.
 
Constănţenii interesaţi pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 11.10.2018, prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Amzacea, nr. 13 sau prin email, la adresa asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro.
 

Ce aduce nou regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară 

Potrivit regulamentului, se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa să ateste persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii la propunerea Serviciului de sprijinire, îndrumare şi control al asociaţiilor de proprietari.
 
Administratorul este persoana fizică, persoana fizică autorizată sau persoana juridică specializată angajat în baza unui contract de administrare în scopul administrării şi întreţinerii condominiului prin desfăşurarea unor activităţi de administrare tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie.

Administratorul are următoarele obligaţii:

a) să depună toate documentele necesare sau/şi solicitate pentru preschimbarea atestatului cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acestuia;

b) să prezinte compartimentului specializat toate documentele solicitate, în original şi copie (inclusiv atestatul, certificatul de calificare profesională, certificatul de cazier judiciar ori certificatul de cazier fiscal),precum şi toate datele sau informaţiile solicitate în vederea efectuării controlului sau
clarificării oricăror situaţii;

c) să întocmească şi să prezinte relaţii scrise la cererea organelor de control, să ia toate măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, cu respectarea îndrumărilor şi încadrarea în termenele dispuse de către organele de control şi să comunice în scris compartimentului specializat modul de îndeplinire a măsurilor dispuse
de către inspectori sau luate ca urmare a controalelor, verificărilor ori sesizărilor;

d) să afişeze lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari;

e) să afişeze semestrial la avizierul asociaţiei de proprietari un raport referitor la toate veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune şi cheltuielile aferente acestora aşa cum sunt evidenţiate în registrul unic de venituri şi cheltuieli al asociaţiei de proprietari;

f) să comunice compartimentului specializat situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie;

g) dacă asociaţia de proprietari nu are preşedinte, să comunice compartimentului specializat cu ocazia modificărilor survenite în cadrul asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data modificării.

Pentru imobilele aflate în proprietatea municipiului Constanţa asociaţia de proprietari, prin administrator, are obligaţia de a informa în scris atât Primăria Municipiului Constanţa, cât şi RAEDPP despre debitele chiriaşilor/locatarilor produse prin neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai vechi de 90 zile de la data afişării.

Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor sau pentru depăşirea acestora, administratorul răspunde personal sau solidar pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor, asociaţiei de proprietari sau terţilor, după caz. Persoanele juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor răspund solidar cu persoanele fizice care au calitatea de angajat al acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.

Proprietarii din condominii au următoarele obligaţii: 

a) de a se adresa compartimentului specializat numai după ce în prealabil, a sesizat în scris organele asociaţiei de proprietari şi numai în situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a contestaţiei astfel depusă; b) să aducă la cunoştinţa asociaţiei în vederea înscrierii în jurnalul evenimentelor
din cartea tehnică a construcţiei, orice modificare a proprietăţii individuale, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.
 
În cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa se organizează şi funcţionează Serviciul de sprijinire, îndrumare şi control a asociaţiilor de proprietari. Serviciul propune primarului, după verificarea condiţiilor, eliberarea/retragerea atestatului pentru persoanele fizice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile legale în vederea dobândirii sau exercitării activităţii de administrator de condominii.
 
Calitatea de administrator de condominii se dovedeşte prin atestatul valabil al persoanei fizice care deţine certificat de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii şi îndeplineşte condiţiile legale la momentul eliberării atestatului. Persoanele fizice sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza prezentei hotărâri a consiliului local.

Dacă persoana care solicită atestarea are fapte înscrise în cazierul fiscal, cererea va fi respinsă şi nu se va propune primarului eliberarea atestatului de administrator de condominiu.

Sancţiuni prevăzute în regulament:  

Constituie contravenţii în domeniul relaţiei cu membrii şi asociaţiile de proprietari următoarele fapte:
a) nerespectarea ori neîndeplinirea obligaţiilor şi a atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament ori a dispoziţiilor compartimentului specializat sau inspectorilor din cadrul acestui compartiment de către asociaţia de proprietari, proprietari, chiriaşi, preşedintele asociaţiei de proprietari, membrii comitetului executiv, cenzor/comisie de cenzori, administrator de imobil, contabil, casier;

b) funcţionarea asociaţiei de proprietari fără comitet executiv, preşedinte, cenzor/comisie de cenzori, administrator atestat;

c) refuzul organelor asociaţiei de proprietari sau a administratorului de a prezenta, comunica, transmite, de a pune la dispoziţie informaţiile, datele sau documentele necesare efectuării controalelor şi verificărilor sau a celor solicitate de către inspectorii compartimentului specializat ori neprezentarea la convocarea organelor de control;

d) refuzul organelor asociaţiei de proprietari sau al administratorului de a primi, înregistra, informa, afişa sau răspunde în scris la solicitărilor adresate de către proprietari, organele de control sau alte persoane.
Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 2500 de lei.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Chiar nu poate fi schimbat regulamentul? Din 2015, cetăţenii de onoare ai municipiului Constanţa nu mai au beneficii de pe urma acestui titlu

19 Jan 2019 419

Se modifică regulamentul privind gospodărirea, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa. Cresc amenzile (document)

15 Jan 2019 920

Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile din municipiul Constanţa, în dezbatere publică (document)

24 Dec 2018 218

Puteți trimite propuneri sau sugestii pentru îmbunătățirea regulamentului de gospodărire a Constanței! (document)

01 Dec 2018 190

Atenţie, constănţeni! Din 15 noiembrie se ridică maşinile parcate neregulamentar. Amenzile nu sunt de neglijat

01 Nov 2018 1808

Cine şi de ce a atacat în instanţă regulamentul privind parcajul? Bătălia pe cele aproximativ 20.000 de locuri de parcare din municipiul Constanţa!

30 Oct 2018 3184

Revista presei locale

25 Oct 2018 474

Atenţie! Vor fi ridicate autoturismele parcate neregulamentar. Recuperarea lor costă 570 de lei plus contravaloarea numărului de zile în care maşina este „cazată“ într-un spaţiu special amenajat (document)

19 Oct 2018 13630

Ce spune primarul Decebal Făgădău, despre decizia luată în Consiliul Local referitoare la zona peninsulară

27 Sep 2018 744

Zona peninsulară a Constanţei devine pietonală. Consilierii locali vor aproba proiectul în şedinţa CLM (document)

24 Sep 2018 1219

Editorial Fondul clasei şi fondul şcolii. Între legalitate şi abuz?

20 Sep 2018 1831

USR a contestat la CCR noul regulament al Camerei Deputaţilor

13 Sep 2018 325

Sancţiune pentru deputaţii indisciplinaţi. USR atacă regulamentul la Curtea Constituţională!

06 Sep 2018 741

Ce prevede regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Decebal Făgădău (document)

31 Aug 2018 448

Cum vor fi ridicate, transportate şi depozitate vehiculele staţionate neregulamentar în municipiul Constanţa? (document)

24 Aug 2018 2732