Administratie locala

OIE a blocat fondurile Primăriei Crucea Primarul Frigioi - „Nu vom mai putea depune proiecte pe alte fonduri europene“ (documente)

Pe data de 12 octombrie, Primăria Crucea a fost înştiinţată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Serviciul Trezorerie Hârşova, că în evidenţele instituţiei s-au înregistrat referatele de restituire a sumelor rambursate în conturile de venituri bugetare pentru care s-au întocmit titluri de creanţă ce au devenit executorii - nr. 80043/80041 din 27.09.2016 -, emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la restituirea sumelor de 1.197.314,30 de lei şi 184.815,73 de lei, conform OUG nr. 66/2011 şi procesului-verbal de constatare nr. 239733/2.12.2015.
 
Trezoreria Hârşova invocă „referatul de restituire a sumelor rambursabile în conturile de venituri bugetare pentru care s-au întocmit titluri de creanţă care au devenit executorii“, emis de Ministerul Fondurilor Europene, Direcţia Generală Programe Competitive.
 
„Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice», în temeiul prevederilor articolului 40 din OUG 66/2011 şi procesului-verbal nr. 239733 din 2.122015, solicităm restituirea sumei de 1.197.314,30 de lei şi de 235.537,24 de lei, reprezentând TVA. Restituirea se va face în contul Ministerului Fondurilor Europene“, se precizează în „Referatul de restituire a sumelor rambursabile în conturile de venituri bugetare pentru care s-au întocmit titluri de creanţă care au devenit executorii“, emis de Ministerul Fondurilor Europene, Direcţia Generală Programe Competitive.
 
„Acest lucru înseamnă stoparea proiectelor. Blocarea conturilor înseamnă că vom fi în imposibilitatea de a depune proiecte pe alte fonduri europene. Noi suntem la al şaselea proiect european finalizat. Acum am putea pierde alte două proiecte: extinderea liceului din Crucea, în valoare de 500.000 de euro, şi asfaltarea străzilor din satele Gălbiori şi Băltăceşti, în valoare de un milion de euro. Ne dorim extinderea liceului cu alte patru săli de clasă şi grup sanitar. Dar prin blocarea conturilor nu vom putea depune proiecte pe alte fonduri europene“, a declarat, pentru cotidianul ZIUA de Constanţa, primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi.

Cum a început totul

Primăria Crucea a semnat contractul de finanţare nr. 65RES/17.10.2013, cod SMIS 21370, pentru proiectul „Eficientizarea consumului de energie electrică pentru comuna Crucea“, implementat în perioada 17.10.2013 - 31.12.2015. Bugetul total al proiectului a fost de 5.147.986 de lei, din care 4.115.670 de lei pentru cheltuieli eligibile şi 992.316 lei pentru cheltuieli neeligibile. Printre sursele de finanţare se numără: contribuţie UE - 3.583.986 de lei (88%), contribuţie publică naţională - 488.706,79 de lei (12%), buget de stat - 488.706,79 de lei (100%), buget local - 83.113,40 de lei (2%). Potrivit anunţului de atribuire nr. 180454/31.07.2014, publicat pe SEAP, autoritatea publică locală, Primăria Crucea, a încheiat contractul de execuţie nr. 61/30.07.2014 cu societatea Opal Construct SRL. Precizăm că în judeţul Constanţa alte cinci primării au implementat proiectul „Eficientizarea consumului de energie electrică”. Vorbim despre primăriile Ghindăreşti, Ion Corvin, Deleni, Bărăganu şi Adamclisi.

Organismul Intermediar pentru Energie, în control la Primăria Crucea 

În urma unui control efectuat de Organismul Intermediar pentru Energie (OIE) privind proiectul „Eficientizarea consumului de energie electrică pentru comuna Crucea“, a fost întocmit „Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare“, pe data de 2.12.2015. Echipa de control a fost formată din consilierii Luminiţa Maclava şi Ana Maria Sârbu, din cadrul OIE, comisie desemnată prin decizia nr. 238386/13.10.2015. Această comisie a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi faptice a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea de competenţă în gestionarea fondurilor europene sub numărul 23830/8.10.2015, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menţionate în formularul suspiciunii de neregulă.
 
Prin adresa nr. 197/19.11.2015, înregistrată la OIE cu nr. 239519/23.11.2015, beneficiarul, Primăria Crucea, a trimis punctul său de vedere cu privire la cele constatate. La baza legală a verificării de către comisia OIE au stat prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi contractul de finanţare nr. 65RES/17.10.2013.
 
În „Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare din data de 2.12.2015“ se precizează următoarele:
- documentaţia de atribuire nu descrie clar obiectul achiziţiei, caietul de sarcini nu este întocmit în conformitate cu dispoziţiile OUG 34/2006;
- au fost aprobate la plată cheltuieli cu utilaje tehnologice şi instalaţii cu nerespectarea contractului de finanţare, acestea neputând a fi identificate pe baza facturilor prezentate de către beneficiar;
- între data vizitei de monitorizare şi data verificării pe teren a sesizării de neregulă, beneficiarul a vopsit utilajele, fapt ce a făcut imposibilă verificarea cu privire la existenţa petelor de rugină;
- utilajele nu erau marcate cu plăcuţe de conformitate CE, nu erau însoţite de declaraţiile de conformitate întocmite conform prevederilor legale; achiziţia utilajelor şi a instalaţiilor nu a fost prevăzută în contractul de finanţare.

Astfel, printre concluziile activităţi de verificare se numără:

- nu există plăcuţe de certificare a conformităţii CE, nu au fost prezentate declaraţiile de conformitate întocmite conform prevederilor legale;
- a fost imposibilă corelarea obiectului contractului de achiziţie cu utilajele tehnologice şi instalaţiile solicitate la rambursare;
- echipamentele achiziţionate nu se regăsesc în contabilitate, nu au fost întocmite fişele mijloacelor fixe, nu au fost întocmite procese-verbale de predare-primire a echipamentelor achiziţionate;
- facturile solicitate la plată nu prezentau în mod clar obiectele achiziţionate, fiind făcută doar menţiunea că reprezentă lucrări conform situaţiei de plată şi contractului de execuţie;
- situaţiile de plată anexate cuprind doar categorii de cheltuieli, fără a se putea identifica şi bunurile cuprinse în sumele solicitate pe plată.
 
„Astfel, cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli este de 1.347.248,20 de lei, din care: 1.185.578,42 de lei - contribuţie din fonduri UE, 161.669,78 de lei - contribuţie publică naţională de la bugetul de stat. Debitorul datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 1.347.248,20 de lei, după cum urmează: 1.185.578,42 de lei aferent bugetului UE, 161.669,78 de lei aferent bugetului de stat“, se arată în „Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare“ încheiat pe data de 2.12.2015.
 
Ulterior, pe data de 18.12.2015, Organismul Intermediar pentru Energie a trimis către Primăria Crucea „Nota rectificativă a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare înregistrat sub nr. 239733/21.12.2015“. „Având în vedere faptul că în cuprinsul procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nu au fost prevăzute sumele aferente TVA, acest document se modifică şi se completează astfel: valoare cheltuieli afectate de nereguli - 1.704.681,40 de lei, din care contribuţie din fonduri UE - 1.185.578,42 de lei, contribuţie publică naţională - 161.669,78 de lei, buget local - 27.494,86 de lei. Cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli este de 1.677.186,53 de lei, din care contribuţie fonduri UE - 1.185.578,42 de lei, contribuţie publică naţională de la bugetul de stat - 161.669,78 de lei, TVA - 329.938 de lei.
 
Debitorul (Primăria Crucea) datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 1.677.185,53 de lei, după cum urmează: aferent bugetului UE - 1.185.578,42 de lei, aferent bugetului de stat - 161.669,78 de lei, aferent TVA recuperat de la bugetul de stat - 329.938,33 de lei“, se arată în Nota rectificativă a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare înregistrat sub nr. 239733/21.12.2015.

Contestaţia Primăriei Crucea, fără răspuns 

În replică, Primăria Crucea a făcut contestaţie împotriva Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 239733/2.12.2015, înregistrat la Primăria Crucea cu nr. 6500/4.12.2015, în conformitate cu prevederile art. 46 din OUG 66/2011. Este vorba de contestaţia nr. 39/7.10.2016.
 
„Vă solicităm admiterea contestaţiei, iar în urma analizei documentaţiei relevante şi a argumentelor noastre să dispuneţi emiterea unei decizii prin care să anulaţi titlul de creanţă din Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, transmis cu nr. 239733/2.12.2015, înregistrat la Primăria Crucea cu nr. 6500/4.12.2015. Vă solicităm să înlăturaţi concluziile consemnate de echipa de control în cadrul Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, transmis cu nr. 239733/2.12.2015, întrucât sunt formulate şi consemnate fără a avea în vedere scopul pentru care s-a formulat cererea de finanţare, precum şi modul în care autoritatea beneficiară a înţeles să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contractul de finanţare încheiat.
 
Apreciem procesul-verbal nr. 239733/2.12.2015 ca fiind un act încheiat în mod subiectiv şi fundamentat pe concluzii ce nu au legătură cu realitatea finanţării şi realizării proiectului «Eficientizarea consumului de energie electrică pentru comuna Crucea». Apreciem netemeinică imputarea sumei de 1.677.186,53 de lei, în condiţiile în care, la nivelul autorităţii publice locale comuna Crucea, s-a respectat cererea de finanţare în ceea ce priveşte achiziţia echipamentelor şi a utilajelor. Fişele tehnice ale formularului 5 conţin toate elementele de identificare ale echipamentelor şi utilajelor achiziţionate. Echipa de control nu a realizat o analiză liniară între obiectul şi scopul contractului de finanţare raportat la documentaţia de atribuire şi la contractul de execuţie de lucrări încheiat în cauză“, se arată în contestaţia formulată de către Primăria Crucea.
 
Iată câteva dintre argumentele care se regăsesc în contestaţia formulată de Primăria Crucea:
 
- „Documentaţia de atribuire ataşată invitaţiei de participare 361402/16.06.2014, disponibilă în SEAP, conţine toate elementele specifice în toate cele şase alineate ale articolului 35 din OUG 34/2006. Examinarea documentaţiei de atribuire a acestei proceduri nu se poate rezuma la citirea celor patru pagini ale documentului intitulat Caiet de sarcini. Acesta face în mod explicit trimitere la documentaţia tehnică ataşată, parte integrantă a caietului de sarcini, care nu are în cadrul documentaţiei de atribuire vreun document numit Caiet de sarcini. Este, în schimb, ataşat proiectul tehnic aferent, care conţine, la rândul lui, caiete de sarcini pe categorii de lucrări/activităţi care se derulează pentru execuţia contractului. Asta nu înseamnă că s-au afectat în vreun fel dispoziţiile articolului 35 din OUG 34/2006, toate elementele obligatorii specificate acolo regăsindu-se în documentaţia tehnică ataşată. În concluzie, proiectul tehnic nu a avut ca menire înlocuirea/suplinirea elementelor din caietul de sarcini, ci specificaţiile din proiectul tehnic reprezintă înseşi specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini, în conformitate cu toate prevederile art. 36 din OUG 34/2006. Astfel, afirmaţia echipei de control este lipsită de orice minim argument“, se mai precizează în contestaţia formulată de Primăria Crucea.

- „Din documentaţia de atribuire - fişa de date şi caietul de sarcini - nu se pot identifica, clar şi explicit, toate echipamentele/utilajele care se achiziţionează şi lucrările care se execută. Documentaţia tehnică - faza proiect tehnic a fost întocmită cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a conţinutului-cadru al proiectului tehnic - părţi scrise şi desenate. Obiectul contactului nu vizează furnizarea de produse, aşa cum se încearcă a se induce legea. Echipamentele fac parte din lucrările achiziţionate. Beneficiarul a răspuns solicitării OIE nr. 238967/3.11.205, cu adresa 190/6.11.2015, în care a prezentat detaliat tot conţinutul documentaţiei tehnice la care se face trimitere din caietul de sarcini şi a indicat inclusiv numărul paginii la care se regăsesc descrise concret şi pe larg toate lucrările care se execută şi toate echipamentele/utilajele care compun instalaţiile de biogaz şi eoliană. Este inexplicabil faptul că echipa de control a ales să nu examineze amănunţit aceste documente, detaliate şi indicate concret în adresa nr. 190 trimisă pe data de 6.11.2015“.

Primăria Crucea a formulat următoarele concluzii:

- „echipa de control nu a înţeles să verifice, să analizeze şi să-şi formuleze concluziile prin analiza ofertei tehnice şi dacă aceasta corespunde cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini;
- în contractul de finanţare este prevăzută achiziţia echipamentelor tehnologice şi funcţionale ale utilajelor;
- în documentaţia de atribuire, cu referire la caietul de sarcini şi proiectul tehnic, sunt prevăzute, menţionate, consemnate şi inserate caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi utilajelor ce reprezintă, alături de lucrările de construcţii propriu-zise, centrală de producere a energiei electrice;
- în oferta tehnică a contractantului se regăsesc fişele tehnice ale echipamentelor şi utilajelor;
- echipamentele şi utilajele achiziţionate şi montate în cadrul lucrărilor de construire a centralei de producere a energiei electrice corespund specificaţiilor din caietul de sarcini şi ofertei câştigătorului;
- fişa de date şi caietul de sarcini au fost acceptate şi publicate în SEAP;
- provenienţa bunurilor nu are nicio legătură cu cerinţele tehnice ce trebuie îndeplinite de echipamente şi utilaje;
- echipa de control avea posibilitatea verificării echipamentelor din amplasament doar verificând fişele tehnice din formularul 5 al ofertei contractantului Opal Construct SRL, dar nu a făcut-o şi a formulat concluzii greşite şi vătămătoare autorităţii locale;
- dacă ar fi verificat, ar fi putut concluziona că societatea câştigătoare a oferit ceea ce s-a cerut prin documentaţia de atribuire;
- echipamentele îndeplinesc cerinţele HG nr. 1029/2008, iar echipa de control s-a grăbit a concluziona contrariul, în condiţiile în care proiectul are termen de finalizare 31.12.2015;
- în cadrul execuţiei de lucrări încheiate s-au achiziţionat şi utilaje, şi echipamente. Nu poate exista o centrală de producere a energiei electrice fără echipamente specifice de producere a acestei energii electrice. Probabil echipa de control înţelege prin centrala de producere a energiei electrice doar ansamblul de lucrări de construcţii, fără echipamente specifice de producţie a acestei energii electrice.
- procedura de atribuire a contractului care face obiectul verificării s-a derulat conform legislaţiei achiziţiilor publice în vigoare.
 
Ţinând cont de toate argumentele de mai sus, vă rugăm să constataţi lipsa fraudei şi lipsa oricăror abateri de la procedurile şi regulile implementării proiectelor finanţate din fonduri europene UE, iar în consecinţă să pronunţaţi o decizie de admitere a prezentei contestaţii cu rezultatul anulării titlului de creanţă a Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare, transmis cu nr. 239733/2.12.2015, înregistrat la Primăria Crucea cu nr. 6500/4.12.2015“.
 
Deşi avea termen de 30 de zile să răspundă, OIE nu a dat curs acestei contestaţii formulate de Primăria Crucea. Mai exact, Primăria Crucea nu a primit niciun răspuns.

OIE a „revenit“ cu un nou control doar pe hârtie 

În 29.07.2016 - 31.07.2016, comisia OIE, formată din Gabriel Marian Vişteanu şi Claudiu Iulian Fuerea, a executat un nou control la sediul beneficiarului (Primăria Crucea) şi la locaţia proiectului, aşa cum se precizează în raportul de control nr. 72217 din 12.08.2016 privind contractul de finanţare nr. 65 RES/17.10.2015, semnat de Primăria Crucea. Ţinem să precizăm însă că primarul Gheorghe Frigioi neagă faptul că echipa de control a fost prezentă în locaţiile indicate. Lucru care pare a fi confirmat de faptul că în acest nou raport nu se face altceva decât se copiază, ca la indigo, cele constatate în Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 239733/2.12.2015.
 
În concluzia raportului din 17.08.2016, comisia OIE a formulat propuneri privind recuperarea de sume, conform suspiciunii de neregulă nr. 238301/8.10.2015, procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 239773/2.12.2015, notei rectificative nr. 311202/18.12.2015, procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare înregistrat cu nr. 239733/2.12.2015.

Autoritatea publică locală se apără

Evident, Primăria Crucea a formulat o adresă către Ministerul Energiei, Organismul Intermediar de Control, în care prezintă observaţii şi comentarii împotriva Raportului de control nr. 72217/233288/12.08.2016 privind contractul de finanţare nr. 65R/17.10.2013.
 
„La data controlului (29.07 - 31.07.2016), echipa nu a avut disponibilitatea de a verifica în fapt cele consemnate în raport, motiv pentru care apreciem, din nou, toate concluziile ca fiind rezultatul unei activităţi fără conţinut real, deşi se consemnează că «realitatea investiţiei a fost verificată cu ocazia vizitei la locaţia proiectului în perioada 29 - 31.07.2016. În schimb, echipa de control a copiat concluziile unei alte echipe de control, fără a verifica realitatea celor consemnate şi care produc concluzii grave Primăriei Crucea“, se arată în răspunsul formulat de autoritatea locală din Crucea.
 
Concluzia Primăriei Crucea este: procedura de atribuire a contractului care face obiectul verificării s-a derulat conform legislaţiei achiziţiilor publice în vigoare la acea dată.
 
„De altfel, în urma verificării de către OIE a dosarului achiziţiei reprezentând procedura de achiziţie «Cerere de oferte», intitulată «Execuţie lucrări de construcţie, montare şi instalare centrală generatoare de energie alimentată cu biogaz şi turbină eoliană», procedură finalizată cu semnarea contractului de lucrări nr. 61/30.07.2014, ni s-a adus la cunoştinţă că nu au fost constatate abateri de la prevederile legale, naţionale şi comunitare privind procedurile de achiziţii care să conducă la aplicarea de corecţii. Comuna Crucea a procedat la implementarea contractului de execuţie lucrări fără să aibă nici cea mai mică îndoială că ar fi încălcat în vreun fel prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice sau ale contractului de finanţare nerambursabilă.
 
Este absolut debusolant faptul că, după ce, în prealabil, în urma verificărilor OIE, nu s-au constatat abateri de la prevederile legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice, la finalul realizării lucrărilor să se comunice exact opusul şi să se impute comunei sume de bani consistente. Este greu de înţeles cum specialistul cooptat de Primărie, care a derulat procedura de achiziţie, precum şi specialiştii ANRMAR (SEAP), dar şi specialiştii OIE care au verificat procedura şi cererile de plată au considerat că acestea respectă prevederile contractului de finanţare şi ale legislaţiei privind achiziţiile, iar specialiştii OIE spun exact contrariul. Beneficiarul a respectat toate secţiunile cererii de finanţare, anexă la contractul semnat de OIE. Procedura a fost iniţiată în baza unui proiect tehnic, elaborat conform studiului de fezabilitate, aprobat în cadrul contractului de finanţare şi ţinând cont de faptul că ANRMAP (SEAP) a validat procedura în etapele sale de derulare: invitaţia de participare, documentaţia de atribuire şi anunţul de participare“, subliniază reprezentaţii Primăriei Crucea.
 
În secţiunea Documente puteţi consulta procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare din 2.12.2015; contestaţia formulată de Primăria Crucea privind procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare; raportul de control nr. 72217 din 12.08.2016 al OIE.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proiect demarat de Filiala de Cruce Roșie Constanța la Cumpăna - "Fă fericit un copil necăjit!"

22 Apr 2019 623

Drumurile din comuna Crucea şi din satele Băltăgeşti şi Gălbiori, reabilitate de Strabag SRL (document)

12 Dec 2018 884

Primăria Comunei Crucea angajează inspector. Condiţii de participare

29 Sep 2018 659

Oyl Company Holding AG SRL se va ocupa de asfaltarea drumurilor din comuna Crucea, județul Constanța (document)

11 Apr 2018 1955

PMP Constanța a comunicat astăzi către Consiliul Local Crucea propunerea de validare în calitatea de consilier a doamnei Costea Elena

05 Mar 2018 1718

Obiective pentru 2018 ale administraţiei locale Crucea

25 Jan 2018 1303

Târgul educaţional dedicat învăţământului profesional şi dual „Ştiu să-mi aleg meseria“, la Cumpăna (galerie foto)

10 Nov 2017 1818

Liceul Tehnologic Crucea, extins, modernizat şi dotat. Ce spune primarul Gheorghe Frigioi despre noua investiţie (document)

04 Oct 2017 3208

Unul dintre primarii longevivi din judeţ, Gheorghe Frigioi, îşi serbează astăzi ziua de naştere

18 Jul 2017 1935

Demersuri pentru înfiinţarea unui centru de permanenţă în comuna Crucea

27 Apr 2017 3552

Primăria Crucea angajează șofer. Află condițiile!

31 Mar 2017 1466

Necesarul de combustibil pentru iarnă, asigurat Primăria Crucea a înfiinţat noua grădiniţă din comună

17 Nov 2016 3063

Şedinţă extraordinară la Mangalia. Proiect privind posibilitatea acordării unor bunuri către Crucea Roşie (document)

11 Oct 2016 1679

Grădiniţa din Crucea, inaugurată Parcul auto, pregătit pentru venirea zăpezii

06 Oct 2016 1827

Reţeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei, aproape gata O nouă grădiniţă pentru copiii din Crucea

11 Aug 2016 2288